ÀREA: CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL UD 4: LA MEVA ESCOLA I ELS MEUS AMICS

CICLE: INICIAL

TRIMESTRE: SEGON

TEMPORITZACIÓ: 9 sessions

JUSTIFICACIÓ: El 1r curs, en aquesta escola, suposa un canvi d’edifici, fet que comporta algunes complicacions a l’hora d’identificar els espais i moure’s lliurement. És per això que amb aquesta UD pretenem treballar certs continguts però també, passat el 1r trimestre, incidir en els espais concrets, el personal del centre, la comunitat educativa i les tasques que desenvolupen.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual (expressió i comprensió oral, interacció en situacions comunicatives, expressió i comprensió escrita)
 2. Tractament de la Informació i Competència Digital (ÚS de les TIC com a mitjà d’informació i de producció de coneixements)
 3. Competència matemàtica (Organització, comprensió, expressió i raonament matemàtic per descriure la realitat i resolució de problemes quotidians)
 4. Competència d’aprendre a aprendre (Coneixement de les pròpies capacitats d’aprenentatge i d’autoregulació)
 5. Competència d’autonomia i iniciativa personal (pràctica de valors personals, socials i democràtics)
 6. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (Comprensió i interpretació de la vida, el món físic i interaccions)
 7. Competència social i ciutadana (Habilitats socials i de convivència i coeducació)

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

 

 1. Observar l’escola com a àmbit al qual pertany l’alumnat.
 2. Comprendre els elements d’organització i funcionament de l’escola.
 3. Estudiar els espais i instal·lacions de l’escola.
 4. Treballar diferents professions evitant estereotips sexistes.
 5. Usar taules de doble entrada
 6. Interpretar taules senzilles
 7. Posar en pràctica habilitats socials que afavoreixin les relacions interpersonals a l’escola.

CONEIXEMENT DEL MEDI

 

 

 

 •  

 • BLOC 4: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS

  • Identificació de l’escola com a àmbit de pertinença.
  • Reconeixement de la importància de la participació en les tasques de la vida escolar, superant els estereotips sexistes.
  • Descoberta dels espais de l’escola.
  • Descoberta de les formes d’organització de l’escola.
  • Reconeixement de la importància del diàleg en la resolució de conflictes.
  • Representació de situacions quotidianes mitjançant un joc de rol.
  • Valorar la diversitat d’alumnat de l’escola.
  1. Participar de forma adequada a les situacions comunicatives de classe
  2. Interactuar en les activitats cooperatives.
  3. Ampliar el vocabulari amb el camp semàntic l’escola.
  4. Analitzar la cançó "Gent de tot el món"

   

  LLENGUA CATALANA

   

  DIMENSIÓ COMUNICATIVA

  PARLAR I CONVERSAR

 • Participació activa a les situacions comunicatives
 • Producció de la cançó "Gent de tot el món"
 •  

  ESCOLTAR I COMPRENDRE

 • Comprensió de missatges orals i audiovisuals.
 •  

  LLEGIR I COMPRENDRE

 • Comprensió de la cançó "Gent de tot el món"
 •  

  1. Comptar alguns elements de l’aula
  2. Reconèixer els dies de la setmana que anem a l’escola.
  3. Situar-se en un plànol

   

  MATEMÀTIQUES

  NUMERACIÓ I CÀLCUL

 • Ús del comptatge per analitzar l’entorn MESURA
 • Els dies de la setmana ESPAI I FORMA
 • Orientació en l’espai
 • CRITERIS D’AVALUACIÓ

  ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

  1. Identificar els elements que formen part de l’escola i la seva organització.
  2. Ser capaç de buscar solucions a determinats conflictes.
  3. Col·laborar en les tasques de treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.
  4. Identificar les responsabilitats i tasques que desenvolupen les persones a l’escola, superant els estereotips sexistes.
  5. Omplir una taula de doble entrada i interpretar les dades.
  6. Mostrar una actitud de respecte per les intervencions dels altres.
  7. Participar de forma adequada a les situacions comunicatives de classe.
  8. Ampliar el vocabulari en el camp semàntic l’escola: objectes de l’aula, instal·lació i espais comuns.
  9. Ser capaç de situar-se en un plànol de l’aula i dibuixar elements que es demanen.

   

 • Observació sistemàtica a la llibreta de notes.
 • Graella d’ítems d'avaluació formativa VEURE ANNEX
 • Graella d’ítems expressió oral
 • Fitxes de seguiment individual
 • METODOLOGIA:

  Aquesta UD parteix del context i les experiències pròpies dels discents ampliant el coneixement amb la interacció que es produeix a l’aula. Moltes de les activitats proposades parteixen o finalitzen amb el diàleg per tal d’ampliar horitzons i poder aplicar els coneixements a la vida quotidiana. Treballem alternant el treball en gran grup, mig grup i parelles. Incidim en la resolució de conflictes partint de situacions reals donades en la dinàmica del grup-classe. Hi ha molta presència d’activitats TIC aprofitant el Canó de l’aula. Es té en compte l’atenció a la diversitat mitjançant activitats multinivell.

  SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA - DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

   

  SESSIÓ

  ACTIVITAT

   

  DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

  MATERIALS I RECURSOS

  TIC

  AGRUPACIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ

   

  ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

  INICIALS

  1 (1h)

   

  1

  Comentari on ens anticipem al vídeo que veurem a continuació "Pingu goes to school". Traduïm el títol i formulem hipòtesis conjuntament sobre què pot explicar-nos el conte que veurem a continuació.

  Canó

  Gran grup

   

   

  Visionat del vídeo "Pingu goes to school" . Mirem atentament el vídeo i posteriorment analitzem contingut a partir dels aspectes següents: què passa, a qui passa i on passa (a mode de presentació de la UD).

  DESENVOLUPAMENT

  2 (1h)

   

  2

  Presentació Power Point d’organització i funcionament de l’escola. Qui és el conserge? Quins mestres hi ha? Què és l’equip directiu? De què s’encarrega? Quins són els/les mestres de Cicle Inicial? Quants cicles hi ha?...

   

  Canó

  fitxa

  Gran grup, individual

  4

  D

  3

  Fitxa de comprensió on han d’escriure el nom de l’escola, identificar els diferents professionals i escriure alguns noms.

  3 (1h)

  4

  La nostra aula. Joc del "veig, veig". Comentem què hi ha a l’aula. Sobre un plànol de l’aula han de dibuixar on és la pissarra, les finestres, l’ordinador, el racó de medi, la porta i les taules de la mestra i els alumnes.

  DIN A3

  fitxa

   

  Parelles

  9

  5

  A ,B

   

  D

  5

  Graella de doble entrada on han de fer recompte de quantes portes, finestres, ordinadors, taules i cadires hi ha a l’aula.

  4 (1h)

  6

  Quins dies de la setmana anem a l’escola? . Repassem els dies de la setmana que anem a escola. Resolem una sopa de lletres on apareixen els dies de la setmana i desprès els ordenem

  Fitxa

   

  Gran grup

  3

  A

  7

   

   

  A quins jocs ens agrada jugar? Fem un debat! Parlem de quins jocs juguem normalment i quins podríem provar a partir d’ara. La mestra mentre fan aportacions ho inclou en un document Word projectat amb el canó, que aprofitaran per parlar a la tutoria.

  Canó

  5 (1h)

   

  8

  Com és la nostra escola? Repartim un plànol a cada nen i ens situem a la nostra aula. Al plànol hi ha marcat un recorregut que seguirem a continuació i que ens mostrarà les diferents dependències de l’escola i el nom corresponent.

   

  DIN A3

  Mig grup Desdoblament amb la MEE

  9

  Visitem l’escola! Seguim la ruta del plànol i parem davant d’espais puntuals. Hauran de dibuixar les accions que portem a terme a cada espai marcat en el plànol.

  SÍNTESI

  6 (1h)

  10

  Prova. Les professions relacionades amb l’escola i les accions que duem a terme a cada espai.

  Fitxa

  Individual,

  Gran grup

  1,8

  B

  11

  Visita a la pàgina web de l’escola i al bloc de Cicle Inicial. http://phobos.xtec.cat/ceip-pompeufabra-lloret/

  Canó

  7 (1h)

  12

  El meu amic. Fem un dibuix del millor amic i a sota descrivim amb dues línies com és i perquè és el meu amic.

  Fitxa

  Individual

  Gran grup

   

  6,7

   

  A

  13

  Joc de rol on hem d’intentar resoldre dos conflictes.

  8 (1h)

  14

  Presentació Power Point "Els conflictes a l’escola". Presentació on apareixen diferents conflictes en forma d’imatges i pensem possibles solucions per cadascun

  Canó

  Seqüències temporals

  DIN A4

  Gran grup

   

   

  2

   

  B

  15

  Busca la solució! S’entreguen cartronets amb seqüències temporals que fan referència a diferents moments d’un conflicte. Han d’endreçar-los i enganxar-ho en un document. El final del conflicte l’han d’imaginar i dibuixar ells.

  Parelles

  9 (1h)

   

  16

  "Gent de tot el món". Llegim i cantem la cançó. Parlem de les nacionalitats dels alumnes del grup i de la diversitat de l’escola.

  Fitxa

  Gran grup

  ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ

  REFORÇ

  AMPLIACIÓ

  Al Racó de Medi podran trobar els següents recursos:

 • Dominó on apareixen imatges d’objectes de la classe i el nom corresponent.
 • Mots encreuats dels dies de la setmana.
 • Fitxa on s’han d’escriure les parts del cos sobre fotografies d’alguns alumnes de la classe.
 • Al Racó de Medi podran trobar els següents recursos:

 • Estudiar la cançó "Gent de tot el món".
 • Resolució d’endevinalles escrites sobre objectes que trobem a l’escola.
 • Exploració lliure a la pàgina web de l’escola: http://phobos.xtec.cat/ceip-pompeufabra-lloret/
 •  

  MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

  ALUMNE 1

  Sessió 2

  L’alumne ha de resoldre una fitxa on hi ha les fotografies dels mestres que incideixen al seu grup-classe i ha d’escriure els seus noms.

  Sessió 4

  L’alumne ha de resoldre la sopa de lletres i ha d’ordenar els dies de la setmana a partir d’un model.

  ALUMNE 2

  Sessió 2

  La MEE ajudarà a l’alumne a l’hora de fer la fitxa. Portarà el Power Point imprès de tal manera que es puguin resoldre els dubtes amb les fotografies corresponents.

  Sessió 4

  La MEE facilitarà a l’alumne l’horari de classe per tal de relacionar els dies de la setmana amb activitats de l’escola i extraescolars. Posteriorment els ordenaran en un full i faran el dibuix de l’activitat corresponent al costat.

  Sessió 5

  La MEE s’encarrega de fer la ruta per l’escola amb mig grup, entre els quals hi és l’alumne 2, al qual ajudarà a situar-se en l’espai.

  Sessió 6

  La MEE ajuda a l’alumne a fer la prova.

  Sessió 7

  A un dels dos conflictes participarà l’alumne 2 i serà un exemple de conflicte real causat per un excés de nervis del propi alumne viscut a l’aula en un moment determinat.

  VALORACIÓ PERSONAL

  Aquesta UD incideix en la vida escolar de tota la comunitat educativa. Donat que l’AMPA hi participa activament, valdria la pena demanar a algun pare vinculat a l’acció educativa que vingués a explicar als alumnes de quina manera incideix en la dinàmica escolar.