CONVERGÈNCIA I UNIO (CiU)

Professorat

1. Professors desplaçats i pèrdua de plaça als IES. Consideren convenient congelar la supressió de places de professors en els IES prevista pel Departament pel proper curs, fins que no es coneguin les necessitats reals de professorat de cada centre derivades de la futura aplicació de la LOCE?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Estem d’acord amb la mesura prevista pel Departament d’Ensenyament.

2. Continuïtat de tots els professors que ja tenen la condició de Catedràtic. Pensen complir l’última sentència sobre els Catedràtics de Secundària en el sentit que "tots els professors que van obtenir l'accés a la condició de catedràtic a l’última convocatòria han de continuar amb aquesta condició", en lloc de retirar aquesta condició a 60 professors, com pensa fer el Departament?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Tota sentència judicial ha de ser complerta en els seus termes un cop sigui ferma, i aquesta no ha de ser una excepció, malgrat la complexitat que tot el procés ha comportat.

3. Nou concurs-oposició al Cos de Catedràtics. Pensen convocar un nou concurs- oposició per accedir al nou cos de Catedràtics de Secundària en el termini màxim de dos anys per incentivar l'actualització del professorat i per possibilitar la seva promoció professional?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Cal estudiar la qüestió amb atenció, però és força probable que esdevingui necessari.

4. Tornar al professor la competència i la responsabilitat de la qualificació dels seus alumnes. Consideren que la qualificació de cada assignatura és una responsabilitat del professor que la imparteix i que, per tant, no ha de poder ser alterada ni canviada per altres professors, com ja ha establert el Departament d’Ensenyament?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari: L’avaluació ha de ser contínua i integrada. És a dir, ha de tenir en compte no tan sols el que fa l’alumne en una matèria determinada, sinó la seva actitud i el conjunt del seu comportament acadèmic. Això implica que és l’equip de professors, després d’haver-se reunit i observat com va l’alumne en el conjunt, el que ha de decidir si aquest alumne pot o no promocionar de curs, sense que això en cap cas suposi "alteració o canvi", sinó valoració plural i des de diferents punts de vista.

5. Tornar al professorat la competència de poder establir sancions. Consideren que tots els professors davant del mal comportament d'un alumne han de poder aplicar l'expulsió de classe durant aquella hora i de poder fer-li una amonestació escrita, en lloc d'estar limitats a simplement poder enviar els alumnes a anar a veure al Cap d'Estudis o al Director, com vol establir el Departament d’Ensenyament (Article 32)?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Ens sembla adient el que estableix el Departament d’Ensenyament.

6. Reconeixement de les associacions de professors com interlocutors davant de l’Administració. Pensen mantenir reunions periòdiques amb les associacions de professors per discutir els temes relacionats amb el currículum de la seva especialitat, com ara ja fan amb els sindicats pels temes laborals?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Mantindrem aquestes reunions sempre que se’ns sol.licitin, com hem vingut fent fins ara, de la mateixa manera que mantindrem la relació i interlocució que sigui necessària amb les organitzacions sindicals i amb les organitzacions de tot tipus vinculades a l’ensenyament (associacions de pares i mares, d’alumnes, etc)

Sistema Educatiu

7. Exàmens de setembre a l’ESO. Són partidaris que els exàmens extraordinaris de l’ESO per recuperar assignatures pendents es facin al setembre i no a finals de juny, com ha previst el Departament d’Ensenyament, a fi de que els alumnes disposin de temps suficient per preparar-se?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Estem d’acord que es facin a finals de juny. De fet, la LOCE no estableix quan s’han de fer, simplement diu que els alumnes avaluats negativament, tenen dret a un examen, i estem convençuts que aquestes proves permetran gaudir d’una altra oportunitat als alumnes que els ve d’alguna assignatura per promocionar de curs.

8. Supressió de la promoció automàtica dintre del cicle. Estan d’acord amb què els alumnes no repetidors d’ESO que, després de la convocatòria ordinària i de la convocatòria extraordinària, tenen més de dues assignatures pendents és convenient que repeteixin curs?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: A Catalunya la promoció automàtica no ha existit mai. Sempre s’ha entès que, d’acord amb la LOGSE, si un alumne havia de repetir, era més lògic que ho fes a final de cicle, perquè el seu procés d’aprenentatge no és de vuit o nou mesos sinó molt més llarg. En dos anys és molt més fàcil que els alumnes, amb el seu esforç i maduresa, puguin superar uns coneixements.

9. Nota mínima per poder aprovar l’ESO amb dues assignatures pendents. Són partidaris d’establir que per poder aprovar l’ESO amb dues assignatures pendents sigui imprescindible una nota mínima en aquesta assignatura i haver mantingut una bona actitud en les seves classes?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

10. Garantir les qualificacions finals. Consideren que l’Administració Educativa catalana hauria d’establir algun tipus de control extern als centres, sobre els coneixements dels alumnes, com es fa en altres països, per garantir que les qualificacions finals de l’ESO que donen els centres, reflecteixen els coneixements reals dels alumnes?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Ja es realitzen controls i avaluacions contrastades en els centres i en relació amb els coneixements i grau d’aprofitament dels alumnes.

11. Proves d’accés. Si és així considerarien que, per no augmentar el fracàs escolar, en lloc de fer una revalida de l'ESO seria més convenient establir una prova d’accés al Batxillerat i a la FP només pels alumnes que, amb l’ESO acabada, vulguin cursar aquests estudis?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Caldria estudiar-ho.

12. Itineraris a l’ESO. Estan d’acord amb l’establiment d’itineraris flexibles al segon cicle de l’ESO, com ja ha establert la LOCE, per a què l’alumnat i les seves famílies puguin triar el que considerin més adequat?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Ja ens hem manifestat en altres ocasions en contra de l’establiment d’itineraris, per considerar que no fan altra cosa que classificar els alumnes de manera injusta i poc equitativa.

Gestió dels centres

13. Admissió proporcional d’alumnes immigrants. Consideren que els alumnes que arriben d’altres països sense suficients coneixements de la nostra llengua i amb dèficits educatius greus, han de ser acollits pels centres públics i pels centres concertats en la mateixa proporció, encara que no puguin abonar les activitats complementàries que es demanen en els concertats?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Centres públics i centres concertats escolaritzen i han d’escolaritzar tots els alumnes, independentment del seu origen i dels coneixements amb que arriben. Ara bé, l’expressió "la mateixa proporció" pot portar a confusió. La ubicació del centre, el seu ideari, juntament amb d’altres circumstàncies, pot fer que un determinat centre estigui més o menys sol.licitat per les famílies d’origen estranger, que tenen el mateix dret a poder triar que totes les altres famílies.

14. Major competència dels equips directius. Consideren que els equips directius dels centres públics han de tenir més competències per organitzar i gestionar els centres i deixar que sigui el resultat de les proves externes dels alumnes de la mateixa zona una de les eines principals per avaluar la seva gestió?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Podem estar d’acord en la primera part de la qüestió, però cal avaluar amb molt de compte la segona part, perquè en cap cas es tracti de fer rankings de centres, d’alumnes o de professorat.

15. Tots els itineraris en tots els centres. Són partidaris de que en tots els centres d’ESO s’ofereixin tots els itineraris, encara que hi hagi pocs alumnes en algun d’aquests itineraris?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Pel mateix motiu abans esmentat, perquè no creiem que l’establiment d’itineraris sigui la millor fórmula.

16. Continuïtat de gestió dels IES per part de la Generalitat. Pensen que la Generalitat ha de mantenir la gestió dels seus centres educatius en lloc de transferir-la al respectius municipis?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Ens sembla que el balanç és positiu i satisfactori.

----- Missatge Original -----

De: "GP CIU 1, Anna Sanchez" <GRUPCIU@parlament-cat.es>

Data: Divendres, Octubre 24, 2003 12:15 pm

Assumpte: RV: Enquesta a CIU (N. Munté)

> Bon dia Neus,

>

>

>

> Et reenvio un altre enquesta, que com pots veure ja li havien

> passat a la Flora.

>

>

>

> Anna

>

>

>

>

>

> -----Mensaje original-----

> De: Antonio Jimeno [mailto:ajimeno@pie.xtec.es]

> Enviado el: viernes, 24 de octubre de 2003 11:59

> Para: GP CIU 1, Anna Sanchez

> Asunto: Enquesta a CIU (N. Munté)

>

>

>

> Sra. Neus Munté

> Convergència Democràtica de Catalunya

> Parlament de Catalunya

>

> Benvolguda Senyora,

>

> El 2-10-2003 vam enviar l'enquesta adjunta a la Senyora Flora

> Sanabra i fa dos dies la nostra companya, la Sra. Elena Casas, va

> parlar amb la Sra. Sanabra i aquesta la va remetre a vostè. Ja

> tenim les respostes de tots els altres partits i necessitem

> urgentment les de CIU per finalitzar l'enquesta i lliurar-la als

> nostres afiliats i simpatitzants, PER AIXÒ LI AGRAIREM MOLT QUE

> ENS CONTESTI URGENTMENT.

>

> Per enviar-nos la resposta ara mateix només cal que clicar a la

> icona superior "Respondre" del vostre programa de gestió de correu

> electrònic (Outloock, Netscape, etc.) i veureu que ja es pot

> contestar sobre aquest mateix text. Simplement cal posar una

> "X"al costat del "SI", del "NO" o del "Prefereixo no contestar".

> Si ho considera convenient pot afegir un comentari.

>

> Moltes gràcies per la seva col·laboració.

>

> Antonio Jimeno

> President d'AMES

> AMES-FPS (ACCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI)

> (FEDERACIÓ DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA)

> Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA Tf: 659 002 871

> E-mail: ames@colegio.net WEB: http:

>

> 1) CARTA ENVIADA A LA SENYORA FLORA SANABRA EL 2-10-2003

>

> Sra. Flora Sanabra

> Convergència Democràtica de Catalunya

> Parlament de Catalunya

>

> Benvolguda Senyora,

>

> Els professors de Secundària estem molt preocupats per la situació

> de l'ESO i el Batxillerat a Catalunya. Molts de nosaltres pensem

> que aquesta mateixa preocupació és compartida pels diferents

> partits polítics i que tots ells tenen idees sobre com millorar la

> situació. Amb la intenció d'informar als nostres afiliats i

> simpatitzants sobre el que els diferents partits pensen fer per

> millorar l'Ensenyament Secundari a Catalunya, li agrairíem que ens

> contestés en nom del seu partit aquesta breu enquesta. Pot

> contestar posant una X al costat del "SI", del "NO" o del

> "Prefereixo no contestar". Si ho considera convenient pot afegir

> un comentari.

>

> Per disposar de temps suficient per fer arribar les respostes de

> tots els partits als nostres companys, li agrairem que ens

> contesti abans del dimecres 15 d'octubre. Ens pot respondre per e-

> mail a: ames@colegio.net o per correu ordinari a: AMES. Apartat

> de Correus 20.091 08080 Barcelona. Moltes gràcies

>

> Rebi una molt cordial salutació

>

> Barcelona, 2 d'octubre de 2003

>

> Antonio Jimeno (President) i Eva Sastre (Vice-presidenta)

> AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

>

> ENQUESTA A RESPONDRE

>

> Professorat

>

> 1. Professors desplaçats i pèrdua de plaça als IES. Consideren

> convenient congelar la supressió de places de professors en els

> IES prevista pel Departament pel proper curs, fins que no es

> coneguin les necessitats reals de professorat de cada centre

> derivades de la futura aplicació de la LOCE?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 2. Continuïtat de tots els professors que ja tenen la condició de

> Catedràtic. Pensen complir l'última sentència sobre els

> Catedràtics de Secundària en el sentit que "tots els professors

> que van obtenir l'accés a la condició de catedràtic a l'última

> convocatòria han de continuar amb aquesta condició", en lloc de

> retirar aquesta condició a 60 professors, com pensa fer el

> Departament?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 3. Nou concurs-oposició al Cos de Catedràtics. Pensen convocar un

> nou concurs- oposició per accedir al nou cos de Catedràtics de

> Secundària en el termini màxim de dos anys per incentivar

> l'actualització del professorat i per possibilitar la seva

> promoció professional?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 4. Tornar al professor la competència i la responsabilitat de la

> qualificació dels seus alumnes. Consideren que la qualificació de

> cada assignatura és una responsabilitat del professor que la

> imparteix i que, per tant, no ha de poder ser alterada ni canviada

> per altres professors, com ja ha establert el Departament

> d'Ensenyament?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 5. Tornar al professorat la competència de poder establir

> sancions. Consideren que tots els professors davant del mal

> comportament d'un alumne han de poder aplicar l'expulsió de classe

> durant aquella hora i de poder fer-li una amonestació escrita, en

> lloc d'estar limitats a simplement poder enviar els alumnes a anar

> a veure al Cap d'Estudis o al Director, com vol establir el

> Departament d'Ensenyament (Article 32)?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 6. Reconeixement de les associacions de professors com

> interlocutors davant de l'Administració. Pensen mantenir reunions

> periòdiques amb les associacions de professors per discutir els

> temes relacionats amb el currículum de la seva especialitat, com

> ara ja fan amb els sindicats pels temes laborals?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> Sistema Educatiu

>

> 7. Exàmens de setembre a l'ESO. Són partidaris que els exàmens

> extraordinaris de l'ESO per recuperar assignatures pendents es

> facin al setembre i no a finals de juny, com ha previst el

> Departament d'Ensenyament, a fi de que els alumnes disposin de

> temps suficient per preparar-se?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 8. Supressió de la promoció automàtica dintre del cicle. Estan

> d'acord amb què els alumnes no repetidors d'ESO que, després de la

> convocatòria ordinària i de la convocatòria extraordinària, tenen

> més de dues assignatures pendents és convenient que repeteixin

> curs?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 9. Nota mínima per poder aprovar l'ESO amb dues assignatures

> pendents. Són partidaris d'establir que per poder aprovar l'ESO

> amb dues assignatures pendents sigui imprescindible una nota

> mínima en aquesta assignatura i haver mantingut una bona actitud

> en les seves classes?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 10. Garantir les qualificacions finals. Consideren que

> l'Administració Educativa catalana hauria d'establir algun tipus

> de control extern als centres, sobre els coneixements dels

> alumnes, com es fa en altres països, per garantir que les

> qualificacions finals de l'ESO que donen els centres, reflecteixen

> els coneixements reals dels alumnes?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 11. Proves d'accés. Si és així considerarien que, per no augmentar

> el fracàs escolar, en lloc de fer una revalida de l'ESO seria més

> convenient establir una prova d'accés al Batxillerat i a la FP

> només pels alumnes que, amb l'ESO acabada, vulguin cursar aquests

> estudis?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 12. Itineraris a l'ESO. Estan d'acord amb l'establiment

> d'itineraris flexibles al segon cicle de l'ESO, com ja ha

> establert la LOCE, per a què l'alumnat i les seves famílies puguin

> triar el que considerin més adequat?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> Gestió dels centres

>

> 13. Admissió proporcional d'alumnes immigrants. Consideren que els

> alumnes que arriben d'altres països sense suficients coneixements

> de la nostra llengua i amb dèficits educatius greus, han de ser

> acollits pels centres públics i pels centres concertats en la

> mateixa proporció, encara que no puguin abonar les activitats

> complementàries que es demanen en els concertats?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 14. Major competència dels equips directius. Consideren que els

> equips directius dels centres públics han de tenir més

> competències per organitzar i gestionar els centres i deixar que

> sigui el resultat de les proves externes dels alumnes de la

> mateixa zona una de les eines principals per avaluar la seva

> gestió?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 15. Tots els itineraris en tots els centres. Són partidaris de que

> en tots els centres d'ESO s'ofereixin tots els itineraris, encara

> que hi hagi pocs alumnes en algun d'aquests itineraris?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

> 16. Continuïtat de gestió dels IES per part de la Generalitat.

> Pensen que la Generalitat ha de mantenir la gestió dels seus

> centres educatius en lloc de transferir-la al respectius

> municipis?

>

> Si: /// No: /// Prefereixo no

> contestar:

>

> Comentari:

>

>

>

>

>

>

>

>

__________________________________________________________________

Vodafone publicidad: Alien Remasterizada y con nuevas imágenes vuelve

al cine. Consigue regalos exclusivos de la película en

http://www.qtal.com La mejor película de terror de todos los tiempos.

Estreno 24 de octubre.