BIOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT

Grup Promotor - Santillana 2009

Antonio Jimeno

Manuel Ballesteros

Unitats

 1. El metabolisme cel·lular i els enzims
 2. El catabolisme
 3. L'anabolisme autòtrof
 4. L'anabolisme heteròtrof
 5. La genètica mendeliana
 6. Genètica i evolució
 7. L'estructura de l'ecosistema
 8. La dinàmica de l'ecosistema
 9. Els microorganismes. Bacteris i virus
 10. El procés immunitari
 11. Anomalies del sistema immunitari

Annex. El mètode científic i el treball de recerca en biologia

Índex analitic

 

Continguts de cada unitat

1. El metabolisme cel·lular i els enzims

1.1 El metabolisme cel·lular

1.2 El control del metabolisme

 1. El catabolisme

2.1 Introducció al catabolisme.

2.2 La respiració

2.3 Les fermentacions.

2.4 L'evolució del catabolisme

 

3. L'anabolisme autòtrof

3.1 L'anabolisme

3.2 La fotosíntesi

3.3 La quimiosíntesi

3.4 Els organismes fixadors de nitrogen

 

4. L'anabolisme heteròtrof

4.1 L'anabolisme heteròtrof

4.2 L'evolució dels processos metabòlics

 

5. La genètica mendeliana

 1. Els experiments i les lleis de Mendel
 2. La teoria cromosòmica de l'herència
 3. El lligament i els mapes dels cromosomes
 4. L'herència del sexe.
 5. L'herència lligada al sexe
 6. L'expressió del missatge genètic
 7. Termes utilitzats en els problemes de genètica mendeliana
 8. Problemes de genètica resolts

 

 1. Genètica i evolució
 1. La biodiversitat a nivell individual, poblacional i d'ecosistema
 2. Classificació i caracterització dels cinc regnes
 3. Les claus dicotòmiques
 4. Les espècies i l'evolució
 5. Lamackisme
 6. Darwinisme i neodarwinisme
 7. La genètica de poblacions
 8. La llei de Hardy i Weinberg
 9. Les fonts de variabilitat genètica: mutacions i recombinació genètica
 10. Els mecanismes evolutius: migracions, deriva i selecció natural
 11. Problemes de genètica cuantitativa
 12. L'especiació

 

 1. L'estructura de l'ecosistema
 1. L’ecologia
 2. El biòtop
 3. Els factors abiòtics i les adaptacions
 4. La biocenosi
 5. La població i la dinàmica de poblacions
 6. Espècies en perill d’extinció i accions per a la seva conservació.

 

8. La dinàmica de l'ecosistema

 1. L’ecosistema Terra
 2. Nínxol ecològic i hàbitat
 3. Les formes de nutrició
 4. Els nivells tròfics i les cadenes alimentàries
 5. La matèria i l’ecosistema
 6. L’energia i l’ecosistema
 7. Paràmetres per a l’estudi de la dinàmica dels ecosistemes
 8. Ecosistemes equilibrats
 9. Les piràmides de producció, de biomassa i de nombres
 10. El flux de l’energia
 11. Diferències entre ecosistemes terrestres i aquàtics
 12. Els cicles biogeoquímics
 13. L’evolució dels ecosistemes al llarg del temps
 14. L’explotació dels ecosistemes
 15. Principals problemes mediambientals

 

9. Els microorganismes. Bacteris i virus

  1. Concepte i tipus de microorganismes
  2. Els bacteris. Estructura i fisiologia bacteriana. Tipus de bacteris.
  3. Els arqueobacteris
  4. Els microorganismes eucariotes. Les algues microscòpiques. Els protozous. Els fongs microscòpics
  5. Els virus. L'estructura dels virus. Viroides i prions. El cicle dels virus.
  6. La biotecnologia microbiana.

10. El procés immunitari

  1. Els microorganismes patògens
  2. Les malalties infeccioses
  3. El control dels microorganismes. Els agents antimicrobians físics i químics. La quimioterapia.
  4. La immunitat
  5. Mecanismes defensius no específics. Les barreres primàries i secundàries.
  6. El sistema immunitari.
  7. Mecanismes d'acció del sistema immunitari. La resposta immune. La reacció antígen anticòs. El sistema del complement. L'interferó.

11. Anomalies del sistema immunitari

 1. L'autoimmunitat
 2. Disfuncions i deficiències del sistema immunitari
 3. La immunodeficiència
 4. La SIDA
 5. El càncer i el reconeixement immunològic
 6. Els transplantaments
 7. Inmunoteràpia, anticossos monoclonals i enginyeria genètica
 8. Sèrums i vacunes

Annex. El mètode científic i el treball de recerca en biologia

Índex analític