LA SITUACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA A CATALUNYA.

 1. La situació actual i les nostres propostes.
 2. Informe sobre el rendimiento académico de los estudiantes de licenciaturas de XXXVII CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANOS DE BIOLOGIA. Santiago de Compostela (mes de julio de 2003).
 3. Carta dirigida a tots els partits polítics de Catalunya demanant que comuniquin a l'opinió pública el que pensen fer al respecte. Està signada per 8 degans o vice-degans de Facultats, 8 degans de Col·legis professionals o Directors d'Escoles Universitàries, 71 Professors universitaris i 251 professors de secundària. Per adherir-se a aquesta carta envieu un e-mail a: ames@colegio.net

1. La situació actual i les nostres propostes

Els professors d’assignatures relacionades amb la Biologia i la Geologia, tant a nivell Universitari com d’ensenyament Secundari, estem molt preocupats per la situació de l'ensenyament d'aquestes dues ciències a Catalunya.

Amb l'objectiu d'intentar millorar aquesta situació hem constituït una comissió de professors i associacions de professors de Biologia i Geologia i hem redactat la carta adjunta, que està dirigida a tots els partits polítics que es presenten a les Eleccions al Govern de la Generalitat del 16 de novembre. En aquesta carta demanem a tots els partits que en les seves campanyes electorals facin referència a aquest problema i comuniquin als electors quines són les seves idees sobre com millorar aquesta situació. La segona acció serà posar-se en contacte amb el Ministeri per denunciar que en el futur Batxillerat, en la Modalitat de Ciències i Tecnologia, les assignatures de Ciències només tenen el 35% de les hores a 1r de Batxillerat i el 42% a 2n de Batxillerat, la qual cosa considerem insuficient. Demanarem que s'estableixin quatre assignatures de modalitat en lloc de tres.

Les causes del problema són:

 1. En el projecte "La nova ordenació curricular a Catalunya. Dossier de premsa", proposat recentment pel Departament d'Ensenyament, hi ha menys hores i continguts de Biologia i de Geologia que en altres Comunitats Autònomes. Per exemple, la "Biologia i Geologia de 3r d'ESO" (que compren continguts de geologia i de cos humà) passarà de tenir 3h setmanals a només 2h setmanals (com Música o Educació Física i menys que Tecnologia que en tindrà 3h) i no hi haurà l'optativa de "Biologia i Geologia de 4t d'ESO" a l'itinerari cap al Batxillerat Científic (a les altres Comunitats Autònomes sí que es farà). Demanem 3h com a mínim per la "Biologia i Geologia de 3r d'ESO", que existeixi la "Biologia i Geologia de 4t d'ESO", i que les Ciències de la Naturalesa de 2n d'ESO tinguin 4h setmanal i no 3h com es proposa.
 2. A Catalunya ja fa anys que es va suprimir l'ensenyament dels cos humà en tot el Batxillerat, inclòs a la modalitat que prepara per accedir a carreres com Medicina i Infermeria (a les altres Comunitats Autònomes sí que es fa i es continuarà fent a 1r de Batxillerat). Demanem una "Biologia i Geologia" a 1r de Batxillerat de 4h, amb contingut de geologia i fisiologia animal i humana, que sigui obligatòria per a tots els alumnes de la modalitat de ciències i tecnologia.
 3. Com al primer curs de moltes carreres relacionades amb la biologia i la geologia hi ha "Matemàtiques", "Física" i "Química", els alumnes que les volen cursar trien majoritàriament aquestes assignatures en lloc de "Biologia" i de "Ciències de la Terra i del Medi Ambient". La nostra proposta és que el Ministeri estableixi que en la Modalitat de Ciències i Tecnologia s'hagin de cursar quatre assignatures de modalitat en lloc de tres.

Els sotasignants de la carta adjunta consideren que la situació actual ens pot portar a una futura societat de ciutadans amb pocs coneixements sobre el cos humà i la normes bàsiques de salut, amb escassa sensibilitat respecte a la necessitat de protegir el nostre patrimoni natural, a no fer un ús de l’aigua, de les fonts d’energia i dels recursos minerals que ens permetin un desenvolupament sostenible, i a un greu dèficit de professionals ben qualificats en aquestes matèries a Catalunya.

Barcelona, 5 de novembre de 2003

Antonio Jimeno i Elena Casas

En representació de la Comissió per a la defensa de l’Ensenyament de la Biologia i la Geologia a Catalunya (T. 659002871) (ajimeno@pie.xtec.es)

2. Informe sobre el rendimiento académico de los estudiantes de licenciaturas en el área de las ciencias básicas. XXXVII CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANOS DE BIOLOGIA. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago 10-12 de julio de 2003

El Dr. David Brusi y la Dra. Margarida Casadevall, de la Universitat de Girona, presentan el informe que han realizado, del cual se entrega copia a los asistentes. Destacan las diferencias en la carga lectiva entre las distintas universidades en las asignaturas de ciencias básicas (Física, Química, Matemáticas, Bioestadística, Geología) así como la tendencia a la disminución en el rendimiento académico desde el curso 97-98 al 01-02; es particularmente notoria la incidencia de la desaparición del COU cuando muchas materias de ciencias pasan a ser optativas. Concluyen que los factores que influyen en este descenso en el rendimiento son la formación en secundaria y el descenso en la nota de acceso.

Se producen varias intervenciones que coinciden en señalar la falta de formación científica en la educación secundaria, que influye a su vez en las vocaciones para estudiar carreras científicas y que constituye no sólo un problema universitario sino social. Además, el descenso en el rendimiento se observa no sólo en las asignaturas de ciencias básicas sino también en otras, incrementándose alarmante el número de no presentados, y puede verse agravado en el momento de la convergencia europea si no hay algún tipo de intervención.

Se acuerda elaborar un escrito para remitir a los representantes educativos del Ministerio y Comunidades Autónomas, a la Comisión del Senado que está elaborando una ponencia sobre la enseñanza de las ciencias y a la opinión pública. El Dr. David Brusi elabora este escrito, que es aprobado por el pleno y se adjunta como Anexo.

Santiago, 11 de julio de 2003

ANEXO

La C.E.D.B. desea hacer pública su preocupación por el descenso en la presencia y carga horaria dedicada a la formación científica en los niveles de Educación Secundaria.

En un estudio de la evolución del rendimiento académico de los últimos cinco años, de las distintas asignaturas básicas (Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología) en los alumnos de los primeros cursos de la licenciatura de Biología de una muestra de 10 universidades españolas, se ha puesto de manifiesto:

 1. Una alarmante y progresiva disminución del número de estudiantes que superan dichas asignaturas en primera matrícula (tras dos convocatorias de exámenes)
 2. Un marcado incremento del número de estudiantes que no se presentan a exámenes de estas asignaturas.
 3. Una tendencia al descenso de las notas medias en las calificaciones de los estudiantes que consiguen superar estas asignaturas. Se hace evidente que aumenta el número de aprobados frente al de notables y sobresalientes.

Esta situación, además, repercute negativamente en el rendimiento académico de otras asignaturas situadas en cursos posteriores que requieren una adecuada fundamentación en ciencias básicas.

Por otra parte, la disminución en el peso de las ciencias en los niveles de enseñanza preuniversitarios y en la formación del profesorado de esos niveles de enseñanza:

 1. Va en detrimento de la formación científica general de los ciudadanos.
 2. Coincide con el descenso, cada vez más acusado, del número de estudiantes que eligen las licenciaturas científicas.
 3. Fuerza a las universidades a tener que adoptar estrategias correctoras (asignaturas "0", reducción del nivel exigido en las materias, etc.)
 4. Compromete el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país.

A estos problemas, que se agravan año tras año, y que son percibidos por las universidades, debe sumarse la preocupación que el profesorado de Ciencias Naturales (Biología y Geología), Ciencias Experimentales (Física y Química) y Matemáticas ha manifestado repetidamente respecto al mayor grado de reducción de las materias científicas en Educación Secundaria que supondrá la entrada en vigor de la nueva normativa de ordenación del Sistema Educativo Español.

Por todo ello, la C.E.D.B reclama del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de las Administraciones Autonómicas y de los distintos grupos parlamentarios, que se adopten –con toda la urgencia necesaria- las medidas oportunas para incrementar la presencia y carga horaria de las materias científicas en la educación secundaria y en la formación del profesorado.

Santiago de Compostela, Julio de 2003

3) PETICIÓ DELS PROFESSORS DE MATÈRIES RELACIONADES AMB LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA A TOTS ELS PARTITS POLÍTICS DE CATALUNYA

 

Els professors de biologia i geologia dels nivells Secundari i Universitari de Catalunya sotasignants volem informar a tots els nostres representants polítics que l'ensenyament d'aquestes ciències es troba en greu perill.

En els últims anys la Conselleria d'Ensenyament ha reduït dràsticament el nombre d'hores de classe d'aquestes matèries, ha suprimit molts dels seus continguts i ha rebaixat greument els seus nivells. Per exemple, ha suprimit l'ensenyament dels cos humà en tot el Batxillerat, és a dir en la modalitat que cursen els alumnes que després volen estudiar per exemple Medicina o Infermeria.

En aquest moment Catalunya és la Comunitat Autònoma en què es dediquen menys hores a l'ensenyament de la biologia i de la geologia a l'ESO i al Batxillerat. A les Facultats Universitàries relacionades amb aquestes matèries ja s'ha detectat una gran davallada dels coneixements inicials dels alumnes.

Les previsions anunciades per la Conselleria d'Ensenyament pel proper curs són de reduir encara més les hores de classe dedicades a aquestes ciències.

Si no es prenen mesures urgents, la biologia i la geologia quedaran reduïdes a assignatures testimonials, cada vegada hi hauran menys alumnes que vulguin aprofundir en el seu estudi i, en pocs anys, a Catalunya deixarem de tenir bons professionals de la medicina, infermeria, veterinària, enginyeria geològica, agronomia, etc. A més, en la població disminuirà molt el coneixement del propi cos i de les normes d'alimentació, salut i higiene. També disminuirà l'actual sensibilitat ambiental respecte a la necessitat de protegir el nostre patrimoni natural i de realitzar una gestió de les aigües, del recursos energètics i minerals, de l'agricultura, de la pesca i dels boscos, que permetin un desenvolupament sostenible. Igualment disminuirà la capacitat per entendre els avanços científics i el respecte per la investigació en aquestes matèries.

Com a ciutadans responsables demanem a tots els partits polítics que, abans de les properes eleccions generals al Govern de la Generalitat de Catalunya, ens informin en els seus programes electorals del què pensen fer per solucionar aquest greu problema.

 Barcelona, 5 de novembre de 2003

Antonio Jimeno Fernández i Elena Casas Serrate. Comissió de professors en defensa de la millora de l'ensenyament de la Biologia i la Geologia a Catalunya. T. 659002871 ajimeno@pie.xtec.es (S'adjunten les signatures de 8 degans i vice-degans de Facultats o Directors d'Escoles Universitàries, 8 degans de Col·legis professionals, 71 professors d'Universitat i 251 professors de Secundària).

 

LLISTAT DE SIGNANTS DE LA CARTA EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT DE LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA

 1. Degans, Vice-degans i Directors Escoles Universitàries
 2. Degans Col·legis i Presidents Associacions professionals
 3. Professors Universitaris
 4. Professors de Secundària
 5. DEGANS I VICE-DEGANS DE FACULTATS UNIVERSITÀRIES I DIRECTORS D'ESCOLES UNIVERSITÀRIES CATALANES
 6. ÀLVAR NET I CASTEL. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
 7. ANGEL RODRÍGUEZ. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA UNIVERSITAT DE LLEIDA (UDL).
 8. ANTONIO MICHELENA BÁRCENA. DIRECTOR DE LA E.T.S. ENGINYERIA AGRARIA DE LLEIDA
 9. DAVID BRUSI. DEFÀ FACULTAT DE CIÈNCIES DEL MEDI AMBIENT DE LA UNIV. GIRONA (UG).
 10. MARIA DEL CARMEN ÁLVAREZ (NIF 47722168 C). DIRECTORA DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE LA CREU ROJA DE TERRASSA (CENTRE ADSCRIT A LA UAB).
 11. PERE SANTANACH. DEGÀ DE LA FACULTAT DE GEOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 12. PILAR CERVERA. DIRECTORA DEL CESNID UNIVERSITAT DE BARCELONA. SANTA COLOMA DE GRAMENET.
 13. PILAR SEGURA TORRES. VICE-DEGANA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA, FACULTAT DE PSICOLOGIA, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. COORDINADORA DE TITULACIÓ DE PSICOLOGIA I PROFESSORA TITULAR DE PSICOBIOLOGIA.
 14. DEGANS DE COL.LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA I PRESIDENTS D'ASSOCIACIONS DE PROFESSORS D'ESPECIALITATS RELACIONADES AMB LA BIOLOGIA O LA GEOLOGIA
 15. ALEXANDRE GARCIA I HOMS. DEGÀ DEL COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA.
 16. ALVARO ARASA. DEGÀ DEL COL.LEGI DE GEÒLEGS DE CATALUNYA (CGC).
 17. DANIEL JIMÉNEZ. DEGÀ DEL COL.LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA
 18. JOAQUIM NOGUÉS. PRESIDENT DE L'AEPECT A CATALUNYA (ASSOCIACIÓ ESPANYOLA PARA L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES DE LA TERRA).
 19. JOSEFINA CAMBRA. DEGANA DEL COL.LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA.
 20. MARGARIDA GUAL. DEGANA DEL COL.LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA
 21. MARIONA CREUS I VIRGILI. DEGANA DEL COL·LEGI DE DIPLOMATS EN INFERMERIA DE CATALUNYA
 22. MARIONA CREUS I VIRGILI. DEGANA DEL CONSELL DE COL.LEGIS DE DIPLOMATS EN INFERNERIA DE CATALUNYA.
 23. PROFESSORS UNIVERSITARIS I PERSONAL INVESTIGADOR
 24. ALBERTO SÁEZ RUIZ. UNIVERSIDAD DE BARCELONA - FACULTAD DE GEOLOGÍA. DEP. ESTRATIGRAFÍA, PALEONTOLOGÍA Y G. MARINAS.
 25. AMADEU CREUS. FACULTAT DE MEDICINA. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
 26. ANA MARÍA BELMONTE. LICENCIADA EN BIOLOGÍA. PROFESSORA FAC. ODONTOLOGIA
 27. ANNA PUCHAL, CAP D'ESTUDIS DEL CESNID. UNIVERSITAT DE BARCELONA. SANTA COLOMA DE GRAMENET
 28. ANTONI TEIXELL CACHARO. PROFESSOR TITULAR DEPARTAMENT DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
 29. ANTONIO GÓMEZ BOLEA. DNI: 40955625-P. ESPECIALITAT: BIOLOGIA. GRUP DE RECERCA DE CRIPTOGÀMIA. CENTRE ESPECIAL DE RECERCA I BIODIVERSITAT VEGETAL (CERBIV). DEP. BIOLOGIA VEGETAL - FAC. BIOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 30. ASSUMPTA MARTÍ CARBONELL. PROFESSORA DE BIOLOGIA DE LA UNIV. AUTÒNOMA DE BARCELONA.
 31. AVELINA TORTOSA I MORENO. NEURÒLEG, INSTITUT DE NEUROPATOLOGIA, BELLVITGE HOSPITAL. PROFESSOR TITULAR DEPARTAMENT D'INFERMERIA FONAMENTAL. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 32. BLANCA CUTILLAS ARROYO. PROFESSORA TITULAR DE L'ASSIGNATURA "ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ" . ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 33. CARME ALÓS CALVÓ. DNI: 46029012 D. ESPECIALITAT: ZOOLOGIA (BIOLOGIA). FACULTAT DE BIOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 34. CRISANTO GÓMEZ LÓPEZ DNI:38556680D. PROF.TITULAR D'UNIVERSITAT, AREA DE CONEIXEMENT: ZOOLOGIA. FACULTAT DE CIÈNCIES. UNIVERSITAT DE GIRONA
 35. DANI BOIX MASAFRET. 40 319 799 V. BIOLOGIQUES. FACULTAT DE CIENCIES (UDG).
 36. DAVID CASELLAS I FABRELLAS. DNI: 40.332.534-X. ÀREA DE BIOLOGIA ANIMAL, FACULTAT DE CIÈNCIES, UNIVERSITAT DE GIRONA. ESPECIALITAT: ENTOMOLOGIA.
 37. DAVID COSTA MISERACHS, PHD. DEPT. PSICOBIOLOGIA I METODOLOGIA CC. SS. FAC. PSICOLOGIA. EDIFICI B. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
 38. DAVID GÓMEZ GRAS. PROFESSOR DEL DEPARTAMENT DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
 39. DIEGO REDOLAR RIPOLL, PHD. UNITAT DE PSICOBIOLOGIA. INSTITUT DE EUROCIÈNCIES. FACULTAT DE PSICOLOGIA. EDIFICI B. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
 40. EDUARD REMACHA GRAU. PROF. TITULAR DEL DEPARTAMENT DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
 41. EDUARD ROCA ABELLA. PROFESSOR TITULAR DE GEODINÀMICA INTERNA DE LA FACULTAT DE GEOLOGIA DE LA UB.
 42. EMILI MATÓ I PALÓS. DNI: 40.515.801. PROFESSOR DEL DEPT. DE GEODINÀMICA DE LA UDG.
 43. ESPERANZA DUDET CALVO. DNI: 33932408 - W.. DEPARTAMENTO DE "NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA". ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT. UNIVERSITAT DE VIC.
 44. ESTEVE CARDELLACH. DEPARTMENT DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
 45. EUDALD MAESTRO I MAIDEU. DEPT. GEOLOGIA. FAC. CIÈNCIES. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
 46. EULALIA GILI. COORDINADORA DE LA TITULACIO DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. DEPARTAMENT DE GEOLOGIA.
 47. EULÀLIA MASANA. PROFESSOR TITULAR DEL DEPARTAMENT DE GEODINÀMICA I GEOFÍSICA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 48. FCO JAVIER CASADO MEREDIZ. 46.331.488. BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. FACULTAT DE BIOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 49. FRANCESC SABAT; DNI: 46 303 847 - V. DPT. DE GEODINAMICA I GEOFISICA. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 50. GEMMA GUILLAZO-BLANCH, PH.D. DPT. DE PSICOBIOLOGIA I METODOLOGIA DE LES CIENCIES DE LA SALUT. INSTITUT DE NEUROCIENCIES. EDIFICI B- FACULTAT DE PSICOLOGIA. UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA.
 51. GINÉS VISCOR. DEPARTAMENT DE FISIOLOGIA DIVISIÓ III. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 52. GLÒRIA FURDADA BELLAVISTA. NIF: 36974607Z. PROFESSOR DE LA FACULTAT DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 53. GLÒRIA PLADELLRENS CAMPS. DNI 35.078.622-B. CÀRRREC: RESPONSABLE DE QUALITAT, SEGURETAT I MEDI AMBIENT EN EL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA.
 54. IGNASI SORIANO I TOMÀS. DNI 39.316.369P. PROFESSOR ASSOCIAT. DPT. DE BIOLOGIA VEGETAL (BOTÀNICA). UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 55. ISABEL PORTELL CORTÉS. DNI: 35 005 998K. PROFESSORA TITULAR DE PSICOBIOLOGIA. FACULTAT DE PSICOLOGIA. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
 56. ISIDRE GIBERT. DNI 33869181. PROF. TITULAR UNIVERSITAT. ÀREA DE CONEIXEMENT DE MICROBIOLOGIA. PROFESSOR UNITAT DE MICROBIOLOGIA. DEPT DE GENÈTICA I DE MICROBIOLOGIA. FACULTAT DE CIÈNCIES. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
 57. JAUME BORDONAU. CAP D'ESTUDIS DE L'ENSENYAMENT D'ENGINYERIA GEOLÒGICA. PROFESSOR GEODINÀMICA EXTERNA. FACULTAT DE GEOLOGIA. UNIV. BARCELONA.
 58. JOAN CARLES MELGAREJO. PROFESSOR DE LA FACULTAT DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 59. JOAN MANUEL VILAPLANA. DPT. DE GEODINÀMICA I GEOFÍSICA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 60. JORDI BERMÚDEZ MAS. DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES II. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 61. JORDI CASADEMONT I POU. PROFESSOR DE SEMIOLOGIA I PROPEDÈUTICA MÉDIQUES. FACULTAT DE MEDICINA. UB. METGE CONSULTOR. HOSPITAL CLÍNIC.
 62. JORDI LLORENS BAUCELLS. DNI: 77908215Q. SECRETARI DE LA INTERNATIONAL NEUROTOXICOLOGY ASSOCIATION. PROFESSOR TITULAR DE FISIOLOGIA. DEPARTAMENT DE CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES II. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 63. JORGE LLOBERAS CAVERO DNI: 37725365. ESPECIALIDAD: INMUNOLOGÍA. DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA, FACULTAT DE BIOLOGIA, UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)
 64. JOSÉ MARÍA CARMONA PÉREZ. GRUP DE GEOLOGIA ECONÒMICA I AMBIENTAL I HIDROLOGIA. (ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL GEOLOGY AND HYDROLOGY GROUP). DEPARTAMENT DE GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÒGICA. FACULTAT DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 65. JOSEP A. PÉREZ PONS. DNI 46322430Q. ESPECIALITAT: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR (UAB).
 66. JOSEP M COTS YAGO. COORDINADOR UNITAT DOCENT MFIC. PROFESSOR FACULTA MEDICINA UB. BARCELONA. PARC SANITARI PERE VIRGILI.
 67. JOSEP M. NINOT SUGRAÑES, DNI 38.055.097 X, PROFESSOR TITULAR D'UNIVERSITAT A LA FACULTAT DE BIOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
 68. JULIA REIRIZ PALACIOS. PROFESSORA TITULAR. UNIVERSITAT DE BARCELONA. CAMPUS DE BELLVITGE.
 69. LLUÍS RIVERO I MARGINEDAS. PROFESSOR TITULAR. GRUP CONSOLIDAT DE GEOLOGIA ECONÒMICA I AMBIENTAL I HIDROLOGIA. DEP. DE GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÒGICA. FACULTAT DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 70. MANEL CHIVA ROYO, PROF TITULAR DEPARTAMENT CIENCIES FISIOLÒGIQUES II, FAC. MEDICINA, UB. DNI 37 719 569.
 71. MANUEL BALLESTEROS VÁZQUEZ. DNI 38047821. ESPECIALIDAD BIOLOGIA. FACULTAD DE BIOLOGIA, UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
 72. MARIA CINTA CID XUTGLÀ. PROF ASSOCIAT. FACULTAT DE MEDICINA. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 73. MARIA LUISA ARBOLEYA. DPTO DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
 74. MARIA PILAR YUBERO. DNI.: 46131824-B. DOCTORA EN BIOLOGIA - ESPECIALITAT BIOQUIMICA. FACULTAT DE BIOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 75. MARIAROSA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. DNI 40530626ª. BIOLOGIA. UNIVERSITAT DE GIRONA, FACULTAT DE CIÈNCIES.
 76. MARTA GIRALT I OMS. PROFESSORA TITULAR DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR FACULTAT DE BIOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 77. MARTA GUINAU SELLÉS. DEPT. DE GEODINÀMICA I GEOFÍSICA. FACULTAT DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 78. MILA MARTINEZ TORRES. DNI: 40.990.064 Q. PROFESORA ASIGNATURA DE CITOLOGIA E HISTOLOGIA. FACULTAD DE CIENCIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA
 79. MIQUEL ÀNGEL CUEVAS-DIARTE. DPT. CRISTAL·LOGRAFIA. FAC. GEOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 80. MIQUEL GICH. DPT. DE GEODINÀMICA I GEOFÍSICA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 81. MONTSERRAT GUILLAUMET OLIVES. DNI 36968299. PROFESSORA ESCOLA UNIVERSITÀRIA INFERMERIA BARCELONA
 82. MONTSERRAT VEHÍ CASELLAS. DNI 43 672 978 A. DEPARTAMENT DE CIÈNCIES AMBIENTALS. FACULTAT DE CIÈNCIES. UNIVERSITAT DE GIRONA.
 83. OLGA SÀNCHEZ MARTÍNEZ. PROFESSORA AJUDANT DEL DEPARTAMENT DE GENÈTICA I MICROBIOLOGIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
 84. PILAR QUERALT. SECRETARIA DEL DEPARTAMENT DE GEODINÀMICA I GEOFÍSICA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 85. RAIMON PALLAS. GEÒLEG. DEPARTAMENT DE GEODINAMICA I GEOFISICA. FACULTAT DE GEOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 86. ROGER ORIOL GIBERT ELIAS. GEÒLEG. NºCOL. 4184
 87. ROSER IGLESIAS COLL. DNI: 37661086.N ESPECIALITAT: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. PROFESSORA TITULAR D'UNIVERSITAT.
 88. ROSER IGLESIAS COLL. DNI: 37661086.N. ESPECIALITAT: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. PROFESSORA TITULAR D'UNIVERSITAT. UB.
 89. SANTIAGO AMBROSIO VIALE. (DNI 46319894X). PROF. TITULAR DE BIOQUÍMICA. DEP. CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES II. UNIVERSITAT DE BARCELONA
 90. SÍLVIA BUSQUETS RIUS. DNI 79276022. PROFESSORA ASSOCIADA ATP. FACULTAT DE BIOLOGIA. UB
 91. SUSANA PASTOR BENITO. BIOLOGIA PER LA UAB
 92. TERESA PAGÈS. DNI: 77530170. ESPECIALITAT: FISIOLOGIA. FACULTAT BIOLOGIA. UNIVERSITAT BARCELONA (UB)
 93. VICTOR GÖTZENS. CAP DE DEPARTAMENT EN FUNCIONS. DEPT. ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA. FACULTAT DE MEDICINA. UB.
 94. XAVIER TURON BARRERA. DNI 46325721. PROFESSOR TITULAR. FACULTAT DE BIOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
 95. PROFESSORS DE SECUNDÀRIA
 96. AGUSTINA CLOS GUARRO-NOLLA 38042529 IES EL CAIRAT ESPARREGUERA
 97. ALBERT GARRIGA I PUJOL DNI: 35 032 924 IES ANGELETA FERRER I SENSAT
 98. ALBERT POVEDA PLANAS. DNI: 36974002. IES EUGENI D'ORS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
 99. ALBERT SALAZAR MARTÍ DNI: 36919180 V COL·LEGI MARISTES LES CORTS
 100. ALEGRIA REDONDO AROLAS. 38504917 L INSTITUCIÓ PERE VERGÉS DE BADALONA.
 101. ALEXANDRA MUÑOZ RIBALTA. DNI: 29.106.139. ESCOLA: CASAL DELS ÀNGELS (L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT)
 102. ALFRED SANCHEZ KRELLENBERG 6999934E IES ARGENTONA
 103. ALMUDENA GARCÍA ROJO DNI: 46132854 IES EL CAIRAT ESPARREGUERA
 104. ANA ANDIA ECHEVARRIA DNI 15352783 IES FORAT DEL VENT
 105. ANA CASTELLOTE ALONSO AMB DNI : 37687091. IES JÚLIA MINGUELL DE BADALONA
 106. ANA VIDAL QUINTANA DNI: 77833639 Y COL·LEGI SAGRAT COR DE TARRAGONA
 107. ANGEL GASTÓN MEMBRADO. DNI 37265294G. IES CAN MAS. RIPOLLET
 108. ÀNGELS BAYO GIL. DNI 37677553B. IES LLIÇÀ. LLIÇA D'AMUNT
 109. ÀNGELS MAUNÉ MASOLLER 77886237A IES JOSEP PLA
 110. ÀNGELS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ DNI 9690207 P ES JAUME ALMERA DE VILASSAR DE DALT
 111. ANGELS RODRIGUEZ FERNÁNDEZ. DNI 9690207 IES JAUME ALMERA. VILASAR DE DALT
 112. ANGELS SANZ DNI 40.248.672-Y IES SANTA EULALIA
 113. ÀNGELS TERCERO MORANTA. DNI 40421552 - H I.E.S. RAMON MUNTANER
 114. ANNA FEIXAS SIBILA DNI: 39317725 IES EL CAIRAT ESPARREGUERA
 115. ANNA MALUQUER AMORÓS: 46314486 F.IES DUC DE MONTBLANC DE RUBÍ
 116. ANNA ROLDAN PUEYO AMB DNI 43701804X IES BELLCAIRE D'URGELL
 117. ANTONI MELLADO ALMANSA DNI 39.337.100 Q IES SANT PERE I SANT PAU DE TARRAGONA
 118. ANTONI VILASECA I TOMÀS. DNI: 39322141. IES ANTONI DE MARTÍ I FRANQUÈS. TARRAGONA
 119. ANTÓNIA FARRÉ TRIQUELL 40835713H. IES JOSEP VALLVERDÚ (LES BORGES BLANQUES)
 120. ANTONIO ARREGUI CASAUS DNI: 40956791R IES VERDAGUER- BARCELONA
 121. ANTONIO JIMENO FERNANDEZ DNI: 37717319 IES LA SEDETA (BARCELONA)
 122. ANTONIO PONS GÜELL DNI: 39674723 E COL·LEGI SAGRAT COR DE TARRAGONA
 123. AURÈLIA SOLÀ 40919503 IES LES PLANES DE SANTA BARBARA
 124. BARTOMEU BUIRA DNI 40864609 A. IES ES "LA SERRA" DE MOLLERUSSA
 125. BEGOÑA FERNANDEZ DNI 24789799. IES CANIGÓ. ALMACELLES
 126. BERTA AGUILERA HERRERA. DNI: 37 368 962 B. IES ESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL - GRANOLLERS
 127. CARLES MARGENAT I ESCOBAIRÓ 52147901 ESCOLA GINEBRÓ DE LLINARS DEL VALLÈS
 128. CARLES NOGUÉS I MARTINEZ. 37.730.575. I.E.S. MEDITERRANIA (CASTELLDEFELS)
 129. CARLOS D. PICADO PUMARIÑO DNI 37663552-V IES ICARIA
 130. CARLOS GAYÓN PEREZ 38.449.535-K. ESCOLES MARIA WARD BADALONA
 131. CARLOS OLIVER MARTÍNEZ-FORNÉS. 37669231 S. IES OLORDA SANT FELIU DE LLOBREGAT
 132. CARME ARTIGAS BLANCO:77.059.983 R. IES ANGELETA FERRER (SANT CUGAT DEL VALLÈS)
 133. CARME COSTA COMELLES DNI 40866246 F I.E.S. MEDITERRÀNICA
 134. CARME MONCASI. DNI 40867809 Y. IES ES "LA SERRA" DE MOLLERUSSA
 135. CARME SAMSÓ DNI 35004991 IES GALLECS
 136. CARMEN JARDÍ BAIGES, 40900572V, IES JOSQUIN BAU (TORTOSA)
 137. CARMEN PUIG BASSAS. 77.897.133 C IES SA PALOMERA DE BLANES
 138. CARMEN RAMIRO CASTELLBLANQUE DNI. 70.160.775. I.E.S. MEDITERRÀNIA DE CASTELLDEFELS
 139. CATALINA SUREDA. DNI 42958947 IES JAUME BALMES
 140. CATI MOLINA MUÑOZ. DNI 35064650T. I.E.S.M. ANNA G. DE MUNDET
 141. CONCEPCIÓ PEÑA ROVIRA35104312 - X IES BELLULLA DE CANOVELLES
 142. CONCEPCIÓ RODON GALCERAN 46532174T IES ARGENTONA
 143. CONSOL DURAN VILA 40295103-T IES JOSEP BRUGULAT BANYOLES
 144. CONXITA CALVO LOMERO DNI 40955384C
 145. CRISTINA CARRASCO MARTINEZ. DNI: 40882652. ES CARLES VALLBONA DE GRANOLLERS.
 146. CRISTINA ROCA CODINA 39295552Y IES APEL.LES MESTRES L'HOSPITALET.
 147. CRISTINA VILLALBA SALVADOR 37 292 293 R IES JOSEP MESTRES I BUSQUETS DE VILADECANS
 148. DOLORS MORENO COT DNI 38773120-L IES A. SATORRAS
 149. DOLORS VISA. DNI 40850735 K. IES ES "LA SERRA" DE MOLLERUSSA.
 150. EDURNE NAIBAIZA DNI 37315566 IES VALERIÀ PUJOL I BOSCH
 151. ELENA CASAS SERRATE. IES DE RODA DE TER
 152. EMILI SANSALVADOR COLL DNI 77.274.227 IES AGUSTÍ SERRA. SABADELL
 153. ENRIQUETA AMADÓ I COSTA 77529514 ESCOLA GINEBRÓ DE LLINARS DEL VALLÈS
 154. ENRIQUETA SARRADELL PASCUAL AMB DNI 40885357M IES BELLCAIRE D'URGELL
 155. ERENA DUCH LLOBERA DNI 36967877T CENTRE : I.E.S. LA LLAUNA (BADALONA )
 156. ESPERANÇA VALERO:39157208 F IES DUC DE MONTBLANC DE RUBÍ
 157. ESPERANZA PUIG-PEY. D.N.I 37272011. I.E.S XXV OLIMPÍADA
 158. ESTER LLOVERA THOMAS DNI 40889561. IES CANIGÓ. ALMACELLES
 159. ESTEVE MONZONÍS ROCA AMB DNI 40839991H IES BELLCAIRE D'URGELL
 160. ESTHER CLOTET ROMEU DNI: 39710093 H COL·LEGI SAGRAT COR DE TARRAGONA
 161. ESTHER GALEOTE NADAL. DNI 43526534T. IES CAN MAS. RIPOLLET
 162. ESTHER GÓMEZ GISBERT. DNI: 37334300 X COL·LEGI MARISTES LES CORTS
 163. ESTHER GONZÁLEZ POLO DNI 46737184 ESCOLA JOAN PELEGRÍ DE BARCELONA
 164. EULÀLIA SALLARÈS PUJOL DNI 37633618 IES PERE CALDERS (CERDANYOLA)
 165. F. XAVIER BUSTINS FORNIES. DNI: 46319918B. COL·LEGI LA FARGA
 166. FRANCESC GESSE SOLE 36974619A IES J. BLUME
 167. FRANCESC GUASCH ESTELLER 40869110L. IES JOSEP VALLVERDÚ (LES BORGES BLANQUES)
 168. FRANCESC MARTÍNEZ I VERGÉS DNI 45056725 R IES "TORREDEMBARRA"
 169. FRANCESCA PONS VISA 41073121C IES LLUÍS COMPANYS RIPOLLET .
 170. GERMAN ALVAREZ I PEREZ DNI 39211704 INSPECCIO ENSENYAMENT
 171. GLÒRIA FUSTÉ CONSTANTÍ DNI 39.858.859 C IES JOAN GUINJOAN
 172. GLORIA TÉLLEZ SUBIZA DNI: 24.126.515. PROFESSORA DE BIOLOGIA I GEOLOGIA.
 173. GORKA INSAUSTI I MARTIN 52144970 ESCOLA GINEBRÓ DE LLINARS DEL VALLÈS
 174. HIGINIO MATA DONOSO. 38.080.383 L. COL·LEGI SANT JOSEP SANT BOI DE LL.
 175. IGNACIO PADRÓ TORREJÓN DNI: 46343868 H COL·LEGI MARISTES LES CORTS
 176. IMMA VICENS. DNI 40861581 B. IES ES "LA SERRA" DE MOLLERUSSA
 177. IMMACULADA SAUMELL VALLÈS DNI 36954282 IES LA FERRERIA. MONTCADA I REIXAC.
 178. IRENE MONFERRER BALLESTER DNI. 37 658 681 IES JOAN D'ÀUSTRIA
 179. IRIS GUAL FIGUEROLA DNI: 39664472 Y COL·LEGI SAGRAT COR DE TARRAGONA
 180. ISABEL LLUIS ODRIOZOLA. DNI. 39636348-B. IES MARTÍ I FRANQUÉS -TARRAGONA.
 181. ISABEL RIERA MATUTE. 40.282.768 Q IES SA PALOMERA DE BLANES
 182. JAIME JAUME ARROM DNI 43.006.742 IES AGUSTÍ SERRA. SABADELL
 183. JAUME BURGUÉS BALCELLS DNI: 40856312 D COL·LEGI MARISTES LES CORTS
 184. JAUME CIURANA COLL. DNI: 77.779.223 P. I.E.S JAUME HUGUET. ANTIGA ESCOLA DEL TREBALL. VALLS.
 185. JAUME SABATER MARTÍ DNI: 39686725 H COL·LEGI SAGRAT COR DE TARRAGONA
 186. JAVIER CÁMARA. 39.837.336 W. IES ICÀRIA DE BARCELONA.
 187. JAVIER MARTÍNEZ SOPENA DNI: 12358363 IES MANUEL DE MONTSUAR. LLEIDA
 188. JESÚS EGEA RAMIRO DNI 33.878.260 IES AGUSTÍ SERRA. SABADELL
 189. JESUS GÓMEZ HERNÁNDEZ 39.843.701 L IES SA PALOMERA DE BLANES
 190. JOAN MARTÍ DOMINGO, 40900598 IES SALVADOR ESPRIU
 191. JOAN SALES I CODERCH. DNI 46214917M. IES MARGARIDA XIRGU. L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT.
 192. JOANA DELGADO DURÁN 38 507 130 R IES JOSEP MESTRES I BUSQUETS DE VILADECANS
 193. JORDI ARAMÓN:46.340.667 D IES DUC DE MONTBLANC DE RUBÍ
 194. JORDI CARALTÓ I RIPOLLÉS DNI 40967591Z. I.E.S.M. ANNA G. DE MUNDET
 195. JORDI MORRAL. DNI:35011473E. IES GIOLA LLINARS DEL VALLÈS
 196. JOSÉ LARA RUÍZ. NIF 26441221F. PROFESSOR DE CIÈNCIES NATURALS DE L'IES PEDRAFORCA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BCN).
 197. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ. DNI: 50840849Q. COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA DE GAVÀ.
 198. JOSE MARIA MESADO LOBATO, 18156105C, IES. JOAQUIN BAU (TORTOSA)
 199. JOSEFINA FOLGUERA. DNI 40876108 W. IES ES "LA SERRA" DE MOLLERUSSA
 200. JOSEFINA ISERN VALLVERDÚ DNI 39.852.934 Y IES JOAN GUINJOAN
 201. JOSEFINA SANZ OLIVERAS DNI 40 271 711. IES JOAN COROMINES
 202. JOSEP CARBONELL TERME DNI: 40.954.259-E IES SALVADOR ESPRIU - BARCELONA
 203. JOSEP FULLÀ. IES CIUTAT BADIA. 08214 BADIA DEL VALLÈS
 204. JOSEP IGNASI PALOU LLIMÓS 39311488 IES EL CAIRAT ESPARREGUERA
 205. JOSEP LLUÍS SOLER QUETGLAS. IES MARAGALL BARCELONA
 206. JOSEP M BUSQUETS FEIXAS DNI 39305975X. IES VALLDEMOSSA DE BARCELONA
 207. JOSEP M. BUSQUETS I FEIXAS. IES VALLDEMOSSA, DE BARCELONA,
 208. JOSEP M. LLORT PLANCHADELL. DNI: 39848140-L. IES GABRIEL FERRATER, REUS
 209. JOSEP MALET CAMATS DNI: 78045988 IES MANUEL DE MONTSUAR. LLEIDA
 210. JOSEP MARIA ARRURA ANDRÉS DNI:17834156. IES MANUEL DE MONTSUAR. LLEIDA
 211. JOSEP MARLES COL. FREDERIC MISTRAL (BARCELONA)
 212. JOSEP MONRÀS XALAPEIRA 38415166 - Z IES BELLULLA DE CANOVELLES
 213. JOSEP PORRES FORNER. D.N.I (40901611). ESCOLA GARBÍ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
 214. JOSEP SANCHÍS MARTÍNEZ 37651885 B. IES OLORDA SANT FELIU DE LLOBREGAT
 215. JULIA LÓPEZ DE SEPÚLVEDA RULL. DNI 46.217.047. IES JOAQUIM RUBIÓ I ORS SANT BOI DE LLOBREGAT
 216. LAIA CASANOVAS I POCH. 77.282.026-W. IES FREDERIC MOMPOU
 217. LÍDIA FRIGOLÉ I OLIVER DNI 40296636. IES PLA DE L'ESTANY (BANYOLES)
 218. LÍDIA FRIGOLÉ I OLIVER, DNI 40296636S,IES.PLA DE L'ESTANY
 219. LLUÍS GARCÍA SELLARÉS AMB DNI : 37675873. IES LES VINYES DE STA. COLOMA
 220. LLUÍS PALACÍN MOLINA DNI: 40876874 IES MANUEL DE MONTSUAR. LLEIDA
 221. LLUÏSA SORIANO BECERRA 40425644Q IES ARGENTONA
 222. LORENZO RUIZ SORIA (DNI 40952691) IES SANT JOSEP DE CALASSANÇ (BARCELONA)
 223. LOURDES BERNAT I FONT. DNI: 39843744Q. CENTRE D'ESTUDIS JOAN XXIII. L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
 224. LOURDES SÁNCHEZ ARGELICH DNI: 37319946 IES EL CAIRAT ESPARREGUERA
 225. LUIS GIMENO HEREDA DNI 8.769.083 IES AGUSTÍ SERRA. SABADELL
 226. M. PILAR SALAS GARCÍA DNI 39.015.210 IES AGUSTÍ SERRA. SABADELL
 227. M.ÀNGELS HERNÁNDEZ SIERRA. IES VALLDEMOSSA, DE BARCELONA,
 228. M.ANTÒNIA GENÉ SALVADÓ DNI 39615042A IES SALVADOR VILASECA REUS
 229. M.CARME LLOBERA SORRIBES 78070035P. IES JOSEP VALLVERDÚ (LES BORGES BLANQUES)
 230. M.DLORS SALVADOR PERACAULA 40284207 IES JOSEP BRUGULAT BANYOLES
 231. M.DOLORS ROSICH CARULLA. DNI:40878368. NOM DEL CENTRE: IES LA SEGARRA (CERVERA)
 232. M.LLUÏSA GENÉ FARRÉ 41072860N. IES JOSEP VALLVERDÚ (LES BORGES BLANQUES)
 233. M.MERCÈ MORGUÍ NAVARRO DNI 36.956.239 IES PRÍNCEP DE VIANA
 234. MAGDALENA CERDÀ SATRE. DNI 42942454 IES BERNAT METGE
 235. MAGDALENA MATEO SORIA. DNI 38059973-X IES MARGARIDA XIRGU
 236. MAGDALENA MATEO SORIA. DNI 38059973X. IES MARGARIDA XIRGU L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
 237. MANEL PÉREZ ESPELT. 239621078-J. IES MARTÍ FRANQUÈS. TARRAGONA
 238. MANUEL DOMENECH GAVALDÀ DNI 18842354 IES FRANCESC MACIÀ
 239. MANUEL FINCIAS RECIO DNI: 35090792 Z COL·LEGI MARISTES LES CORTS
 240. MARGARITA CUSTEY MARIN 40433483-N IES JOSEP BRUGULAT BANYOLES
 241. MARGARITA MARTÍNEZ MARTÍNEZ DNI 40974237J
 242. MARGARITA MOLLERA ARNAL AMB DNI 37261538 -C IES BERNAT METGE
 243. MARI CARMEN REY DNI 30434449-K IES LA GUINEUETA
 244. MARIA AGUSTINA MENDOZA MAYORDOMO DNI 38.O65.775 Q IES JOAN GUINJOAN
 245. MARIA ANTONIA BIBILONI ROTGER DNI41404987 L IES J. BLUME ESPLUGUES DE LLOBREGAT
 246. MARIA ARÁNZAZU HERENCIA MORA DNI: 46755753 L COL·LEGI MARISTES LES CORTS
 247. MARIA CANDELA RIBERA RUIZ DNI 77.784.425 N IES JOAN GUINJOAN
 248. MARIA CARMEN MORANCHO COSCOLLA DNI 40877942. IES CANIGÓ. ALMACELLES
 249. MARIA DEL CARMEN RIUDOMS PERRAMON. DNI 35002885. IES LLANÇÀ ( LLANÇÀ - GIRONA).
 250. MARIA DOLORS FORN RAMBLA DNI 46104306 ESCOLA JOAN PELEGRÍ DE BARCELONA
 251. MARIA DOLORS PORTÍS I RICOU DNI:41072557 P. IES LES VINYES. SANTA COLOMA DE GRAMENET.
 252. MARIA ISABEL GIMENEZ RUIZ DNI 40940848 IES SALVADOR ESPRIU
 253. MARIA JESÍS IBAR ROY DNI. 17.433.024. I.E.S. MEDITERRÀNIA DE CASTELLDEFELS
 254. MARIA JOSEP XIOL QUINGLES. DNI 37304971Y. IES CAN MAS RIPOLLET
 255. MARIA LLUÏSA BAUZÀ COLORADO DNI: 78206853 E COL·LEGI MARISTES LES CORTS
 256. MARIA LUCÍA IGEA VILLARMÍN DNI 36.898.369 K
 257. MARIA LUISA ASENSIO ADALID. DNI 36916205D. IES JOAN BROSSA BARCELONA.
 258. MARIA LUISA RUBIO BONET DNI 46014329T IES PRINCEP DE VIANA
 259. MARIA LUZ ROMERO, DNI: 46 024 836-L, I.E.S. PUIG CASTELLAR (STA COLOMA DE GRAMENET)
 260. MARIA MAR SANGLAS MONTERO DNI 46739313 ESCOLA JOAN PELEGRÍ DE BARCELONA
 261. MARIA PILAR GOMEZ JALLE. DNI 38462233T. IES MARGARIDA XIRGU. L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT.
 262. MARIA PILAR MARCUELLO LAGUNA DNI- 17990742. IES JOAN BRUDIEU
 263. MARIA REMEI DALMAU FORTUNY DNI: 39674719 H COL·LEGI SAGRAT COR DE TARRAGONA
 264. MARIA ROSA TORRAS ERRA. DNI: 33941154. IES MIQUEL MARTÍ I POL DE RODA DE TER.
 265. MARIA TERESA GARCIA JIMENEZ REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL. DIRECTORA DEL SEMINARIO DE CIENCIAS NATURALES DNI: 51434243X
 266. MARIA TERESA RAMOS MÉNDEZ DNI: 46656394 C COL·LEGI MARISTES LES CORTS
 267. MARIAANTÒNIA CLOS I CODINA 77289536 ESCOLA GINEBRÓ DE LLINARS DEL VALLÈS
 268. MARIAESTEL QUERALT MERINO DNI 43404690X
 269. MARIONA DOMÉNECH GIRBAU DNI: 40 835 958 IES MENÉNDEZ Y PELAYO
 270. MARTA BOSCH DIU. 38808853 X. IES LLAVANERAS
 271. MARTYA SIMÓN ESTEVE. DNI 41077309. IES LEONARDO DA VINCI SANT CUGAT.
 272. MERCÈ VILARASAU FARRÉ AMB DNI 78063890G IES BELLCAIRE D'URGELL
 273. MIGUEL PES MORER. DNI 18158798E IES CAN MAS RIPOLLET
 274. MIQUEL BADIA TOBELLA 37281105Z IES ARGENTONA
 275. MIQUEL CODINA BORAU. DNI: 38051969-X. IES "BISBE BERENGUER"
 276. MIQUEL NISTAL FERNANDEZ. DNI: 37786264. IES SANT JOSEP DE CALASSANÇ (BARCELONA).
 277. MIQUEL RIERA FIGUEROLA DNI 39. 639.118 K IES SANT PERE I SANT PAU DE TARRAGONA
 278. MIQUEL RODRÍGUEZ MUÑOZ, 40908653W, IES JOAQUIN BAU (TORTOSA)
 279. MIQUEL VILAPLANA ABADAL: 77054458 L. IES DUC DE MONTBLANC DE RUBÍ
 280. MONTSE CAMPS DNI 40268449 I.E.S. RAMON MUNTANER
 281. MONTSE PALLÀS ALBERTÍ. IES VALLDEMOSSA, DE BARCELONA,
 282. MONTSERRAT EGIDO SOLANAS DNI 37731575 IES SANT ADRIÀ
 283. MONTSERRAT ESTRADA I MONTAÑA. DNI 37316438L. IES MIQUEL CRUSAFONT. (SABADELL)
 284. MONTSERRAT FORNS. DNI 39640222 IES LES CORTS.
 285. MONTSERRAT GUMÀ VENTURA DNI 77.082.179 IES AGUSTÍ SERRA. SABADELL
 286. MONTSERRAT MENDIOLA MARTÍNEZ. DNI 37648073 V. IES MARTÍ DOT - SANT FELIU LLOBREGAT
 287. MONTSERRAT MITJANS DNI: 77064741K IES EUCLIDES
 288. MONTSERRAT MONGAY FERNÁNDEZ. DNI: 37255928. INSTITUT CATALÀ D'ENSENYAMENT SECUNDARI A DISTÀNCIA (ICESD).
 289. MONTSERRAT MONNÉ DNI 77077582-M IES LLUÍS DE REQUESENS
 290. MONTSERRAT PALLÀS ALBERTÍ DNI 37720594L. IES VALLDEMOSSA DE BARCELONA
 291. NATIVIDAD MARTÍNEZ ABIZANDA. DNI 36911455 C. IES MARTÍ DOT - SANT FELIU. LLOBREGAT
 292. NÚRIA FERRER BARBANY:41435955 IES DUC DE MONTBLANC DE RUBÍ
 293. NÚRIA JUNYENT LÓPEZ. DNI 35083651 A. IES MONTSERRAT ROIG ( SANT ANDREU DE LA BARCA)
 294. NÚRIA VÁZQUEZ VILAMAJÓ DNI: 39675582 F COL·LEGI SAGRAT COR DE TARRAGONA
 295. PEPITA RIBAS PRATS, DNI: 41437145
 296. PILAR CLIMENTE SAMITIER 18161785 - L IES BELLULLA DE CANOVELLES
 297. PILAR CUCALA BESALDUCH 73377014-E "IES SÒL DE RIU", ALCANAR.TARRAGONA
 298. PILAR FUENTES DNI 34733637 IES FERRAN CASABLANCAS
 299. PILAR MALO SASTRE DNI 01360807 IES OLORDA
 300. PILAR REGUAL NUEZ. DNI 46579049-R IES LA GUINEUETA
 301. PILAR RIGNAL IES-SEP LA GUINEUETA (BCN)
 302. PILAR RIGUAL NUEZ. DNI 46579049 R. IES LA GUINEUETA
 303. PILI GRAU. DNI 46325764-S. IES PLA DE L'ESTANY
 304. POL BRICALL SAUCOURT DNI 37219370 ESCOLA JOAN PELEGRÍ DE BARCELONA
 305. PRÁXEDES GONZÁLEZ RÍOS. DNI 45055677. IES "MENÉNDEZ Y PELAYO"
 306. PROFESSOR DE L'IES CIUTAT BADIA. C. OPORTO, S/N. 08214 BADIA DEL VALLÈS
 307. QUIM TUBERT MAUNÉ 46133224-P IES DE BRUGUERS (GAVÀ)
 308. RAMON SOLÀ I FERRER DNI 39 328 656 IES MIQUEL BOSCH I JOVER (ARTÉS).
 309. RAÚL IZQUIERDO ROZAS DNI: 33915165 D COL·LEGI MARISTES LES CORTS
 310. REGINA ANNA MOLA I GIBERT. DNI: 38821021-L. ESCOLA: COL.LEGI PARROQUIAL SANT FELIU. (CABRERA DE MAR)
 311. REMEI IBAÑEZ ALCOCER. 73560627-A. "IES SÒL DE RIU", ALCANAR.TARRAGONA
 312. ROCÍO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ DNI 43430632
 313. ROSA M. ISUS. DNI 78073510 X. IES ES "LA SERRA" DE MOLLERUSSA
 314. ROSA MARIA BETRÁN SÁNCHEZ DNI 38068534S
 315. ROSA MARIA BONET SIMÓ 40956504 - J IES BELLULLA DE CANOVELLES
 316. ROSA MARIA CODOLÀ BIADA. DNI 37782367-Z IES PUIG CASTELLAR
 317. ROSA MARIA GUARDIOLA FRADERA. 46543292 D. ESCOLA EL TURÓ (MATARÓ)
 318. ROSA MARIA MARÍN BOSQUET DNI 43523978 ESCOLA JOAN PELEGRÍ DE BARCELONA
 319. ROSA MARIA NÁCHER ARASA 40966335 - T IES BELLULLA DE CANOVELLES
 320. ROSA MARIA VEGAS. DNI: 40958882 E. ESCOLA: IES ESCOLA DE TREBALL-GRANOLLERS
 321. ROSA MERINO CUADAU DNI 35083866 ESCOLA JOAN PELEGRÍ DE BARCELONA
 322. ROSA MOYA PÉREZ DNI 37-355.791. I.E.S. MEDITERRÀNIA DE CASTELLDEFELS
 323. ROSA PLANELL VIDAL. DNI : 39028873 - N. CENTRE D'ESTUDIS VIDAL I BARRAQUER (SABADELL)
 324. ROSA RIERA PRENAFETA 46 559 850 F IES JOSEP MESTRES I BUSQUETS DE VILADECANS
 325. ROSALIA POZA DNI 11689039W. IES MIRAMAR. VILADECANS
 326. ROSER PUIG CASAS ,DNI 37238194K IES FERRAN CASABLANCAS. SABADELL.
 327. SALOMÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 46041774, I.E.S. LLAVANERES (SANT ANDREU DE LLAVANERES, BARCELONA).
 328. SANDRA NOMEN BOTÍA DNI 43523489 ESCOLA JOAN PELEGRÍ DE BARCELONA
 329. SANTIAGO GUIU TORRES. DNI: 77883600.COL·LEGI LA SALLE DE TARRAGONA
 330. SARA CUIXART CASBAS 46.685.106-M. ESCOLES MARIA WARD BADALONA
 331. SEFA AGELET I GOMÀ. DNI: 40.805.827. IES J. VICENS VIVES. GIRONA
 332. SILVIA LOPE DNI 37694048 S CENTRE: IES LA LLAUNA, BADALONA
 333. TERESA GENS SOLÉ 39.652.676. I.E.S. MEDITERRÀNIA DE CASTELLDEFELS
 334. TERESA MARIA CORREIG BLANCHAR (NIF 39831656A). IES JOAN FUSTER
 335. TERESA SABALLS BORONAT DNI: 39676294 Y COL·LEGI SAGRAT COR DE TARRAGONA
 336. TOMÀS SALAMÍ I GAY DNI 37241200 ESCOLA JOAN PELEGRÍ DE BARCELONA
 337. VALENTÍN CAVIA MIRAVALLES. 39163416. IES ESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL
 338. VICENT ROMERO DNI 52798409 - T I.E.S. RAMON MUNTANER
 339. VICTOR RANERA MARTÍN DNI 37334706 ESCOLA JOAN PELEGRÍ DE BARCELONA
 340. VIRGÍNIA COSTAFREDA I PUIGPINÓS 78067710 IES BARRRES I ONES DE BADALONA
 341. XAVIER GASSIOT I MATAS , DNI 37.247.950-W; CATEDRÀTIC D'INSTITUT DE SECUNDÀRIA. ESCOLA ADULTS FIGUERES (GIRONA)
 342. XAVIER MARTÍ AUSEJO. DNI: 37738635. IES PARETS DEL VALLÈS
 343. XAVIER MUÑOZ. DNI43671209. IES PLA DE L'ESTANY
 344. XAVIER PÉREZ BESORA DNI: 52208740 M COL·LEGI MARISTES LES CORTS
 345. XAVIER SANTOS SANTIRÓ, DNI: 36562060H, IES MIRAMAR (VILADECANS)
 346. XAVIER SOCIAS MONESCILLO. DNI: 52.420.453 A. COL.LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ