ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS 2009 - SETENA CIRCULAR


T'escrivim per a informar-te que:

1.) L'últim dia per acceptar o rebutjar la puntuació automàtica rebuda és el dimecres 3 de juny i no el 6 com, per error, vam posar en la circular anterior.

2.) Si estàs en desacord amb la puntuació rebuda has d'al·legar els mèrits no puntuats i aportar la documentació justificativa als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini dels deu dies hàbils següents al 3 de juny.

3.) També s'han d'al·legar els mèrits que s'hagin de computar sobre els subapartats 1.2.7 (tutories de professorat interí i de professorat funcionari en pràctiques) i 1.2.12 (participació en el Consell Escolar del centre). La documentació justificativa s'ha de presentar als serveis territorials corresponents en el mateix termini de deu dies hàbils esmentat al paràgraf anterior.

4.) Pel que fa a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 la documentació s'ha de presentar davant el tribunal el 20 de juny.

Més informació a la nostra WEB: http://www.ames-fps.com a la secció "Curs d'Accés als Cossos de Catedràtics 08/09"

Una molt cordial salutació

Barcelona, 30 de maig de 2009

 

Sindicat AMES
Acció per a la Millora de l'Ensenyament de la Secundària

http://amesweb.tripod.com
ames@telefonica.net
T: 659 002 871 (tardes)