Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


INFORMACIÓ SOBRE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA LOE I LA JUBILACIÓ ANTICIPADA NORMAL

  1. Jubilació voluntària anticipada LOE 2011. Presentació de sol·licituds
  2. Jubilació voluntària anticipada als 60 anys sense dret a la gratificació extraordinària LOE
  3. Jubilació anticipada per incapacitat permanent
  4. Aspectes a tenir en compte en el càlcul de les pensions i altres prestacions
1.) Jubilació voluntària anticipada LOE 2011. Presentació de sol·licituds

Termini: Fins el 28 de febrer de l’any 2011

Requisits:

- Haver complert els 60 anys d’edat a 31 d’agost del 2011

- Tenir acreditats 15 o més anys de serveis efectius a 31 d'agost de 2011.

- Haver estat en actiu ininterrompudament durant els quinze anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Procediment:

1. Cal sol·licitar-la abans del 28 de febrer de 2011.

2. El model oficial de sol·licitud de jubilació voluntària es pot descarregar de la WEB del Departament o clicant a:

Sol·licitud de jubilació voluntària [PDF, 129,93 KB.]

Sol·licitud de gratificació extraordinària [PDF, 52,73 KB.]

Cal acompanyar la sol·licitud amb:

1. Dues fotocòpies del DNI

2. Declaració d’altres pensions, ingressos de la unitat familiar... (si n’és el cas)

3. Full de serveis a 31 d’agost de 2011.

Quantitats a percebre:

Aquestes quantitats es determinaran per l’haver regulador de l’any corresponent, pels anys de serveis (anys cotitzats ) als que s’afegiran els que li falten fins al compliment dels 65 anys d’edat i pels descomptes d'IRPF segons situació personal.

El quadre d'aquest any 2011 és:


Encara que la pensió pels funcionaris de 35 o més anys de serveis és en el 2011 de 39.268,77 euros pels professors de Secundària i 30.905,51 pels mestres, la Llei de Pressuposts estableix un màxim de 34.970,74 euros anuals bruts distribuïts en 14 pagues. Això vol dir que pels professors de Secundària a partir dels 32 anys de serveis ja es guanya el màxim.

Gratificació extraordinària:

El funcionariat que es jubili d'acord amb el que disposa la disposició transitòria segona de la LOE, que tingui acreditat en el moment de la jubilació un mínim de 28 anys de servei efectiu a l'Estat, percebrà una gratificació extraordinària en una sola vegada, el càlcul de la qual es farà d'acord amb l'edat, el cos de pertinença i els anys de serveis a l'Estat de la persona interessada.

Aquesta gratificació econòmica s’esglaona segons el cos al que es pertany i dins de cada cos, segons l’edat i els serveis prestats, a menys edat i més anys cotitzats més gratificació. (Anys cotitzats reals, aquí no compten els que faltin per la jubilació forçosa)

Encara que la pensió pels funcionaris de 35 o més anys de serveis és en el 2011 de 39.268,77 euros, la Llei de Pressuposts estableix un màxim de 34.970,74 euros anuals bruts distribuïts en 14 pagues. Això vol dir que a partir dels 32 anys de serveis ja es guanya el màxim.

2.) Jubilació voluntària anticipada als 60 anys sense dret a la gratificació extraordinària LOE

REQUISITS:

- Haver complert els 60 anys
- Tenir acreditats 15 o més anys de serveis efectius

PROCEDIMENT:

* Es sol·licita amb tres mesos d'anticipació a la data en la qual un es vol jubilar.
* El cesament es produeix el mateix dia que el funcionari ha decidit que es vol jubilar.

COMENTARI:

Es poden acollir a aquesta jubilació tots els funcionaris, per la qual cosa es pot utilitzar alternativament a la jubilació LOE quan el funcionari NO cumpleix els requisits d'aquesta per tenir dret a la gratificació extraordinària LOE. Per exemple els nascuts desprès del 31 d'agost de 1951.

La quantia dependrà del nombre d'anys

Aquest tipus de jubilació ja no serà possible pels funcionaris anomenats a partir de l'1 de gener de 2011 ja que aquests ja nos seguiran el règim de Classes Pasives sinó que seguiran el règim de la Seguretat Social.

3.) Jubilació anticipada per incapacitat permanent

Aquesta jubilació es pot dictaminar per ofici o a constància de l'interessat

La quantia de la pensió es calcula de la mateixa forma que la jubilació per edat considerant com anys de serveis efectius els anys complerts restants fins complir l'edat de jubilació. Si el funcionari no arriba als 20 anys de serveis i la incapacitat no inhabilita per tota la professió, la quantia de la pensió es redueix en un 5% per cada any que falti per arribar als 20 anys de serveis, amb un màxim d'un 25% de reducció.

4.) Aspectes a tenir en compte en el càlcul de les pensions i altres prestacions

Els anys prestats al Servei Militar només es poden tenir en compte si abans de prestar-los ja s'era funcionari

No es pot percebre la pensió de jubilació i realitzar un treball per compte pròpia o per un altre si això implica estar d'alta en la Seguretat Social. En canvi sí és possible publicar llibres, donar conferències, impartir cursets, etc.

Si voluntàriament s'ha tingut reducció de jornada per més d'un any, aquests anys cotitzen com mitjos anys. Si s'ha estat un o més anys en excedència voluntària aquests anys no es tenen en compte per calcular la pensió. Les baixes per malaltia, lactància, etc. no disminueixen el computo d'anys.

Els funcionaris nomenats abans de l'1 de gener de 2011 quan es jubilen percebran la pensió del Ministeri d'Hisenda i la resta de prestacions, com és la sanitària de MUFACE, ja sigui en una entitat privada o en els serveis de salut de la Seguretat Social.

Canvis en el sistema de classes passives introduïdes pel Decret de 3 de desembre del Govern de Rodríguez Zapatero. Accés a les conseqüències del Decret.

El Govern d'Espanya ha anunciat una important modificació del règim de pensions a finals de gener de 2011 o principis de febrer, per tant cal estar atents del què decideixin.

Barcelona, gener de 2011

Sindicat AMES

www.ames-fps.com

ames@ames-fps.com