TECNOLOGIES

La tecnologia han adquirit una importància progressiva en la vida de les persones i en el funcionalment de la societat. La tecnologia ha de ser entesa com el conjunt d’activitats i coneixements científics i tècnics emprats per l’ésser humà per a la construcció o elaboració d’objectes, sistemes o entorns, amb l’objectiu de resoldre problemes i satisfer necessitats, individuals o col·lectives.

La formació dels ciutadans i ciutadanes requereix actualment una atenció específica a l‘adquisició dels coneixements necessaris per prendre decisions sobre l’ús d’objectes i processos tecnològics, resoldre problemes relacionats amb ells i, en definitiva, per utilitzar els diferents materials, processos i objectes tecnològics per augmentar la capacitat d’actuar sobre l’entorn i per millorar la qualitat de vida.

La tecnologia té un procediment propi que anomenem procés tecnològic. El valor educatiu d’aquesta matèria és associat, doncs, als components que la integren com a la manera de fer aquesta integració. El procés tecnològic és el principal d’aquests components i constitueix l’eix vertebrador de la resta de continguts de la matèria. Es tracta del desenvolupament d’habilitats i mètodes que permeten avançar des de la identificació i formulació d’un problema tècnic fins a la seva solució constructiva, i tot a través d’un procés planificat i que busca l’optimització dels recursos i de les solucions. La posada en pràctica d’aquests processos tecnològics exigeix al seu temps un component científic i tècnic.

El procés tecnològic, com a configurador de diverses metodologies d’interès didàctic (anàlisi d’objectes, resolució de problemes, documentació, verificació), és el vertebrador d’aquesta matèria, s’ha d’aplicar amb aprofundiment progressiu a l’hora de realitzar projectes al llarg dels tres cursos. El que es faci a tercer curs ha d’integrar tot el bagatge adquirit al llarg dels tres primers cursos.

La matèria de Tecnologies té lligams amb els continguts de les matèries de Ciències de la naturalesa, Ciències socials, geografia i història i Educació visual i plàstica, ja que s’hi treballen continguts comuns que afecten les relacions entre ciència, tecnologia i societat; i també amb les matèries instrumentals com les llengües i les matemàtiques.

L’activitat tecnològica requereix un enfocament integrat dels distints elements que intervenen: les solucions tècniques tradicionals, el coneixement científic, l’aplicació tècnica, el component econòmic, la dimensió estètica, la dimensió comunicativa, etc.. Tots aquests elements incideixen de manera rellevant en l’entorn i en la vida de les persones i permeten analitzar millor la manera en què els avanços científics i tècnics han influït en les condicions de vida i s’han adaptat a costums i creences de la societat en què s’han desenvolupat. Aquest enfocament permet a la matèria de tecnologies abordar la significació del coneixement que també s’imparteix en altres matèries.

La matèria Tecnologies i les matèries de quart curs Tecnologia i Informàtica ofereixen un ampli ventall de metodologies i estratègies que, dins del marc del procés tecnològic, permeten arribar a la diversitat de capacitats i d’interessos l’alumnat. Les distintes vessants de la matèria també permeten desenvolupar en l’alumnat hàbits i capacitats que els seran imprescindibles en el futur, com ara actuar amb correcció i seguretat, conèixer i valorar les diferents formes d’incorporació al món productiu, orientar-se cap a estudis posteriors o ser usuaris crítics i responsables de les tecnologies.

Competències pròpies de la matèria

Les competències pròpies de la matèria de Tecnologies estan estretament vinculades a les competències específiques centrades en conviure i habitar el món, que comprèn la competència en el coneixement i la interacció amb el món i la competència social i ciutadana.

Assolir la competència de conviure i habitar el món implica adquirir coneixements sobre objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics, així com desenvolupar destreses tècniques i habilitats per manipular objectes amb precisió i seguretat. L’anàlisi d’objectes i sistemes tècnics des de diferents punts de vista permet conèixer com s’han dissenyat i construït els elements que els formen i quina funció desenvolupen dins el conjunt, facilitant el seu ús i conservació.

En la matèria de Tecnologies, el coneixement i la interacció amb el món físic implica identificar problemes rellevants, realitzar observacions i manipulacions, formular-se preguntes i obtenir respostes aplicant el coneixement teòric i empíric disponible. També suposa adquirir competències per fer un ús responsable dels recursos, tenir cura del medi, practicar un consum racional i vetllar per la pròpia salut i la dels altres com a elements clau de la millora de la qualitat de vida de les persones.

La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds per aplicar els coneixements propis de la matèria en el marc d’un treball individual i col·lectiu rigorós i també per prendre decisions en un món en què els avenços en els àmbits científic i tecnològic són molt ràpids i tenen una influència decisiva en la vida de les persones, la societat i l’entorn. També implica el desenvolupament de valors i criteris ètics associats a la ciència i a la tecnologia, dins l’objectiu d’educar per una ciutadania responsable en una societat amb un component tecnocientífic cada vegada més complex i exigent.

El tractament de la informació i la competència digital també s’ha de considerar una competència pròpia de la matèria. El tractament específic de les tecnologies de la informació i la comunicació, integrat a aquesta matèria, proporciona una oportunitat especial per desenvolupar aquesta competència, associada al desenvolupament de continguts que permeten localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar i presentar informació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. L’ús d’aquestes tecnologies està associat, també, a la simulació de processos tecnològics i a l’adquisició de destreses relatives a llenguatges específics com l’icònic i el gràfic. Aquesta competència permet valorar la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l’entorn en un món globalitzat.

Aportació de la matèria a les competències bàsiques

La matèria de Tecnologies col·labora en el desenvolupament d’altres competències bàsiques. Participa en el desenvolupament de la competència matemàtica per mitjà de l’ús d’eines matemàtiques, de manera contextualitzada, en la mesura que proporciona situacions d’aplicabilitat a diversos camps i facilita la visibilitat d’aquestes aplicacions i de les relacions entre els diferents continguts matemàtics. Les eines matemàtiques especialment presents en la matèria estan relacionades amb la resolució de problemes pràctics de l’entorn: mesura i càlcul de magnituds bàsiques, l’ús d’escales, la lectura i interpretació de gràfics, i la resolució de problemes basats en l’aplicació d’expressions matemàtiques referides a principis i fenòmens físics.

Les Tecnologies contribueixen també a l’adquisició de competències comunicatives. La contribució a la competència lingüística i audiovisual es realitza a través de l’adquisició del vocabulari específic, que ha de ser utilitzat en els processos de recerca, anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la informació. La lectura, interpretació i redacció d’informes i documents tècnics contribueix al coneixement i a la capacitat d’utilitzar textos de diferents tipologies. La contribució a la competència artística i cultural s’assoleix per mitjà de l’ús d’instruments de representació gràfica i el disseny i construcció d’objectes i estructures, però també per l’apreciació de la diversitat de produccions tecnològiques de les societats.

A l’adquisició de la competència d’aprendre a aprendre es contribueix per mitjà del desenvolupament d’estratègies de resolució de problemes tecnològics, especialment per mitjà de l’obtenció, anàlisi i selecció d’informació útil per abordar un projecte.

Finalment, la competència d’autonomia i iniciativa personal implica desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal en diversos àmbits de la vida i del coneixement, inclòs el tecnològic; abordar els problemes tecnològics de manera reflexiva i plantejar alternatives i solucions de manera autònoma i creativa.

 

Estructura dels continguts

La matèria presenta, d’una banda, els continguts tecnològics que s’han de desenvolupar en els cursos de primer a tercer per a tot l’alumnat en la matèria de Tecnologies; i de l’altra, els continguts de dues matèries optatives en el quart curs: Tecnologia i Informàtica.

Els continguts del primer curs són: La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia; Disseny i construcció d’objectes; Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació. Els continguts del segon curs giren a l’entorn de: Electricitat; Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana; L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació. Finalment, els continguts del tercer curs són: Màquines, mecanismes i estructures; Els projectes tecnològics; Les comunicacions.

Pel que fa a la matèria optativa de Tecnologia, els seus continguts se centren en: L’habitatge; Electrònica, pneumàtica i hidràulica; Control i automatització.

En relació amb la Informàtica, els continguts que s’hi treballen són: Creacions multimèdia; Publicació i difusió de continguts; Eines per a la comunicació.

 

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum

Tecnologies de primer a tercer curs

Com que a l’educació primària ja s’ha iniciat l’alumnat en les eines més senzilles de comunicació a través de les àrees, i aquests continguts són transversals i també es troben en els diferents currículums de l’educació secundària obligatòria, des de la matèria de Tecnologies s’ha de vetllar perquè l’alumnat adquireixi un cabal més elevat d’habilitats i competències en les tecnologies de la informació i comunicació —explorar, obtenir, analitzar, intercanviar i presentar la informació— per poder-les utilitzar directament en les altres matèries, en les situacions quotidianes de comunicació i per garantir-ne l’ús de manera autònoma a fi de continuar el seu aprenentatge al llarg de tota la vida. El fet que a cada curs un dels blocs de continguts es refereixi a les TIC no s’ha d’interpretar que cal dedicar-li un trimestre de manera exclusiva; els continguts TIC no s’han d’impartir a banda sinó que s’han d’integrar en les activitats tecnològiques quotidianes. Les TIC són una eina per a l’elaboració, presentació i divulgació de les consecucions pròpies de la tasca tecnològica.

Els continguts i els criteris d’avaluació del primer curs pretenen que l’alumnat comenci a treballar de bon principi seguint el procés tecnològic i construint objectes senzills que suposin l’ús de components estructurals i elèctrics. Més endavant, se sistematitzaran els aspectes teòrics de les estructures i dels circuits elèctrics. No es tracta, doncs, a primer, de fer teoria de la tecnologia, del procés tecnològic, de materials, d’estructures i d’electricitat, sinó d’utilitzar el procés tecnològic per reconèixer-lo, tot fent un constructe senzill amb elements mecànics i elèctrics per a després reflexionar i sistematitzar a partir de l’experiència pràctica. També més endavant s’aprofundirà en el model de procés tecnològic. Des del primer moment i al llarg del curs, les TIC seran una eina per a la integració, comunicació i divulgació de la informació.

Els continguts del segon curs han de permetre que l’alumnat conegui, analitzi i reprodueixi (totalment o parcial) un procés industrial proper que el professorat seleccionarà en funció de l’entorn del centre.

Els continguts del tercer curs han de permetre sistematitzar els conceptes sobre estructures que s’han emprat de manera intuïtiva i experimental a primer curs. El mateix passa també amb el procés tecnològic, que ara s’estudia i s’utilitza en tots els seus passos. En aquest curs l’alumnat ha de realitzar un procés tecnològic complet, preferentment en relació amb l’habitatge, integrant-hi les eines informàtiques que s’aprenen al llarg dels tres cursos, amb especial atenció als mitjans utilitzats per a la divulgació.

Les matèries optatives de quart

Tecnologia

En aquesta matèria l’alumnat ha de centrar el seu treball en les tecnologies de control aplicades a entorns propers o estudiats anteriorment, com ara l’habitatge o un procés industrial proper. La pneumàtica s’hi ha d’incorporar de manera física, mentre que per a la hidràulica es pot fer servir programari de simulació.

Informàtica

En aquesta matèria l’alumnat ha de centrar el seu treball en l’aplicació de tècniques d’edició digital en format multimèdia per dissenyar i elaborar presentacions, exposicions d’idees i projectes, així com en el desenvolupament de continguts a Internet per mitjà d’eines col·laboratives en entorns virtuals.

 

 

 

 

 

OBJECTIUS

  1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col·lectiva.
  2. Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.
  3. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d’utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.
  4. Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat.
  5. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant els recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients.
  6. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en l’execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat.
  7. Utilitzar els diferents dispositius TIC i Internet com a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d’un problema concret o per a la representació i disseny d’objectes o processos
  8. Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades amb la formació, l’oci, la inserció laboral, l’administració, la salut o el comerç, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d’una forma apropiada i segura.
  9. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general.

 

 

 

Primer curs

CONTINGUTS

La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia

Disseny i construcció d’objectes

Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació

Continguts comuns amb altres matèries

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

Segon curs

CONTINGUTS

Electricitat

Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana

L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació

Continguts comuns amb altres matèries

- Resolució de problemes.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Tercer curs

CONTINGUTS

 

Màquines, mecanismes i estructures

Els projectes tecnològics

Les comunicacions

Continguts comuns amb altres matèries

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

TECNOLOGIA (Optativa de quart d’ESO)

CONTINGUTS

L’habitatge

Electrònica, pneumàtica i hidràulica

Control i automatització

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

INFORMÀTICA (Optativa de quart d’ESO)

CONTINGUTS

Creacions multimèdia

Publicació i difusió de continguts

Eines per a la comunicació

Criteris d’avaluació