Nor 36.03 v. 23.7.03 PS/TX

Decret /200 de de, sobre drets i deures de l’alumnat dels centres docents de nivell no

universitari de Catalunya

La gestió dels conflictes de convivència en els centres docents s’ha dut a terme

tradicionalment mitjançant la identificació dels comportaments considerats inadequats, la

seva gradació i la determinació de les sancions corresponents. Des de fa temps s’han

desenvolupat i estès, en molts àmbits del dret i de la convivència social la solució de

conflictes mitjançant formules paccionades, destacant, en l’àmbit escolar, la figura de la

mediació.

La difusió de la mediació escolar, com a estratègia per a tractar determinades conflictes

de convivència, ha reeixit de forma tal que és aconsellable la seva inclusió en el marc de

la regulació dels drets i deures de l’alumnat .

D’altra banda cal adaptar alguns dels preceptes de l’actual decret de drets i deures al nou

marc legal derivat de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre,

de Qualitat de l’Educació, les modificacions que deriven d’aquest marc afecten els drets i

deures de l’alumnat i les competències de la figura del director o directora.

Els drets i deures de l’alumnat es troben regulats al Decret 266/1997, de 17 d’octubre,

sobre drets i deures de l’alumnat dels centres docents de nivell no universitari, el qual fou

modificat parcialment pel Decret 221/2000, de 26 de juny. L’esmentada modificació junt

amb les modificacions derivades de la supressió servei militar obligatori, de la Llei

Orgànica de Qualitat de l’Educació, de la inclusió de la mediació escolar i de

l’actualització d’alguns continguts, fan aconsellable la elaboració d’un nou text normatiu.

En virtut d'això, a proposta de la consellera d'Ensenyament,

Decreto:

Títol 1

Disposicions generals

Article 1

1.1 Aquest Decret serà d'aplicació a l’alumnat dels centres docents de nivell no

universitari de Catalunya.

1.2 No obstant això, els centres privats no sostinguts amb fons públics tindran autonomia

per establir les seves normes de convivència i de règim disciplinari i determinar l'òrgan al

qual corresponguin les facultats disciplinàries. Les disposicions contingudes en el títol 3

d'aquest Decret constituiran el marc general d'aplicació en els esmentats centres.

Article 2

2.1 Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que

es derivin de la seva edat i dels ensenyaments que cursin.

2.2 L'exercici dels seus drets per part de l’alumnat implicarà el deure correlatiu de

coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.

Article 3

Correspon a l'Administració educativa en general i als òrgans de govern dels centres

docents en particular garantir en el seu respectiu àmbit d'actuació el correcte exercici i

l'estricta observança dels drets i deures de l’alumnat en els termes previstos en aquest

Decret, com també la seva adequació a les finalitats de l'activitat educativa establertes a

l'article 2 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.

Article 4

Els òrgans de govern i de participació i el professorat dels centres adoptaran les mesures

preventives necessàries, integrades en el marc del projecte educatiu del centre i del seu

funcionament habitual, per tal d’afavorir la millora permanent del clima escolar i de garantir

l'efectivitat dels drets de l’alumnat i per impedir la comissió de fets contraris a les normes

de convivència del centre. Amb aquesta finalitat es potenciarà la comunicació constant i

directa amb l'alumnat i els seus pares o representants legals.

Article 5

En els centres docents sostinguts amb fons públics, el consell escolar avaluarà els

resultats de l'aplicació de les normes de convivència del centre, n'analitzarà els problemes

detectats en la seva aplicació efectiva i proposarà l'adopció de les mesures a nivell de

centres per solucionar aquests problemes.

Article 6

El reglament de règim interior contindrà les normes de convivència del centre que

concretaran el que disposa aquest Decret en relació amb els drets i deures de l’alumnat,

així com les altres normes sobre organització i participació en la vida del centre que es

considerin necessàries.

Títol 2

Dels drets i deures de l’alumnat

Capítol 1

Dels drets de l’alumnat

Article 7

7.1 L’alumnat té dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el desenvolupament

de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats

en la nostra societat.

7.2 Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat haurà de comprendre:

a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la

tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.

b) La formació dirigida al coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la

llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes.

c) L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com

també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics.

d) La formació religiosa que estigui d'acord amb les seves pròpies conviccions o, en el

cas de l’alumnat menor d'edat, les dels seus pares o tutors, dins el marc legalment

establert.

e) La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals.

f) La utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

g) La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural.

h) El respecte i la contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural.

i) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

j) L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats

físiques.

7.3 Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució

Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Article 8

8.1 L’alumnat té dret a una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment

escolar, per la qual cosa se li ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació,

d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament.

8.2 L’alumnat o els seus pares o tutors, en el cas que siguin menors d'edat, tenen dret a

sol·licitar aclariments per part del professorat respecte de les qualificacions d'activitats

acadèmiques o d'avaluacions parcials o finals de cada curs.

8.3 L’alumnat o els seus pares o tutors podran reclamar contra les decisions i

qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un cicle o curs

d'acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions hauran de fonamentar-se

en alguna de les causes següents:

a) La inadequació del procés d'avaluació o d'algun dels seus elements en relació amb els

objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació i amb el nivell previst a la

programació per l'òrgan didàctic corresponent.

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.

Article 9

9.1 L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i

ideològiques, a la llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació amb aquelles

creences o conviccions.

9.2 En el marc de l'establert en la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a

l'educació, i en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema

educatiu i en la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, el

dret a què es refereix l'apartat anterior es garanteix mitjançant:

a) La informació prèvia i completa a l’alumnat, i als seus pares o tutors si són menors

d'edat, sobre el caràcter propi del centre en els supòsits en què hagi estat establert pels

seus titulars.

b) L'elecció per part de l’alumnat, o dels seus pares o tutors si són menors d'edat, de la

formació religiosa o moral que estigui d'acord amb les seves creences o conviccions.

Aquesta elecció en cap cas no podrà comportar un tracte discriminatori.

c) La impartició d'un ensenyament que exclogui tota manipulació ideològica o

propagandística de l’alumnat, sens perjudici del dret a la llibertat d'expressió.

Article 10

10.1 L’alumnat té dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal.

10.2 L’alumnat té dret a la protecció contra tota agressió física o moral.

10.3 L’alumnat té el dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de

seguretat i higiene adequades.

10.4 L’alumnat té dret a un ambient convivencial que fomenti el respecte entre els

companys.

10.5 L’alumnat té dret a la reserva d'aquella informació de què disposi el centre docent,

relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les

necessitats d'informació de l'Administració educativa i els seus serveis, de conformitat

amb l'ordenament jurídic, i sens perjudici de l'obligació de comunicar a l'autoritat

competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a

l'alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció

del menor.

Article 11

L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que

preveu la legislació vigent.

Article 12

L'organització de la jornada de treball escolar es farà prenent en consideració, entre altres

factors, l'edat, les propostes i els interessos de l’alumnat, per tal de permetre el ple

desenvolupament de la seva personalitat.

Article 13

13.1 Els centres docents sostinguts amb fons públics regularan mitjançant els

corresponents reglaments de règim interior el sistema de representació dels grups

d'alumnes mitjançant delegats i delegades i el funcionament d'un consell de delegats i

delegades constituït pels delegats i delegades electes i la representació de l’alumnat en el

consell escolar del centre.

13.2 Els membres del consell de delegats i delegades podran conèixer i tindran dret a

consultar la documentació del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats, a

criteri del director o de la directora del centre, sempre que no puguin afectar el dret a la

intimitat de les persones, i no podran ser sancionats per l'exercici de les seves funcions.

Article 14

L’ alumnat dels centres docents han de ser informats pels seus representants i pels de les

associacions d'alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre

aquelles que afectin altres centres docents. L'exercici d'aquest dret s'ajustarà al que

estableix l'article següent.

Article 15

15.1 D'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del

dret a l'educació, l’alumnat té dret a reunir-se en el centre.

15.2 L’alumnat té dret a associar-se. Les associacions que constitueixin podran rebre

ajuts d'acord amb la legislació vigent. Així mateix, tenen dret a constituir cooperatives

d'ensenyament i d'escolars en els termes que preveu la legislació de cooperatives

catalanes.

15.3 El reglament de règim interior establirà les previsions adequades per tal de garantir

l’exercici dels drets de reunió i associació previstos als apartats 1 i 2 d’aquest article. La

reglamentació del dret de reunió haurà de permetre l’agilitat del procés la qual, per tant, no

podrà incloure procediments d’autorització prèvia que dificultin l’exercici d’aquest dret i

preveurà la possibilitat que determinades reunions s’efectuïn en horari lectiu, especialment

les reunions dels delegats i delegades de curs. Els centres docents vetllaran perquè

s’estableixi un horari de reunions dels representants de l’alumnat que asseguri el normal

exercici dels seus drets.

Article 16

L’alumnat té dret a manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les seves opinions,

sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i el respecte que

d'acord amb els principis i drets constitucionals mereixen les persones.

Article 17

17.1 L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que respecti la seva llibertat

de decisió d'acord amb les seves aptituds, els seus coneixements i les seves capacitats.

17.2 Per tal de fer efectiu el dret de l’alumnat a l'orientació escolar i professional, els

centres rebran suport adequat de l'Administració educativa, la qual podrà promoure a tal fi

la cooperació amb altres administracions i institucions.

Article 18

18.1 L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances

de tipus familiar, econòmic i sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions

adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real.

18.2 L'Administració educativa garantirà aquest dret mitjançant l'establiment d'una política

d'ajuts adequada i de polítiques educatives d'integració i d'educació especial.

Article 19

19.1 L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o

accident. En els casos d'accident o de malaltia prolongada, l’alumnat tindrà dret a l'ajut

que necessiti, ja sigui mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts necessaris per tal

que l'accident o malaltia no suposin detriment del seu rendiment escolar.

19.2 L'Administració educativa establirà les condicions oportunes per tal que l’alumnat

que pateixi una adversitat familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegi

impossibilitat per continuar i finalitzar els estudis que estigui cursant. L’alumnat que cursi

nivells obligatoris té dret a rebre en aquests supòsits l'ajut necessari per tal d'assegurar el

seu rendiment escolar.

Article 20

20.1 Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres docents que suposin una

transgressió dels drets de l’alumnat que estableix aquest Decret o del seu exercici,

podran ser denunciades per aquest o els seus representants legals davant del director o

de la directora del centre.

20.2 Amb l'audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al

consell escolar, el director o la directora adoptarà les mesures adequades d'acord amb la

normativa vigent.

20.3 Les denúncies també podran ser presentades davant la delegació territorial

corresponent del Departament d'Ensenyament. Les resolucions podran ser objecte de

recurs d'acord amb les normes de procediment administratiu aplicables.

Capítol 2

Dels deures de l’alumnat

Article 21

L’alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la

comunitat educativa.

Article 22

22.1 L'estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de

les seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen amb la

finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica.

22.2 Aquest deure general es concreta, entre altres, en les obligacions següents:

a) Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i

respectar els horaris establerts.

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions

docents.

c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys i companyes.

Article 23

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic de

l’alumnat s'estén a les obligacions següents:

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques,

com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat

educativa.

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe

o per qualsevol altra circumstància personal o social.

c) Respectar el caràcter propi dels centres, quan existeixi, d'acord amb la legislació

vigent.

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del

centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant del pla

d’estudis.

e) Complir el reglament de règim interior del centre.

f) Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sens perjudici

que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el

procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre.

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa,

per tal d'afavorir el millor exercici de l'ensenyament, de la tutoria i orientació i de la

convivència en el centre.

h) Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret de la resta de l’alumnat a que no

sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.

Títol 3

De les normes de convivència i del règim disciplinari

Capítol 1

Principis generals

Article 24

24.1 L’alumnat no podrà ser privat de l'exercici del seu dret a l'educació i, en el cas de

l'educació obligatòria, del seu dret a l'escolaritat, d'acord amb el que disposa l'article 38

del present Decret.

24.2 En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions contra la

integritat física i la dignitat personal de l'alumnat.

Article 25

25.1 Els reglaments de règim interior dels centres determinaran les normes de

convivència del centre i els mecanismes afavoridors de l'exercici dels drets de l’alumnat,

concretaran els seus deures i establiran les correccions que corresponguin per a les

conductes contràries a les esmentades normes, que es regiran pel que disposa el capítol

2 del present títol.

25.2 Els reglaments de règim interior establiran, en el cas dels ensenyaments obligatoris,

sistemes adequats de comunicació amb els pares o tutors sobre l'assistència a classe de

l’alumnat i les corresponents autoritzacions o justificacions per als casos d'inassistència.

25.3 Aquelles conductes de l’alumnat que siguin greument perjudicials per a la

convivència en el centre, i que es qualifiquen com a falta en el capítol 3, seran objecte de

correcció pel director o per la directora del centre, un cop instruït el corresponent

expedient disciplinari, amb la imposició d'una de les sancions previstes en el mateix

capítol 3.

(Derivat LQE, 79, h)

25.4 El consell escolar del centre vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures de

l’alumnat. Per facilitar aquesta tasca es constituirà una comissió de convivència,

composta per un nombre igual de professors/res, pares/mares

i alumnes elegits entre els membres d'aquests sectors del consell escolar del centre, i que

serà presidida pel director o per la directora del centre. En el cas dels centres d'educació

primària, aquesta comissió serà formada per pares i professorat. El reglament de règim

interior de cada centre determinarà el nombre de representants, elecció i funcions

d'aquesta comissió que, en tot cas, tindrà com a finalitat garantir una aplicació correcta

del que disposa aquest Decret.

25.5 En l'ensenyament secundari obligatori, el consell escolar podrà determinar si la

inassistència a classe de l’alumnat, per raons generals i comunicades prèviament pel

consell de delegats i delegades, no ha de ser objecte de correcció.

25.6 En els ensenyaments postobligatoris, els reglaments de règim interior regularan les

condicions en què la inassistència a classe de l’alumnat, per raons generals i

comunicades prèviament pel consell de delegats i delegades, no han de ser objecte de

correcció.

25.7 Els centres garantiran el dret de qui no desitgin secundar la inassistència a classe

per raons generals i comunicades prèviament, a romandre en el centre degudament

atesos.

Article 26

La imposició a l’alumnat de les mesures correctores i de les sancions que preveu aquest

Decret haurà de ser proporcionada a la seva conducta i haurà de tenir en compte el nivell

escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, i

contribuir en la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora del seu procés

educatiu.

Article 27

Es podran corregir, d'acord amb el que disposa el present títol, els actes contraris a les

normes de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la

convivència en el centre, qualificades en aquest Decret com a falta, realitzades per

l’alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i

extraescolars. Igualment, podran corregir-se les actuacions de l'alumnat que, encara que

dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb

la vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres membres de la

comunitat educativa.

Article 28

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les

següents circumstàncies:

Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de

l'alumnat:

a) El reconeixement espontani per part de l'alumne o de l’alumna de la seva conducta

incorrecta.

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el

centre.

c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de

les activitats del centre.

d) La falta d'intencionalitat.

28.2 Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació

de l'alumne o de l’alumna

a) Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de la

comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància

personal o social.

b) Causar danys, injúries o ofenses als companys d'edat inferior o als incorporats

recentment al centre.

c) La premeditació i la reiteració.

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

Article 29

Els consells escolars dels centres sostinguts amb fons públics vetllaran pel compliment

efectiu de les mesures correctores i de les sancions.

Capítol 2

Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures correctores.

Article 30

30.1 Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre les

següents:

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.

b) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat

educativa.

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.

d) Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat

educativa.

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del

material d'aquest o de la comunitat educativa.

f) Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar,

que no constitueixi falta.

30.2 Els reglaments de règim interior podran concretar les conductes contràries a les

normes de convivència del centre previstes a l'apartat anterior, sempre tenint en compte

que aquestes no han de tenir la gravetat de les descrites al capítol 3 d'aquest títol III, i que

han de respectar els drets de l’alumnat així com el compliment dels deures previstos en

aquest decret.

Article 31

31.1 Les mesures correctores que els reglaments de règim interior podran preveure per a

les conductes contràries a les normes de convivència del centre són les següents:

a) Amonestació oral.

b) Compareixença immediata davant del cap d'estudis o del director o la directora del

centre.

c) Privació del temps d'esbarjo.

d) Amonestació escrita per part del tutor o tutora de l'alumne o de l’alumna, la persona cap

d'estudis o el director o la directora del centre. Si l'alumne o l’alumna és menor d'edat,

caldrà que els pares o representats legals tinguin coneixement escrit de l'amonestació.

e) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/o la

reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres

de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un

període superior a dues setmanes.

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre

per un període màxim de 1 mes.

g) Canvi de grup de l'alumne o de l’alumna per un període màxim d'una setmana.

h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a

cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne o l’alumna haurà de

romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

31.2 La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de

l'apartat anterior hauran de ser comunicades, de forma que en quedi constància, als pares

o representants legals de l'alumne o de l’alumna en el cas que aquest sigui menor d'edat.

Article 32

L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon a:

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumnat, en el supòsit de les

mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l'article anterior.

b) La persona tutora, la persona cap d'estudis o el director o la directora del centre,

escoltat l'alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l'article

anterior.

c) El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per delegació d'aquest,

escoltat l'alumnat, el tutor del curs i la comissió de convivència, en el supòsit de les

mesures correctores previstes a les lletres e, f, g) i h) de l'article anterior.

Article 33

De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb

excepció de les previstes a les lletres a), b) i c) de l'article 31.1, i amb explicació de quina

és la conducta de l'alumne o de l’alumna que l'ha motivada.

Article 34

L'alumnat, o els seus pares o tutors en el cas que sigui menor d'edat, podran reclamar, en

un termini no superior a 2 dies, contra les mesures correctores que se li hagin imposat,

davant el director o la directora,

Article 35

Les conductes contràries a les normes de convivència del centre prescriuran pel transcurs

del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores

prescriuran en el termini d'un mes des de la seva imposició.

Capítol 3

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a

falta, i sancions

Article 36

Es consideraran faltes les següents conductes greument perjudicials per a la convivència

en el centre:

a) Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat

educativa.

b) L'agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat educativa.

c) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de

documents i material acadèmic.

d) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del

material d'aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat

educativa.

e) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats

del centre.

f) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat

personal dels membres de la comunitat educativa del centre.

g) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de

convivència en el centre.

Article 37

Les sancions que podran imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l'article

anterior són les següents:

a) Realització de tasques educadores per a l'alumnat, en horari no lectiu, i/o la reparació

econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la

comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un

període superior a un mes.

b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del entre

durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del

corresponent curs acadèmic.

c) Canvi de grup o classe de l'alumne.

d) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que

no podrà ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a

l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació que l’alumne o l’alumna realitzi

determinats treballs acadèmics fora del centre, en el supòsit de suspensió del dret

d’assistència. El centre, mitjançant el tutor o tutora, lliurarà a l’alumne o a l’alumna un pla

de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control

durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua.

e) Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del

corresponent curs acadèmic.

f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va cometre la falta.

Article 38

38.1 En el cas d'aplicar les sancions previstes als apartats e) i f) de l'article anterior a un

alumne o a una alumna en edat d'escolaritat obligatòria, l'Administració educativa

proporcionarà a l'alumnat sancionat una plaça escolar en un altre centre docent per tal de

garantir el seu dret a l'escolaritat.

38.2 Quan s'imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) de l'article anterior, el

director o la directora del centre, a petició de l'alumnat podrà aixecar la sanció, o acordar

la readmissió de l'alumnat, prèvia constatació d'un canvi positiu en la seva actitud.

Article 39

39.1 Les conductes que es descriuen a l'article 36 només podran ser objecte de sanció

amb la prèvia instrucció d'un expedient en els termes previstos en aquest capítol.

39.2 Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal es comunicarà pel

director o per la directora del centre al ministeri fiscal i a la delegació territorial

d'Ensenyament corresponent. Això no és obstacle perquè continuï la tramitació de

l'expedient fins a la seva resolució i imposició de la sanció, si escau.

39.3 Quan de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels

menors s’hagi obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva presumpta

participació en danys a les instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció

d’aquest material, i el menor o la menor hagi manifestat al Ministeri Fiscal la seva voluntat

de participar en un procediment de mediació, el director o la directora del centre o la

persona membre del consell escolar que es designi assistirà en representació del centre

a la convocatòria feta per l’equip de mediació corresponent, per escoltar la proposta de

conciliació o de reparació del menor i avaluar-la.

Article 40

Correspondrà al director o a la directora del centre imposar les sancions per a les

conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta

en aquest capítol 3.

Article 41

41.1 El director o la directora del centre és la persona competent per iniciar l'expedient

per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa.

41.2 La iniciació de l'expedient s'haurà d'acordar en el termini més breu possible, en

qualsevol cas no superior a 10 dies, des del coneixement dels fets.

Article 42

L'escrit en el qual el director o la directora del centre inicia l'expedient haurà de contenir:

a) El nom i cognoms de l'alumne o de l’alumna.

b) Els fets imputats.

c) La data en la qual es van realitzar els fets.

d) El nomenament de la persona instructora, què només podrà recaure sobre el personal

docent del centre o pares membres del consell escolar, i, si s'escau per la complexitat de

l'expedient, d'un secretari o secretària, que haurà de ser d’entre el professorat del centre.

Article 43

43.1 La decisió d'inici de l'expedient s'haurà de notificar a la persona instructora, a

l'alumnat, i al seus pares o representants legals quan aquest sigui menor d'edat.

43.2 L’alumnat, i els seus pares o representants legals si és menor d'edat, podran

plantejar davant el director o la directora la recusació de l'instructor nomenat, quan pugui

inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient.

43.3 Només els que tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a

conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació.

Article 44

44.1 Quan siguin necessàries per garantir el normal desenvolupament de les activitats del

centre, en iniciar-se el procediment o en qualsevol moment de la instrucció, el director o la

directora, a proposta de l’instructor o la instructora i escoltada la comissió de convivència,

pot adoptar com a mesures provisionals el canvi provisional de grup de l’alumne o de

l’alumna o la suspensió temporal del dret d’assistència al centre, a determinades classes

o a determinades activitats per un període màxim de cinc dies lectius. El centre, mitjançant

el tutor o tutora, lliurarà a l’alumne o a l’alumna un pla detallat de les activitats que ha de

realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al

centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua. Les mesures adoptades seran

comunicades al director o a la directora, que les podrà revocar en qualsevol moment.

44.2 En casos molt greus, i després d’una valoració objectiva dels fets efectuada per

l’instructor o la instructora, el director o la directora, de manera molt excepcional tenint en

compte la pertorbació de l’activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la

falta, podrà prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar

en cap cas el termini de quinze dies lectius. El centre, mitjançant el tutor o tutora, lliurarà a

l’alumne o a l’alumna un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les

formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir

el dret a l’avaluació contínua. Per a l’allargament del període de suspensió temporal més

enllà dels cinc dies lectius, caldrà l’aprovació del director o de la directora

44.3 El que l’apartat d) de l’article 37 d’aquest Decret estableix en relació amb el dret a

l’avaluació contínua i l’obligació que l’alumne o l’alumna realitzi determinats treballs

acadèmic fora del centre s’aplicarà també en el cas d’aquesta suspensió temporal.

Article 45

45.1 La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, practicarà les

actuacions que estimi pertinents per a l'esclariment dels fets així com la determinació de

les persones responsables.

45.2 Una vegada instruït l'expedient, o persona instructora formularà proposta de resolució

la qual haurà de contenir:

a) Els fets imputats a l'expedient.

b) Les infraccions que aquests puguin constituir.

c) La valoració de la responsabilitat de l'alumnat amb especificació, si escau, de les

circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat.

d) Les sancions aplicables.

e) L'especificació de la competència per resoldre del director, o directora.

45.3 Prèviament a la redacció de la proposta de resolució es practicarà, en el termini de

10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient es posarà de manifest

per tal que l'alumnat i els seus pares o representants legals si és menor d'edat puguin

presentar al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.

Article 46

46.1 El director o la directora centre dictarà resolució motivada la qual haurà de contenir:

a) Els fets que s'imputen a l'alumne o a l’alumna.

b) Els fonaments jurídics en els quals es fonamenta la sanció.

c) El contingut de la sanció.

d) L'òrgan davant el qual es pot interposar recurs i el termini d'interposició.

46.2 La resolució, que haurà de dictar-se en el termini màxim d'un mes des de la data

d'inici de l'expedient, es notificarà a l'alumnat i als seus pares o representants legals, si

aquest és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies.

46.3 Contra les resolucions del director o de la directora dels centres docents públics es

podrà interposar recurs d’alçada, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de

la seva notificació, davant el delegat territorial corresponent, segons el que disposen els

articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei

4/1999, de 13 de gener. Contra les resolucions del director o de la directora dels centres

privats es podrà presentar reclamació davant l’esmentat delegat territorial en el termini de

cinc dies, la qual s’haurà de resoldre i notificar en el mateix termini, i contra aquesta

resolució les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el director

o directora general de Centres Docents.

46.4 Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s'hagi resolt el

corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició.

Article 47

L’alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions dels

centres docents o al seu material o el sostreguin estan obligats a reparar el dany o a

restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o

representants legals de l’alumnat en els termes previstos a la legislació vigent.

Article 48

Les infraccions tipificades al capítol 3 del títol 3 del present Decret prescriuran pel

transcurs d'un termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissió. Les sancions

prescriuran en el termini de tres mesos des de la seva imposició.

Article 49

En cas d'error demostrat en la imposició de mesures correctores o de sancions, el centre

farà pública la rectificació oportuna.

Títol 4

De la mediació com a procés educatiu de gestió de conflictes de convivència en els

centres.

Capítol 1

Àmbit i principis bàsics

Article 50

50.1 Es podran sotmetre a mediació, en els termes establerts en el capítol 2 d’aquest títol,

els conflictes de convivència generats per les conductes de l’alumnat contràries a les

normes de convivència del centre o greument perjudicials per a la convivència en el

centre, descrites en els articles 30 i 36 d’aquest Decret, que hagin originat un perjudici a

altres, com a mètode de resolució dels procediments sancionadors corresponents, llevat

que es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que el procediment sancionador s’hagi obert per la conducta descrita en l’apartat b) de

l’article 36, si s’ha emprat greu violència o intimidació, o per la descrita en l’apartat g) del

mateix article.

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la resolució de dos procediments

sancionadors amb el mateix alumne, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi

estat el resultat d’aquests processos.

50.2 També es podran sotmetre a mediació, d’acord amb el procediment establert en els

reglaments de règim interior dels centres, els conflictes de convivència existents entre un

alumne o una alumna i un altre membre de la comunitat educativa ocasionats per

situacions o conductes diferents de les previstes en l’apartat anterior.

Article 51

La mediació regulada en aquest títol, com a procés educatiu de gestió dels conflictes de

convivència en els centres, es basa en els principis següents:

a) La voluntarietat, segons el qual les parts no solament són lliures d’acollir-se o no a la

mediació, sinó també de desistir-ne en qualsevol moment. La persona mediadora també

pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració en

una de les parts o l’existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la

continuació del procés de mediació amb els principis establerts en aquest títol.

b) La imparcialitat de la persona mediadora, que ha d’ajudar a les parts a assolir l’acord

pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part.

c) La confidencialitat, que obliga a la persona mediadora i a les parts a no revelar a

persones alienes al procés de mediació la informació de caràcter confidencial que

n’obtinguin en el curs del procés, llevat dels casos previstos a les lleis.

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les parts implicades en el procés de

mediació i la persona mediadora han d’assistir personalment a les reunions de mediació

sense que es puguin valer de representants o intermediaris. l’alumnat menor d’edat

hauran d’assistir en companya dels seus representants legals.

Capítol 2

Desenvolupament de la mediació en els procediments sancionadors

Article 52

52.1 Un cop iniciat el procediment sancionador corresponent, qui sigui competent per

aplicar les mesures correctores, segons l’article 32 d’aquest Decret, o l’instructor de

l’expedient que hagi estat nomenat d’acord amb l’article 42, oferirà a l’alumne o a l’alumna

i a la persona que legalment li representi la possibilitat de resoldre’l per la via de

mediació, llevat dels casos previstos a l’article 50.1.

Aquesta comunicació s’haurà de fer per escrit, amb l’advertiment que si no es manifesta

en el termini de cinc dies hàbils la voluntat expressa de resoldre el conflicte mitjançant la

mediació es prosseguirà amb el procediment sancionador corresponent.

52.2 Per tal d’iniciar el procés de mediació, el centre haurà de disposar de la confirmació

expressa de l’alumnat i, si és menor, de la persona que legalment li representi,

manifestada en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti l’opció per la

mediació i la voluntat de complir l’acord a què s’arribi.

En aquest cas, s’aturarà provisionalment el procediment sancionador corresponent i

s’interrompran els terminis de prescripció previstos als articles 35 i 48, i des del moment

de l’assumpció del compromís no es podran adoptar les mesures provisionals previstes a

l’article 44, i en el cas d’haver-se adoptat se suspendran provisionalment.

Article 53

53.1 Feta l’opció per seguir el procés de mediació, el director o la directora escollirà, en

el termini màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, d’entre els pares, mares,

personal docent i personal d’administració i serveis del centre, que disposin de capacitat i

formació adequada. La persona triada no pot tenir cap relació directa amb els fets que

han originat l’obertura del procediment sancionador. El director o la directora també podrà

designar un alumne o una alumna perquè col·labori amb la persona mediadora en les

funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l’acord entre les parts. En tot

cas, l’acceptació de l’alumnat serà voluntària.

53.2 Las persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumnat, es posarà en

contacte amb la persona perjudicada i, quan aquesta sigui menor d’edat, amb qui

legalment li representi, per exposar-li la manifestació favorable de l’alumnat de resoldre el

conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas.

Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres docents o s’hagi

sostret aquest material, el director o la directora del centre actuarà en el procés de

mediació en representació i defensa dels interessos del centre, en qualitat de part

perjudicada.

53.3 Si la persona perjudicada, o qui legalment li representi quan aquesta sigui menor

d’edat, no accepten que el conflicte es resolgui per la via de la mediació, la persona

mediadora ho comunicarà al director o a la directora del centre, que ordenarà la

continuació del procediment sancionador corresponent. Des d’aquest moment, es

reprendran els còmputs dels terminis previstos als articles 35 i 48 i es podran adoptar les

mesures provisionals previstes a l’article 44 d’aquest Decret.

53.4 Si la persona perjudicada, i qui legalment li representi quan aquesta sigui menor

d’edat, accepten participar en el procés de mediació, la persona mediadora convocarà

les parts a una trobada per concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació

i/o pactes de reparació a què vulguin arribar.

Article 54

54.1 Si la solució acordada per les parts inclou pactes de reparació, s’haurà d’especificar

a quines accions reparadores en benefici de la persona perjudicada es compromet

l’alumne o l’alumna i, si és el cas, qui legalment el representi i, en quin termini es duran a

terme. L’acord haurà de recollir-se per escrit.

54.2 Si la solució acordada per les parts inclou pactes de conciliació, aquesta es durà a

terme en el mateix acte.

54.3 Per poder tancar el procediment disciplinari, només s’entendrà produïda la

conciliació quan l’alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona

perjudicada i aquesta accepti les disculpes, i només s’entendrà produïda la reparació

quan l’alumnat dugui a terme, de forma efectiva, les accions reparadores en benefici de la

persona perjudicada a què s’hagi compromès amb ell o ella. Aquestes accions podran

ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de

prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre.

54.4 Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de

reparació per causes imputables a l’alumnat o a qui legalment li representi, la persona

mediadora ho farà constar així per escrit i es procedirà d’acord amb el que estableix

l’article 53.3 d’aquest Decret.

54.5 Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no

accepti les disculpes de l’alumnat o el compromís de reparació ofert per aquest, o quan el

compromís de reparació acordat per les parts no es pugui dur a terme per causes alienes

a la voluntat de l’alumnat, aquesta actitud serà considerada com a circumstància que pot

disminuir la gravetat de la seva actuació, d’acord amb el que disposa l’article 28.1

d’aquest Decret, als efectes de graduar la possible mesura correctora o la sanció que

pugui correspondre.

54.6 El procés de mediació s’haurà de resoldre en el termini màxim d’un mes, a comptar

des de l’inici del procediment sancionador. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana

Santa interrompen el còmput del termini.

Article 55

Un cop produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de reparació, qui

sigui competent procedirà al tancament del procediment sancionador d’acord amb l’article

32 d’aquest Decret, quan el procediment s’hagi obert per conductes contràries a les

normes de convivència del centre. Si el procediment sancionador obert és per conductes

greument perjudicials per a la convivència en el centre, la persona instructora de

l’expedient formularà una proposta de resolució de tancament de l’expedient disciplinari al

director o a la directora.

En qualsevol cas, l’acord de mediació a què s’hagi arribat es posarà en coneixement del

consell escolar i de la comissió de convivència.

Article 56

Els centres docents podran concretar, als seus reglaments de règim interior, el

procediment de mediació previst en aquest capítol.

En qualsevol cas, s’haurà de respectar el que es preveu en aquest Decret i a la normativa

que el desenvolupi.

Disposicions addicionals

-1 No obstant les previsions contingudes en aquest Decret, i d'acord amb el que estableix

l'article 55 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, els

centres privats concertats podran regular, mitjançant els seus reglaments de règim interior,

sistemes de participació de l’alumnat diferents als que disposen els articles 13, 14 i 25

d'aquest Decret.

-2 Les competències que s'atribueixen en aquest Decret al cap d'estudis seran

realitzades en els centres privats sostinguts amb fons públics per les persones que es

determinen en els seus respectius reglaments de règim interior.

-3 El que disposa aquest Decret s'aplicarà a l’alumnat que utilitzi el servei de residència

amb les adaptacions que es regulin al reglament de règim interior del centre.

-4 Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació del present Decret l’alumnat dels centres

formatius inclosos dins les accions de formació professional ocupacional tendents a la

inserció i reinserció laboral dels treballadors i treballadores, així com l’alumnat dels

centres de formació d'adults i adultes municipals i privats autoritzats i els dels centres

públics de formació d'adults i adultes la titularitat dels quals correspon al Departament de

Benestar Social.

Disposicions transitòries

-1 En aquells procediments sancionadors que estiguin oberts a l’entrada en vigor d’aquest

decret, qui sigui competent segons els articles 32 i 45.1 d’aquest Decret, decidirà la

conveniència d’oferir la utilització de la via de mediació per tal de resoldre el conflicte.

-2 Les disposicions contingudes en aquest Decret seran d'aplicació directa a partir de la

seva entrada en vigor i, en el termini de sis mesos, els reglaments de règim interior

vigents seran adaptats al que s'hi disposa i quedaran sense efectes en tot allò que s'hi

oposin.

-3 Als expedients disciplinaris iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret

els serà d’aplicació la normativa vigent en el moment en què es van iniciar.

Disposició derogatòria

Queden derogats el Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures de l’alumnat

dels centres docents de nivell no universitari i el Decret 221/2000, de 26 de juny.

Barcelona, de 200

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d'Ensenyament