1. EDUCACIÓ FÍSICA
 2. El desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida són finalitats fonamentals de l’educació obligatòria. La matèria d’Educació física ha de tenir un paper primordial en el desenvolupament de les competències centrades en la cura del cos i de la salut; en la millora corporal i la forma física, i en l’ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d'activitats esportives individuals i col·lectives.

  Al final de l’etapa els nois i noies han de comprendre els beneficis de la pràctica d’activitat física sistemàtica i permanent i han d’adquirir les eines necessàries per a organitzar la pròpia pràctica de forma autònoma. Per a assolir aquesta autorregulació és fonamental vincular la pràctica d’activitats físiques a una escala de valors, actituds i normes i al coneixement dels seus efectes sobre la salut, el creixement personal i la millora de la qualitat de vida.

  En aquesta etapa, en què els nois i noies experimenten grans canvis a nivell corporal, afectiu i social, pren importància la consciència del propi cos i l’acceptació d’un mateix i dels altres. El cos ha de ser entès com a mitjà de comunicació, de creació, interpretació i expressió, tal com ja es planteja en l’etapa de primària. Els nois i noies han de ser capaços d’utilitzar el cos i el seu moviment per a expressar sensacions i sentiments davant diferents situacions.

  Les activitats de la matèria han de potenciar les actituds i valors propis d’una societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l’entorn.

 3. Competències pròpies de la matèria
 4. El desenvolupament personal esdevé una competència central de la matèria d’Educació física, que s’assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat, al mateix temps que es reflexiona sobre el sentit i els efectes de l’activitat física, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu.

  Els continguts de la matèria pretenen donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més qualitat. La competència en la pràctica d’hàbits saludables de forma regular i continuada contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i el desenvolupament del benestar personal.

  La competència comunicativa s’assoleix amb l’experimentació del cos i el moviment com instruments d’expressió i comunicació; l’expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides per mitjà del cos, el gest i el moviment i la valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos.

  Aquesta matèria també desenvolupa la competència social centrada en les relacions interpersonals per mitjà de l’adquisició de valors com el respecte, l’acceptació o la cooperació, que seran transferits a l’activitat quotidiana (jocs, esports, activitats en la natura…). Les possibilitats expressives del cos i de l’activitat motriu potenciaran la creativitat i l’ús dels llenguatges corporals per a transmetre sentiments i emocions que humanitzen el contacte personal.

 5. Aportacions de l’àrea a les competències bàsiques
 6. La matèria d’Educació física contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques, essencialment a la de coneixement i interacció amb el món, mitjançant la interacció del propi cos i l’espai determinat, el coneixement, la pràctica i la valoració de l’activitat física per preservar la salut.

  També contribueix essencialment en la competència social i ciutadana, ja que ajuda a aprendre a conviure, acceptar les regles per al funcionament col·lectiu, la participació i el respecte envers les diferències i conèixer les possibilitats i limitacions pròpies i alienes.

  El reconeixement i l’apreciació de les manifestacions culturals específiques de la motricitat humana col·labora amb la competència cultural i artística.

  Els intercanvis comunicatius i la valoració crítica dels missatges i estereotips referits al cos procedents dels mitjans d’informació i comunicació, contribueixen al desenvolupament de la competència comunicativa i al tractament de la informació i competència digital.

  El coneixement d’un mateix o mateixa i de les pròpies possibilitats i carències, l’autosuperació, perseverança i actitud positiva, i l’organització individual i col·lectiva contribueixen a la competència aprendre a aprendre i a l’autonomia i iniciativa personal.

 7. Estructura dels continguts

Els continguts d’Educació física de cada curs s’organitzen en quatre apartats: condició física i salut; jocs i esports; expressió corporal, i activitats en el medi natural.

L’estructuració dels continguts reflecteix cada un dels eixos que donen sentit a l’Educació física en l’educació secundària obligatòria: el desenvolupament de les capacitats cognitives, físiques, emocionals i relacionals vinculades a la motricitat, l’adquisició de formes socials i culturals de la motricitat, l’educació en valors i l’educació per a la salut.

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum

En aquesta etapa cal fer un treball específic per a la millora de la condició física. A partir de la valoració i acceptació de les capacitats individuals, cada alumne/a ha d’esforçar-se per millorar el seu nivell de condició física i contribuir al desenvolupament corporal harmònic.

Aquesta millora s’ha d’enquadrar en un marc saludable, per això és important que els nois i noies coneguin els beneficis de l’activitat física regular sobre l’organisme. Ha de treballar-se específicament l’anàlisi i valoració crítica de determinats models presents a la nostra societat, amb especial incidència en problemàtiques que es poden donar en aquestes edats, com el sedentarisme, els trastorns alimentaris i les pràctiques de risc.

Els jocs i esports es presenten com a mitjans de treball, tant per a la millora de la condició física i el desenvolupament de les relacions interpersonals com per al coneixement de formes d’activitat física aptes per a la competició, la recreació i el temps de lleure. En aquestes pràctiques és fonamental la valoració i respecte per les normes, pels companys i adversaris, així com el respecte pel material i les instal·lacions.

El treball d’equip per a la consecució d’un objectiu comú als esports col·lectius i l’afany de millora als individuals i d’adversari són aspectes que cal tenir en compte. Evidentment, en aquesta etapa l'esport ha de tenir un caràcter obert a diverses especialitats, amb una participació que no estigui supeditada a les característiques de sexe, nivells d'habilitat o altres criteris de discriminació, i ha de respondre a plantejaments més enllà dels competitius. En conseqüència, cal fomentar l’esperit crític en el tractament d’alguns esports i activitats físiques als mitjans de comunicació i en la societat en general, i valorar-ne els aspectes positius com l’esforç o el treball d’equip.

Les activitats en el medi natural s’han de presentar com una forma més d’activitat física saludable que permet, a més del contacte amb el medi natural terrestre o aquàtic, una possibilitat d’utilització del temps de lleure. Les activitats a la natura han de ser també una eina per a la valoració del medi natural i fomentar-ne el respecte i conservació.

En les activitats, no s’han de perseguir rendiments esportius ni resultats concrets en proves físiques. S’ha de valorar la millora i esforç individuals, així com la cooperació activa amb el grup, i tenint sempre molt present que l’objectiu final de l’educació física a l’Educació secundària obligatòria és la formació de persones físicament actives, saludables i participatives.

 

 

 

OBJECTIUS

La matèria d’educació física de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

 1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l’activitat física comporta per a la salut individual i col·lectiva
 2. Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.
 3. Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l’eficiència i la riquesa motriu i la millora de la condició física per a respondre davant de diferents situacions.
 4. Manifestar autonomia en l’organització i planificació de l’activitat física, consolidada com hàbit de vida saludable.
 5. Conèixer les normes principals de seguretat i mesures preventives i actuar amb respecte i cura de l’entorn en les activitats en el medi natural.
 6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l’àmbit de la competició i en el temps de lleure per la millora de la condició física.
 7. Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació.
 8. Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l’afany de millora personal.
 9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.
 10. Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l’activitat física i l’esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.

 

PRIMER CURS

CONTINGUTS

Condició física i salut

Jocs i esports

Expressió corporal

 1. Activitats en el medi natural

Continguts comuns amb altres matèries

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

SEGON CURS

CONTINGUTS

Condició física i salut

Jocs i esports

Expressió corporal

Activitats en el medi natural

 1. Continguts comuns amb altres matèries

- Respecte i valoració del medi natural.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

 

TERCER CURS

CONTINGUTS

Condició física i salut

Jocs i esports

Expressió corporal

Activitats en el medi natural

 1. Continguts comuns amb altres matèries

- Improvisacions individuals i col·lectives amb suport musical.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

QUART CURS

CONTINGUTS

Condició física i salut

Jocs i esports

Expressió corporal

Activitat física en el medi natural

 1. Continguts comuns amb altres matèries

- Presentació individual o col·lectiva d’exposicions orals.

CRITERIS D’AVALUACIÓ