AMES

ACCiÓ MILLORA ENSENYAMENT SECUNDARI Antonio Jimeno - President

Apartat de Correus 20.091

08080 Barcelona

Senyor,

En el tràmit d'informació pública a què el Departament d'Educació ha sotmès el projecte de Decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'Educació secundària obligatòria, heu participat presentant un escrit d' al·legacions en el termini establert en l'Edicte de 28 de març de 2007 (DOGC núm. 4854, de 2.4.2007).

Vistes les al·legacions presentades a aquest projecte de decret, em plau informar-vos que les hem estudiades i que, així mateix, les hem valorades amb el degut interès per tal d'aconseguir que el text s'adeqüi a les necessitats educatives de l'alumnat. És per això que us informem que:

1. L'article 12. Àmbits de coneixement, que vol afavorir la integració de coneixement

en especial en els primers cursos de l'etapa, s'ha modificat en el sentit següent:

EI Departament d'Educació establirà els requisits de formació i/o titulació que haurà de reunir el professorat d'educació secundària per impartir les matèries pròpies d'un àmbit de coneixement, d'acord amb el que disposa l'article 26.3 i la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Així mateix, l'àmbit de coneixement s'avaluarà en funció de cada una de les matèries que el componguin.

Pel que fa al decret, també es refereix als àmbits de coneixement en els programes de diversificació curricular, en l'educació de persones adultes i en els programes de qualificació professional inicial.

2. En relació amb l'horari de l'ESO i l'autonomia de centre, no és objecte d'aquest decret que els consells escolars puguin decidir si fan jornada continuada.

3. Pel que fa a l'establiment d'una prova per a l'alumnat externa als centres en acabar l'ESO, es considera que no és pertinent i que ja està establerta una avaluació diagnòstica dels centres en aquest decret.

4. En relació amb la realització de proves extraordinàries al mes de setembre, es considera que no és convenient tancar en aquest decret el moment en què s'han de fer les proves extraordinàries. En el decret es concreta que el Departament d'Educació establirà i regularà el procediment de les proves extraordinàries previstes en l'article 28.4 de la Llei Orgànica d'Educació, que en qualsevol cas s'emmarcaran en el procés d'avaluació contínua.

5. Les hores de classe assignades a la tutoria són imprescindibles per realitzar la tasca de tutoria grupal.

6. En relació amb el Projecte de recerca de quart curs de l'ESO i la seva substitució per un treball de final d'etapa, es considera que és molt important que l'alumnat pugui acabar l'ESO amb una idea bàsica del que suposa en la pràctica fer una petita recerca que permeti mostrar com es genera el coneixement.

7. En relació amb el currículum de les Ciències de la naturalesa, s'han introduït algunes de les consideracions proposades.

8. En relació amb les matèries de Música i Educació visual i plàstica, s'han incrementat 35 hores a cadascuna de les matèries, en el conjunt dels cursos de primer a tercer, per la qual cosa aquestes matèries tenen ara un total de 140 hores cadascuna.

9. En relació amb la matèria d'Educació per a la ciutadania i drets humans, té com a principal referència ètica la declaració universal dels drets humans i els diferents textos legals d'aplicació en els àmbits territorials corresponents.

10. En relació amb la matèria de matemàtiques, les al·legacions presentades no formen part d'aquest decret.

Tot agraint-vos l'interès i participació en la millora del projecte de decret, us saludo ben cordialment,

Montserrat Casas Vilalta

Directora general

Barcelona, 28 de maig de 2007