EL DEPARTAMENT AUTORITZA A LLICENCIATS A IMPARTIR CLASSES EN INFANTIL I PRIMÀRIA 

 Resolució de 31 d’Octubre de 2006 per la qual s’aproven les instruccions sobre l’autorització extraordinària als titulars dels centres docents públics dependents de l’administració local i dels centres docents privats per cobrir determinats llocs en el segon cicle de l’educació infantil i en l’educació primària durant el curs 2006-2007.

 A l'inici del curs 2006-07 han coincidit una sèrie de circumstàncies que han generat una manca de professionals per impartir el segon cicle de l'educació infantil i l'educació primària:

a) Increment de plantilla dels centres docents públics degut a l'ampliació de la jornada amb motiu de la introducció de la sisena hora i a l'augment d'escolarització.

b) Hi ha hagut un increment de l'oferta de les places a les llars d'infants, tant de titularitat pública com privada, que ha fet augmentar la demanda de professionals.

c) Ha entrat en vigor el Decret 282/2006, que regula l'educació infantil de primer cicle i els requisits dels centres. Aquesta regulació comporta un augment del nombre de professionals que han de donar atenció directa als infants i, especialment, dels que han de ser mestres amb l'especialitat d'educació infantil.

Amb la coincidència de tots aquest factors s'ha constatat que el mercat de treball no disposa de suficients titulats amb les qualificacions acadèmiques i professionals que demana la normativa bàsica vigent per impartir determinades matèries de l'educació primària i l'educació infantil.

Cal, en conseqüència, establir un mecanisme que permeti garantir que els alumnes del segon cicle d'educació infantil i d'educació primària rebin l'atenció educativa corresponent per part de professionals degudament qualificats, encara que no es compleixi la literalitat de la norma bàsica que ho regula, com a disjuntiva preferible a què els infants no rebin els respectius ensenyaments.

Així, la borsa de treball per cobrir llocs de professor en règim d'interinitat o substitucions a la xarxa docent pública ha estar exhaurida, i en el marc dels Acords de la Mesa Sectorial sobre la gestió de la borsa de treball de primària durant el curs 2006-2007, de 15 de setembre de 2006 i de 9 d’octubre de 2006, han estat nomenats per impartir docència als col·legis d'educació infantil i primària, com interins o substituts, professors que estaven a la borsa de treball de secundària, i que per tant, no són mestres sinó llicenciats en l'àrea de coneixements concordant i tenen l'habilitació per a la docència (Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) o equivalent).

Els motius exposats posen de manifest la necessitat de donar unes instruccions per tal d’autoritzar, tot i la manca dels professionals que fixa la normativa d'aplicació, la contractació de professionals per impartir l'educació infantil o l'educació primària a centres docents públics de l'administració local i a centres docents privats,

i, per tant,

 Resolc

Aprovar les instruccions que figuren com a annex a aquesta disposició.

 Barcelona 31 d’Octubre de 2006

 Montserrat Casas i Vilalta

Directora general de Centres Educatius

 

ANNEX

1.- Àmbit i termini d'aplicació

Aquestes instruccions són d'aplicació a la contractació de professors per impartir el segon cicle de l'educació infantil i l'educació primària als centres docents públics de l'administració local i als centres docents privats, durant el curs 2006-07, en el supòsit de no poder disposar dels professionals que per a cada cas exigeix la norma bàsica d'aplicació i concretament l'Ordre d'11 d'octubre de 1994, per la que es regulen les titulacions mínimes que han de posseir els Professors dels centres privats d'educació infantil i primària.

 

2.- Llocs de treball afectats i titulacions necessàries

Els tipus de llocs de treball que poden ser objecte d’aquesta autorització extraordinària, i les condicions de titulació que han de reunir els aspirants a ocupar-los, són els que es relacionen a continuació:

2.1 Segon cicle de l'educació infantil:

Mestre. Llicenciatura en pedagogia, en psicopedagogia o en psicologia.

2.2 Educació primària:

No especialista: Llicenciatura en pedagogia, en psicopedagogia o en psicologia.

Anglès: Llicenciatura en filologia anglesa i el CAP. Qualsevol llicenciatura i el Certificat d'Aptitud d'EOI i el CAP.

Música: Titulació Superior de Música i el CAP. Qualsevol llicenciatura i el títol professional de música i el CAP. Qualsevol Llicenciatura i el títol elemental de música i el CAP.

Educació física: Llicenciatura en educació física i el CAP. Qualsevol llicenciatura i la Diplomatura en educació física i el CAP

Educació especial: Llicenciatura en pedagogia, en psicopedagogia o en psicologia

Audició i llenguatge: Llicenciatura en pedagogia, en psicopedagogia o en psicologia, i, a més, titulació en logopèdia amb habilitació del col·legi de logopedes. Diplomatura en logopèdia.

2.3 Requisit lingüístic: En tots els casos cal tenir acreditada la competència per a la docència en llengua catalana.

 

3.- Procediment per a l'ocupació de llocs vacants

A aquests efectes s'entén per vacant la que no es produeix amb motiu de substitució per malaltia, per maternitat, per excedència forçosa o per reducció de jornada del titular.

 Per obtenir l'autorització extraordinària cal seguir el següent procediment:

a) El titular del centre aporta a la Direcció General de Centres Educatius:

- La qualificació del lloc de treball que vol cobrir: Nivell i especialitat.

- Una declaració de no haver trobat un candidat amb la titulació exigida per l'Ordre d'11 d'octubre de 1994, per la que es regulen les titulacions mínimes que ha de posseir els Professors dels centres privats d'educació infantil i primària.

- Còpia autenticada dels documents que acrediten la titulació acadèmica i els altres requisits de la persona que vol contractar.

b) La Direcció General de Centres Educatius emet resolució sobre l'autorització extraordinària al titular del centre per cobrir el lloc amb la persona que vol contractar, i li la notifica.

Aquesta autorització extraordinària atorgada tindrà caràcter indefinit en relació a la persona i lloc que ocupa, i mentre continuï treballant als mateixos nivell i especialitat, però no li permet canviar de nivell o especialitat dins del mateix centre, ni canviar de centre.

 

4.- Els llocs vacants en motiu de substitució per malaltia, per maternitat, per excedència forçosa o per reducció de jornada del professor titular del lloc, també podran ser ocupats pels professors que disposin de la titulació assenyalada, per a cada cas, en els punts 2.1, 2.2 i 2.3 anteriors.