Primer comunicat del sindicat AMES sobre el document base del "Pacte Nacional per a l’Educació"

El dijous 20 de gener va ser presentat el document que ha elaborat una comissió d'experts anomenada pel Departament d’Educació. Ara pot ser discutit per tota la comunitat educativa. L'objectiu és que serveixi per arribar, abans de l'estiu, a un gran pacte per a l'educació signat per tots els partits polítics, els sindicats i la resta de sector implicats.

La nostra primera valoració del document presentat és òbviament negativa ja que no es fa cap referència a lalumnat. No es diu res sobre estratègies per estimular als nostres alumnes a estudiar més, ni sobre com aconseguir que millorin els seus hàbits de treball i la seva capacitat desforç. En el document només es parla del professorat, dels pares i mares (AMPA), dels Ajuntaments, de l'autonomia dels centres i de l'accés als centres.

Considerem que és un error pensar que les causes del mal funcionament del nostre sistema educatiu, com ha revelat l'informe PISA, són bàsicament: que els professors no estan ben preparats, que els pares i mares no coneixen prou bé el Projecte Educatiu del Centre, que els centres no tenen prou autonomia i que els Ajuntaments no estan participant prou en les escoles. Nosaltres pensem que les causes són unes altres molt diferents, concretament són que la promoció automàtica i l’actual tractament de la diversitat fins els 16 anys, que la Conselleria vol continuar, no funcionen ni poden funcionar mai.

Els problemes que presenta el nostre ensenyament no se solucionen, com es proposa en aquest document, canviant els requisits que s'exigeixen per arribar a ser professor, establint permisos laborals pels pares per anar a parlar amb el tutor, establint una setmana de vacances el mes de febrer, sent més exigents per donar concerts amb centres privats o revisant el funcionament dels consells escolars. És evident que en tots aquests punts hi ha moltes coses que es poden millorar, però quedar-se aquí és no saber el que està passant en els nostres centres d'ESO i Batxillerat.

Aquest document és un bon exemple dels resultats que s’aconsegueixen quan el primer que es busca no és millorar el sistema educatiu sinó satisfer als diferents col·lectius:

  1. Uns sindicats que només demanen millores de tipus econòmic i no de tipus professional, com és recuperar les competències necessàries per poder ensenyar i educar, avui molt disminuïdes a causa de la promoció automàtica i els decrets de drets i deures de l'alumnat.
  2. Unes associacions de pares que sobretot demanen que els centres estiguin oberts més dies i mes hores, sense introduir cap diferència entre la Primària i la Secundària. En la Secundària el més important no és el fet de recollir alumnes moltes hores sinó proporcionar-los una bona formació.
  3. Uns partit polítics que no volen admetre que la pèrdua d'alumnat del centres públics no s'origina per l'existència de centres privats concertats sinó pel fet d’estar obligats a seguir un itinerari únic fins els 16 anys i, en conseqüència, no poder oferir una via d'excel·lència gratuïta per a tots com sempre havien fet.

En la nostra opinió una bona llei d’educació hauria d’estimular a l'alumne a treballar i això requereix que tot alumne pugui trobar estímuls i un camí adequat a les seves capacitats i interessos de futur. Si no aconseguim aquesta fita, mai es produirà cap millora significativa en el nostre sistema educatiu.

La consellera ha fet molt bé en no assumir ja aquests plantejaments. Ara cal que escolti a les associacions de professors i als sindicats de professors de Secundària, que sempre han estat els gran oblidats. Amb un professorat que se sent menyspreat perquè no es té en compte la seva opinió, que és l’única veu dels "experts" perquè procedeix de l’experiència diària, difícilment pot anar bé cap llei d'ensenyament.

Catalunya precisa de lleis realistes que solucionin problemes concrets, tant presents com futurs, i no lleis que simplement reflecteixin els interessos de determinats grups de pressió. Esperem que el seny s'imposi i s'iniciï un debat en profunditat sobre l'educació i sobre l'ensenyament. És preferible aconseguir un document base amb consens d'aquí un any i mig que posar-se ja a fer una llei sobre un document que desaprova gran part dels professionals que l'han d'aplicar.

Sindicat AMES