RECURSOS 1

Els recursos que es faran servir per poder realitzar les activitats didàctiques són:

RECURSOS 2

- Recursos formals:

- P.E.C

- P.C.C

- ACI

- Pla anual

- Recursos Humans:

- Mestre Tutor - Educador.

- Companys.

- Recursos Materials:

- Fungibles: Folis, cartolines, pegament, retoladors, llapis, goma, colors, revistes, plastilina, fang, joguines...

- No fungibles: Equip de freqüència modulada, pissarra, mirall, fotos, bossetes, memori, dominó...

- TIC:

-Ordinador amb connexió a Internet .

- Programa: Edu365, processador de text.

RECURSOS EDUCATIUS 3

Formals:

-PEC

-PCC

-RRI

-PAT

-PAC

Humans:

-EQUIP DIRECTIU

-CLAUSTRE DE PROFESSORS

-CAD

-EQUIP D’ORIENTACIÓ

-AMPA

-Aules

-Sala Audiovisuals

-Sala Reunions

-TAC

-Recursos didàctics (fitxes i llibres)

-canó

4. Espais, equipaments i recursos del MP.

 

Els espais estan definits d’acord amb els que disposa el departament d’electricitat per a impartir el CFGM d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

 

Aula

Descripció

Capacitat

Equipament

Utilització

23

Aula teoria

30

 • Pissarra.
 • Projector i PC professor.

 • Explicacions professor.
 • Treball individual.
 • Activitats teòriques i elaboració de qüestionaris.

Info1

Taller electrònica i informàtica.

30

 • Pissarra

 • Projector i PC professor.
 • Equips de mesures.
 • Equips de muntatge.

 • 15 ordinadors (un per a cada 2 alumnes).

 • Pràctiques d’electrònica.
 • Pràctiques de mesures.
 • Pràctiques amb màquines
 • Elaboració d’esquemes amb PC.

 • Simulació de circuits electrònics.