AVALUACIÓ. .CRITERIS D’ AVALUACIÓ.

L’ avaluació s’ ha d’ entendre com un conjunt d’ activitats programades per a recollir i analitzar informació i per això ha de dotar-se de tècniques i instruments que garanteixin la seva qualitat.

És una part integrant del procés d’ aprenentatge dels alumnes, de manera que contribueix a la millora del rendiment. Per aconseguir-ho l’ avaluació ha de ser continuada i vigilar l’ evolució del procés global de desenvolupament de l’ alumne tant intel·lectual , afectiu i social.

Avaluar significa: enjudiciar, prendre decisions sobre noves accions a emprendre, detectar i satisfer les necessitats educatives.

El mètode de l’ avaluació ha de considerar-se una eina bàsica professional, un vehicle per aconseguir canvis i millores substancials en el procés d’ ensenyament-aprenentatge a partir de la reflexió i revisió de la pràctica docent de forma continuada, sistemàtica i de treball en equip.

L’ avaluació compleix tres funcions:

El mètode de l’ avaluació ha de considerar-se una eina bàsica professional, un vehicle per aconseguir canvis i millores substancials en el procés d’ ensenyament - aprenentatge a partir de la reflexió i revisió de la pràctica docent de forma continuada, sistemàtica i de treball en equip.

Ha de tenir-se en compte els dos principals elements implicats:

a) Els professors: * Descobrir dificultats d’ aprenentatge, posar estratègies.

*Valorar l’ aprenentatge dels alumnes

*Realitzar modificacions en la programació.

b) Els alumnes: *Conèixer l’ evolució realitzada des de la situació de partida.

*Corregir estratègies i comportaments inadequats.

*Identificar les dificultats d’ aprenentatge.

* Qualificar el procés realitzat.

En la majoria de casos, les activitats d’ aprenentatge són activitats d’ avaluació, ja que els alumnes practiquen les tècniques i conceptes que hauran treballat en la unitat.

Es valora sobretot el procés de treball implícit en tots els exercicis, entenent el producte final com una part més, conseqüència d’ aquest procés, així com l’ esforç dels alumnes per arribar a resultats plàstics personals, fruit de la cerca d’ informació i material visual de referència.

L’ avaluació de l’ alumnat del crèdit d’ Educació Visual i Plàstica recull d’ atenció a la diversitat. Així hi ha una regulació contínua dels aprenentatges. Aquesta regulació es refereix tant a l’ adequació dels procediments utilitzats pel professor envers les necessitats i els progressos de l’ alumnat, com l’ autoregulació per aconseguir que l’ alumnat vagi construint el seu sistema personal d’ aprenentatge i adquireixi com més autonomia millor. Tenint en compte que aquesta avaluació és contínua, té atenció a la diversitat, i haurà d’ atendre, en tot el que sigui possible el procés individual de cada alumne/ a.

En el procés d’ avaluació cal tenir en compte tres modalitats: l’ avaluació inicial, la formativa i la sumativa.

L’ avaluació inicial: El seu objectiu és conèixer la situació de partida dels alumnes. És indispensable per a programar l’ ajut educatiu més convenient en cada cas i per a poder mesurar-ne el creixement maduratiu. Ens serveix per detectar nivells d’ assoliment dels continguts que suposadament l’ alumnat ha treballat amb anterioritat i poder ajustar els diversos components de l’ activitat docent a les característiques detectades en la prova inicial. En l’ àrea de EVP treballarem amb qüestionaris, o amb exercicis de dibuix, i / o composició.

L’ avaluació formativa o contínua: Té com a objectiu valorar la programació que s’ està desenvolupant a classe, observar si els continguts i les activitats són les més adequades per ajustar la intervenció educativa a les necessitats que es detecten. És porta a terme de manera continuada al llarg de tot el procés d’ aprenentatge. Aquest tipus d’ avaluació ens permet la revisió permanent del procés educatiu. Així doncs es pretén que l’ alumne/a construeixi un bon sistema intern de control i el millori progressivament en el seu procés d’ aprenentatge.

En definitiva, aquest tipus d’ avaluació pretén determinar les dificultats així com els èxits obtinguts durant el seu procés d’ aprenentatge. Aquest és un procés llarg en el qual va reestructurant el seu coneixement a partir de les activitats proposades.

L’ objectiu de l’ avaluació és el de ser capaç d’ autorregular el seu procés d’ aprenentatge, tot reforçant els èxits aconseguits i proposant diferents tipus de gestió dels errors que puguin sorgir durant l’ aprenentatge. Així doncs, es pretén que l’ alumne/ a construeixi un bon sistema intern de control i el millori progressivament en el seu procés d’ aprenentatge.

En l’ àrea de EVP, amb el seguiment a l’ aula de cada alumne per mitjà de graelles, es valora el correcte desenvolupament dels processos de treball i l’ aplicació dels conceptes explicats (Avaluació de conceptes). Per altra banda, es valora la manera de treballar, cerca de diverses solucions i proves amb diferents tècniques (Avaluació de procediments), correcció per part del professor de processos o exercicis mal encaminats.

I finalment, l’ avaluació sumativa o final. El seu objectiu és donar informació sobre les capacitats assolides per l’ alumnat al final de curs, cicle o etapa. Serveix per a qüestionar-se la funcionalitat de l’ àrea en el conjunt del currículum i la seva adequació al Projecte curricular de centre. Per tant, és una culminació de l’ avaluació sumativa o contínua. Durant el transcurs del seu procés s’ obtenen dades i resultats parcials amb els què realitzar una anàlisi i valoració del que esdevé. Sintetitza el més rellevant de la informació, i a partir d’ aquí es fa una estimació global.

Definir l’avaluació del mòdul professional

Caldrà decidir com s’avalua i es qualifica el Mòdul Professional, a partir de la qualificació de les UF.

La qualificació del mòdul professional es determina analitzant les hores de les UF, la importància dels RA que contenen i el perfil professional.

Aquestes decisions quedaran recollides a l’apartat:

3.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP

 

AVALUACIÓ:2

El Concepte avaluació, fa referencia a la valoració de tot el procés d’aprenentatge i es refereix tant a la qualitat del contingut del curriculum respecte a l’alumne, com a l’aprenentatge duit a terme per l’alumne

Dins l’àmbit educatiu sempre s’ha tingut molt en compte el concepte d’avaluació pero la defincició que se li ha donat ha anant canviant al llarg dels anys.

Tyler el definí com aquell procés que determinava fins a quin punt s’havien aconseguit els objectius curriculars previament establerts mitjançant diferents programes d’ensenyament. Així doncs, es comença a tenir en compte l’avaluació del disseny curricular per a una millor adaptació d’aquest a l’alumne.

Cronbach al voltant dels seixanta va depurant el concepte avaluació i el defineix com a un procés centrat en la presa de decisions per anar millorant el programa educatiu. Així doncs l’avaluació es va duent a terme durant tot el procés educatiu i no al final d’aquest de manera que ens permeti anar valorant si els objectius proposats en el programa educatiu són adequats o no i alhora puguem anar prenent decisions sobre la validesa o necessitat de canvi d’aquests; (s’introdueixen els conceptes d’avaluació formativa i sumativa).

Finalment als setanta es va donar un enfrontament entre els models qualitatius i candidiasis.

Els qualitatius:donen més importància ales activitats que es duen a terme que no a la consecució d’objectius.

Els quantitatius. Basen les estratègies d’avaluació en normes estadístiques i es fan judicis de valor relacionant els resultats obtinguts per l’alumne amb els objectius prèviament fixats.

Malgrat tot, tals dicotomies van ser reconciliades per autors com ReIchard i Cook que van destacar la complementarietat d’aquests dos models en tot el procés d’avaluació educativa.

Així doncs podem dir que a poc a poc i sobretot amb l’arribada de l’ESO va anar canviant el concepte d’avaluació que deixa de centrar-se exclusivament en una nota concreta com a definició de l’aprenentatge de l’alumne per passar a identificar-se en tot un procés que es duu a terme per la interacció de professors i alumnes per tal d’arribar a uns objectius determinats.

Una vegada s’han donat diferents definicions del terme avaluacíó segons diferents autors i diferents moments històrics, cal dir que quan parlem d’avaluació hem de tenir en compte un conjunt de característiques que anomenarem posteriorment. Així l’avaluació serà:

Continua i global:

Aquesta, va valorant cada dia tot el procés d’aprenentatge i totes les activitats que duen a terme els alumnes al llarg del procés d’aprenentatge .Es preten més descriure i interpretar que no mesurar.

S’ha d’atendre als processos de pensament complex de l’alumne i al desenvolupament de les capacitats generals i no a la qualificació d’habilitats o coneixements aïllats.

Aquest tipus d’avaluació permet anar coneixent el nivell d’aprenentatge de l’alumne i valorar els seus progressos i dificultats i permet replantejar-se la necessitat d’introduir modificacions rme per a un millor aprofitament de l’activitat.

A més permet anar regulant l’hàbit d’estudi i permet establlir un nivell de coordinació imprescindible alumne - professorat.

Individual: Ha de permetre avaluar el nivell de partida de l’alumne i en conseqüència avaluar el seu progrés i la consecució dels objectius proposats tenint en compte en la seva situació de partida.

Diversificada: S’ha d’adaptar als diferents estils i ritmes d’aprenentatge- ensenyament i a las diversitat de recursos i alumnes del centre educatiu.

En tals avaluacions no hem de valorar l’aprenentatge de diferents continguts sinó el grau de desenvolupament de les seves capacitats que ha anat adquirint atenent al grau de maduració dels seus esquemes conceptuals i procedimentals.

Coherent: S’ha de tenir en compte que les activitats d’avaluació corresponguin amb allò que s’ha fet a les diferents activitats d’ensenyament - aprenentatge.

Integradora: S’ha de considerar no sols l’adquisició de continguts sinó també de valors ,normes i actitud i s’ha de valorar com un tot en la seva avaluació.

FASES I FUNCIONS DE L’AVALUACIÓ.

El procés d’avaluació va passant per a un conjunt de fases que permeten l’adequació pedagògica a les característiques individuals de l’alumne (avaluació inicial) i alhora determinar els progressos d’aquest al llarg de tot el procés d’aprenentatge per establir l’ajut pedagògic que necessiti (avaluació sumativa).

Av. Inicial: Permet determinar el nivell inicial de l’alumen que servirà de base per planificar tot el posterior procés d’ensenyament- aprenent-te-li valorar si s’han de modificar o no els objectius establerts.

Tal valoració és preferible que es dugui a terme mitjançant l’observació o entrevistes que no amb proves obj3ectivesque crein més ansietat a l’alumne.

Av Formativa: La seva finalitat és avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumne i l’adequació dels continguts curriculars a les característiques d’aquest per poder decidir si s’han d’introduir o no modificacions.

Es una avaluació de caire més individual, implica l’establiment de reglistres que permetin detectar el moment en que sorgeix qualque problema per poder-li fer front i degut a la quantitat de recursos que necessita es sol aplicar als alumnes més problemàtics.

Av. Sumativa. Implica l’anàlisi del procés d’aprenentatge desde l’inici fins al final. Es duu a terme en acabar un cicle educatiu o unitat per veure fins a quin punt s’han assolit o no els objectius establerts prèviament..

Permet pronunciar-se desi l’alumne ha duit a terme un procés educatiu positiu o no, fet que pot evidenciar-se amb una acreditació acadèmia entregada a l’alumne per part del centre al final del cicle, curs...etc.

Activitats d’Avaluació:

Per avaluar la consecució d’un determinat objectiu didàctic, s’han de concretar determinades activitats centrades en el context i l’avaluació de l’assoliment o no dels objectius establerts durant tot el procés d’ensenyament aprenentatge.

Tipus d’activitats d’avaluació.

activitats comunes per a tot l’alumnat.

És important que les activitats d’avaluació promoguin la reflexió de l’alumne ans de contestar-les.

També es important avaluar en altres llocs, no sols dins l’aula sinó també en altres contextos on pugui dur-se a terme l’activitat educativa: sortides...etc, ja que és així com podem veure si realment s’ha assimilat tal concepte actitud.

Durant tota l’avaluació s’ha de procurar que la correcció d’errors no sigui una font de frustració pel nen sinó una motivació per millorar.

També s’ha de promoure un seguiment continu del procés d’aprenentatge mitjançant l’avaluació continua i implicar a l’alumne en la reflexió sobre l’evolució del seu procés d’aprenentatge.

El professor elegirà tenint en compte el grup amb el qual treballa, les activitats avaluadores més adequades per aquest , tenint en compte que aquestes, una vegada realitzades, i segons prescriu el departament d’ensenyament s’han de conservar en el centre, a disposició de possibles futures inspeccions.

Definir l’avaluació del mòdul professional

Caldrà decidir com s’avalua i es qualifica el Mòdul Professional, a partir de la qualificació de les UF.

La qualificació del mòdul professional es determina analitzant les hores de les UF, la importància dels RA que contenen i el perfil professional.

Aquestes decisions quedaran recollides a l’apartat:

 

 

3.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les unitats formatives

La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació:

QMP = 0,15·QUF1 + 0,35·QUF2 +0,25·QUF3 + 0,05·QUF4 +0,1·QUF5 +0,1·QUF6