VERSIÓ EN CATALÀ

Contra l’ensenyament de les ciències

El Departament d’Educació ha informat que, a partir del proper curs, a 3r d’ESO (alumnes de 14 a 15 anys), les quatre ciències s’hauran d’impartir juntes com una única matèria. Actualment els continguts de Biologia i Geologia són impartits per professorat llicenciat en Biologia o en Geologia, i els continguts de Física i Química són impartits per professorat llicenciat en Física o en Química.

Amb aquesta decisió el Departament obligarà al professorat de ciències a donar classes d’unes matèries de les quals, en general, només sap el que recorda de quan estudiava el batxillerat o el primer curs de carrera. És a dir, el Departament provocarà que fins el professorat amb més experiència i prestigi professional passi a ser un professorat sense experiència en la seva matèria i amb molts pocs recursos de laboratori i de treball de camp. És el mateix que passaria en la sanitat si, per disminuir el nombre d’especialistes per hospital, el Departament de Sanitat decidís que tots els cirurgians, sigui quina sigui la seva especialitat, han de poder fer tot tipus d’operacions. Segurament que hi hauria molts més morts del compte i que, davant d’això, el Govern rectificaria. Lamentablement a l’educació els "morts" es poden amagar molt fàcilment. De fet, només es descobreixen cada quatre anys, quan hi ha un informe internacional, i ni els Consellers ni els Ministres d’Educació duren tant temps en els seus càrrecs.

La LOE en el seu Article 24.4 diu que aquestes matèries es poden impartir per separat i així es pensa fer en moltes altres comunitats autònomes. Nosaltres pensem que l’alumnat de Catalunya té el mateix dret a disposar de professorat especialitzat que l’alumnat d’altres comunitats autònomes, que en tractar-se de temes tant importants com l’alimentació, la sexualitat, la salut, la matèria i els materials, l’energia, les radiacions, els residus, etc., és especialment necessari el professorat especialitzat i que si això sempre s’ha fet així i ha anat bé, no s’entén perquè ara s’ha de canviar.

Tots nosaltres esperem que el nou Conseller d’Educació intervingui i no passi a la història com el Conseller que va decidir anar contra l’ensenyament de les ciències.

Antonio Jimeno

AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

VERSIÓN EN CASTELLANO

Contra la enseñanza de las ciencias

El Departamento de Educación de Cataluña ha informado que, a partir del próximo curso, a 3r d’ESO (alumnos de 14 a 15 años), las cuatro ciencias se habrán de impartir juntas como una única materia. Actualmente los contenidos de Biología y Geología son impartidos por profesorado licenciado en Biología o en Geología, y los contenidos de Física y Química son impartidos por profesorado licenciado en Física o en Química.

Con esta decisión el Departamento obligará al profesorado de ciencias a dar clases de unas materias de las que, en general, sólo sabe lo que recuerda de cuando estudiaba el bachillerato o el primer curso de carrera. Es decir, el Departamento provocará que hasta el profesorado con más experiencia y prestigio profesional pase a ser un profesorado sin experiencia en su materia y sin apenas recursos de laboratorio y de trabajo de campo. Es lo mismo que pasaría en la sanidad si, para disminuir el número de especialistas por hospital, el Departamento de Sanidad decidiera que todos los cirujanos, sea cual sea su especialidad, deben poder hacer todo tipo de operaciones. Seguramente que habría muchas más muertes y que, ante ello, el Gobierno rectificaría. Lamentablemente en la educación los "muertos" se pueden esconder muy fácilmente. De hecho, sólo se descubren cada cuatro años, cuando hay un informe internacional, y ni los Consejeros ni los Ministros de Educación duran tanto tiempo en sus cargos.

La LOE en su Artículo 24.4 dice que estas materias se pueden impartir por separado y así se piensa hacer en otras muchas comunidades autónomas. Nosotros pensamos que el alumnado de Cataluña tiene el mismo derecho a disponer de profesorado especializado que el alumnado de las otras comunidades autónomas, que al tratarse de temas tan importantes como la alimentación, la sexualidad, la salud, la materia y los materiales, la energía, las radiaciones, los residuos, etc., es especialmente necesario el profesorado especialista y que si esto siempre se ha hecho así y ha ido bien, no se entiende porque ahora se debe cambiar.

Todos nosotros esperamos que el nuevo Consejero de Educación intervenga y no pase a la historia como el Consejero que decidió ir contra la enseñanza de las ciencias.

Antonio Jimeno

AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria)