Resum de l'entrevista de la Consellera d'educació Marta Cid i la Directora general de recursos humans, la senyora Montse Guri, amb els representants del sindicat AMES

L'entrevista es va realitzar el dimarts 19 d'abril i va durar més d'una hora. Els representants del sindicat AMES van presentar una proposta escrita (veure proposta) sobre la necessitat d'arribar a un pacte entre tots els partits polítics per aconseguir que el nostre sistema educatiu no hagi de canviar cada vegada que es produeix un canvi de partit en el Govern. Van parlar de la necessitat d'establir una prova externa d'entrada al Batxillerat i a la FP com ara són les PAU per entrar a la Universitat. Van comentar que les avantatges de l'establiment d'aquestes proves eren:

1. Que serien un gran estímul per animar a la majoria del alumnes de l'ESO a estudiar més i preparar-se millor. Van comentar que els alumnes de Secundària actuen en funció de si és o no imprescindible fer una cosa per passar de curs i que, si legalment no ho és, per molt que els professors insisteixin no ho fan. Si fos necessari superar aquesta prova per entrar en el Batxillerat o en la FP, els alumnes estudiarien molt més i quasi tots ells passarien (per exemple la selectivitat la passa el 90%). En aquest sentit van comentar que establir, com proposa la futura LOE, que es pugui passar de curs amb tres assignatures pendents al juny i sense necessitat de fer proves al setembre, disminuirà encara més la motivació dels alumnes per estudiar.

2. Que seria un gran estímul per als professors. Aquests, al constatar que els seus alumnes tornen a necessitar adquirir uns determinats coneixements per passar a l'etapa següent, veurien que la seva professió d'ensenyants torna a ser necessària i que ja no són simples guardadors d'adolescents. Recuperarien així la seva il·lusió professional i, per tant, augmentaria el seu desig de millorar la seva forma d'ensenyar, d'introduir les noves tecnologies i d'actualitzar-se amb més freqüència en la seva especialitat.

3. Disminuiria dràsticament el fracàs escolar al final de l'ESO ja que es podria disminuir els nivells en competències bàsiques necessàries per aprovar l'ESO, sense posar en perill el nivells inicials propis del Batxillerat i de la FP, ja que, abans, els alumnes haurien de superar una prova d'entrada al Batxillerat i la FP. Els alumnes que no superessin la prova podrien optar per seguir un any més d'escolarització gratuïta fen el 4t d'ESO si el centre no posa inconvenients. Amb aquest model els alumnes que a partir dels 15 anys passessin a fer un curs de preparació per al mon laboral, també podrien titular-se en ESO. El batxillerat hauria de ser de tres anys i, a la pràctica, ja ho és perquè molts alumnes han de repetir un curs.

4. L'Administració disposaria anualment de dades objectives per poder valorar el sistema educatiu, els centres, els equip directius i els professors. Evidentment, per establir comparacions s'hauria de tenir molt en compte el tipus de zona i d'alumnes que té cada centre i disposar de dades de no menys de 5 anys. Nosaltres (AMES) no considerem admissible intentar fer avaluacions anuals del professorat per renovar la seva continuïtat en el centre, com s'ha proposat recentment en el "Pacte Nacional per a l'Educació", i molt menys en base a dades subjectives com són "grau d'implicació en el projecte del centre", "participació en activitats educatives complementàries i extraescolares" o ser "moralment fiable".

5. Molts dels problemes de conflictivitat entre alumnes i de conflictivitat entre alumnes i professors neixen d'un sistema educatiu que fa innecessari estudiar per promocionar de curs. Sense res que fer i amb la seguretat de permanència en el centre facin el que facin, molts alumnes que no volen seguir estudiant el mateix que els altres, s'acaben barallant entre ells o barallant-se amb el professorat. Cal tornar a fixar uns mínims més alts per poder promocionar de curs.

La Directora Montse Guri va comentar que era veritat que s'havia detectat un gran desnivell entre la preparació que es demana al final de l'ESO i la que es demana en el 1r de Batxillerat. La Consellera Marta Cid, que també va estar tota l'estona escoltant amb interès el que explicàvem, va comentar que passaria el nostre escrit al Director d'Ordenació Educativa, el senyor Blai Gasol, i que esperava que, amb tots els canvis que es produiran en el futur, es pogués millorar la situació que nosaltres havíem comentat. Ara ens toca esperar a veure si la nostra proposta és inclosa en la futura Llei Catalana de l'Educació. Seria molt interessant que fos recolzada des d'altres associacions i col·lectius.

Sindicat AMES