Llistats de verbs per elaborar objectius didàctics

  • Identificar
  • Generalitzar
  • Comentar
  • Interpretar
  • Treure conclusions
  • Dibuixar
  • Indicar
  • Enumerar
  • Assenyalar
  • Resumir
  • Distingir
 • Inferir
 • Classificar
 • Descriure
 • Comparar
 • Explicar
 • Relacionar
 • Situar
 • Memoritzar
 • Analitzar
 • Aplicar

 

  • Manejar
  • Aplicar
  • Experimentar
  • Demostrar
  • Composar
  • Descriure
  • Delimitar
  • Formular
  • Establir hipòtesis
  • Manipular
  • Comparar
  • Ordenar
  • Definir
  • Explicitar
  • Representar
  • Contrastar
 • Confeccionar
 • Recol·lectar
 • Provar
 • Reconstruir
 • Identificar
 • Diferenciar
 • Precisar
 • Elegir
 • Comprovar
 • Relacionar
 • Reproduir
 • Oral o escrit
 • Crear
 • Dramatitzar
 • Usar
 • Representar
 • Elaborar
 • Planificar
 • Analitzar
 • Distingir
 • Seleccionar
 • Situar
 • Dissenyar
 • Experimentar
 • Quantificar
 • Llegir
 • Sintetitzar
 • Resumir
 • Comentar
 • Construir
 • Observar
 • Simular
 • Executar
 • Explicitar
 • Caracteritzar
 • Formular
 • Preguntes
 • Organitzar
 • Localitzar
 • Controlar
 • Classificar
 • Interpretar
 • Enunciar
 • Exposar
 • Debatre

 

  • Comportar-se
  • Valorar
  • Abstenir-se
  • Conformar-se amb
  • Inclinar-se per,
  • Tolerar que
  • Valorar positivament
  • Fer atenció a
  • Delectar-se amb
 • Respectar
 • Acceptar
 • Ser conscient
 • Tolerar
 • Rebutjar
 • Actuar
 • Obeir
 • Valorar negativament
 • Sensibilitzar-se per
 • Permetre que
 • Preferir que
 • Apreciar
 • Practicar
 • Reaccionar a
 • Recrear-se amb
 • Preocupar-se per