Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


PROVES DE DIAGNÒSTIC I BATXILLERAT DE 3 ANYS IMPARTIT PER PROFESSORS DE SECUNDÀRIA

Tots els indicadors internacionals demostren que el grau de coneixements dels nostres joves és molt baix. Continuar amb aquest manca d'exigència a l'ESO perjudica als nostres alumnes perquè no els prepara per a la vida d'adult. També ens perjudica a nosaltres el professorat, ja que si els continguts a assolir són massa baixos la nostra professió, que és la d'ensenyar i educar, desapareix.

La manca d'exigència del sistema no la pot solucionar cada centre pel seu compte, per més autonomia que tingui, ni per més competències que es donin als Equips Directius. Basta que un centre pròxim sigui menys exigent, perquè es produeixi un traspàs d'alumnat. Per a solucionar aquest problema, proposem que les proves de diagnòstic (Article 144 LOE) les facin tots els alumnes que han aprovat l'ESO i volen seguir estudiant. La superació d'aquestes proves sobre continguts mínims, hauria de ser imprescindible per accedir a l'ensenyament postobligatori (Batxillerat i CFGM). A més el Batxillerat hauria de ser de 3 anys i impartit per professors dels cossos de Secundària.

Les principals avantatges de l'establiment d'aquestes proves serien:

1. La exigència d'haver de superar una prova externa per accedir al Batxillerat o als CFGM, estimularia als alumnes d'ESO a estudiar més. Exercirien un efecte sobre els alumnes de l'ESO similar al que ara tenen les PAU sobre els alumnes de Batxillerat.

2. Al tornar a ser important la preparació dels alumnes, els professors recuperarien la seva professió i, conseqüentment, el seu prestigi social.

3. S'asseguraria un bon nivell inicial en tots els alumnes que accedeixen al Batxillerat i a la FP, i s'evitaria la futura possible degradació d'aquestes dues etapes educatives.

4. Les persones encarregades de fer aquestes proves serien els funcionaris docents que imparteixen les seves classes en els IES, centres de F.P. i centres similars.

5. S'impulsaria l'actualització voluntària del professorat en temes de la seva especialitat, la introducció de les TIC i l'ús de llengües estrangeres en les altres matèries.

6. S'igualarien els continguts i els nivells en tots els centres, tant públics i privats, a nivell de tota Catalunya, fent possible el canvi de centre i, per tant, que el futur d'un alumne no depengui del seu barri.

7. Al cap d'uns pocs anys es disposaria de dades objectives per avaluar la qualitat de tots els centres, sempre en comparació amb centres del mateix barri o del mateix context social, i es podria actuar amb eficàcia per a solucionar els problemes.

Sindicat AMES
www.ames-fps.com
T: 659 002 871
Sindicat USOC
www.usoc.es/ensenyament/
T: 933.298.111