L'opinió dels estudiants de Secundària sobre el nostre sistema educatiu

L'objectiu d'aquesta enquesta és fer arribar als nostres responsables polítics i a la societat el que pensen els alumnes sobre el nostre sistema educatiu. Per tal que aquesta enquesta sigui útil, et demanem que en les teves respostes anteposis el que seria millor per a tothom al que només ho seria per a un determinat col·lectiu. Moltes gràcies.

DADES PERSONALS DE L'ENQUESTAT

Nom:
Nom i localitat del teu centre:
Edat:
Curs actual:
Email:
Sexe: Home Dona
Quina és aproximadament la teva nota mitja (de 0 a 10)?:

Si no has nascut a Catalunya respon les següents preguntes:

Lloc de naixement: Anys que portes a Catalunya:

ENQUESTA

A) Sobre el rendiment acadèmic i la necessitat d'establir proves externes

1.- Els ministres d'educació de la unió europea s'han plantejat l'objectiu que a l'any 2020 el 85% de tots els joves tinguin un títol de Batxillerat o de FP. Un país pot intentar assolir aquest objectiu millorant el seu sistema educatiu o, com no hi ha cap control extern, simplement establint normes perquè la majoria dels alumnes aprovin, malgrat no tinguin prou coneixements. Consideres que el nostre sistema educatiu permet passar de curs i inclòs aprovar l'ESO malgrat no tenir prou qualificació? SI // NO


2.- Actualment el 98,5% dels alumnes que fan sisè de Primària són promocionats a primer d'ESO, malgrat tinguin llacunes importants en els seus coneixements. Això provoca que l'alumnat de Primària no tingui massa interès en esforçar-se, que conseqüentment a primer d'ESO hagi alumnes amb nivells de coneixements molt diferents i que, per tant, resulti molt difícil que cada alumne rebi un ensenyament adequat al seu nivell. Per evitar aquesta situació creus que podria anar bé establir una revàlida de Primària o una prova d'accés a l'ESO, per saber si l'alumne està prou preparat? SI // NO


3.- El mateix problema abans esmentat passa al Batxillerat i a la FP. També hi ha molts nivells diferents de coneixements en l'alumnat del primer curs. Per evitar-ho creus que hi podria anar bé establir una prova externa d'accés al Batxillerat i una prova d'accés a la FP per saber si l'alumne està prou preparat per iniciar aquests estudis? SI // NO

4.- Si aquestes proves d'accés a l'ESO i al Batxillerat o a la FP es suspenguessin, creus que hauria d'haver una segona oportunitat al setembre i sense límit de convocatòries? SI // NO

5.- Creus que aquestes proves servirien para estimular a l'alumnat a estudiar més, al professorat per ensenyar millor i als pares per interessar-se més en els estudis dels seus fills? SI // NO

6.- El Departament d'Educació ha iniciat un projecte que permetrà substituir els llibres de text de 1r i 2n d'ESO per ordinadors personals pels alumnes des de l'any 2010/2011. Aquest canvi s'ha fet sense un projecte per avaluar-ne les conseqüències, sense que ho hagi demanat el professorat i sense donar prou temps a les editorials per elaborar els materials digitals. Creus que aquest nou sistema millorarà el treball a classe, afavorirà l'aprenentatge de les matèries i, per tant, augmentarà el nivell de coneixements de l'alumnat? SI // NO

B) Sobre quan ha de començar la diversitat de vies

7.- L'ESO dura fins als 16 anys o fins als 18 anys en el cas dels alumnes repetidors. Moltes persones diuen que mantenir tots els alumnes junts estudiant les mateixes coses fins a aquesta edat els perjudica a tots. Aquest any s'han proposat dos models diferents. Tria quin et sembla millor:

ESO de 3 anys + Batxillerat o FP de 3 anys o un PQPI d'un any pels que no vulguin seguir estudiant.
ESO de 4 anys amb tres vies a l'últim curs (prebatxillerat, preFP o un PQPI) + Batx. o FP de 2 anys.
L'actual que és: ESO de 4 anys + Batxillerat o FP de 2 anys o un PQPI d'un any a partir dels 16 anys

8.- A l'ESO els alumnes repetidors saben que facin el que facin a l'any següent promocionaran de curs perquè així ho estableix la llei. Molts professors diuen que en aquestes condicions molts pocs alumnes s'esforcen i, per tant, que repetir curs no serveix per a res. Creus que el criteri per promocionar de curs hauria de ser el mateix tant pels alumnes repetidors com pels alumnes no repetidors? SI // NO

C) Sobre l'alumnat immigrant

9.- Has observat si en el teu curs hi ha alumnes que tenen dificultats per entendre les explicacions del professorat perquè no saben prou català? SI // NO

10.- Creus que abans d'anar a les classes regulars aquests alumnes haurien d'anar a cursos específics per aprendre la nostra llengua? SI // NO

11.- En els sistema actual els alumnes immigrants són incorporats al curs que correspon a la seva edat, com si fossin alumnes del país, malgrat que el seu nivell de coneixements sigui molt diferent. Creus que abans haurien d'anar a un curs pont fins assegurar que poden aprofitar les classes? SI // NO

D) Sobre l'abandonament escolar i l'elecció de centre

12.- Un 30% dels alumnes que han rebut el títol de la ESO, a l'any següent ni estudien ni treballen. Quin creus que és el motiu més probable?

Són alumnes que prefereixen treballar però què, a causa de la situació actual, no troben feina.
Són alumnes que ni estan preparats per continuar estudiant ni per trobar feina, ni han adquirit hàbits de treball, perquè per aprovar la ESO no els ha calgut esforçar-se.

13.- Respecte a l'elecció de centre quin dels dos següents criteris creus més encertat:

S'han d'establir zones amb prou centres de cada etapa i no és convenient informar dels rendiments acadèmics de cada centre, perquè de fer-ho es generarien competicions i classificacions que cal evitar.
Les famílies han de poder triar qualsevol centre, han de tenir accés als rendiments acadèmics de cada centre abans de fer la matrícula i no s'ha de considerar dolent estimular la competència entre centres.

 


Tornar a la pàgina principal