AMES

(ACCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI)

Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA Tf: 93.347.84.75

E-mail: ames@colegio.net WEB: http://amesweb.tripod.com

 

NOTA ENVIADA ALS CENTRES D'ENSENYAMENT SECUNDARI

EL 23 DE GENER DEL 2002

 

Apreciats companys,

El passat dimecres 16 de gener vam tenir una reunió, al Departament d'Ensenyament, per presentar les propostes acordades a l'assemblea del 21 de novembre, sobre l'ensenyament de les ciències a l'ESO i al Batxillerat. Per part d'AMES hi vam anar Isabel Yagüe (professora de Física i Química a l'IES Les Vinyes), Immaculada Saumell (professora de Ciències Naturals a l'IES La Ferreria) i Antonio Jimeno (professor de Ciències Naturals a l'IES La Sedeta). Per part del Departament ens van rebre el Sr. Jordi Blanch (Sots-director d'Ordenació Educativa) i la Sra. Conxita Mayós (Cap del Servei d'Ordenació Educativa).

En primer lloc els vam donar un escrit amb les nostres propostes (el podeu consultar a la nostra pàgina WEB) i els vam explicar que, en síntesi, el que volem és que, pel segon cicle de l'ESO, es determini que el professor de "Física i Química" sigui un especialista en aquesta matèria, i que el de "Biologia i Geologia" també ho sigui. La segona proposta és que a 3r d'ESO hi hagi una "Física i Química" de 2 hores setmanals i una "Biologia i Geologia" també de 2 hores setmanals, i que a 4t d'ESO hi hagi una "Física i Química" de 3 hores setmanals i una "Biologia i Geologia" també de 3 hores setmanals, com es fa a les altres CCAA. Pel Batxillerat el que demanem es que, al primer curs, hi hagi una "Biologia i Geologia" (amb continguts de Geologia, fisiologia animal i humana i fisiologia vegetal) i una "Física i Química" de 4 hores setmanals cadascuna (com han previst fer a Història) i obligatòries per tots els alumnes de la Modalitat de Ciències de la Naturalesa i la Salut. Al segon curs el que demanem és que hi hagi una "Física", una "Química", una "Biologia" i una "CTMA" de 4 hores setmanals cadascuna.

El Sr. Blanch ens va comentar que ells tenen competències per fer el disseny curricular que considerin més convenient, que amb aquestes versions provisionals ells consideren que estan aplicant adequadament els RRDD de Mínims del MECD, i que "el que fan en unes altres CCAA" no és un referent excessivament important. Que ells no consideren encertat que el Parlament de Catalunya hagi decidit que la Filosofia passi a 3h a primer de Batxillerat i 3h a segon de Batxillerat, donat que els parlamentaris no coneixen la situació de les altres 25 matèries, i perquè ara la Filosofia passa a ser una matèria obligatòria i, per tant, l'alumnat interessat no aprofitarà tant aquestes classes. Respecte a què només tres matèries (català, castellà i anglès) acaparin a l'ESO quasi el 40% de totes les hores de classe (les altres vuit matèries només disposen del 60% restant, malgrat que com s'imparteixen en català o castellà també és una forma d'estudiar llengua), ens va comentar que és el que ara demana la societat. Que si volem augmentar les hores dedicades a les ciències, per què, per exemple, la "Biologia i Geologia" no només tingui la meitat d'hores que les "Ciències Socials" i menys hores que la Tecnologia o que l'Educació Física, seria necessari un clamor social. La Sra. Conxita Mayòs ens va comentar que considera molt convenient que el mateix professor que ha impartit la "Biologia i Geologia" a 3r d'ESO sigui el que imparteixi la "Física i Química" a 4t d'ESO, donat que ja coneix el tarannà de cada un dels alumnes. Que si el professor desconeix algun aspecte, per això estan els Departaments didàctics on pot trobar companys als qui preguntar; i que si un professor és molt contrari a fer-ho ja els Directors ho solucionaran donant-li només classes de la seva especialitat. Finalment ens van dir que passarien les nostres propostes al Director General d'Ordenació Educativa.

La nostra opinió és que s'estan aplicant a la Secundària uns criteris que només són vàlids pels primers cursos de la Primària. Per exemple, prioritzar per l'alumnat de quinze anys que el professor sigui una persona que ja els conegui a que sigui un especialista en la matèria és, en la nostra opinió, no saber el que és l'ensenyament secundari, és provocar una innecessària baixada de la qualitat de l'ensenyament i és originar un munt de problemes al professorat. En resum, en la nostra opinió, aquests criteris estan perjudicant l'ensenyament secundari del nostre país i, sense cap dubte, les ciències són l'àmbit més afectat.

Donat que, com ja vam apuntar a l'assemblea, aquesta via no sembla que pugui solucionar res, buscarem unes altres vies que d'alguna manera puguin millorar la situació. Per crear un clima que ens faciliti una mica l'èxit de les nostres gestions, us demanem l'enviament de cartes als diaris explicant la situació de l'ensenyament de les ciències a Catalunya. Es pot fer referència per exemple a que el alumnes de la Modalitat de Ciències de la Naturalesa i la Salut mai veuen el cos humà al Batxillerat. A la nostra pàgina WEB (http://amesweb.tripod.com) hem posat el disseny curricular de les nostres matèries prevists pel Departament per a Catalunya i el disseny curricular ja establert per les altres CCAA. També hi hem posat les versions de les altres matèries, tant d'ESO com de Batxillerat, pels companys de les altres especialitats. Per cobrir les despeses que aquestes gestions ens estan originant i ens originaran, us adjuntem una fitxa per fer-se soci d'AMES. Una vegada omplerta la podeu enviar a: AMES. Apartat de correus 20.091 (08080) Barcelona. Moltes gràcies. Si voleu estar informats personalment del resultat de les nostres gestions envieu-nos la vostra adreça electrònica a: ames@colegio.net

Antonio Jimeno

President d'AMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ A L'ASSOCIACIÓ-SINDICAT DE PROFESSORS "ACCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI" (AMES)

 

El Professor/a: ___________________________________________________

Domicili: carrer: ______________________________ nš ________ porta _____

Població: __________________________________ Codi Postal _____________

Telèfon ______________ DNI ________________ e-mail ________________

Lloc de treball: _____________________________ Prof. de: ________________

Adreça ______________________________________ Telèfon _____________

Desitja associar-se a: "Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari" (AMES)

Domiciliació de rebuts (5.000 pts anuals)

Nom del Banc o Caixa: _____________________________________________

Adreça de l'Agencia: _________________________ Població: ______________

Nš Compte:

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senyor Director, li prego que atengui, amb càrrec al meu compte/llibreta, els rebuts que li presentarà l'associació "Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari" (AMES)

Data: ___________________

 

 

 

 

 

 Signatura del titular del compte o llibreta

 

Enviar aquesta butlleta signada a: AMES. Apartat de Correus 20.091 (08080) Barcelona. E-mail: ames@colegio.net WEB: http:// amesweb.tripod.com