Sindicat AMES (Acciˇ per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducciˇn al castellano
FITXA D'AFILIACIË A AMES


DOGC I BOE. NOVETATS SETMANALS SELECCIONADES PER JOAQUIM GRIELL.

Catedràtic de Francès i advocat d'AMES

E-mail: ames@telefonica.net

(Les informacions superiors són les més actuals)

 

TRAMESA 8 27/04/2008

 

BOE 24/04/2008

 

Orden ECI/1126/2008, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero, por la que se convocan plazas, para funcionarios docentes, para la realizaciˇn de los cursos źAulas Europeas: Programa de inmersiˇn lingŘÝstica y cultural con Francia y con el Reino Unido╗.
Acceso al documento

DOGC n˙m. 5118 - 24/04/2008

 

RESOLUCIË EDU/1222/2008, de 18 d'abril, de modificaciˇ de la Resoluciˇ EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocat˛ria de proves per a la provisiˇ de places de funcionaris docents.

DescÓrrega del document en format HTML descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1223/2008, de 18 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisiˇ de places de funcionaris docents.

DescÓrrega del document en format HTML descÓrrega del document en format PDF

 

TRAMESA 7 30/03/2008

DOGC núm. 5093 - 18/03/2008

RESOLUCIÓ EDU/758/2008, de 7 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/349/2008, de 8 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius, per al curs 2008-2009, en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes.
HTML ///// PDF


DOGC núm. 5096 - 25/03/2008

RESOLUCIÓ EDU/823/2008, de 13 de març, de convocatòria del procediment d'acreditació de competència docent i de readscripció a llocs de treball dels funcionaris del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny titulars d'especialitats per a les quals el Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, no va establir correspondència.
HTML ///// PDF

BOE 24/03/2008

Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de formación profesional y adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los mencionados cuerpos docentes HTML

BOE 26/03/2008

Orden ECI/804/2008, de 5 de marzo, por la que se convocan premios a materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet. HTML

BOE 28/03/2008

Orden ECI/834/2008, de 29 de febrero, por la que se convocan plazas en el programa de intercambio puesto por puesto de profesores franceses, austriacos y suizos, con profesores españoles de Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2008/2009´ HTML

BOE 29/03/2008

Orden ECI/844/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros de Formación Profesional de diversos Estados de la República Federal de Alemania, para el curso académico 2008-2009. HTML

TRAMESA 6 15/03/2008

 

DOGC n˙m. 5088 - 11/03/2008

 

RESOLUCIË EDU/655/2008, de 26 de febrer, de modificaciˇ de la Resoluciˇ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocat˛ria p˙blica d'accÚs als cossos de catedrÓtics d'ensenyament secundari, d'arts plÓstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Descàrrega del document en format HTML /////// descàrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocat˛ria de proves per a la provisiˇ de places de funcionaris docents.

Descàrrega del document en format HTML //////// descàrrega del document en format PDF

 

DOGC n˙m. 5091 - 14/03/2008

 

RESOLUCIË EDU/713/2008, de 23 de gener, per la qual s'actualitza la classificaciˇ d'especial dificultat atribu´da a determinats llocs de treball docents del cos de mestres en els centres p˙blics de Catalunya.

Descàrrega del document en format HTML ////// descàrrega del document en format PDF

 

 

BOE 11/03/2008

 

Resoluciˇn de 2 de enero de 2008, de la Direcciˇn General de Cooperaciˇn Territorial y Alta Inspecciˇn, por la que se publica el Convenio de colaboraciˇn entre el Ministerio de Educaciˇn y Ciencia y la Comunidad Autˇnoma de Catalu˝a, para el Plan de apoyo a la implantaciˇn de la Ley Orgßnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaciˇn.

 

Nota: Els capÝtols dĺaquesta colĚlaboraciˇ sˇn:


1. Formaciˇ del professorat

2. Programa de recolzament en lĺaprenentatge de llengŘes estrangeres.

3. Programa per a la millora de lĺŔxit escolar.

4. Programa per a reduir lĺabandonament abans de temps de la escolaritzaciˇ.

 

Nota: quan en el text semblant de la Rioja consta com a les llengŘes estrangeres el francŔs, lĺanglŔs, lĺitaliÓ i lĺalemany. En canvi quan la Generalitat precisa una llengua Ús lĺanglŔs.

TRAMESA LEGAL 5 10/03/2008

 

DOGC n˙m. 5087 - 10/03/2008

 

RESOLUCIË EDU/652/2008, de 27 de febrer, per la qual es convoca concurs p˙blic per a la concessiˇ de llicŔncies retribu´des per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2008-2009, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d'inspecciˇ.

DescÓrrega del document en format HTML descÓrrega del document en format PDF

 

BOE 04/03/2008

 

Resoluciˇn de 20 de febrero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones CientÝficas, por la que se convocan ayudas para la realizaciˇn de tesis doctorales, en el marco del programa Junta para la Ampliaciˇn de Estudios.

 

 

BOE 07/03/2008

 

Resoluciˇn de 22 de febrero de 2008, de la SubsecretarÝa, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de mÚritos de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, se anuncia la exposiciˇn de las mismas con las puntuaciones provisionales de la fase general y se convoca a los candidatos a la realizaciˇn de la prueba de idiomas.

 

Resoluciˇn de 3 de marzo de 2008, de la SubsecretarÝa, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de mÚritos de puestos de asesores tÚcnicos en el exterior, convocado por Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre, se anuncia la exposiciˇn de las mismas con las puntuaciones provisionales de la fase general y se convoca a los candidatos a la realizaciˇn de la prueba de idiomas.

 

 

TRAMESA 4 02/03/2008

 

 

DOGC núm. 5074 - 20/02/2008

 

RESOLUCIÓ EDU/397/2008, d'11 de febrer, per la qual es fa pública la llista complementària d'aspirants seleccionats que modifica la Resolució EDU/2462/2007, de 31 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades mitjançant la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

 

DOGC núm. 5075 - 21/02/2008

 

RESOLUCIÓ EDU/410/2008, de 13 de febrer, de convocatòria de concurs públic de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes per realitzar activitats de formació i elaborar materials basats en metodologia AICLE a la Gran Bretanya, durant el curs 2008-2009.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

 

DOGC núm. 5078 - 26/02/2008

 

RESOLUCIÓ EDU/463/2008, de 7 de febrer, per la qual es modifica l'adscripció de centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

RESOLUCIÓ EDU/465/2008, de 7 de febrer, per la qual es modifica l'adscripció de centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

 

 

RESOLUCIÓ EDU/454/2008, de 18 de febrer, per la qual s'autoritzen diversos programes de garantia social per al curs 2007-2008.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

 

 

RESOLUCIÓ EDU/453/2008, de 15 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/95/2008, de 18 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

RESOLUCIÓ EDU/461/2008, de 15 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius públics del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2006-2007.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

 

DOGC núm. 5080 - 28/02/2008

 

RESOLUCIÓ EDU/523/2008, de 18 de febrer, per la qual es modifica l'adscripció de centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

 

BOE 19/02/2008

 

Orden ECI/394/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2008, para alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas superiores

 

Orden ECI/395/2008, de 4 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2008, destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años.

 

BOE 28/02/2008

 

Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero, por la que se convocan plazas, para funcionarios docentes, para la realización de los cursos «Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido».

Otras disposiciones: Secciˇn III del BOE

Ministerio de Educaciˇn y Ciencia (BOE 43 de 19/2/2008)

Orden ECI/395/2008, de 4 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2008, destinadas a jˇvenes de entre 18 y 30 a˝os.

Rango: Orden

Pßginas: 9215 - 9216

Referencia: 2008/03046


TRAMESA 3. 18.02.08

 

DOGC núm. 5058 - 29/01/2008

 

RESOLUCIÓ EDU/103/2008, de 22 de gener, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

 

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

 

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5027, pàg. 53273, de 12.12.2007).

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

DOGC núm. 5065 - 07/02/2008

 

RESOLUCIÓ EDU/238/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les gratificacions extraordinàries per jubilació voluntària anticipada dels funcionaris docents per a l'any 2008.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

 

RESOLUCIÓ EDU/235/2008, de 29 de gener, de modificació de la Resolució EDU/3726/2007, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2007-2008.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

 

DOGC núm. 5066 - 08/02/2008

 

RESOLUCIÓ EDU/252/2008, de 30 de gener, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

 

DOGC núm. 5069 - 13/02/2008

 

RESOLUCIÓ EDU/311/2008, de 22 de gener, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2007.

Descàrrega del document en format HTML descàrrega del document en format PDF

´

BOE de 07/02/2008 –

 

Orden ECI/232/2008, de 23 de enero, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDC/137/2006, de 26 de enero. Fitxer catalunya

 

Orden ECI/233/2008, de 23 de enero, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDC/9/2005, de 7 de enero. fitxer Catalunya mestres

 

ORDEN ECI/235/2008, de 23 de enero, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDC/9/2005, de 7 de enero.ºFitxer Catalunya 2

 

BOE 38 de 13/2/2008)

 

Orden ECI/316/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de inmersión lingüística organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, para el verano de 2008 Fitxer 3 inmersión

 

ECI/317/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2008 Fitxer 3 frança

 

TRAMESA 2. 28.01.08

 DOGC n˙m. 5048 - 15/01/2008

RESOLUCIË EDU/7/2008, de 9 de gener, per la qual es regula la convocat˛ria per a l'any 2008 de la jubilaciˇ anticipada voluntÓria prevista a la disposiciˇ transit˛ria segona de la Llei orgÓnica 2/2006, de 3 de maig, d'educaciˇ.

DescÓrrega del document en format HTML descÓrrega del document en format PDF

 

 DOGC n˙m. 5057 - 28/01/2008

ORDRE EDU/16/2008, de 17 de gener, per la qual es creen les juntes de directors i directores de centres de formaciˇ de persones adultes dependents del Departament d'Educaciˇ.

DescÓrrega del document en format HTML descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/96/2008, de 17 de gener, per la qual es dˇna publicitat de la concessiˇ de les beques i els ajuts a l'estudi per al curs acadŔmic 2006-2007.

DescÓrrega del document en format HTML descÓrrega del document en format PDF

 

 BOE 18/1/2008

Orden ECI/25/2008, de 14 de enero, por la que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisiciˇn de nueva especialidades a los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgßnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaciˇn

 http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/00934&txtlen=910

 Tramesa 1/2008 13/01/2008

 DOGC n˙m. 5043 - 08/01/2008

ORDRE EDU/507/2007, de 19 de desembre, per la qual es convoquen beques de colĚlaboraciˇ en tasques de formaciˇ en qualificacions professionals i en tecnologies de la informaciˇ aplicades a les qualificacions i a la formaciˇ professional, pr˛pies del Departament d'Educaciˇ.

 

DescÓrrega del document en format HTML descÓrrega del document en format PDF

 

ORDRE EDU/508/2007, de 19 de desembre, per la qual es convoquen beques de colĚlaboraciˇ en tasques de disseny i de gestiˇ de la formaciˇ per a l'any 2008.

DescÓrrega del document en format HTML descÓrrega del document en format PDF

DOGC n˙m. 5046 - 11/01/2008

 RESOLUCIË EDU/3968/2007, de 21 de desembre, per la qual s'estableix un termini de consulta i actualitzaciˇ de les dades que consten en la borsa de treball del personal interÝ/substitut docent i un termini per demanar acollir-se a les garanties de continu´tat com a personal interÝ docent.

DescÓrrega del document en format HTML descÓrrega del document en format PDF

 

RESOLUCIË EDU/3969/2007, de 21 de desembre, de modificaciˇ de la Resoluciˇ EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciaciˇ del personal interÝ que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulaciˇ de la borsa de treball del personal interÝ docent.

DescÓrrega del document en format HTML descÓrrega del document en format PDF

BOE 1/1/2008

Orden ECI/3903/2007, de 13 de diciembre, por la que se resuelve la concesiˇn del Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el a˝o 2007, convocado por Orden ECI/1466/2007, de 23 de mayo.

 

BOE 03/01/2008

Orden ECI/3925/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educaciˇn de la Comunidad Autˇnoma de Catalu˝a, se integran en los Cuerpos de Catedrßticos de Ense˝anza Secundaria, de Catedrßticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedrßticos de Artes Plßsticas y Dise˝o a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Ense˝anza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plßsticas y Dise˝o que tienen reconocida la condiciˇn de Catedrßtico en sus respectivos Cuerpos.

 

BOE 05/01/2008

ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currÝculo y se regula la ordenaciˇn de la educaciˇn infantil.

 

BOE 10/1/2008

Orden ECI/3997/2007, de 21 de diciembre, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de integraciˇn źAulas de la Naturaleza╗ durante el perÝodo comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2008.

 

BOE 12/01/2008

Orden ECI/4017/2007, de 21 de diciembre, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversaciˇn de lengua espa˝ola en centros docentes de Austria, BÚlgica, Canadß, Estados Unidos, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Rep˙blica de Irlanda y Rep˙blica Federal de Alemania, para el curso acadÚmico 2008-2009.


TRAMESA LEGAL 31

DOG núm. 5011 - 19/11/2007

ORDRE EDU/410/2007, de 12 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre EDU/362/2007, de 9 d'octubre, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per a l'alumnat d'educació primària i secundària obligatòria escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2007-2008 (DOGC núm. 4989, de 17.10.2007).

(Pàg. 47497) //// descàrrega del document en format PDF

DOG núm. 5013 - 21/11/2007

O RDRE EDU/413/2007, de 12 de novembre, de convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball durant el període octubre-desembre de 2007.

(Pàg. 48226) //// descàrrega del document en format PDF

DOG núm. 5014 - 22/11/2007

ORDRE EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

(Pàg. 48609) ///// descàrrega del document en format PDF

DOG núm. 5015 - 23/11/2007

RESOLUCIÓ EDU/3523/2007, de 16 de novembre, de modificació de la Resolució EDU /3186/2007, de 18 d'octubre, de regulació de l'opció per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueix la part B.2 de la prova en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008.

Descàrrega del document en format HTML ///// descàrrega del document en format PDF

DOG núm. 5016 - 26/11/2007

ORDRE EDU/427/2007, de 20 de novembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialització, màsters, cursos de postgrau i altres activitats de formació permanent, durant el curs 2006-2007.

Descàrrega del document en format HTML ///// descàrrega del document en format PDF

DOGC núm. 5019 - 29/11/2007

RESOLUCIÓ EDU/3559/2007, de 22 de novembre, d'assignació de destinació definitiva de funcionaris docents.

Descàrrega del document en format HTML ///// descàrrega del document en format PDF

BOE 6/11/2007

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.


BOE de 29/11/2007

Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de funcionarios docentes en el exterior

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/20515&txtlen=1293

 

Tramesa legal 28 03/10/2007

DOGC núm. 4980 - 03/10/2007

RESOLUCIÓ EDU/2906/2007, de 25 de setembre, de modificació de la Resolució EDU /2745/2007, de 10 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució EDU /825/2007, de 20 de març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

(Pàg. 33894) ///// Descàrrega del document en format PDF

DOGC núm. 4978 - 01/10/2007

RESOLUCIÓ EDU/2871/2007, de 20 de setembre, per la qual s'adjudiquen, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del pla estratègic del centre.

(Pàg. 33228) //// Descàrrega del document en format PDF

DOGC núm. 4969 - 17/09/2007

RESOLUCIÓ EDU/2745/2007, de 10 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució EDU /825/2007, de 20 de març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

(Pàg. 30563) //// Descàrrega del document en format PDF

DOGC núm. 4969 - 17/09/2007

RESOLUCIÓ EDU/2745/2007, de 10 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució EDU /825/2007, de 20 de març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

(Pàg. 30563) /// Descàrrega del document en format PD

DOGC núm. 4968 - 14/09/2007

RESOLUCIÓ EDU/2738/2007, de 14 d'agost, per la qual es fa pública la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2007-2008, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d'inspecció.

(Pàg. 30389) ////// Descàrrega del document en format PDF

RESOLUCIÓ EDU/2737/2007, de 5 de setembre, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques en diversos cossos docents.

(Pàg. 30382) //// Descàrrega del document en format PDF

DOGC núm. 4968 - 14/09/2007

RESOLUCIÓ EDU/2738/2007, de 14 d'agost, per la qual es fa pública la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2007-2008, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d'inspecció.

(Pàg. 30389) //// Descàrrega del document en format PDF

RESOLUCIÓ EDU/2737/2007, de 5 de setembre, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques en diversos cossos docents.

(Pàg. 30382) //// Descàrrega del document en format PDF

Tramesa 23 17/06/2007

 DOGC n˙m. 4902 - 12/06/2007

 RESOLUCIË EDU/1708/2007, de 6 de juny, per la qual s'obre la convocat˛ria per a la concessiˇ dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2006-2007, i s'estableix el procediment per a la realitzaciˇ de les proves corresponents.

(PÓg. 19777)

 DOGC n˙m. 4903 - 13/06/2007

 RESOLUCIË EDU/1719/2007, de 5 de juny, per la qual es convoca concurs p˙blic per a la selecciˇ d'instituts d'educaciˇ secundÓria que imparteixen formaciˇ professional, per ser inclosos, a partir del curs 2007-2008, en el Projecte de qualitat i millora contÝnua.

(PÓg. 19865)

 DOGC n˙m. 4904 - 14/06/2007

 ORDRE EDU/191/2007, de 6 de juny, de convocat˛ria p˙blica per a la concessiˇ d'ajuts a joves que realitzen plans de transiciˇ al treball durant el curs 2006-2007.

(PÓg. 19970)

RESOLUCIË EDU/1738/2007, de 7 de juny, per la qual s'implanten els ensenyaments que condueixen a l'obtenciˇ del tÝtol de tŔcnic d'esport en futbol a diversos centres docents p˙blics.

(PÓg. 19971)

 DOGC n˙m. 4905 - 15/06/2007

RESOLUCIË EDU/1769/2007, de 12 de juny, de modificaciˇ de la Resoluciˇ EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocat˛ries de concurs p˙blic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb carÓcter temporal com a personal interÝ docent en centres p˙blics no universitaris dependents del Departament d'Educaciˇ a partir del curs 2006-2007.

(PÓg. 20315)

 BOE 13/06/07 

Orden ECI/1703/2007, de 28 de mayo, por la que se convocan los XXIV Premios źFrancisco Giner de los RÝos╗ a la mejora de la calidad educativa para 2007.

 

tramesa 22 10/06/2007

DOGC n˙m. 4899 - 07/06/2007

ORDRE EDU/180/2007, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar ajuts als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya que compten amb grups escolars de m˙sica o dansa, per participar en intercanvis o trobades, i es convoquen els ajuts per al curs 2006-2007.

(PÓg. 19362) descÓrrega del document en format PDF

DOGC n˙m. 4900 - 08/06/2007

ORDRE EDU/185/2007, de 24 de maig, de creaciˇ de nous camps d'aprenentatge del Departament d'Educaciˇ.

(PÓg. 19552) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1663/2007, de 28 de maig, de convocat˛ria p˙blica per a l'autoritzaciˇ de plans estratŔgics per a la promociˇ de l'autonomia dels centres educatius p˙blics per al perÝode 2007-2011.

(PÓg. 19554) descÓrrega del document en format PDF

ORDRE EDU/186/2007, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa cooperatiu per al foment de la reutilitzaciˇ de llibres de text i material didÓctic complementari en els centres educatius sostinguts amb fons p˙blics que imparteixen ensenyaments obligatoris, i s'obre la convocat˛ria p˙blica corresponent al curs escolar 2007-2008.

(PÓg. 19552) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1668/2007, de 31 de maig, per la qual es fa p˙blica la concessiˇ de llicŔncies retribu´des per dur a terme estudis sobre la imparticiˇ de continguts curriculars en anglŔs a la Gran Bretanya durant el curs 2007-2008, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents.

(PÓg. 19610) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1642/2007, d'1 de juny, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisiˇ de places de funcionaris docents.

(PÓg. 19590) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1664/2007, d'1 de juny, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisiˇ de places de funcionaris docents.

(PÓg. 19606) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1665/2007, d'1 de juny, per la qual es dicten instruccions relatives a la gestiˇ i a la contractaciˇ del professorat de religiˇ per exercir en centres docents p˙blics dependents del Departament d'Educaciˇ per al curs 2007-08, i a l'assignaciˇ de destinacions al professorat de religiˇ durant el mateix curs escolar.

(PÓg. 19607) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1667/2007, de 5 de juny, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interÝ docent.

(PÓg. 19609) descÓrrega del document en format PDF

BOE 08/06/2007

Orden ECI/1645/2007, de 24 de mayo, por la que se convocan los segundos Premios internacionales redELE para la creaciˇn de unidades didßcticas para la ense˝anza del espa˝ol como lengua extranjera 22 CASTELLA EOIS

Orden ECI/1626/2007, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso para la provisiˇn de puestos de Asesores TÚcnicos en el exterior por funcionarios docentes convocado por Orden ECI/3788/2006, de 29 de noviembre.

Orden ECI/1627/2007, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso para la provisiˇn de vacantes de personal docente en el exterior, convocado Tramesa 21 06/06/2007

DOGC n˙m. 4894 - 30/05/2007 

RESOLUCIË EDU/1574/2007, de 21 de maig, per la qual es determina el preu mÓxim de la prestaciˇ del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educaciˇ, i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residŔncia en centres educatius privats concertats, d'acord amb la planificaciˇ feta al mapa escolar per al curs escolar 2007-2008.

(PÓg. 18568) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1591/2007, de 24 de maig, de modificaciˇ de la Resoluciˇ EDU/825/2007, de 20 de marš, de convocat˛ria de proves per a la provisiˇ de places de funcionaris docents.

(PÓg. 18585) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1590/2007, de 24 de maig, de modificaciˇ de la Resoluciˇ EDU/1435/2007, d'11 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2007 i sobre els desplašaments foršosos per modificaciˇ de les plantilles.

(PÓg. 18585) descÓrrega del document en format PDF

BOE 28/05/2007

Orden ECI/1466/2007, de 23 de mayo, por la que se convoca el Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el a˝o 2007.

Tramesa 18 13/05/2007

DOGC n˙m. 4878 - 08/05/2007

ORDRE EDU/117/2007, de 25 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2007-2008 per als centres educatius no universitaris. (PÓg. 15823) descÓrrega del document en format PDF

DOGC n˙m. 4879 - 09/05/2007

RESOLUCIË EDU/1319/2007, de 2 de maig, per la qual es convoca concurs p˙blic per a la concessiˇ de llicŔncies retribu´des per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2007-2008, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d'inspecciˇ.

(PÓg. 16039) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1318/2007, de 2 de maig, per la qual s'eleven a definitives les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecciˇ d'Educaciˇ, als centres p˙blics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formaciˇ de persones adultes.

(PÓg. 16036) descÓrrega del document en format PDF

Tramesa 17 6/05/2007

DOGC n˙m. 4872 - 30/04/2007

RESOLUCIË EDU/1186/2007, de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocat˛ria p˙blica per a la concessiˇ d'ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons p˙blics, per a l'assistŔncia a convivŔncies escolars durant el curs escolar 2006-2007.

(PÓg. 15203) descÓrrega del document en format PDF

 ORDRE EDU/104/2007, de 19 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del Concurs de joves cuiners/eres i cambrers/eres dels instituts d'ensenyament secundari i de les escoles d'hostaleria de Catalunya, i es convoca el IV Concurs, corresponent al curs 2006-2007.

(PÓg. 15202) descÓrrega del document en format PDF

 RESOLUCIË EDU/1185/2007, de 19 d'abril, per la qual es modifica la Resoluciˇ EDU/716/2007, de 15 de marš, de convocat˛ria de concurs de mŔrits per a la selecciˇ de director o directora de diversos centres docents p˙blics dependents del Departament d'Educaciˇ.

(PÓg. 15215) descÓrrega del document en format PDF

 DOGC n˙m. 4875 - 03/05/2007

 ORDRE EDU/109/2007, de 20 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a entitats sense Ónim de lucre que duen a terme activitats adrešades als professionals del mˇn de l'educaciˇ i a l'alumnat de les etapes obligat˛ria i postobligat˛ria, i s'obre la convocat˛ria p˙blica per al curs 2006-2007.

(PÓg. 15543) descÓrrega del document en format PDF

ORDRE EDU/110/2007, de 20 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor de l'alumnat amb necessitats educatives especials, derivades de discapacitats fÝsiques, psÝquiques o sensorials, greus trastorns de la personalitat o malalties greus, i als seus familiars, i s'obre la convocat˛ria p˙blica per al curs 2006-2007.

(PÓg. 15545) descÓrrega del document en format PDF

ORDRE EDU/111/2007, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi nacional de poesia jove Miquel MartÝ i Pol, i es convoca per al curs 2006-2007.

(PÓg. 15548) descÓrrega del document en format PDF

ORDRE EDU/112/2007, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessiˇ d'ajuts a centres educatius de Catalunya, per a la realitzaciˇ d'intercanvis escolars entre alumnes de centres educatius del domini lingŘÝstic del catalÓ i l'occitÓ, i s'obre la convocat˛ria p˙blica per al curs escolar 2006-2007.

(PÓg. 15549) descÓrrega del document en format PDF

 RESOLUCIË EDU/1222/2007, de 23 d'abril, per la qual es dicten instruccions referides a la gestiˇ de la borsa de treball per prestar serveis amb carÓcter temporal com a personal interÝ docent i per a la compactaciˇ de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2007-2008.

(PÓg. 15572) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1225/2007, de 23 d'abril, de modificaciˇ de la Resoluciˇ EDU/825/2007, de 20 de marš, de convocat˛ria de proves per a la provisiˇ de places de funcionaris docents.

(PÓg. 15579) descÓrrega del document en format PDF

 DOGC n˙m. 4876 - 04/05/2007

 ORDRE EDU/113/2007, de 18 d'abril, de convocat˛ria de concurs p˙blic per a la selecciˇ de projectes d'innovaciˇ educativa del programa de Biblioteca Escolar "puntedu" (espai de coneixement, aprenentatge i gust per la lectura) duts a terme per centres educatius p˙blics i privats concertats.

(PÓg. 15627) descÓrrega del document en format PDF

ORDRE EDU/114/2007, de 24 d'abril, de convocat˛ria de concurs p˙blic per a la selecciˇ de projectes d'innovaciˇ educativa duts a terme per centres educatius p˙blics i privats concertats.

(PÓg. 15630) descÓrrega del document en format PDF

 RESOLUCIË EDU/1226/2007, de 20 d'abril, relativa a les vacants definitives corresponents a la convocat˛ria de concurs de trasllats adrešada al personal funcionari i en prÓctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en centres p˙blics d'educaciˇ infantil i primÓria i als dos primers cursos de l'ESO en centres d'educaciˇ secundÓria i a centres de formaciˇ de persones adultes.

(PÓg. 15679) descÓrrega del document en format PDF

Tramesa 16 01/05/2007

DOGC n˙m. 4871 - 27/04/2007 

RESOLUCIË EDU/1175/2007, de 19 d'abril, per la qual s'obre convocat˛ria per a la concessiˇ dels Premis Catalunya d'Educaciˇ, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres educatius i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2007.

(PÓg. 14965) descÓrrega del document en format PDF

 DOGC n˙m. 4872 - 30/04/2007

RESOLUCIË EDU/1186/2007, de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocat˛ria p˙blica per a la concessiˇ d'ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons p˙blics, per a l'assistŔncia a convivŔncies escolars durant el curs escolar 2006-2007.

(PÓg. 15203) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/1185/2007, de 19 d'abril, per la qual es modifica la Resoluciˇ EDU/716/2007, de 15 de marš, de convocat˛ria de concurs de mŔrits per a la selecciˇ de director o directora de diversos centres docents p˙blics dependents del Departament d'Educaciˇ.

(PÓg. 15215) descÓrrega del document en format PDF

BOE 28.0407

 REAL DECRETO 545/2007, de 27 de abril, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantÝas de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educaciˇn y Ciencia para el curso 2007-2008. fitxer 16.1

BOE 1/5/07

Orden ECI/1168/2007, de 17 de abril, por la que se convocan plazas de profesores de Ense˝anza Secundaria en Secciones BilingŘes de Espa˝ol en centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia, HungrÝa, Polonia, Rep˙blica Checa, Rumania, Rusia y China para el curso 2007-2008 fitxer 16.2

 

Tramesa 14 15/04/2007

DOGC n˙m. 4858 - 10/04/2007

RESOLUCIË EDU/984/2007, de 29 de marš, de modificaciˇ de la Resoluciˇ EDU/825/2007, de 20 de marš, de convocat˛ria de proves per a la provisiˇ de places de funcionaris docents.

(PÓg. 12918) descÓrrega del document en format PDF

 DOGC n˙m. 4860 - 12/04/2007

RESOLUCIË EDU/1000/2007, de 28 de marš, per la qual es modifica l'adscripciˇ de centres docents sostinguts amb fons p˙blics als efectes del procediment d'admissiˇ d'alumnes.

(PÓg. 13095) descÓrrega del document en format PDF

 CORRECCIË D'ERRADES a la Resoluciˇ EDU/904/2007, de 30 de marš, per la qual s'aproven les normes de preinscripciˇ i matrÝcula de l'alumnat als centres, per al curs 2007-2008, en els ensenyaments sufragats amb fons p˙blics d'educaciˇ infantil, d'educaciˇ primÓria, d'educaciˇ secundÓria obligat˛ria, de batxillerat, de formaciˇ professional, artÝstics, d'esports, d'idiomes o de formaciˇ de persones adultes (DOGC n˙m. 4853, pÓg. 11815, de 30.3.2007).

(PÓg. 13096) descÓrrega del document en format PDF

 BOE 14/04/2007

 Orden ECI/979/2007, de 3 de abril, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prßcticas para la dinamizaciˇn e innovaciˇn de las bibliotecas de los centros escolares para el a˝o 2007. 14 bibliotecas

Tramesa 13 09/04/2007

DOGC n˙m. 4850 - 27/03/2007

ORDRE EDU/58/2007, de 16 de marš, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants per a despeses de funcionament, informaciˇ i difusiˇ, i s'obre la convocat˛ria p˙blica per al curs 2006-2007.

(PÓg. 11259) descÓrrega del document en format PDF

ORDRE EDU/59/2007, de 19 de marš, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessiˇ d'ajuts a l'alumnat d'educaciˇ secundÓria dels centres educatius p˙blics i privats concertats per a l'assistŔncia a cursos de llengŘes estrangeres a diversos pa´sos, i s'obre la convocat˛ria p˙blica per a l'ediciˇ del curs 2006-2007.

(PÓg. 11261) descÓrrega del document en format PDF

DOGC n˙m. 4852 - 29/03/2007

ORDRE EDU/64/2007, de 20 de marš, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurÝdica pr˛pia i sense finalitat de lucre directament vinculades al mˇn de l'ensenyament, per a la realitzaciˇ d'activitats de formaciˇ permanent adrešades al professorat de nivell no universitari, i s'obre la convocat˛ria p˙blica per al curs 2006-2007.

(PÓg. 11709) descÓrrega del document en format PDF

DECRET 75/2007, de 27 de marš, pel qual s'estableix el procediment d'admissiˇ de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons p˙blics.

(PÓg. 11702) descÓrrega del document en format PDF

 DOGC n˙m. 4853 - 30/03/2007

RESOLUCIË EDU/904/2007, de 30 de marš, per la qual s'aproven les normes de preinscripciˇ i matrÝcula de l'alumnat als centres, per al curs 2007-2008, en els ensenyaments sufragats amb fons p˙blics d'educaciˇ infantil, d'educaciˇ primÓria, d'educaciˇ secundÓria obligat˛ria, de batxillerat, de formaciˇ professional, artÝstics, d'esports, d'idiomes o de formaciˇ de persones adultes.

(PÓg. 11815) descÓrrega del document en format PDF

 DOGC n˙m. 4856 - 04/04/2007

 RESOLUCIË EDU/940/2007, de 28 de marš, de modificaciˇ de les convocat˛ries de concurs p˙blic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb carÓcter temporal com a personal interÝ docent, anunciades per la Resoluciˇ EDU/2863/2006, de 31 d'agost, i la Resoluciˇ EDU/4189/2006, de 19 de desembre.

(PÓg. 12440) descÓrrega del document en format PDF

 BOE 31/3/2007

 Orden ECI/805/2007, de 19 de marzo, por la que a propuesta del Departamento de Educaciˇn de la Comunidad Autˇnoma de Catalu˝a, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense˝anza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resoluciˇn EDC/21/2004, de 19 de enero.

BOE 2/4/2007

 Orden ECI/812/2007, de 19 de marzo, por la que a propuesta del Departamento de Educaciˇn de la Comunidad Autˇnoma de Catalu˝a, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense˝anza Secundaria, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resoluciˇn EDC/9/2005, de 7 de enero.

Tramesa 8 25/02/2007

 DOGC n˙m. 4824 - 19/02/2007

 RESOLUCIË EDU/375/2007, de 12 de febrer, de convocat˛ria per a la concessiˇ dels ajuts del Fons d'acciˇ social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administraciˇ de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2006.

(PÓg. 5709) descÓrrega del document en format PDF

DOGC n˙m. 4826 - 21/02/2007

RESOLUCIË EDU/409/2007, de 12 de febrer, per la qual es fa p˙blica la relaciˇ de vacants provisionals corresponents a la convocat˛ria de concurs de trasllats adrešada al personal funcionari i en prÓctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en centres p˙blics d'educaciˇ infantil i primÓria i als dos primers cursos de l'ESO en centres d'educaciˇ secundÓria i en centres de formaciˇ de persones adultes.

(PÓg. 6325) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/412/2007, de 16 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en relaciˇ amb les proves convocades per a l'adquisiciˇ de noves especialitats per a funcionaris docents.

(PÓg. 6347) descÓrrega del document en format PDF

DOGC n˙m. 4827 - 22/02/2007

ORDRE EDU/28/2007, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessiˇ dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals escolars adrešada als centres educatius d'ensenyament no universitari de Catalunya i s'obre la convocat˛ria p˙blica per al curs 2006-2007.

(PÓg. 6568) descÓrrega del document en format PDF

**** RESOLUCIË EDU/418/2007, de 16 de febrer, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el procediment selectiu d'adquisiciˇ de noves especialitats per a funcionaris docents.

(PÓg. 6614) descÓrrega del document en format PDF

DOGC n˙m. 4828 - 23/02/2007

RESOLUCIË EDU/434/2007, de 19 de febrer, de modificaciˇ de la Resoluciˇ EDU/205/2007, de 25 de gener, per la qual es modifica la Resoluciˇ EDU/3254/2006, de 9 d'octubre, per la qual es regula la convocat˛ria de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2006-2007.

(PÓg. 6753) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË EDU/435/2007, de 16 de febrer, per la qual es dˇna publicitat a les quanties de les gratificacions extraordinÓries per jubilaciˇ voluntÓria anticipada dels funcionaris docents per a l'any 2007.

(PÓg. 6753) descÓrrega del document en format PDF

BOE 20.02. 07

Orden ECI/349/2007, de 5 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2007 para alumnos de ciclos formativos de grado superior.

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/03570&txtlen=1244

Orden ECI/351/2007, de 5 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2007.

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/03572&txtlen=1463

Tramesa 7 18/02/2007

 DOGC n˙m. 4814 - 05/02/2007

ORDRE GAP/17/2007, de 16 de gener, per la qual s'aproven les bases dels ajuts del fons d'acciˇ social per al personal funcionari i interÝ d'administraciˇ i tŔcnic i el personal laboral al servei de l'Administraciˇ de la Generalitat de Catalunya i es convoquen els ajuts corresponents per a l'any 2006.

(PÓg. 4122) descÓrrega del document en format PDF

 DOGC 18/02/2007

DOGC n˙m. 4820 - 13/02/2007

RESOLUCIË EDU/295/2007, d'1 de febrer, per la qual es dˇna publicitat al conveni de colĚlaboraciˇ entre el Ministeri d'Educaciˇ i CiŔncia i el Departament d'Educaciˇ de la Generalitat de Catalunya, per a la millora de les biblioteques escolars.

(PÓg. 5183) descÓrrega del document en format PDF

 DOGC n˙m. 4821 - 14/02/2007

ORDRE EDU/323/2007, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del Concurs d'Orat˛ria en llengŘes estrangeres, adrešat als centres educatius i a l'alumnat de nivell no universitari de Catalunya, en el marc del projecte Orator, i es convoca el VII Concurs d'Orat˛ria per al curs 2006-2007.

(PÓg. 5271) descÓrrega del document en format PDF

 DOGC n˙m. 4822 - 15/02/2007

RESOLUCIË EDU/324/2007, de 7 de febrer, per la qual es dˇna publicitat dels centres que han formalitzat documentalment, amb el Departament d'Educaciˇ, un pla d'actuaciˇ immediata per a la millora dels resultats educatius i la cohesiˇ social per al curs 2006-2007, i es fixa el calendari per a la formalitzaciˇ documental d'un pla estratŔgic amb el Departament d'Educaciˇ per al desenvolupament d'un pla de millora i autonomia del centre educatiu durant els cursos 2007-2010.

(PÓg. 5399) descÓrrega del document en format PDF

 DOGC n˙m. 4823 - 16/02/2007

 RESOLUCIË EDU/365/2007, de 8 de febrer, de modificaciˇ de la Resoluciˇ EDU/4320/2006, de 29 de desembre, de convocat˛ria de proves per a l'adquisiciˇ de noves especialitats per a funcionaris docents.

(PÓg. 5550) descÓrrega del document en format PDF

RESOLUCIË IUE/350/2007, de 5 de febrer, de convocat˛ria del procÚs selectiu per a l'accÚs a l'habilitaciˇ de guia de turisme de Catalunya.

(PÓg. 5551) descÓrrega del document en format PDF

 BOE 14/02/2007

Resoluciˇn de 29 de diciembre de 2006, de la Direcciˇn General de Cooperaciˇn Territorial y Alta Inspecciˇn, por la que se publica el Convenio de colaboraciˇn entre el Ministerio de Educaciˇn y Ciencia y el Departamento de Educaciˇn de la Comunidad Autˇnoma de Catalu˝a, para el Programa de apoyo a la ense˝anza y el aprendizaje de lenguas extranjeras.

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/03109&txtlen=907

 BOE 13/02/2007

REAL DECRETO 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos bßsicos del currÝculo de las ense˝anzas profesionales de danza reguladas por la Ley Orgßnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaciˇn.

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/02956