Valoració del sindicat AMES del concurs d’accés al cossos de Catedràtics de Secundària realitzat el curs 2009.

ÍNDEX

1. Llista final de seleccionats per ordre de puntuació

2. Valoració del concurs d’accés al cos de Catedràtics de Secundària

3. Valoració general

2. Valoració del concurs d’accés al cos de Catedràtics de Secundària

S'han presentat 3.218 aspirants, han arribat als 10 punts 2012 i han estat seleccionats 756. Tots els seleccionats tenen el màxim de punts, és a dir un 10. Tots tenen el màxim a l’apartat 1 (Anys, càrrecs i valoració activitat docent) que és de 5,5 punts, i el màxim a l’apartat 2 (Cursos de formació) que és de 3 punts. Per tant el que ha decidit és l’apartat 3 (Títols, publicacions, projecte docent, participació en recerca educativa, tutoria d'alumnes CAP,...). Només quan s’ha arribat a un empat en 1,75 punts a l’apartat 3 (el que ha passat a partir del lloc 676, s’ha tingut que desempatar en funció de la màxima puntuació en els subapartats de l’apartat 1.2.2 (Cap d’Estudis, Secretari, Coord. Ped.) que té un màxim de 2,5 punts.

De cara a les possibilitats que tenen els futurs aspirants en el proper concurs la conclusió és que tornarà a ser l'apartat 3 el que decidirà. Que com la data de tancament de mèrits és el proper 13 d'abril on es pot aconseguir millorar la puntuació actual és en el Projecte docent (Apartat 3.2.3 que té un màxim de 1,5 punts). Per això pot anar molt bé estudiar la informació que facilitarà el nostre sindicat AMES.

3. Valoració general

En el sindicat AMES valorem positivament que s’hagi convocat aquest accés al Cossos de Catedràtics. Malgrat que les millores laborals no són massa grans, el professorat ha tornat a mostrar una gran interès en participar. A més, els que no han estat seleccionats continuen interessats en veure com millorar les seves puntuacions de cara al proper accés. És a dir, aquest accés ha significat un gran estímul per al professorat i, per tant, cal esperar millores a conseqüència de l'aplicació dels projectes elaborats.

En el sindicat AMES lamentem que:

1.) El barem hagi donat tanta importància als anys de docència. Això no estimula al professorat a treballar més, sinó a no fer-ho, ja que aquest constata que el que més puntua són els anys de serveis. Evidentment és el que calia esperar dels dos grans sindicats que havia a la taula de negociacions. Uns sindicats que, per tal de guanyar eleccions, sempre han defensat el cos únic de professors i unes oposicions d'accés a la funció pública docent sense exercicis pràctics, on els interins poden substituir l'exposició oral per un informe administratiu i on l'antiguitat dels interins és el que més puntua. Cal que el professorat participi més en les properes eleccions sindicals del 2010, en les anteriors només va participar un 20% del professorat de Secundària, i no voti als sindicats que tant han degradat la nostra professió. Per culpa d'ells, avui no es valora al professorat que treu el màxim profit de cada alumne (això no apareix en cap barem), sinó sobre tot al que porta més anys de docència.

2.) S’hagi fet una llista única i no una llista per a cada especialitat. Si l’objectiu es disposar d’un catedràtic per Departament, no té cap sentit tenir dos o tres catedràtics en un mateix Departament i cap en molts altres Departaments. En el Sindicat AMES estem estudiant la possibilitat d'impugnar aquesta convocatòria per aquest motiu. El ME va endarrerir els nomenaments anteriors fins l'any passat per aquest tema i podria no tornar-lo a fer a l'haver reincidència.

3.) Que un tribunals hagin valorat uns mèrits que altres tribunals no han valorat o ho han fet de forma molt diferent. En base a l’actual experiència proposem que el Departament faci un llistat detallat de com tots els tribunals han de valorar els diferents tipus de mèrits que s'han detectat en aquesta primera vegada.

4.) Que l’Administració no doni resposta a totes les reclamacions presentades que no han estat admeses. L’aspirant té dret a saber el perquè no són ateses les seves reclamacions.