RESULTATS DE L'ACCÉS A CÀTEDRES DE L'ANY 2010

El 30 de setembre de 2010 està previst que es faci pública la llista provisional dels aspirants seleccionats i no seleccionats amb el desglossament dels mèrits corresponent a la convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics feta pública per la Resolució EDU/780/2010, de 17 de març.

Aquestes llistes es podran consultar a través de la pàgina d'internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio. Es pot accedir directament en: http://aplitic.xtec.cat/e13_gte_cat/jsp/LoginDoc.jsp

Hi ha un termini de set dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes, per a la presentació de reclamacions davant la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu. Aquestes reclamacions només es podran presentar de manera telemàtica, amb usuari i contrasenya XTEC, mitjançant el mateix procediment que permet fer la consulta de la llista.

L'aportació de documentació justificativa, si escau, s'haurà de lliurar dins el mateix termini als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona o per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adreçada a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona)

El termini per a la presentació de reclamacions finalitza el dia 7 d'octubre de 2010.