RESUM DE L'ESBORRANY DEL NOU SISTEMA D'OPOSICIONS QUE ES DISCUTIRÀ EL MES DE SETEMBRE DE 2011

La propera convocatòria serà la primera que es farà després del període transitori (2007-2011) en què el sistema afavoria els professors interins valorant molt els anys de docència en centres públics, amb l'objectiu de disminuir el percentatge d'interins en les plantilles. Les principals diferències del futur sistema respecte al model anterior són:

  1. Torna a haver un examen pràctic
  2. La primera part de les oposicions torna a ser eliminatòria
  3. La part de coneixements augmenta la seva influença en la nota final sobre la part d'experiència docent

La nova proposta, sobre el Sistema d’Oposicions encara pendent de negociació, consistiria en les següents tres FASES

1ª FASE. OPOSICIÓ

1ª PROVA. Serà eliminatòria. Contarà de dos parts, la A i la B, que es valoraran conjuntament. Té com a objectiu demostrar els coneixements:

Part A. Consistirà en el desenvolupament per escrit d'un tema del temari de l'especialitat triat per l'aspirant d'entre dos extrets a l'atzar pel tribunal i a respondre per escrit a 5 de les 7 qüestions que se li

formulin. Aquestes 7 qüestions seran extretes a l'atzar pel tribunal entre els epígrafs en els quals estaran subdividits cadascun dels temes que configuren el temari de l'especialitat.

Part B. Serà un exercici pràctic per a comprovar que els candidats posseeixen la formació científica i el domini de les estratègies i habilitats tècniques més convenients per a l'exercici docent de l'especialitat.

Aquesta primera prova tindrà una valoració de 0 a 10 punts, corresponent a la mitjana aritmètica de les puntuacions de les dues parts. Cadascuna d'elles es valorarà de 0 a 10 punts, amb dos decimals, havent d'arribar a l'aspirant, per al càlcul de la nota mitja, una puntuació igual o superior a 4 punts en cadascuna

de les parts. Per a la superació d'aquesta prova es requerirà una puntuació igual o superior a 5 punts.

2ª PROVA. La prova consistirà en la preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una unitat didàctica de la programació presentada per l'aspirant d'un dels cursos de l'especialitat a la qual opta. L'aspirant triarà la unitat didàctica d'entre dues extretes a l'atzar per ell mateix de la seva pròpia programació. En

l'elaboració de la citada unitat didàctica haurien de concretar-se els objectius d'aprenentatge que es persegueixen amb ella, els seus continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es van a plantejar en l'aula i els seus procediments d'avaluació. En el cas de l'ensenyament bàsic, es farà especial referència a la contribució que es pot fer des d'aquesta unitat didàctica a l'adquisició de les competències

bàsiques de l'educació obligatòria

Per a la programació de la Unitat didàctica l'aspirant disposarà d'una hora i en la seva exposició oral podrà utilitzar els materials i recursos que consideri necessaris i que haurà d'aportar ell mateix. En la unitat didàctica haurien de concretar-se els objectius didàctics, els continguts o objectes d'aprenentatge seleccionats, la seqüència d'activitats que es proposa així com els criteris, tècniques i instruments d'avaluació. Es valorarà especialment la incorporació de les *TIC i la utilització d'altres recursos adequats per a la realització d'aquesta Unitat didàctica.

Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, amb dos decimals, havent d'arribar a l'aspirant per a la seva superació, una puntuació igual o superior a 5,00 punts.

La puntuació total de la fase d'oposició serà la mitjana aritmètica de les dues proves, arrodonida a dues decimals, i es considerarà superada quan aquesta puntuació sigui igual o superior a 5,00 punts. La fase d’oposició correspon a 2/3 parts de la nota global i una 1/3 pertanyerà a la fase de concurs (mèrits).

2ª FASE. CONCURS (MÈRITS)

En la fase de concurs es valoraran, en la forma que estableixin les convocatòries, els mèrits dels aspirants: la formació acadèmica i l'experiència docent prèvia. Resultaran seleccionats per a passar a la fase de pràctiques aquells aspirants que, una vegada ordenats segons la puntuació global de les fases d'oposició i concurs, tinguin un nombre d'ordre igual o menor que el nombre total de places convocades, en el corresponent cos i especialitat, per la respectiva

3ª FASE. PRÀCTIQUES

La fase de pràctiques té per a l'aspirant caràcter formatiu i es desenvoluparà en un Centre públic docent en el qual s'imparteixin els ensenyaments de l'especialitat a la qual es presenta el candidat. Aquest Centre haurà de contar amb un Pla de Pràctiques en el qual, entre unes altres, figuraran les activitats de formació en el centre que haurà de realitzar l'aspirant, així com la programació de l'assistència a classes i tutories, en companyia del professor titular, en els ensenyaments a les quals es presenta el candidat. El pla de pràctiques serà elaborat per una comissió del claustre, aprovat per aquest i ratificat pel consell Escolar del centre. En aquesta fase l'aspirant exercirà la funció docent al llarg d'un curs acadèmic. Impartirà docència directa, durant un màxim del 50% del seu horari, a grups d'estudiants de l'etapa o especialitat per la qual va ser seleccionat i participarà de manera activa i rellevant en algun projecte de millora educativa del centre. Al començament d'aquesta fase l'aspirant haurà de realitzar una programació didàctica dirigida a l'alumnat a qui impartirà docència directa. Al llarg del curs anirà posant en pràctica aquest projecte de treball, incorporarà els ajustaments i modificacions que resultin convenients i anirà recollint en una Memòria l'esdevingut durant el procés seguit.