HISTÒRIA DE LA MÚSICAistòria de la Música

INTRODUCCIÓntroducció

En els estudis de Batxillerat, Ll’alumnat que cursi en el Batxillerat la matèria d’Història de la mMúsica tindrà una bona oportunitat d’adquirir obtenir una visió del fet musical que sigui globalitzadora i, alhora, respectuosa amb la diversitat geogràfica, cronològica i estilística, que presenten els productes musicals ena l’actualitat. que és avui el tret distintiu més evident del conjunt de músiques actuals.

LEls mitjans per accedir-hi són diversos, tot i que l’L’audició musical —(, sempre que sigui atenta, conscient, activa i, reflexiva, i estigui fonamentada en el coneixement del llenguatge de la música i del context de cada un dels productes musicals que s’escolten—), és la via més habitual per assolir el coneixement de músiques gestades en societats i cultures diverses. Per bé que aquest és contextos culturals diversos.

A part d’aquestel procediment bàsic, com és el de l’escolta, l’accés al coneixement de la música o músiques s’haurà de fer també per mitjà de qualsevol altra tècnica de les habituals en el nostre món: per mitjà de la lectura de partitures, l’audició de (l’assistència a concerts (fet normalment no considerat dins de la casuística de l’audició), visualització la contemplació de de vídeos, audicions gravades), del contacte amb eixement auditiu i visual dels instruments propis de cada estil, de la lectura i comentari de textos, de la recerca bibliogràfica o d’un altre tipus, del coneixement adequat i la consulta de les fonts de documentació més adients.

A l’etapa d’Educació secundària obligatòria el fet musical s’ha tractat el fet musical d’una manera global seguint la cronologia històrica. Al Batxillerat, els continguts musicals han de configurar una cultura musical mínimament sòlida en l’alumne/a, i és per això que es considera important que l’ s’han organitzat temàticament, però es pot respectar nt, però, l’ordenació cronològica ja coneguda per l’alumnat. ordenació dels continguts treballats en aquesta matèria segueixi la cronologia coneguda per l’alumnat, però en aquesta ocasió d’una manera transversal. En cada un dels apartats de què consta la matèria, l’alumnat podrà observar l’evolució experimentada per un mateix gènere o estil musical al llarg dels diferents períodes històrics. per un mateix gènere o estil musical.

Les obres musicals han de ser l’eix vertebrador de la matèria. També s’haurà d’incidir de manera especial en la historicitat del fet musical, que fa que cada obra tingui molts contextos diferents, aquells per als quals va ser creada i tots aquells que han ofert la possibilitat que fos recreada.

Aquesta matèria haurà de contribuir a la consecució dels objectius generals del cicle des de diversos fronts. L’accés i l’assimilació a la vegada sensorial, sensible i intel·lectualitzada de productes i fets musicals diversos, haurà de constituir una font d’enriquiment cultural i de formació, especialment de la sensibilitat artística. Alhora, l’alumne/at haurà d’aprendre a posar la seva capacitat de comunicació verbal oral i escrita al servei d’un llenguatge que no és verbal, amb les consegüents dificultats que això comporta.

Dins d’aquesta visió àmplia, caldrà posar especial interès en els elements, moments o circumstàncies en què el fet musical a Catalunya hagi tingut unes peculiaritats especials.

Aquesta recepció activa haurà de menar l’alumne/at a configurar el seu propi judici sobre la música. Un judici autònom, respectuós i tolerant que condueixi a respectar el patrimoni musical propi i aliè, sense que això exclogui la necessitat d’esdevenir crític, aplicar criteris amplis i adequats a cada realitat musical i cultural que s’estudia i desenvolupar la capacitat de captar els valors i els continguts estètics, estilístics i comunicatius de l’obra musical.

Aquesta matèria ha de donar a l’alumnat la possibilitat d’interrelacionar diversos productes, obres, fets i contextos musicals possiblement ja coneguts anteriorment. d’una manera esparsa. Unes interrelacions que seran sobretot de caire cronològic, però també, a la vegada, sociològic, geogràfic, estètic i estilístic. Cal tenir en compte que el model de Batxillerat en el qual es troba aquesta matèria pretén una certa especialització, però al mateix temps continua tenint com a objectiu enriquir l’alumnat amb un bagatge cultural polivalent i globalitzador.

 

 

OBJECTIUS GENERALSbjectius generals

En acabar la matèria, l’alumne/at ha de ser capaç de:

1. Tenir l’hàbit d’eEscoltar música habitualment per configurar una cultura musical i un criteri propis.

2. Percebre la música com una manifestació artística que forma part de la història, considerant la influència de factors de tipus cultural, religiós, econòmic i polític en el procés creatiu.

3. Reconèixer de manera auditiva i visual els trets específics més genuïns de realitats i contextos musicals diversos.

4. Valorar la incidència de l’anàlisi, la reflexió, la discussió i la recerca documental, i saber utilitzar-les per assolir una comprensió més adequada i global dels productes musicals als quals s’accedeix per mitjà de l’audició, la interpretació o la lectura de partitures.

5. Utilitzar un vocabulari musical que li permeti expressar de forma oral i escrita cada fet, obra, procés musical i la seva relació amb l’entorn cultural.

6. Desenvolupar la sensibilitat musical i valorarnt-la com una part important de l’enriquiment cultural propi.

7. Reflexionar sobre les moltes manifestacions musicals que es produeixen en la societat i saber avaluar valorar les seves aportacions.

CONTINGUTSontinguts

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. Música i cultura:.

1.1. La música com a fet cultural i social.

1.2. Evolució en la funció social del músic.

1.3. La dona dins la història de la música.

1.4. La música a les cultures no occidentals.

1.5. La música als àmbits populars de les societats occidentals.

1.6. La divisió en períodes del fet musical a les societats occidentals.

2. La música instrumental.:

2.1. Funció i evolució de la música instrumental.

2.2. Organologia dels principals instruments.

2.3. Anàlisi sociològica de les agrupacions instrumentals al llarg de la història.

2.4. Formes instrumentals des del Renaixement fins l’actualitat.

3. La música vocal.:

3.1. Música religiosa i profana a l’Edat Mitjana i al Renaixement.

3.2. Les formes vocals del Barroc i del Classicisme.

3.3. La cançó i el lied romàntic. La música coral durant el Romanticisme.

3.4. La música vocal del segle XX.

4. La música teatral.:

4.1. Els escenaris, el públic, l’espectacle.

4.2. L’òpera com a fenomen social: origen i evolució.

4.3. La música teatral i els seus diferents gèneres segons els països.

4.4. La dansa i el ballet.

5. La música en la societat contemporània.:

5.1. Les avantguardes històriques i els llenguatges actuals.

5.2. Nous gèneres musicals del segle XX.

5.3. El so enregistrat i la seva incidència en la societat.

5.4. La música i les noves tecnologies.

6. La interpretació musical.:

6.1. Els directors d’orquestra.

6.2. Els solistes vocals i instrumentals.

6.3. La difusió de la música: les discogràfiques, els mitjans de comunicació, les xarxes telemàtiques,...

 

Procediments

1. Percepció/recepció d’obres musicals per mitjà de l’escolta i de la lectura de partitures.

1.1. Audició d’obres i fragments musicals que meni a la comprensió de l’obra en el seu context.

1.2. Audició d’obres i fragments musicals en directe.

1.3. Audició d’obres i fragments musicals seguint la partitura corresponent.

2. Anàlisi d’obres i fragments musicals.

2.1. Anàlisi d’obres i fragments escoltats.

2.2. Anàlisi d’obres i fragments llegits en partitura.

2.3. Aplicació de les tècniques d’anàlisi més adients a l’estil i/o a l’obra analitzada.

3. Ús de fonts per a l’obtenció i processament de la informació referida al fet musical.

3.1. Ús selectiu de la discografia disponible.

3.2. Ús de l’oferta musical a l’abast.

3.3. Utilització de fonts escrites i enregistrades, àudio, multimèdia (CD-ROM, DVD) i en diversos tipus de suport paper (manuscrit o imprès), informàtic, videogràfic, que complementi i contextualitzi la informació que prové del discurs musical propi.

3.4. Recerca documental ben articulada i completa que complementi la recepció de l’obra musical i en permeti el ple coneixement.

3.5. Processament de la informació que procedeix de les fonts documentals i relació crítica amb l’obra musical estudiada.

4. Comunicació del fet musical.

4.1. Ús del vocabulari específic de la matèria.

4.2. Elaboració i formulació dels trets principals de les músiques treballades i de les relacions d’aquestes amb els seus contextos.

 

Valors, normes i actituds

1. Valoració del coneixement de la música en el seu context com a enriquiment cultural personal.

2. Motivació per conèixer millor la música que la nostra societat ha creat.

32. Hàbit d’apropar-se a productes i fets musicals diversos amb desig de gaudi, actitud receptiva, voluntat de comprensió i capacitat crítica.

43. Reconeixement de la música com a manifestació artística universal i alhora representativa de cadascuna de les cultures.

54. Valoració de la diversitat de realitats músico-culturals i consciència del relativisme dels valors musicals acceptats com a més importants.

65. Actitud respectuosa cap a fets i productes musicals diversos.

76. Valoració del paper de l’intèrpret en la recreació i difusió musical.

8. Capacitat crítica davant la gran quantitat de productes musicals que existeixen avui.

OBJECTIUS TERMINALSbjectius terminals

1. Practicar l’escolta de músiques diverses i incloure-la als hàbits culturals i d’oci propis per tal d’ampliar el ventall de productes musicals que pot proporcionar gaudi i enriquiment personal.

2. Practicar la reflexió i la discussió tolerant i ben argumentada per aprofundir en la comprensió i valoració de l’obra i del fet o fenomen musical estudiats.

3. Fer un ús adequat del vocabulari musical i aplicar-lo a la interpretació i anàlisi de les obres i realitats musicals treballades.

4. Identificar auditivament i visualment els principals instruments, agrupacions instrumentals i llurs sonoritats, en relació amb els seus contextos i les famílies a les quals pertanyen.

5. Identificar auditivament els principals gèneres de la música vocal i saber relacionar-los amb el seu context.

6. Identificar el context (període, zona, cultura, escola, estil, corrent) al qual pertany una determinada música aplicant criteris d’anàlisi diversos i selectius.

7. Reconèixer un nombre significatiu d’obres i/o fragments majoritàriament considerats punts culminants de la creació musical.

8. Reconèixer els principals trets de la música de les grans cultures no occidentals, amb referència al seu passat i a l’actualitat.

9. Establir una relació entre qualsevol producte musical escoltat o llegit i la divisió en períodes més freqüent de la música occidental.

10. Mostrar una opinió crítica sobre la qualitat de la creació musical estudiada i sobre la qualitat de la versió utilitzada.

11. Identificar els aspectes o moments de la música de Catalunya en què aquesta mostra unes peculiaritats especials o un nivell de qualitat excepcionals respecte al seu entorn immediat.

12. Mostrar coneixement dels elements més importants de la música tradicional i popular a les societats occidentals.

13. Valorar el paper de l’intèrpret en la recreació i difusió musical.

14. Valorar la importància dels avenços tecnològics per a la música.

15. Interpretar correctament l’actualitat musical més propera, en la qual conviuen músiques que provenen de contextos històrics, geogràfics i socials molt diversos, a la llum dels continguts d’aquesta matèria.