Sobre el concurs de mèrits per seleccionar el director i el descens dels fracàs escolar


Sobre el concurs de mèrits per seleccionar el director i el descens del fracàs escolar
Antonio Jimeno.
President del Sindicat de professors AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari ).

Noticia publicada el 7 de febrer de 2012

  1. Característiques del concurs convocat
  2. El per què d'aquest concurs
  3. Els directors còmplices o víctimes?
  4. Els tres grans canvis a fer per millorar la funció directiva


1.) Característiques del concurs convocat

El Departament d'Ensenyament ha convocat un concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres docents públics en què se sap quedarà vacant aquest càrrec. Ja s'ha publicat la llista d'aquests centres. Per participar en el concurs cal presentar la sol·licitud, el full de mèrits, i un projecte de direcció (l'aspirant pot presentar el seu projecte de direcció sobre dos centres com a màxim). S'han convocat 80 títols de Director.

Les persones seleccionades hauran de seguir un programa específic de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció. La no superació d'aquest programa específic de formació impossibilita el nomenament. Estaran exemptes de cursar aquest programa específic de formació les persones seleccionades que tinguin experiència d'almenys quatre anys en la direcció del centre amb avaluació positiva. També estaran exemptes els que tinguin l'acreditació per a l'exercici de la direcció obtinguda d'acord amb normatives anteriors.

El Departament ha anunciat que en absència de candidats o quan la comissió de selecció no hagi fet proposta de cap aspirant serà l'Administració la que designi el director o directora del centre.

Cal recordar que la Generalitat ha establert un curs de formació per a la direcció que s'imparteix a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que l'any passat van haver 1.015 sol·licituds per a 180 places i que aquest curs només es van presentar 383 sol·licituds per a 90 places. L'objectiu és disposar de professors ben preparats per la tasca de direcció.

Accés a l'ordre ENS/30/2012, de 12 de gener, per la qual es convoca aquest concurs de mèrits. DOGC 6053 26.1.2012 3210

2.) El per què d'aquest concurs

El motiu d'aquest concurs de mèrits neix de la manca de professors disposats a ser director en un gran nombre de centres, concretament en més de 500 centres. A Catalunya hi ha 2517 centres entre Primària, Secundària i escoles d'adults. En el 72,6% d'aquests centres el director ocupa la seva plaça desprès de guanyar un concurs de mèrits, en el 4,6% el director ha estat anomenat per l'Administració per ser centres de nova creació i en el 22,8% restant (573 centres) també és un professor anomenat per l'Administració perquè cap dels seus professors volia ser Director. Amb aquest sistema l'Administració vol saber si hi ha alguns professors interessats en ser director a partir de l'1 de juliol de 2012 en algun d'aquests centres. Aquest any s'han convocat 80 places i en el futur es pensen convocar moltes més donat les necessitats del sistema.

3.) Els directors còmplices o víctimes?

El que és molt destacable és per què hi ha un 23% de centres d'ensenyament en què cap professor vol ser director. Això no passa en cap altre sector del món laboral. L'explicació és la falta de competències que té el Director per fer complir les normes de convivència a l'alumnat, haver d'aplicar unes normes acadèmiques arbitraries que permeten que els alumnes passin de curs sense estar preparats, no poder actuar contra algun professor que no fa correctament la seva tasca, no tenir compensacions ni econòmiques ni socials pel seu esforç i haver d'estar moltes més hores en el centre que un professor sense carracs

El que l'Administració ha fet, des de ja fa masses anys, per solucionar la manca de Directors ha estat augmentar els complements econòmics. Gràcies a això i a què assumir la direcció pot permetre treballar en un centre pròxim a la vivenda, l'Administració ha aconseguit cobrir el 72% dels càrrecs de Director. Però la solució no és aquesta sinó introduir els canvis necessaris perquè la direcció sigui un estímul per a tots els professionals de l'ensenyament. El que s'ha de canviar és el sistema. S'han de treure tota aquesta normativa que impedeix l'acció de les direccions.

4.) Els tres grans canvis a fer per millorar la funció directiva

Els tres grans canvis a efectuar són:

1.) El Director ha de tenir competència per aplicar les mesures correctores als alumnes que siguin necessàries, inclosa l'expulsió definitiva del centre. L'ensenyament obligatori no vol dir que l'alumne tingui dret a continuar en el mateix centre faci el que faci.

2.) Ha d'establir-se una prova externa als alumnes al final de cada etapa, al final de la Primària i de l'ESO, que permetin veure els coneixements reals dels alumnes. Això permetria, al cap d'un anys, saber quins centres van bé i quins no. Per tant permetrien valorar la tasca docent i de les direccions. Al no existir aquesta prova els centres es veuen obligats a seguir regalant els aprovats a molts dels seus alumnes per evitar que aquests es vagin a altres centres més permissius. És el que actualment està passant i el que ha portat que molts alumnes no s'esforcin, donat que saben que per aprovar la Primària o l'ESO no cal fer-ho. En aquesta situació, ni el professorat pot fer treballar a l'alumnat ni els directors poden detectar i valorar la tasca dels seus professors, més enllà de si són puntuals o els donen la raó en els claustres. Els resultats de les proves externes han de ser públics perquè les famílies tinguin informació sobre els centres abans de matricular els seus fills. Això és un gran estímul per un centre i una dada objectiva per valorar, en comparació amb altres centres del mateix context social, la tasca directiva. Tant els directors com els professors necessiten veure que no és el mateix treballar bé que no fer-ho. Establir, com s'ha fet en aquest concurs, que es valorarà positivament les decisions preses per afavorir-ne la millora dels resultats dels alumnes" sense cap prova externa, pot ser una incitació a no dir la veritat sobre els resultats acadèmics reals dels alumnes.

3.) L'Equip Directiu juntament amb el claustre de professors han de ser la màxima autoritat en el centre i no el Consell Escolar que simplement ha de ser un òrgan consultiu.

Barcelona, 8 de febrer de 2012

Antonio Jimeno.

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com

NOTA: Pots enviar la teva opinió sobre aquest article a: ames@ames-fps.com