ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS 2009 - VUITENA CIRCULAR


T'escrivim per a informar-te que:

1.) Avui 9 de juny tothom ha de rebre un correu del Departament informant que "el full d'autobaremació de mèrits que podeu utilitzar per presentar mèrits davant del tribunal" està a la següent adreça: http://www.gencat.cat/educacio (l'enllaç falla perquè han posat un accent, el nostre sí funciona). Cal seguir el camí: Oposicions i concursos / Professorat / Accés a cossos de Catedràtics. / Full d'autobaremació. També indica que els justificants dels mèrits corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 s'han de presentar al tribunal el dia 20 de juny a les 10:00 hores i en cap cas s'han de presentar davant dels serveis territorials ni davant de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

2.) Des del 3 de juny fins al 13 de juny es pot portar els justificants dels mèrits no baremats corresponents als apartats 1 i 3.1 davant dels Serveis Territorials corresponents o del Consorci de Barcelona. Entre aquests mèrits estan les tutories d'alumnes (1.2.5), les tutories de funcionaris en pràctiques i de professorat interí (1.2.7) i la representació del professorat en el Consell Esciolar (1.2.12).

3.) El dia 19 de juny, a les 16 hores, es realitzarà la prova prèvia de coneixements de la llengua catalana. En aquesta prova només s'hi hauran de presentar els aspirants que havent-la de realitzar no n'estiguin exempts. La resta d'aspirants no hi ha d'assistir.

4.) L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 20 de juny, a les 10 hores, durant el qual els aspirants, als efectes de la valoració voluntària del subapartat 3.2.3 del barem, lliuraran, si escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent i els mèrits al·legats corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 segons preveu el barem de mèrits de la convocatòria.

5.) Per als aspirants que no van ser valorats per un tribunal en la convocatòria de 2007 l'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, la presència en l'acte serà obligada. No obstant això, en casos degudament justificats que impossibilitin la presència de l'aspirant, aquest podrà autoritzar una persona que es presenti en nom seu i presenti la documentació corresponent als mèrits.

6.) Els aspirants que van ser valorats per un tribunal en la convocatòria del 2007 només cal que assisteixin a l'acte de presentació si desitgen aportar documentació acreditativa de mèrits de l'apartat 2 i del subapartat 3.2 del barem. En el cas que no hagin de lliurar cap documentació acreditativa de mèrits no és necessari que assisteixin a l'acte de presentació, ja que es mantindrà la valoració de mèrits de l'apartat 2 i del subapartat 3.2 del barem de la convocatòria de 2007.

7.) A la nostra WEB hem posat la llista dels llocs on estan tots els tribunals segons les especialitats.

Tens més informació a la nostra WEB: http://www.ames-fps.com a la secció "Curs d'Accés als Cossos de Catedràtics 08/09" (Cal posar la contrasenya que es va facilitar als afiliats. Si algun company es vol afiliar ha d'omplir la fitxa que hi ha a: https://amesweb.tripod.com/formularifitxaames.htm

Una molt cordial salutació

Barcelona, 9 de juny de 2009

 

Sindicat AMES
Acció per a la Millora de l'Ensenyament de la Secundària

http://amesweb.tripod.com
ames@telefonica.net
T: 659 002 871 (tardes)