PROVA EXTERNA D'AVALUACIÓ DE QUART D'ESO 2012

  1. INTRODUCCIÓ
  2. CALENDARIO
  3. CONTINGUTS
  4. EXEMPLES D’AQUESTES PROVES
  5. ORGANITZACIÓ DE LES PROVES
  6. COMUNICACIÓ DELS RESULTATS
  7. MATERIAL DE SUPORT
  8. CONTACTE AMB ELS RESPONSABLES D’AQUESTES PROVES
  9. INFORMACIÓ A LA WEB DEL DEPARTAMENT

 

1.) INTRODUCCIÓ

És la primera avaluació externa que es farà a tota la població de l’ESO i, per tant, l’avaluació més important que mai s’ha fet a Catalunya i a Espanya a nivell de Secundària. 

Les altres avaluacions a Secundària són les de Diagnòstic a 3r d’ESO (que no són externes sinó internes, donat que són passades i corregides pel professorat del centre), les de Diagnòstic General a 2n d’ESO que només es passen a una mostra dels centres i les PISA que només es passen als alumnes de 15anys d'alguns centres.  

A part de la informació que es tindrà sobre la situació real de l’ensenyament al final de l’ESO en tot el país, el més important és que aquestes proves constituiran un estímul per a tot el nostre alumnat, donat que els resultats s’hauran de tenir en compte en el moment de decidir si l’alumne ha aprovat o no l’ESO, que és una competència del centre.

L’hauran de fet tot l’alumnat de 4t ESO menys els nouvinguts sense domini de les llengües de la prova i els alumnes amb NEE amb pla individualitzat aprovat.

 

2.) CALENDARI

Assignació de grups: Del 14 de novembre fins al 4 de desembre de 2011 els centres podran accedir a l'aplicació informàtica per fer l’assignació de grups des

Realització de la prova: S’aplicarà els dies 15 (català i matemàtiques)  i 16  (castellà i llengua estrangera) de febrer de 2012. Es tindrà en compte la temporització de la programació curricular de quart d’ESO, per tal que la prova no inclogui continguts que encara no s’hagin treballat a mitjan de curs.

Els resultats es lliuraran a finals de març, amb temps suficient perquè s’incorporin als processos ordinaris d’avaluació.

 

3.) CONTINGUTS

La prova de quart d'ESO de 2012 avalua les competències bàsiques de:

·        La competència comunicativa lingüística en llengua catalana

·        La competència comunicativa lingüística en llengua castellana

·        La competència comunicativa lingüística en llengua estrangera (i aranès a l'Aran).

·        La competència matemàtica.    

 

En el Sindicat AMES esperem que en les properes convocatòries comprenguin totes les matèries de l’ESO.

 

Més información sobre continguts a la WEB del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE):

 

4.) EXEMPLES D’AQUESTES PROVES

Informació general sobre els Models de les proves al CSASE

Competència comunicativa lingüística en llengua catalana [PDF, 217,10 KB.]

Competència comunicativa lingüística en llengua castellana [PDF, 361,14 KB.]

Competència comunicativa lingüística en llengua estrangera - anglès [PDF, 230,57 KB.]

Competència comunicativa lingüística en llengua estrangera - francès [PDF, 175,01 KB.]

Competència matemàtica [PDF, 291,55 KB.]

 

5.) ORGANITZACIÓ DE LES PROVES

Es faran comissions d'aplicació, presidides per un/a inspector/a i integrades  per una persona dels serveis educatius que actuarà com a secretària, i per professorat de secundària de la unitat territorial i extern al centre.

Aquestes comisions serán les responsables d’organitzar la realització de la prova, corregir les proves i enregistrar-ne els resultats.

Els membres de les comissions d’aplicació rebran una compensació econòmica per la correcció de proves i per actuacions fora de la localitat del seu lloc de treball.

6.) COMUNICACIÓ DELS RESULTATS

Cada família rebrà un informe amb els resultats del seu fill/a, però sempre a través del centre. Es donarà a cada centre un informe amb els seus resultats, que no es farà públic. A més, el Consell Superior d’Avaluació elaborarà un informe global.

Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar la maduresa global de l’alumnat, tot i que no determinaran la superació del curs ni l’acreditació de l’ESO. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu.   

7.) MATERIAL DE SUPORT

Pàgines webs que contenen estudis i exercicis de competències bàsiques que es interessant consultar

8.) CONTACTE AMB ELS RESPONSABLES D’AQUESTES PROVES

Si voleu més informació sobre la prova o teniu algun dubte, envieu un correu electrònic a: prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat

9.) INFORMACIÓ A LA WEB DEL DEPARTAMENT

Accés a la WEB del Consell Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu sobre les Proves Externes de 4t d'ESO 2012