Continguts RD 3473/2000 (MECD)

Versió Provisional (DEP. ENSENY.)

1º ESO

 1. El Universo, la Vía Láctea y el S.S.
 2. La materia en el Universo.
 3. La atmósfera terrestre.
 4. La hidrosfera terrestre.
 5. La corteza terrestre.

 1. La Tierra, un planeta habitado.
 2. Clasificación de los seres vivos.

2º ESO

 1. Los sistemas materiales y la energía.
 2. Los cambios de posición en los sistemas materiales.
 3. La energía que percibimos.
 4. La energía externa del planeta.
 5. Agentes geológicos externos.
 6. La energía del planeta.
 7. Las funciones de los seres vivos y el consumo de energía.
 8. El tránsito de energía en los ecosistemas.

1r ESO

1. Matèria i materials. Massa i volum. Estats físics. Mescles homogènies i heterogènies. Propietats de les substàncies. Visió corpuscular de la matèria. L’aigua. Roques i minerals. L’aire.

2. Els éssers vius. Característiques. Unitat d’estructura i funció. Diversitat d’éssers vius. Adaptació del éssers vius.

2n ESO

1. L'energia. Transferència d’energia. El treball. Les màquines. El calor. Recursos energètics. Ús sostenible de l’energia.

2. El moviment - Canvis en la posició dels sistemes Representació moviments. El moviments dels astres a l’Univers.

3. Els organismes. Les funcions dels éssers vius i la diversitat de les seves cèl·lules. La nutrició, la reproducció i la relació. Les espècies. Els grups d’éssers vius. Els ecosistemes.

3º ESO (FÍSICA Y QUÍMICA) 2h/set.

 1. Introducción al método científico.
 2. La materia, elementos y compuestos.
 3. Átomos, moléculas y cristales.
 4. Reactividad química.
 5. La química en la sociedad.
 6. Energía.
 7. Electricidad.

 

 

 

4º ESO (FÍSICA Y QUÍMICA) 3h/set

 1. Iniciación al estudio del movimiento.
 2. Las fuerzas y su equilibrio.
 3. Trabajo, potencia y energía mecánica.
 4. Intercambios de energía.
 5. La energía de las ondas: luz y sonido.
 6. Las uniones entre átomos.
 7. Las reacciones químicas.
 8. La química de los compuestos del carbono.

 

 

3º ESO (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 2h/set

 1. La materia mineral.
 2. Las rocas.
 3. El hombre como animal pluricelular.
 4. Nutrición y salud.
 5. Aparatos que intervienen en la nutrición.
 6. Relación y coordinación.
 7. La reproducción humana.

 

 

 

4º ESO (BIOLOGIA Y GEOLOGIA) 3h/set

 1. El modelado del relieve terrestre.
 2. Tectónica de placas.
 3. Fenómenos geológicos asociados al movimiento de las placas.
 4. La historia de la Tierra.
 5. Genética.
 6. Evolución.
 7. Los seres vivos y el medio ambiente.
 8. Dinámica de ecosistemas.

3r ESO (BIOL., GEOL., FIS. i QUIM.) 3h/set ?

1. Matèria i materials: Àtoms i molècules. Compostos i elements. Transformacions químiques de les substàncies. Metalls, per a la construcció, combustibles, plàstics i fibres.

2. L’energia. Electricitat i magnetisme.

3. El moviment i les forces: forces i pressions.

4. Organismes.

- L’ésser humà: el cos humà i la salut.

- La funció de nutrició.

- La funció de reproducció.

- La funció de relació.

 

4t ESO (BIOL., GEOL., FIS. i QUIM.) 3h/set?

1. L’energia. - Llum, so i radiacions diverses. Ones.

2. El moviment i forces. Interaccions entre cossos. Lleis de Newton (introducció).

3. Organismes.

- Dinàmica dels ecosistemes.

- Genètica i evolució.

4. La Terra.

- Estructura i dinàmica de la litosfera.

- Teoria de la Tectònica de plaques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITJANA HORES FiQ 2n CICLE: 2,5 h/set.

MITJANA HORES BiG 2n CICLE: 2,5 h/set.

MITJANA HORES FiQ 2n CICLE: 1,5 h/set. MITJANA HORES BiG 2n CICLE: 1,5 h/set.

 

 

 

Continguts RD 3474 (MECD)

Versió ProvisionaL (DEP. ENSENY.)

1r BAT. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (4h/set)

1. La investigación científica de nuestro planeta

2. Estructura interna de la Tierra

3. Cristalización y ambientes petrogenéticos

4. Los procesos petrogenéticos

5. Clasificación de los organismos

6. Formas de organización de los seres vivos

7. El reino Plantas Funciones de nutrición, reproducción y relación. Principales hormonas vegetales.

La reproducción en plantas.

8. El reino Animales Funciones de nutrición (digestión, transporte, respiración y excreción), reproducción (invertebrados y vertebrados) y relación. El sistema nervioso y el sistema endocrino. La clonación.

1r BATX. FÍSICA Y QUÍMICA (4h/SET).

 1. La Medida
 2. Estudio de movimientos
 3. Dinámica
 4. Energía
 5. Electricidad
 6. Naturaleza de la materia
 7. Estructura de la materia
 8. Cambios materiales en los procesos químicos
 9. Química del carbono

1r BATXILL. FÍSICA I (3h/set.)

1 Cinemàtica.

2. Dinàmica.

3. Principis de conservació.

6. Corrent contínua

8. Física moderna.

1r BATXILL. QUÍMICA I (3h/set)

1. La matèria (v. microscòpica)

2. La matèria (v. microscòpica)

3. Relació entre v. macros. i v. microsc.

4. La reacció química

5. Tipus de reaccions químiques

6. La química dels elements

7. La química com a ciència pura i aplicada

1r BATXILL. BIOLOGIA I (3h/set.)

1. La biosfera

2. La química de la vida

3. Estructura cel·lular

4. Fisiologia cel·lular

1r BATXILL. CTMA I (3h/set.)

Pendent de presentació

 

2n BACH. QUÍMICA (4h/set.)

1. Estructura de la materia.

2. El enlace químico.

3. Termoquímica.

4. Cinética química.

5. El equilibrio químico.

6. Reacciones de transferencia de protones.

7. Reacciones de transferencia de electrones.

8. Química descriptiva

9. Química del carbono.

2n BACH. FÍSICA (4h/set.)

1. Vibraciones y ondas

2. Integración gravitatoria

3. Interacción electromagnética

4. Óptica

5. Introducción a la Física Moderna

2n BACH. BIOLOGIA (4h/set.)

1.La célula y la base físico- química de la vida

2.Fisiología celular

3.La base de la herencia. Aspectos químicos y genética molecular

4.Microbiología y biotecnología

5.Inmunología

2n BACH. CTMA (4h/set.)

No es posa donat que falta la versió catalana

2n BATXILL (FÍSICA II) 3h/set.

1. Cinemàtica.

2. Dinàmica.

3. Principis de conservació.

4. Ones.

5. Camps gravitatori i elèctric.

7. Electromagnetisme.

8. Física moderna.

2n BATXILL (QUÍMICA II) 3h/set

1. La matèria (v. macroscòpica)

2. La matèria (v. microscòpica)

3. Relació entre v. macros. i v. microsc.

4. La reacció química

5. Tipus de reaccions químiques

6. La química dels elements

7. La química com a ciència pura i aplicada

2n BATXILL. BIOLOGIA II 3h/set

4 Metabolismes

5. Genètica

6. Evolució

7. Immunologia

 

2n BATXILL. CTMA II 3h/set

Pendent de presentació

HORES FÍSICA = (2 + 4)/2 = 3 h/setmana

HORES QUÍMICA = (2 + 4)/2 = 3 h/setmana

HORES BIOLOGIA = (2 + 4)/2 = 3 h/setmana

HORES CTMA = (2 + 4)/2 = 3 h/setmana

HORES FÍSICA = (3 + 3)/2 = 3 h/setmana

HORES QUÍMICA = (3 + 3)/2 = 3 h/setmana

HORES BIOLOGIA = (3 + 3)/2 = 3 h/setmana

HORES CTMA = (3 + 3)/2 = 3 h/setmana

PER ACONSEGUIR MÉS INFORMACIÓ ANAR A http://amesweb.tripod.com

AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari). Apartat de Correus, 20.091 08080 BARCELONA. Per associar-se a AMES o simplement per rebre informació envia un e-mail a ames@colegio.net