1. PRESENTACIÓ

Professors de diversos col×lectius de Secundària, com ara la Comissió de Clàssiques, de Francès, de Ciències Naturals, de Física i Química, de Desplaçats, de l’Associació de Catedràtics, i d’altres a títol personal, han engegat un projecte de mobilització ampli i obert a tots els sectors de l’Ensenyament Secundari, sense exclusió, per tal de millorar, ara, la situació present i futura de la Secundària.

Els motius de la creació d’aquest col×lectiu, que hem denominat AMES (Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari), són fonamentalment:

A. La situació de desmoralització del professorat de Secundària.

B. La relació estreta entre aquesta desmoralització i la implantació de la Reforma.

La implantació de la Reforma ha portat:

1. Pèrdua d'identitat de la tasca del professor especialista.

2. Pèrdua de respecte per part dels alumnes.

3. Pèrdua d'elements organitzatius bàsics com ara els Seminaris.

4. Pèrdua de l'accés a l'Administració per plantejar els problemes reals.

5. Introducció de la comprensivitat al Centre i a l'aula sense recursos humans (auxiliars docents, psicopedagogs, ampliació de plantilles ...), ni materials (equipaments per a les aules-taller, ampliació del nombre d'espais per a l'atenció en grups petits ... ), ni legals (mesures concretes i ràpides d'intervenció en cas d'incivisme de l'alumnat ... ).

6. Reducció de la presència de diferents matèries.

7. Insatisfacció pel sistema de promoció dels alumnes.

8. Fracàs escolar en l'obtenció del Graduat en Ensenyament Secundari.

9. Incapacitat de la institució escolar, amb les directrius actuals, per capacitar els alumnes per a la seva inserció al món laboral, professional o universitari.

10. Augment de les desigualtats socials propiciat pel sistema LOGSE.

11. Normatives rígides i coercitives en el sentit d'una aplicació ultraortodoxa de les directrius reformistes.

12. Gairebé silenci administratiu respecte a l'allau de propostes alternatives elaborades i assumides per bona part del professorat.

13. Divorci entre l'assumpció de les propostes per algunes forces sindicals, polítiques i parlamentàries, i l'oblit sistemàtic de la Conselleria d'Ensenyament.

14. Necessitat de donar una sortida favorable a les reivindicacions del professorat.

15. Necessitat d'afavorir la educació i formació dels nostres alumnes en condicions que veritablement ho permetin.

16. Necessitat de que els diferents estaments i sectors de l'ensenyament secundari prenguin protagonisme en la revisió de la Reforma.

17. Necessitat d'una acció ferma i raonable dels interessats per tal d'assolir objectius concrets, de forma gairebé immediata, aprofitant els esforços de les persones i dels diferents col×lectius que porten temps treballant-hi, i el suport dels representants legals i els seus mitjans d'accés a l'Administració i al Parlament.

2. PROPOSTA D’OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

1. Aconseguir que les diferents reivindicacions mínimes siguin recollides en el nou ROC i en la Resolució de principi de curs del 1999-2000, de forma que els Centres que ho considerin oportú les puguin aplicar amb total llibertat el pròxim curs.

2. Incrementar la moral del professorat i la seva convicció per la feina que desenvolupa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Flexibilitat organitzativa dels Centres

1.1 Agrupacions homogènies flexibles (Moció ja aprovada pel Parlament el 15/12/98).

1.2 Itineraris diferenciats al Segon Cicle (Moció ja aprovada pel Parlament el 15/12/98).

1.3 Aules-taller en el Segon Cicle, amb atenció dels alumnes al propi Centre (moció aprovada el 15/12/98), o també a l'exterior, amb participació d'Ensenyament, Ajuntament i Empreses (moció aprovada el 26/2/99).

1.4 Assignatures anuals i reducció al mínim dels crèdits trimestrals, com a opció voluntària. (moció ja aprovada el 25/9/97 i també el 15/12/98).

1.5 Replantejament de la utilitat, sentit i forma del Crèdit de Síntesi i del Treball de Recerca. 1.6 Concreció per a tots els centres d’ESO de Catalunya dels mateixos criteris per superar el cicle i l’etapa.

2. Estabilitat de les plantilles

2.1 Reducció al mínim dels desplaçats, amb propostes concretes d'ampliació de les plantilles per

causes diverses, i respecte dels drets dels titulars, a més de concurs públic i clar de les comissions de servei.

2.2 Adjudicació de places definitives al professorat en expectativa.

2.3 Estabilitat laboral del professorat de Secundària interí i substitut.

2.4 Criteris objectius d'amortització de places.

2.5 Renegociació de l'Acord de Plantilles.

3. Millora de les condicions professionals del professorat

3.1 Departaments per especialitats (moció ja aprovada el 25/9/97).

3.2 Increment d'hores per tutoria d'ESO i Batxillerat (moció aprovada el 26/2/99).

3.3 Introducció d'auxiliars de docència per a guàrdies de pati, portes, controls diversos i permanències no docents (moció ja aprovada el 26/2/99).

3.4 Reducció voluntària de la jornada lectiva del professorat de mes de 55 anys sense reducció del seu salari, i substitució voluntària d’hores de classe per altres activitats docents a partir d’uns anys preestablerts de docència (moció ja aprovada el 18/6/98).

3.5 Reducció voluntària de la jornada laboral per minusvàlua permanent.

3.6 Promoció del professorat: accés a la condició de Catedràtic (moció ja aprovada el 18/6/98 i el 15/12/98), accés per concurs públic al Curs de Qualificació Pedagògica com a professors del bloc teòric-pràctic i com a tutors del Pràcticum, accés a la Universitat com a Professors (moció ja aprovada el 15/12/1998 ), i accés a les Escoles Oficials d’Idiomes.

3.7 Substitucions de les baixes als cinc dies, com a Primària (moció del 26/2/99).

3.8 Defensa jurídica i administrativa de la dignitat del professorat (moció del 15/12/98).

4. Millora de la funció educativa i formativa cap a l'alumne

4.1 Increment de tres a sis hores per grup de les hores destinades a tractar la diversitat dels alumnes.

4.2 Increment, si s'escau, de les aules d'Escolarització Externa.

4.3 Reelaboració del "Decret de drets i deures" que permeti la intervenció immediata en casos d'incivisme dels alumnes amb altres alumnes, amb professors o amb les instal×lacions del Centre (moció aprovada el 26/2/99).

4.4 Equipaments amb aules-taller i noves tecnologies (mocions del 15/12/98 i el 26/2/99).

4.5 Formació Professional orientada al primer treball (moció aprovada el 26/2/99).

4.6 Aprenentatge d'oficis o pre-oficis a l'ESO.

4.7 Supressió dels barracons i increment de les construccions escolars.

4.8 Potenciació dels nocturns i impartició del Segon Cicle de l'ESO al Nocturn.

4.9 Oferta generalitzada del segon idioma, amb continuïtat real.

4.10 Obertura d’un debat públic sobre la necessitat de tres cursos de Batxillerat.

Joaquim Griell (Fax: 93.3341324), Antonio Jimeno (Tel. 93.4589902 i Fax: 93.2076896), Eva Sastre (Fax: 93.2002256), Josep Mª Hidalgo (Fax: 93.3341324) i Rafael Les (Fax: 92.2681227).