Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 5155 - 18/06/2008


[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici ]


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. (Pàg. 46397)


ORDRE

EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'article 28 estableix el marc de l'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat.

El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria a Catalunya, determina els principis i les característiques de l'avaluació i de pas de curs de l'alumnat d'aquesta etapa educativa.

D'acord amb les disposicions esmentades, l'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat ha de ser contínua i diferenciada per matèries, amb observació sistemàtica de l'adquisició dels continguts educatius i amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa, centrada en el desenvolupament i consolidació de les competències bàsiques.

La finalitat de l'avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a mitjançant l'avaluació inicial, informar sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge amb l'avaluació contínua i formativa, comprovar els progressos de cada alumne/a amb avaluació contínua i sumativa, i orientar el professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés dels alumnes i les alumnes.

Aquests diferents propòsits de l'avaluació fan que per a cada alumne o alumna calgui plantejar-se què s'avalua, com s'ha d'avaluar i amb quins referents s'han de comparar els resultats.

S'ha de programar, avaluar i gestionar l'aula tenint en compte la gran diversitat de alumnes presents, i s'ha de preveure que no tots aprenen de la mateixa manera ni amb el mateix grau d'aprofundiment.

En tot cas, s'han d'impulsar els models formatius que no discriminen les persones i, en canvi, potencien les llibertats individuals i accepten les diferències entre dones i homes sense que se n'hagin de derivar desigualtats.

Les estratègies de recollida de la informació, els instruments per avaluar i la interpretació dels resultats de l'avaluació en general han de centrar-se en la identificació de les potencialitats i les habilitats de l'alumnat i han de permetre identificar què aprèn, però també com aprèn.

Aquesta Ordre desenvolupa les normes d'avaluació, d'acord amb els objectius proposats per la normativa esmentada, estableix el procediment i els documents i requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés d'avaluació de manera que informa de l'evolució de l'aprenentatge de l'alumnat i orienta la presa de decisions en la prossecució del procés educatiu. La formalització de les dades d'avaluació també ha de permetre l'adequada certificació acadèmica a efectes administratius.

A proposta del director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, i de conformitat amb el procediment establert en els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre té per objecte establir l'ordenació de l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat de l'etapa d'educació secundària obligatòria, regulada pel Decret 143/2007, de 26 de juny, i és d'aplicació a tots els centres públics i privats, inclosos els centres d'educació especial, que imparteixen ensenyaments d'educació secundària obligatòria, i que estan dins l'àmbit territorial de Catalunya. Així mateix, s'aplicarà a l'alumnat amb l'edat compresa dins els límits que marca el Decret 143/2007 escolaritzat en centres d'educació especial que imparteixen l'educació bàsica i obligatòria.

Article 2

Criteris generals

2.1 L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'educació secundària obligatòria ha de ser contínua i diferenciada segons les diferents matèries del currículum. Els objectius i les competències bàsiques, que indiquen el sentit general en què ha de progressar tot l'alumnat, han de ser el referent de les programacions i l'avaluació.

2.2 L'avaluació ha de ser contínua, atès que és un component essencial de la mateixa programació de les matèries, i té per objecte constatar els avenços de l'alumnat i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge. A fi que l'avaluació sigui contínua, s'han d'establir pautes per a l'observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne/a al llarg del seu procés d'aprenentatge.

2.3 L'avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu, i la informació que proporciona ha de permetre no tan sols millorar els aprenentatges de l'alumnat sinó també els processos d'ensenyament emprats i la pràctica docent. L'avaluació ha de constatar l'assoliment de resultats de l'aprenentatge.

2.4 L'avaluació ha de ser, també, diferenciada per les matèries del currículum, a fi de constatar els avenços de l'alumnat en cadascuna. Els referents per a l'avaluació són l'assoliment de les competències bàsiques i els criteris d'avaluació de les matèries. Així mateix s'han de tenir en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l'interès i l'esforç per progressar demostrat per l'alumne/a.

2.5 Els centres docents han d'incloure en el seu projecte educatiu els criteris generals adoptats respecte a l'avaluació i el pas de curs de l'alumnat, respecte a l'acreditació de l'etapa i respecte al disseny d'activitats d'avaluació i de recuperació.

2.6 Les programacions de cada matèria han d'incloure els criteris d'avaluació i les activitats d'avaluació i de recuperació previstes.

2.7 L'avaluació final de cada matèria s'ha de fer en relació amb els criteris d'avaluació establerts per al curs.

2.8 Els centres docents han de fer públics els criteris d'avaluació concretats en el projecte educatiu i els que s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges, i també els criteris per decidir si l'alumnat passa de curs; així mateix, els centres han d'informar les famílies i els alumnes d'aquests criteris. Aquesta informació ha de permetre el compromís de l'alumne o alumna i de la família en el procés d'aprenentatge.

Article 3

Coordinació amb els centres d'educació primària

3.1 Amb la finalitat de garantir una adequada transició de l'alumnat entre l'etapa d'educació primària i la d'educació secundària obligatòria, així com per facilitar la continuïtat del procés educatiu, els centres d'educació secundària obligatòria han de sol·licitar als centres d'educació primària una còpia de l'historial acadèmic de l'alumne o alumna i l'informe individualitzat, amb la informació que es consideri convenient per a la millor incorporació de l'alumne/a a la nova etapa educativa.

3.2 Els centres d'educació secundària, en la programació d'activitats del primer trimestre del primer curs, han de preveure la realització d'entrevistes entre el tutor/a del darrer curs de l'educació primària de l'alumnat i el tutor/a del primer curs de l'educació secundària obligatòria, per tal de completar la informació sobre l'alumnat en relació amb els seus aprenentatges.

Article 4

Equip docent

4.1 L'equip docent, integrat pel professorat del grup d'alumnes i coordinat pel professor o professora que exerceixi la tutoria, ha d'actuar com a òrgan col·legiat, en tot el procés d'avaluació i en l'adopció de les decisions que en resultin.

4.2 Cada professor o professora ha d'aportar informació sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat en la matèria o matèries que imparteixi.

4.3 L'equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l'alumnat, ha d'adoptar les decisions per consens i, en cas de no arribar-hi, per majoria. Cada professor o professora de l'equip pot emetre un vot únic, amb independència del nombre de matèries que imparteixi. El vot del tutor/a serà diriment en cas d'empat.

Article 5

Sessions d'avaluació

5.1 La sessió d'avaluació és la reunió de l'equip docent, coordinada pel professor o professora que exerceix la tutoria, per intercanviar informació i prendre decisions sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat.

5.2 També poden participar en les sessions d'avaluació altres professors amb responsabilitats de coordinació pedagògica i altres professionals que intervinguin en el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat.

5.3 Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del professorat del procés d'ensenyament cal fer almenys una sessió d'avaluació trimestral.

5.4 Per millorar el coneixement i l'acollida dels i les alumnes i prendre decisions sobre el seu procés d'aprenentatge, en el primer trimestre del primer i del quart curs, a més de la sessió indicada en el punt anterior, se n'ha de celebrar una altra com a mínim.

5.5 A les sessions d'avaluació, l'equip docent ha d'acordar les decisions que consideri necessàries per facilitar el procés d'aprenentatge de l'alumnat.

5.6 La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d'avaluació del seu grup d'alumnes, aixecar acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i vehicular l'intercanvi d'informació amb els pares, mares o representants legals de cadascun dels alumnes.

Article 6

Atenció a la diversitat

6.1 Per respondre a les necessitats de tot l'alumnat, inclòs el que manifesta més dificultats per aprendre i també el que presenta altes capacitats intel·lectuals, cal establir en la programació prevista a l'aula les adaptacions necessàries d'acord amb els aspectes següents:

a) Verificar l'adequació dels objectius de la programació a les característiques de l'alumnat.

b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un determinat objectiu, i identificar quines són les més adequades per a cada alumne/a entre les opcions de treball previstes en la programació.

c) Preparar noves activitats que permetin a aquest alumnat aprendre i participar plenament a l'aula, i incloure de manera progressiva aquestes noves opcions de treball en la programació d'aula com a propostes que també poden ser útils per a la resta de l'alumnat.

d) Planificar mesures de reforç de les matèries o àmbits si les adaptacions incorporades a les programacions de les matèries resulten insuficients per a determinats alumnes.

e) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions.

6.2 Programes de diversificació curricular.

Per a l'alumnat que ho necessiti, un cop exhaurides i havent resultat insuficients les mesures previstes a l'apartat anterior, els centres docents poden organitzar programes flexibles de diversificació curricular per tal de facilitar l'assoliment dels objectius generals, les competències bàsiques i l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l'establert amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada. Aquests programes els ha d'elaborar cada centre tal com s'estableix en el Decret 143/2007.

En els programes de diversificació curricular hi pot participar l'alumnat des del tercer curs d'educació secundària obligatòria, després de l'oportuna avaluació i a proposta dels equips docents. També hi poden participar els nois i noies, un cop escoltat l'alumne i la família, que han cursat segon curs però no estan en condicions de passar a tercer, i ja han repetit un curs en aquesta etapa.

Els programes de diversificació curricular han de tenir una durada d'un o dos cursos escolars. Per a l'alumnat que s'incorpora en acabar el segon curs han de tenir una durada de dos cursos. L'avaluació del procés d'aprenentatge d'aquest alumnat, com la de la resta, ha de ser contínua i diferenciada segons els diferents àmbits, projectes interdisciplinaris i matèries del programa.

Cal que el conjunt del professorat que imparteix ensenyaments del programa faci l'avaluació de manera col·legiada, coordinada per la persona responsable de la tutoria.

En les sessions d'avaluació, quan el progrés de l'alumnat no respongui als objectius previstos en el programa de diversificació curricular corresponent, cal adoptar les mesures educatives pertinents, les quals queden recollides en la programació general del programa i referides a l'alumne/a en qüestió.

Si en finalitzar el primer curs del programa l'equip docent considera que l'alumne o alumna ha assolit de manera suficient els objectius i les competències bàsiques, i sempre que aquesta mesura afavoreixi el seu desenvolupament escolar i personal, l'esmentat equip pot decidir que realitzi el quart curs seguint el currículum general a l'aula ordinària, si cal, amb les adaptacions oportunes.

L'alumnat que en acabar el programa no estigui en condicions d'obtenir el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria i compleixi els requisits d'edat establerts en l'article 1.1 del Reial decret 1631/2006, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l'educació secundària obligatòria, pot romandre un curs més en el programa de diversificació curricular.

6.3 Les adaptacions incorporades en la programació ordinària de l'aula, les mesures de reforç i les previstes en un pla de diversificació curricular poden resultar insuficients per atendre adequadament l'alumnat més vulnerable que presenta algunes necessitats educatives i personals diferents de les de la resta de companys. En aquests casos cal elaborar un pla individualitzat que reculli el conjunt d'ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars. Aquest pla pot comportar que algunes àrees o part de les àrees no s'imparteixin. La comissió d'atenció a la diversitat ha de promoure aquest pla, el qual ha de recollir les grans línies de l'atenció que es proporcionarà a l'alumne/a durant un període de temps determinat, i s'ha d'anar adaptant d'acord amb el seu progrés.

El responsable d'elaborar aquest pla serà el tutor o la tutora de l'alumne/a, amb la col·laboració dels professionals que després hi treballaran, com poden ser els altres docents i professionals del centre i dels serveis educatius. També s'ha de comptar amb la participació dels pares, les mares o els representants legals de l'alumne/a, i l'alumne/a mateix si la seva edat i circumstàncies personals ho aconsellen, i se'ls ha d'escoltar durant el procés de presa de decisions i s'ha de tenir en compte el seu acord en les decisions finals i, si es considera convenient, també hi han d'intervenir professionals d'altres àmbits, com el social o de la salut. El pla l'ha d'aprovar el director o la directora del centre, amb el vistiplau de la comissió d'atenció a la diversitat.

Un dels professionals que intervenen en el pla individualitzat, preferentment el tutor o la tutora, serà el designat per fer-ne el seguiment i la coordinació, i actuar com a principal interlocutor amb la família, a la qual s'ha de lliurar una còpia del pla.

El pla ha d'indicar els suports que ha de rebre l'alumne/a per fer efectiva la seva participació en les activitats del centre. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar els suports de què disposa el centre, tant materials com de personal, com són els seus companys i les seves companyes, el professorat i altres persones del centre amb la finalitat de normalitzar tant com sigui possible les activitats escolars d'aquest alumnat, de facilitar la seva inclusió en la comunitat i de promoure, entre tot l'alumnat, la dignitat, la solidaritat entre iguals i el respecte vers la diferència. També, en la mesura de les possibilitats, ha d'implicar la família, la qual s'ha de mantenir informada del procés i dels aspectes en què pot col·laborar.

El pla individualitzat ha d'incloure:

a) La identificació de les habilitats de l'alumne/a en els diferents àmbits i àrees curriculars.

b) Els objectius i les competències prioritàries d'aprenentatge de les diferents àrees o àmbits curriculars.

c) Altres objectius d'aprenentatge que poden ser, entre altres, les habilitats personals i socials i l'autonomia executiva, ja sigui en l'àmbit escolar o en altres àmbits, com el familiar, de la salut, del lleure, etc.

d) Les ajudes tècniques i suports que es proporcionaran a l'alumne/a en les activitats que es poden fer en els diferents entorns escolars: aula, pati, menjador, sortides i altres activitats generals del centre.

e) Una valoració periòdica i un registre sistemàtic del progrés de l'alumne/a, que servirà per fixar nous objectius i modificar, si cal, el pla.

f) L'avaluació s'ha de fer d'acord amb els objectius fixats en el pla individualitzat.

6.4 Situacions d'escolarització singular.

Es consideren situacions d'escolarització singular les escolaritzacions compartides entre centre ordinari i centre d'educació especial; la realització d'activitats complementàries en unitats d'escolarització compartida (UEC); l'atenció educativa domiciliària, en aules hospitalàries o en centres educatius del Departament de Justícia o del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Quan en un centre educatiu hi hagi matriculat alumnat que temporalment es trobi en situació d'escolarització singular, l'equip directiu i els professors o professores que exerceixin la tutoria del centre on són matriculats han d'establir els procediments necessaris per al seguiment acadèmic i per al procés d'avaluació d'aquest alumnat.

6.5 Els centres d'educació especial i les unitats de suport a l'educació especial o altres agrupaments singulars en centres ordinaris, pel que fa a la programació i l'avaluació, han de seguir els criteris generals establerts en aquesta Ordre.

Article 7

Reforç i recuperacions al llarg del curs

Amb la finalitat de garantir l'adquisició dels aprenentatges imprescindibles per prosseguir el procés educatiu amb èxit, quan durant el procés d'avaluació contínua es detecti que l'alumnat no progressa adequadament, el centre, en qualsevol moment del curs, ha d'establir les mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d'activitats de recuperació. En les actes de les sessions d'avaluació realitzades al llarg del curs hi ha d'haver constància expressa dels resultats obtinguts per l'alumnat en les activitats de recuperació esmentades.

Article 8

Resultats de l'avaluació contínua

8.1 En la darrera avaluació ordinària del curs escolar, l'equip docent ha de valorar els resultats obtinguts per l'alumnat en aquest període, tant pel que fa als ensenyaments d'aquest darrer període com a les activitats o proves de recuperació d'avaluacions anteriors.

8.2 A partir del conjunt de dades d'avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les recuperacions, si escau, el professor/a de cada matèria ha d'atorgar a cada alumne o alumna una qualificació final d'avaluació contínua, tenint en compte els criteris d'avaluació de cada matèria.

8.3 Amb anterioritat a l'inici del període d'activitats extraordinàries, les famílies han de rebre informació dels resultats d'aquesta qualificació final d'avaluació contínua i de les activitats que es proposen a l'alumnat durant el període d'activitats extraordinàries de recuperació o de millora.

Article 9

Activitats extraordinàries d'avaluació

9.1 Després de la darrera avaluació ordinària s'ha d'iniciar un període durant el qual el centre ha de realitzar les activitats extraordinàries de recuperació o de millora dels resultats obtinguts ja programades prèviament, sens perjudici que es torni a valorar el que ja s'ha fet durant el curs. Aquest període no pot començar abans dels cinc darrers dies lectius establerts en l'Ordre per la qual s'estableix el calendari del curs.

9.2 Les activitats extraordinàries d'avaluació de cada matèria les ha d'elaborar i qualificar el departament didàctic corresponent, d'acord amb la programació dels currículums dels quals són responsables.

Article 10

Avaluació final de curs

10.1 Les avaluacions finals a l'educació secundària obligatòria s'han de fer en cadascun dels quatre cursos de l'etapa. Després de les activitats extraordinàries d'avaluació l'equip docent s'ha de reunir en sessió d'avaluació final de curs per, a partir de les qualificacions obtingudes, decidir quin alumnat passa de curs.

10.2 El professor/a de cada matèria ha d'atorgar a cada alumne o alumna una qualificació final de curs. Aquesta qualificació final no pot ser inferior ni a la qualificació final d'avaluació contínua ni a la qualificació obtinguda en les activitats extraordinàries d'avaluació.

10.3 En cas que algunes matèries s'hagin impartit agrupades en àmbits de coneixement, en les actes d'avaluació finals haurà de constar una qualificació específica de cada matèria.

10.4 En els tres primers cursos de l'etapa, per a cada alumne/a l'equip docent ha d'atorgar una qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s'ha d'obtenir com a mitjana aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del treball de síntesi, d'una banda, i de la qualificació aportada pels professors de les matèries optatives cursades per l'alumne/a al llarg del curs, de l'altra.

10.5 A les sessions d'avaluació finals de curs s'hi pot incorporar, amb veu però sense vot, un membre de l'equip directiu a fi de garantir la coherència dels processos d'avaluació entre els diferents grups del centre.

Article 11

Qualificacions

11.1 Les qualificacions que cal usar per expressar els resultats de l'avaluació de tots i cadascun dels alumnes en tots els documents d'avaluació de caràcter oficial són: excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S), insuficient (I). Es considera qualificació negativa l'insuficient; les altres es consideren totes positives.

11.2 Aquestes qualificacions han d'anar acompanyades d'una qualificació numèrica entera, en una escala d'u a deu, amb les correspondències següents:

Insuficient: 1, 2, 3 o 4,

Suficient: 5,

Bé: 6,

Notable: 7 o 8,

Excel·lent: 9 o 10,

i han de constar en tots els documents d'avaluació de caràcter oficial que es detallen en l'article 17 d'aquesta Ordre, així com en tots els certificats oficials expedits pel centre.

Article 12

Pas de curs

12.1 En finalitzar cadascun dels cursos de l'etapa i com a conseqüència del procés d'avaluació, l'equip docent, en la sessió d'avaluació final de curs, ha d'adoptar les decisions corresponents sobre el pas de curs de cada alumne o alumna, tenint en compte la seva evolució general en relació amb les competències bàsiques i l'assoliment dels objectius en les diferents matèries.

12.2 L'alumne/a passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries cursades o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim. Ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més. Excepcionalment, l'equip docent pot decidir el pas al curs següent d'un alumne/a amb tres matèries suspeses quan l'equip consideri que això no li ha d'impedir seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que aquest pas de curs beneficiarà la seva evolució personal i acadèmica. Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l'equip docent presents en la sessió. En cas d'empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.

12.3 Si escau, es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

12.4 Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l'alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l'equip docent pot acordar la superació d'alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l'alumne/a, l'anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de recuperació i de progrés en els cursos poste-riors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d'un mínim de dos terços dels membres de l'equip docent presents en la sessió. La qualificació d'aquestes matèries serà de suficient i s'indicarà a l'acta d'avaluació amb un asterisc.

12.5 L'alumne/a que en finalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar de curs ha de romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l'etapa. Excepcionalment es pot repetir dos cops el quart curs si no se n'ha repetit cap en cursos anteriors de l'etapa.

12.6 L'alumnat té dret a cursar l'educació secundària obligatòria en els centres ordinaris fins als divuit anys complerts en l'any natural en què finalitza el curs.

Article 13

Mesures de suport i reforç en el pas de curs

13.1 L'equip docent ha d'establir mesures de reforç i suport en la programació del curs següent per a l'alumnat que passi de curs sense haver superat totes les matèries. Aquestes mesures no poden consistir simplement en la superació d'una prova.

13.2 Els alumnes que no passin de curs han de romandre un any més en el mateix curs. Aquesta mesura haurà d'anar acompanyada d'un pla específic personalitzat, orientat a superar les dificultats detectades en el curs anterior.

13.3 Si l'equip docent hagués decidit que algun alumne/a amb necessitats educatives específiques seguís un pla individualitzat, serà escolaritzat en el curs i grup que, atenent la proposta educativa que se li formuli, s'hagués determinat en el pla corresponent.

13.4 Dels cursos en què l'alumne/a segueixi un pla individualitzat, cal deixar-ne constància en l'historial acadèmic de l'alumne/a.

Article 14

Superació de l'etapa i títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria

14.1 En el quart curs, en la sessió d'avaluació final, l'equip docent ha de decidir sobre l'acreditació de l'etapa.

14.2 L'alumnat que en finalitzar l'educació secundària obligatòria hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria.

14.3 L'alumnat que hagi superat totes les matèries de l'etapa obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria. L'equip docent, considerant la maduresa de l'alumne/a i el seu grau d'assoliment de les competències bàsiques, així com les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne o alumna que té una o dues i, excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol. A aquests efectes es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l'equip docent presents. En qualsevol cas, per obtenir el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria cal haver assolit la capacitat d'utilitzar normal-ment i correctament les dues llengües oficials a Catalunya.

14.4 Per fer efectives les decisions sobre superació de l'etapa de l'alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l'equip docent pot acordar la superació d'alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l'alumne/a, l'anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de progrés en estudis poste-riors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d'un mínim de dos terços dels membres de l'equip docent presents en la sessió. La qualificació d'aquestes matèries serà de suficient i s'indicarà a l'acta d'avaluació amb un asterisc.

14.5 Per a l'obtenció del títol, l'avaluació de l'alumnat que cursi un programa de diversificació curricular ha de tenir com a referent l'assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l'etapa, i també els criteris d'avaluació específics del programa.

14.6 A l'alumnat que no obtingui el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria se li ha d'expedir un certificat d'escolaritat, on han de constar els anys d'escolarització, les matèries cursades i les qualificacions obtingudes.

14.7 Els centres docents han d'organitzar anualment proves per superar les matèries pendents d'avaluació positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i hagin superat l'edat màxima de permanència a l'etapa. S'hi poden presentar, en els dos anys següents a la finalització dels estudis, alumnes amb un màxim de cinc matèries pendents d'avaluació positiva.

Article 15

Càlcul de la qualificació mitjana

De cada alumne/a que hagi superat l'etapa se n'ha de calcular la qualificació mitjana, que s'obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels quatre cursos, que s'han de calcular amb una xifra decimal i tenint en compte, si escau, les recuperacions de matèries inicialment suspeses. El bloc de matèries optatives de cada un dels tres primers cursos de l'etapa té la consideració d'una sola matèria. Per a aquest càlcul no s'ha de tenir en compte la qualificació obtinguda en l'ensenyament de la religió.

Article 16

Participació de l'alumnat i les famílies

16.1 Per tal de garantir el dret de les famílies a participar en el procés educatiu dels seus fills i filles i millorar-ne la qualitat, el professorat corresponent ha d'informar l'alumnat i les seves famílies dels criteris d'avaluació generals del centre i dels de cada matèria, així com de les estratègies de recuperació.

16.2 L'alumnat, o els seus pares, mares o representants legals, té dret a sol·licitar al professorat aclariments respecte de les qualificacions d'activitats d'aprenentatge, dels informes derivats de les sessions d'avaluació trimestral i de les qualificacions finals atorgades per l'equip docent, i també pot formular reclamacions sobre aquestes qualificacions finals d'acord amb el procediment establert pel Departament d'Educació.

Article 17

Orientació final d'etapa

En finalitzar l'educació secundària obligatòria el centre ha d'elaborar un document orientador per a l'alumne o alumna sobre les opcions més adequades per al seu futur acadèmic i professional, que ha de tenir caràcter confidencial i el seu contingut no pot ser prescriptiu.

Article 18

Documents oficials d'avaluació

18.1 Són documents oficials del procés d'avaluació: les actes d'avaluació finals, l'expedient acadèmic i l'historial acadèmic d'educació secundària, així com l'informe personal per trasllat en el cas previst en el punt 1 de l'article 21. Aquests documents s'han d'ajustar als models i a les característiques que estableix l'annex d'aquesta Ordre.

18.2 EI director/a, com a responsable de totes les activitats del centre, ho és també de les d'avaluació i amb la seva signatura ha de visar els documents oficials.

18.3 Els documents esmentats han de romandre al centre i la persona que exerceixi les funcions de secretari/ària és la responsable de la seva custòdia, tant en format imprès com en suport electrònic, així com de les certificacions que se sol·licitin. En el cas que se suprimeixi algun centre, els Serveis Territorials d'Educació han d'adoptar les mesures corresponents per conservar-los o traslladar-los.

18.4 Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi ha de constar el nom i els cognoms dels signants. A mesura que s'implementi la signatura electrònica, aquests documents es poden substituir pels seus equivalents en format electrònic.

Article 19

Actes d'avaluació finals

19.1 Les actes d'avaluació finals s'estenen per a cadascun dels cursos de l'educació secundària obligatòria. Hi ha de constar la relació nominal de l'alumnat amb les qualificacions de les matèries del curs i de les matèries no superades de cursos anteriors. També han d'incloure les decisions de pas de curs i, si escau, la proposta per a l'expedició del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

19.2 S'han d'omplir en la darrera sessió d'avaluació del curs i tancar al final del mes de juny.

19.3 Les ha de signar tot el professorat que compon l'equip docent i han de tenir el vistiplau del director o la directora del centre.

Article 20

Expedient acadèmic

20.1 L'expedient acadèmic de l'alumne/a és un document que té la funció de recollir de manera acumulativa els resultats de l'avaluació obtinguts per l'alumne/a al llarg de l'educació secundària obligatòria i totes les dades personals i acadèmiques rellevants.

20.2 L'expedient acadèmic conté: les dades d'identificació del centre, les dades personals de l'alumne/a, les dades i la documentació d'incorporació de l'alumne/a a l'etapa, els resultats de les avaluacions finals, les decisions de pas de curs i titulació, les observacions que l'equip docent consideri oportú de fer-hi constar, les dades i la documentació d'acabament o de sortida de l'etapa i qualsevol resolució administrativa de caràcter singular que afecti l'alumne/a i, si escau, els plans individualitzats.

Article 21

Historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria

21.1 L'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria és el document oficial que reflecteix els resultats de l'avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l'alumnat al llarg l'etapa i té valor acreditatiu dels estudis cursats. La seva custòdia correspon al centre educatiu en què l'alumnat estigui escolaritzat.

21.2 L'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria s'ha de lliurar a l'alumnat a l'acabament de l'ensenyament obligatori i, en tot cas, en finalitzar la seva escolarització en l'ensenyament bàsic en règim ordinari. Aquesta circumstància s'ha de reflectir en el corresponent expedient acadèmic.

21.3 L'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria ha de contenir les dades identificatives de l'alumne/a, les matèries o àmbits cursats en cada un dels anys d'escolarització i els resultats obtinguts en l'avaluació, les decisions sobre si passa al curs següent i sobre la proposta d'expedició del títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria, junt amb la data en què es van adoptar aquestes decisions, així com la informació relativa als canvis de centre. Hi ha de figurar, així mateix, la indicació de les matèries que s'han cursat amb plans individualitzats.

Article 22

Trasllat de centre

22.1 Quan l'alumne o una alumna es traslladi a un altre centre per continuar els estudis, el centre d'origen ha de trametre al centre de destinació, i a petició d'aquest, l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria i, si escau, l'informe personal per trasllat, acreditant que les dades que conté concorden amb l'expedient que es custodia al centre.

22.2 El centre receptor ha d'obrir el corresponent expedient acadèmic.

22.3 La matriculació de l'alumne/a adquirirà caràcter definitiu un cop rebut l'historial acadèmic degudament formalitzat.

22.4 En el cas que, per trasllat de l'alumne/a, els documents oficials d'avaluació hagin de tenir efecte fora de Catalunya, les qualificacions s'han de codificar així: excel·lent (SB), notable (NT), bé (BI), suficient (SU), insuficient (IN) i també han d'anar acompanyades de la corresponent qualificació numèrica.

22.5 En el cas de l'alumnat que es traslladi a centres d'altres comunitats autònomes en què el català no sigui llengua oficial, cal redactar l'historial acadèmic i l'informe personal per trasllat en català i castellà.

Article 23

Informe personal per trasllat

23.1 A fi de garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge de l'alumnat que es trasllada a un altre centre sense haver conclòs el curs, s'ha d'emetre un informe personal on es farà constar la informació recollida de l'equip docent necessària per a l'adequada continuïtat del procés d'aprenentatge. Com a mínim, s'hi han de consignar els elements següents:

a) Resultats parcials de l'avaluació, en cas que ja hagi tingut lloc alguna sessió d'avaluació.

b) Aplicació, si escau, de mesures educatives complementàries de reforç i suport, així com dels plans individualitzats aplicats.

c) Totes les observacions que es consideren oportunes sobre el progrés general de l'alumne/a.

23.2 L'informe personal per trasllat, que només s'ha d'emetre en el cas previst en l'apartat anterior, l'ha d'elaborar i firmar la persona que exerceix la tutoria, amb el vistiplau del director o la directora, a partir de les dades facilitades pels professors de les matèries o àmbits.

Article 24

Altres documents d'avaluació

24.1 Les actes de les sessions d'avaluació no finals, el full de seguiment acadèmic i els butlletins de qualificacions són documents obligatoris del procés d'avaluació.

24.2 Correspon a cada centre, en el marc de la seva autonomia, adoptar els models més adequats per a aquests documents.

24.3 Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi ha de constar el nom i els cognoms dels signants.

24.4 En tots els documents elaborats s'hi ha d'incorporar un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.

Article 25

Full de seguiment acadèmic

25.1 La persona tutora ha de disposar d'un full de seguiment acadèmic de cada alumne/a, en el qual haurà de fer constar les observacions pertinents respecte al seu procés d'aprenentatge.

25.2 Els fulls de seguiment acadèmic s'han de conservar en el centre fins que l'alumne/a finalitzi l'escolarització. Les persones tutores han de guardar aquests informes i posar-los a disposició dels altres professors de l'alumne/a.

Article 26

Comunicació amb les famílies

26.1 EI centre educatiu, per mitjà d'informes escrits, entrevistes individuals i reunions col·lectives, ha d'establir comunicació periòdica amb els pares, mares o representants legals de l'alumnat per tal de mantenir-los informats del procés de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de l'avaluació.

26.2 La persona tutora ha d'informar per escrit l'alumnat i els seus pares, les seves mares o els representants legals, almenys un cop per trimestre, després de cada sessió d'avaluació, del desenvolupament general del procés d'aprenentatge dels i les alumnes en les diverses matèries.

26.3 En finalitzar cada curs s'ha d'informar per escrit a l'alumne/a i als pares o representants legals respecte als resultats de l'avaluació final. Aquesta informació contindrà, almenys, les qualificacions obtingudes per l'alumne/a en les diverses matèries, la decisió respecte a l'accés al curs següent o a la superació de l'etapa i, si escau, les mesures previstes per a l'assoliment dels objectius educatius. S'hi inclouran, si s'escau, les indicacions dels professors respecte a activitats que l'alumne/a hauria de realitzar durant el període de vacances.

26.4 La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i reunions col·lectives amb els pares, les mares o representants legals de l'alumnat les ha de fixar cada centre en la seva programació general. S'ha de garantir, com a mínim, una reunió col·lectiva durant el primer trimestre cada curs i una entrevista individual en cada curs.

Article 27

Supervisió de la Inspecció d'Educació

Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar el procediment d'avaluació de cada centre, vetllar per la seva adequada integració en el procés educatiu de l'alumnat i la seva correcció formal, així com per les mesures adoptades d'atenció a la diversitat, i proposar les mesures que contribueixin a millorar-lo.

Article 28

Custòdia de la documentació

Tots els documents oficials de l'avaluació s'han de conservar en el centre a disposició de la Inspecció per a possibles comprovacions. També, amb aquesta finalitat, cal mantenir en el centre fins a l'inici del curs següent el material que hagi pogut contribuir a atorgar la qualificació en l'avaluació extraordinària i els documents de registre de l'avaluació continuada. L'alumnat ha de conservar fins a final de curs el material que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada (proves escrites, treballs, quaderns de pràctiques, etc.).

Article 29

Dades personals de l'alumnat

Pel que fa a l'obtenció de les dades personals de l'alumnat, a la seva cessió d'uns centres a uns altres i a la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades, cal ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, el que estableix la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Disposició transitòria única

Validesa del llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic

Els llibres d'escolaritat de l'ensenyament bàsic tenen els efectes d'acreditació que estableix la legislació vigent fins a la finalització del curs 2006-2007. Quan l'obertura de l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria comporti la continuació de l'anterior llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic, cal consignar-ne la sèrie i el número en l'historial acadèmic. Aquestes circumstàncies també s'han de reflectir en el expedient acadèmic corresponent.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les ordres següents:

Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996).

Ordre de 24 de novembre de 1998, per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització de modificacions d'elements prescriptius del currículum de l'etapa d'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 2807, de 18.1.1999).

Qualsevol altra norma de rang igual o inferior en el que s'oposi al que estableix aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de juny de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

.1 Actes d'avaluació finals

En les actes s'ha de fer constar la qualificació obtinguda per l'alumne/a en cada matèria d'acord amb l'escala establerta en aquesta Ordre.

Si la distribució de matèries per cursos decidida pel centre docent no coincideix amb l'establerta de manera general, cal adaptar el model a l'oferta del centre.

Per a l'alumnat escolaritzat en centres d'Era Val d'Aran les actes han d'incloure, entre les qualificacions de llengua catalana i les de llengua castellana, les qualificacions obtingudes en la matèria de llengua aranesa.

En les matèries que permetin diverses opcions (llengua estrangera, religió, matèries optatives) s'ha d'identificar quina opció ha cursat l'alumne/a.

En cas que s'utilitzin codis o abreviatures, han de quedar explicitats en algun apartat de l'acta.

Atenc. div.: en aquesta casella s'ha de fer constar si l'alumne/a ha estat objecte d'alguna adaptació del currículum. Cal aplicar la codificació següent:

PD: programes de diversificació curricular.

PI: pla individualitzat.

EE: escolarització compartida amb un centre d'educació especial.

EC: escolarització compartida amb altres tipus de centres.

.: l'alumne no ha estat objecte de cap adaptació.

Accés al curs següent: cal expressar-ho amb la codificació següent:

SI: accedeix al curs següent en haver superat el curs.

SL: accedeix al curs següent per impossibilitat legal de repetir (aquesta opció no és possible a 4t curs).

SD: accedeix al curs següent d'acord amb el pla individualitzat aplicat, tot i no haver superat el curs actual, per continuar amb el pla.

NO: no accedeix al curs següent.

Prop. div.: en aquesta casella s'ha de fer constar la proposta d'atenció específica que l'equip d'avaluació formula per al curs següent, d'acord amb la codificació abans esmentada (PD, PI, EE, EC, .) o PQ si es proposa que l'alumne/a cursi un programa de qualificació professional inicial.

En l'acta final de 4t curs, a la casella de superació de l'etapa, s'ha d'indicar aquesta circumstància amb .sí. o .no..

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

.2 Expedient acadèmic

El número d'identificació de l'alumne/a s'ha de fer constar a partir del moment en què el Departament d'Educació implanti aquest sistema d'identificació.

En les dades dels pares, les mares o els representants legals s'ha de fer constar el tipus de document d'identitat (DNI, NIE, passaport) que s'ha presentat i el seu número.

En cas que l'alumne hagi tingut llibre d'escolaritat, en l'apartat corresponent cal fer-ne constar la sèrie i el número.

Pàgines de qualificacions

Se n'ha d'emplenar una per cada vegada que l'alumne/a hagi estat escolaritzat en un curs de l'etapa, repeticions incloses.

El contingut d'aquestes pàgines ha de reflectir el de les corresponents actes d'avaluació final.

En les matèries que permetin diverses opcions (llengua estrangera, religió, matèries optatives) s'ha d'identificar quina opció ha cursat l'alumne/a.

Les qualificacions s'han d'expressar en la seva forma literal, seguida de l'expressió numèrica.

Si l'alumne/a passa al curs següent, per impossibilitat de repetir, al costat de .Sí. s'ha d'incloure la menció .per impossibilitat de repetir..

Si l'alumne/a accedeix al curs següent per seguir un pla individualitzat tot i no haver superat el curs de referència, al costat de .Sí. s'hi ha d'incloure la menció .per seguir un pla individualitzat..

En l'apartat de mesures d'atenció a la diversitat, si escau, s'hi han de fer constar les mesures aplicades que s'hagin fet constar a l'acta. En cas que no se n'hagi aplicat cap, no cal imprimir aquest apartat.

En la casella .Convoc.. s'ha de consignar:

ORD: si la matèria es va aprovar en l'avaluació contínua (encara que després s'hagi millorat nota mitjançant activitats extraordinàries).

EXT: si la matèria va quedar suspesa en l'avaluació contínua (tant si després es va aprovar mitjançant activitats extraordinàries com si es va mantenir suspesa).

Les anotacions de finalització de l'ESO o de trasllat a un altre centre són mútuament excloents, només es formalitzarà la que escaigui.

Les anotacions de lliurament del graduat en educació secundària obligatòria o certificat d'escolaritat són mútuament excloents, només es formalitzarà la que escaigui.

(Vegeu annex al document PDF)

 

 

.3 Historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria

L'historial acadèmic es concreta en un document imprès quan l'alumne/a finalitza la seva escolaritat obligatòria. També s'ha d'expedir i trametre en cas de trasllat a un altre centre educatiu.

El número d'identificació de l'alumne/a s'ha de fer constar a partir del moment en què el Departament d'Educació implanti aquest sistema d'identificació.

En les dades dels alumnes, els pares, les mares o els representants legals s'ha de fer constar el tipus de document d'identitat (DNI, NIE, passaport) que s'ha presentat i el seu número.

En cas que l'alumne/a hagi tingut llibre d'escolaritat, en l'apartat corresponent cal fer-ne constar la sèrie i el número.

En l'apartat .Escolarització en l'educació secundària obligatòria. s'han de consignar en ordre cronològic tots els centres on l'alumne hagi cursat alguna part dels seus estudis d'ESO, inclosos el centre d'inici i el centre de finalització. Si l'escolarització al centre ha estat continuada, en una mateixa línia s'ha de fer constar l'any d'entrada i el de sortida de l'alumne, i els nivells que l'alumne hagi cursat íntegrament o parcial en l'esmentat centre.

S'ha d'incloure un quadre de qualificacions per cada vegada que l'alumne hagi estat escolaritzat en un curs de l'etapa, repeticions incloses. No s'han d'imprimir els que s'inclouen aquí com a model però no corresponen a cursos fets per l'alumne/a (repeticions, diversificacions curriculars).

El contingut d'aquests quadres de qualificacions ha de reflectir el de les corresponents actes d'avaluació final.

En les matèries que permetin diverses opcions (llengua estrangera, religió, matèries optatives) s'ha d'identificar quina opció ha cursat l'alumne/a.

En l'apartat .Mesures d'atenció., si cal, s'han d'esmentar les mesures d'adaptació del currículum aplicades.

En la casella .Convoc.. s'ha de consignar:

ORD: si la matèria es va aprovar en l'avaluació contínua (encara que després s'hagi millorat la nota mitjançant activitats extraordinàries).

EXT: si la matèria va quedar suspesa en l'avaluació contínua (tant si després es va aprovar mitjançant activitats extraordinàries com si es va mantenir suspesa).

Les pàgines de qualificacions s'han d'imprimir amb continuïtat, sense necessitat de reservar una pàgina específica per a cada curs acadèmic.

(Vegeu annex al document PDF)

 

.4 Informe personal per trasllat

En les dades dels alumnes, els pares, les mares o els representants legals s'ha de fer constar quin tipus de document d'identitat (DNI, NIE, passaport) s'ha presentat i el seu número.

En l'informe personal per trasllat s'han de recollir les matèries o àmbits que cursi l'alumne/a en el curs en què es produeix el trasllat.

En les matèries que permetin diverses opcions (llengua estrangera, religió, matèries optatives) s'ha d'identificar quina opció ha cursat l'alumne/a.

La valoració del grau d'adquisició de les competències bàsiques l'ha de proposar el tutor o la tutora a partir de les informacions obtingudes en les reunions de l'equip d'avaluació.

L'informe personal per trasllat s'ha d'adjuntar a l'expedient acadèmic de l'alumne/a.

(Vegeu annex al document PDF)

 

(08.165.082)