EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I LA CIUTADANIA

Educar per al desenvolupament personal i la ciutadania és promoure el desenvolupament de ciutadans i ciutadanes responsables i democràtics i possibilitar la transformació personal i el desenvolupament de competències i habilitats necessàries per assolir una societat més lliure, justa i equitativa.

L’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania ha de promoure l’adquisició d’uns valors humanitzadors, que no excloguin cap persona ni cap col·lectiu, ajudant els nois i noies a manifestar una actitud d’empatia i de confiança justificada envers els altres. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar valors i elements d’identitat personal i de pertinença, i ha de promoure l’autocrítica, l’actitud oberta i flexible i el compromís per contribuir a la millora de la societat.

Des d’aquesta perspectiva, l’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania no es redueix només a la impartició de les matèries corresponents en dos dels cursos de l’Educació secundària obligatòria. En tant que educació en valors, ha de ser present en la vida del centre, impregnant el seu Projecte educatiu, contemplant el treball des de totes les matèries curriculars, des de les activitats que tenen lloc dins i fora del centre i, molt especialment, des de la tutoria, entesa com a espai comú. En conseqüència, el Pla d’acció tutorial haurà d’explicitar-ne els continguts comuns.

Els objectius i continguts aporten elements que contribueixen a desenvolupar competències per interpretar adequadament la realitat i a incorporar positivament la pluralitat familiar, sexual, cultural, lingüística, nacional, religiosa i política de tota la societat, segons la Declaració dels Drets Humans i les recomanacions i declaracions d’altres organismes internacionals democràtics.

Els objectius que abracen tota l’etapa d’educació secundària són: Aprendre a ser i actuar de forma autònoma; Aprendre a conviure i Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global.

"Aprendre a ser i actuar de forma autònoma" comporta educar per a viure en la llibertat responsable, l’autoestima, l’autorregulació, el discerniment i la presa de decisions autònoma i conscient. Ajudar l’alumnat a mirar-se a si mateix, incrementant l’autodomini i el benestar propi, afavoreix el seu creixement com a persones i com a ciutadans o ciutadanes. Gestionar i expressar els propis sentiments i emocions l’ajuda també a reconèixer l’alteritat, tot desenvolupant habilitats comunicatives i comportaments empàtics i solidaris.

"Aprendre a conviure" fa referència a les relacions humanes des del respecte per la dignitat personal i la igualtat de drets. Comporta desenvolupar els valors fonamentals de la convivència, la responsabilitat cívica, la justícia i l’equitat, prestant especial atenció a la de gènere. Promou igualment la participació democràtica en el centre escolar, usant el diàleg i la mediació per abordar els conflictes i identificant i rebutjant els comportaments i actituds discriminatòries envers persones i col·lectius. Suposa també superar estereotips i prejudicis per mitjà d’una aproximació respectuosa a la diversitat personal i cultural, defugint un relativisme acrític.

"Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global" adquireix a l’educació secundària una dimensió més gran, tot aprofundint en continguts ja tractats en el tercer cicle de primària. Es pretén no només el coneixement sinó també la reflexió sobre els drets i deures cívics com a referències ètiques de conducta, així com la seva assumpció i defensa. Implica també el conreu d’habilitats que permetin participar activament en la vida cívica, assumint els valors democràtics i coneixent els fonaments i organització de l’estat democràtic i les formes de participació ciutadana. Suposa, en definitiva, analitzar les transformacions i desequilibris existents en el món actual, valorant críticament les causes que provoquen les desigualtats i adquirint el compromís individual i col·lectiu per fer un món més just i equitatiu.

Al costat d’aquests objectius genèrics per tota l’etapa, s’expliciten uns continguts més específics per als cursos tercer i quart de l’educació secundària obligatòria. El desenvolupament d’aquests continguts ha de servir, també, per fomentar, reconèixer i valorar les bones pràctiques i les iniciatives del professorat i l’alumnat que tendeixen a augmentar el bon clima escolar, amb el màxim de coherència entre el que es diu i el què es practica dins l’organització del centre i de l’aula. Ha d’ajudar, en definitiva, l’alumnat a l’anàlisi, la reflexió i la comprensió de la realitat que l’envolta, per descobrir la pluralitat d’interpretacions i la complexitat d’interessos que subjau en cada posicionament i per saber que la desconfiança i la inseguretat porta al rebuig i als prejudicis, i ser conscient que sovint allò que es veu depèn més de la pròpia percepció que del fet observat.

 

Competències pròpies

L’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques però, de manera especial i directa, de les centrades en conviure i habitar el món (competència social i ciutadana i competència en el coneixement i la interacció amb el món físic), ja que propicia l’adquisició d’habilitats per viure en societat i exercir la ciutadania democràtica; afavoreix la universalització de les pròpies aspiracions i drets per a totes les persones; ajuda a generar valors com la cooperació, la solidaritat, el compromís i la participació; valora la conquesta dels drets humans i rebutja els conflictes entre grups humans i les situacions d’injustícia. Així doncs, aspira al desenvolupament de la igualtat de drets i oportunitats i fomenta la igualtat efectiva entre homes i dones, tot valorant la diferència de sexes, però reconeixent-ne alhora la igualtat de drets i rebutjant els estereotips i prejudicis que fomenten situacions discriminatòries.

 

L’educació afectivo-emocional, la convivència, la participació, el coneixement de la diversitat i de les situacions de discriminació i injustícia, permeten consolidar les habilitats socials, ajuden a generar sentiments d’identitat compartida, i a reconèixer, acceptar i assumir hàbits cívics per mitjà de la seva pràctica. S’afavoreix, en definitiva, que l’alumnat, i alhora futurs ciutadans i ciutadanes, assimili destreses per conviure i construir societats més cohesionades, lliures i equitatives, amb un sentiment d’identitat compartida.

 

També es contribueix a les competències centrades en conviure i habitar el món a partir de l’adquisició de coneixements sobre fets i processos interpretatius de la societat i el món en què l’alumnat viu i creix, per dirigir reflexivament accions per a la millora i preservació de les condicions de vida pròpia i dels altres, per tenir cura del medi, fer un ús responsable dels recursos i racionalitzar el consum. Igualment integra coneixements sobre els fonaments i models organitzatius dels estats i de les societats democràtics i d’altres continguts específics com la progressiva consecució dels drets i llibertats i la percepció de la seva vigència actual, identificant casos de vulneració i injustícia, així com reconeixent els moviments i organitzacions compromesos en la defensa dels drets humans i de la pau.

 

Així mateix, contribueix directament a la dimensió ètica de la competència social i ciutadana, i afavoreix que l’alumnat reconegui els valors de l’entorn i actuï de forma coherent en prendre decisions o en afrontar un conflicte, d’acord amb el referent comú dels valors universals i els drets i deures continguts en la Declaració Universal dels Drets humans i altres principis de caràcter fonamental.

La competència d’autonomia i iniciativa personal també es considera una competència pròpia, en tant que afavoreix les iniciatives de planificació, presa de decisions, organització i assumpció de responsabilitats. L’acció educativa ha de permetre els nois i noies assumir de manera crítica i progressivament reflexiva l’exercici de la llibertat, dels seus drets i els seus deures individuals i col·lectius en un clima de respecte cap a les altres persones i postures morals. També s’afavoreix l’autonomia i l’autoconfiança en la construcció d’un pensament i projecte de vida i en la presa de postures sobre els problemes i les possibles solucions. El plantejament de dilemes morals, propi de l’educació ètico-cívica, condueix l’alumnat a la construcció d’un judici ètic propi, basat en els valors i les pràctiques democràtiques.

 

Aportacions de la matèria a les competències bàsiques

L’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania contribueix igualment a l’adquisició de la competència d’aprendre a aprendre, en la mesura que proposa l’estímul de les habilitats socials, impulsa el treball cooperatiu i capacita l’alumnat per a l’ús sistemàtic de l’argumentació en la confrontació i intercanvi de coneixements, afavorint el desenvolupament d’un pensament propi.

També contribueix a la competència comunicativa lingüística i audiovisual, a partir del coneixement i l’ús de conceptes propis, de la pràctica sistemàtica del debat i tot el que implica (saber escoltar, exposar i argumentar) i de la gestió de les diverses fonts d’informació per a la construcció del coneixement. La comunicació verbal i escrita de sentiments, idees i opinions, imprescindibles per aconseguir els objectius de la matèria, així com la valoració crítica dels missatges explícits i implícits en fonts diverses i, particularment, en la publicitat i els mitjans de comunicació, també ajuden a l’adquisició de la competència.

Finalment, els continguts de l’àrea aporten destreses relacionades amb la competència artística i cultural, ja que fomenta l’actitud d’estima pel fet cultural, l’empatia per apropar-se a les seves diferents manifestacions i la sensibilitat per comprendre-les i valorar-les amb una actitud oberta i respectuosa. Alhora, també requereix posar en funcionament la creativitat per contribuir a la construcció d’un món millor.

Estructura dels continguts.

El currículum estableix, d’una banda, els objectius generals que cal desenvolupar al llarg de tota l’etapa, des de totes les matèries i, molt especialment, des de l’acció tutorial, en coordinació amb altres activitats dins i fora del centre. De l’altra, es consideren els continguts específics a desenvolupar en el curs de tercer d’ESO en la matèria d’Educació per la ciutadania i els drets humans, i a quart d’ESO en la d’Educació ètico-cívica.

L’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania inclou el desenvolupament de la pròpia identitat i la responsabilitat personal –aprendre a ser i actuar de forma autònoma-, la relació amb els altres –aprendre a conviure-, i el compromís social –aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global. Aquests tres apartats, que també s’apliquen a l’educació primària, són presents en els continguts concrets dels cursos tercer i quart, amb les seves singularitats, vetllant per la continuïtat del procés d’educació per la ciutadania responsable i compromesa al llarg de les etapes d’educació obligatòria.

Al tercer curs, els continguts anteriors es desenvolupen en tres apartats: Identitat i autonomia; Convivència i valors cívics i Pertinença i ciutadania. Al quart curs, els apartats són: Capacitat crítica i iniciativa personal; Valors ètics per una societat democràtica i Ciutadania en un món global. Ambdues matèries s’estructuren, doncs, en tres blocs que van des d’allò personal i pròxim a allò més general i global, si bé la darrera se centra en la reflexió ètica que comença en les relacions afectives amb l’entorn proper per contribuir, a través del plantejament dels dilemes morals, a la construcció d’una consciència moral cívica.

Els coneixements bàsics i fonamentals de cada apartat es poden seleccionar i seqüenciar a partir de l’anàlisi de problemàtiques, fent ús d’informacions de diverses fonts i perspectives i abordant els conflictes d’interessos entre els diferents agents socials que intervenen, així com potenciant la cerca de solucions per la via del consens. Aquest fet permet contextualitzar el coneixement a partir de situacions reals i significatives per als alumnes.

 

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum

El desenvolupament dels continguts, com s’ha dit, ha d’impregnar totes les matèries al llarg de l’etapa, per bé que se n’aprofundeix als cursos tercer i quart. L’aprenentatge dels valors fonamentals de la convivència social ha de tenir lloc des de cada una de les matèries curriculars i, molt especialment, des de les Ciències socials, des de la tutoria, des de l’organització escolar i des de la participació als òrgans i activitats escolars, dins i fora del centre, i també ha de potenciar-se a través dels valors de convivència entre tots els estaments de la comunitat escolar. Ara bé, l’existència de continguts amb entitat pròpia en el currículum de l’etapa proporciona un espai específic per a reflexionar, explicitar i complementar els valors que estan darrera dels coneixements, aprenentatges i actituds assumits en un grau o en un altre, dels quals sovint no en tenim consciència; explicitar-los de manera conscient proporciona les bases per a la progressiva maduresa ètica i intel·lectual de l’alumnat al llarg de l’etapa.

L’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania ha d’esdevenir l’eix vertebrador de l’educació en valors a l’escola, per tal de fomentar, reconèixer i valorar les bones pràctiques i les iniciatives que es proposen des dels diferents àmbits de la comunitat escolar. Ha de promoure també el bon clima escolar i la implicació dels diferents estaments que componen la comunitat educativa en l’objectiu comú d’educar per a ser i conviure, amb el màxim de coherència entre el que es diu i el que es practica en tots els àmbits de la vida escolar.

En conclusió, l’aprenentatge d’aquesta matèria va més enllà de l’adquisició de coneixements: se centra en les pràctiques escolars que estimulen el pensament crític, la participació i l’assimilació dels valors fonamentals de la societat democràtica, amb l’objectiu de formar futurs ciutadans i ciutadanes responsables i participatius, però també empàtics i solidaris. Juntament amb l’avaluació formativa, s’ha de potenciar l’avaluació en l’acció, és a dir, l’avaluació de l’elaboració i aplicació de projectes d’intervenció social en la comunitat. Cal trobar, doncs, estratègies per avaluar els diferents tipus de continguts que hi són presents: els referits a aspectes més conceptuals; les destreses i habilitats d’aplicació i participació activa i els relatius a l’adquisició de valors cívics, tot recordant que, en definitiva, la ciutadania s’aprèn exercint-la.

0bjectius

L’Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania a l’Educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

Aprendre a conviure.

Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA I DRETS HUMANS. TERCER CURS.

Continguts

Identitat i autonomia.

Convivència i valors cívics.

Pertinença i ciutadania.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

 

EDUCACIÓ ÈTICO-CÍVICA. QUART CURS.

Continguts

Capacitat crítica i iniciativa personal.

Valors ètics per una societat democràtica.

Ciutadania en un món global.

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ