Resolució de 6 de juny de 2005, per la qual es fixen els criteris per a l’elaboració de les plantilles dels instituts dependents del Departament d’Educació i la supressió o transformació de llocs de treball.

1. AMB CRITERI GENERAL

Art. 1.

Establir els criteris generals i específics de confecció de les plantilles dels IES dependents del Departament d’Educació per al curs 2005-2006, així com els criteris que cal emprar per determinar la minoració de llocs de treball que comporten el desplaçament de professorat amb destinació definitiva.

Art. 2.

Grups assignats durant el curs 2004-05 excloent l’alumnat nou vingut.

A efectes de calcular la plantilla provisional per al curs 2005/06, en general, no es considerarà nou grup d’escolarització d’ESO aquell grup de 2n, 3r o 4t d’ESO que en el curs 2004-2005 no figurava en la composició de grups d’escolarització del centre del curs/nivell anterior.

Art. 3.

A partir del 15 de setembre de 2005, si un IES matricula un nombre d’alumnes d’ESO superior a 10-15 alumnes, de manera que un grup d’ESO supera el 10% de la ràtio establerta, s’assignarà professorat sempre que el total de professorat del centre s’ajusti al contingent calculat d’acord amb els criteris previstos en els criteris de confecció de plantilles.

Article 4.

Si de l’aplicació dels criteris de confecció de plantilles per al curs 2005-2006 en

resulta un total de llocs de treball inferior al que té assignat el centre per al curs 2004-2005, es procedirà de la manera següent:

- Si modifica grups d’escolarització es tindrà en compte, progressivament,

en la variació de la plantilla.

- Si no modifica grups d’escolarització, en general, no es variarà el nombre total de professors però es tindrà en compte si el centre posa en funcionament una aula d’acollida i/o s’acull a la convocatòria del projecte d’innovació educativa, biblioteca escolar, "Punt deu".

Article 5.

Adequació de plantilla i desplaçats.

Si de l’aplicació dels criteris de confecció de plantilles per al curs 2005-2006 en resulta un total de llocs de treball superior a un professor en relació amb el curs 2004-2005, sense que l’IES hagi incrementat el nombre de grups d’escolarització, l’adequació de la plantilla de l’IES es farà al llarg de dos cursos escolars.

Article 6

Els IES on el nombre de professors/es que gaudeixin d’una reducció d’hores

lectives per tenir més de 55 anys sigui significatiu, es podrà preveure l’assignació de professorat per compensar la reducció d’hores sempre que el contingent de professorat del centre per al curs 2005-2006.

 

2. CRITERIS DE CONFECCIÓ

1. Amb criteri general:

1.1. Càlcul plantilla

El càlcul de la plantilla es realitzarà en dues fases simultànies:

A. Determinació del total de professors del centre segons la càrrega

horària de cada nivell educatiu: ESO, batxillerat i cicles formatius

que imparteix el centre.

B. Assignació del total de professorat prèviament determinat, als diferents llocs de treball, per especialitats d’acord amb les càrregues horàries previstes a la normativa vigent sobre el currículum. [CC i CV en l’ ESO]

I.2. Determinació d’indicadors

Les variables que es tindran en compte per calcular el total de plantilles.

2. Criteris específics.

2.1. Càlcul de càrregues horàries al nivell educatiu d’ESO Segons l’horari escolar dels alumnes d’ESO (29 hores setmanals al 1r cicle i 30 al 2n cicle), el currículum previst en el Decret 179/2002 pel que fa a crèdits comuns, variables i desdoblaments, i segons la ràtio alumnes/grup d’ESO [- 25 i + de 25 alumnes x grup].

2.2. Càlcul de càrregues horàries al nivell educatiu de batxillerat Segons l’horari escolar dels alumnes de batxillerat (30 hores setmanals) i el currículum previst en el Decret 182/2002 pel que fa a crèdits comuns, assignatures de cada modalitat i assignatures optatives, desdoblaments, tutoria i treball de recerca, el càlcul d’hores setmanals per a cada grup de batxillerat és el següent:

 

 

3. DETERMINACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE CADA IES

CORRESPONENTS ALS NIVELLS EDUCATIUS D’ESO I BATXILLERAT.

Amb caràcter general, el total de professors assignats a cada IES per atendre els grups d’escolarització dels nivells educatius d’ESO i batxillerat resultarà un total de 18 hores lectives.

El nombre de llocs de treball de cada especialitat es determinarà segons la càrrega horària setmanal en concepte de currículum fix i variable previst en la normativa.

 

4. CRITERIS QUE CAL APLICAR QUAN LA DISMINUCIÓ D’UN LLOC DE TREBALL COMPORTA EL DESPLAÇAMENT D’UN/A PROFESSOR/A AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA

La determinació del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per minoració de la plantilla es durà a terme d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’annex 1 de la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de maig (DOGC núm. 4379, de 6.5.2005). Es a dir, una reducció que es durà a terme en dos cursos escolars.

 

5. PROFESSORAT DE RELIGIÓ.

La provisió d’aquests llocs es farà d’acord amb allò que preveu la Resolució EDC/1468/2005, d’11 de maig (DOGC núm. 4385, de 17.5.05).