Generalitat de Catalunya

Departament d'Ensenyament

SG/AJ/ENC

Resolució de 28 d'abril de 2004, de la reclamació formulada per diferents professors d'ensenyaments secundaris per al reconeixement de complement singular reconegut ais mestres de primària que imparteixen docència en centres de secundaria.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vistes les reclamacions presentades pels professors que es relacionen en l'annex que s'adjunta a la present Resolució, en resulten els següents

FETS

lr. Els professors d'ensenyaments secundaris, relacionats a 1"annex d'aquesta resolució, han solˇlicitat en sengles escrits de reclamació) que se'ls reconegui el dret a percebre el complement que perceben els mestres de primària que imparteixen docència ais centres de secundaria i que se'ls concedeixi. aquest complement amb efectes retroactius des d'octubre de 1998.

2n. Fonamenten l'esmentada pretensió en considerar que com a professors de secundaria tenen el, mateix dret a percebre aquest complement ja que a més de realitzar les mateixes tasques docents que els mestres que fan classe ais alumnes del primer cicle d'ESO, donen l'ESO i al batxillerat, i per tant en virtut del discriminació insten l'esmentada reclamació.

Ais fets anteriors són d'aplicació els següents

FONAMENTS LEGALS

Primer.- Les reclamacions presentades, a més de ser similars en la forma, presenten, una identitat quant a l'objecte, la causa i la pretensió formulada.

L'article 73 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, estableix que:

"l'òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, sigui quina sigui la forma de la iniciació, pot disposar-ne l'acumulació amb d'altres procediments amb els quals tingui una identitat substancial o una connexió íntima. Contra l'acord d'acumulació no és procedent cap recurs'.

Així doncs, en aplicació de l'esmentat article resulta pertinent, en el present cas, acumular totes les reclamacions formulades fins a la data d'avui, i que

corresponen als reclamants que consten ais annexos d'aquesta resolució, en un mateix procediment a l'efecte de resoldre'ls de forma comuna.

 

Segon.- Pel que fa a l'objecte de les reclamacions plantejades, cal analitzar en primer lloc quina és la causa que va motivar el reconeixement d'aquest complement i per que ais mestres que presten serveis en el primer cicle de l'ESO.

En aquest sentit, i com a conseqüència de l'aplicació de la reforma educativa introduïda per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu -LOGSE- a partir dels cursos 1996-97 i 1997-98, els alumnes de 7é i 8é d'EGB van passar a convertir-se en alumnes de primer cicle de l'ESO, ensenyaments que d'acord amb la disposició transitòria quarta de la LOGSE podien ser impartits per mestres i per professors de secundària.

Tanmateix, i encara que aquests funcionaris presten serveis en centres d'educació secundària, el fet de pertànyer al cos de mestres o al cos de professors de secundària, 1 comporta una diferència salarial en quant als nivells 21 i 24 de complement de destinació que tenen reconeguts,, respectivament, aquests funcionaris.

D'acord amb la disposició addicional quinzena de la llei 3011984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, el nivell del complement de destinació dels cossos docents es fixa en relació amb el cos al qual pertany el funcionari i no en relació amb el lloc de treball que ocupen. Així, l'article 53 de la Llei 4211994, de 31 de desembre, sobre mesures administratives i d'ordre social, fixa per al cos de mestres un nivell de complement de destinació 21. i per al cos de professors de secundària un nivell 24.

En conseqüència, en el cos de mestres el nivell del complement de destinació és el nivell 21 amb independència del lloc concret que es desenvolupi, amb la qual cosa els mestres que presten serveis en un lloc de treball corresponent al primer cicle de l'ESO al qual correspon un nivell de complement de destinació superior al 21, no poden cobrar el complement que realment té atribuït -el lloc de treball que desenvolupen (nivell 24, que és el que l'esmentat article 53 reconeix ais funcionaris del cos de professors de secundària), sinó que, han de cobrar com a complement de destinació el de nivell 21, que és l'assignat al cos de mestres, amb independència del lloc de treballi al qual puguin estar adscrits.

En aquest sentit, la doctrina establerta pel Tribunal Suprem, en 1 interès de llei, en la sentencia de 16 de gener de 1998 conclou que,

debemos fijar como doctrina legal la siguiente: El nivel 21 del complemento de destino asignado al cuerpo de Maestros es único para todos los funcionarios integrantes de dicho cuerpo, con independencia del puesto de trabajo concreto corresponda al primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y tenga señalado, en cuanto tal puesto de trabajo, un nivel de complemento de destino superior, y ello tanto bajo la vigencia de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 2, de la Ley 3011984 como del artículo 53 de la Ley 4211994.

Per tant, i atès aquest marc legal, els funcionaris del cos de mestres que a partir de la implantació dels nous ensenyaments van passar a prestar serveis en centres de secundaria no podien percebre un complement de destinació de nivell 24 reconegut als professors de secundària.

Tanmateix, i en virtut dels principis d'igualtat i no discriminació (principis invocats pels reclamants per fonamentar la seva pretensió), i per. equiparar les retribucions salarials d'aquests funcionaris, el Departament d'Ensenyament, abona aquesta diferencia, mitjançant un complement singular previst en el punt 4.2 de l'Acord de 21 de desembre de 1995, de la Mesa Sectorial de Negociació del personal Docent, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 23 de maig de 1996, que estableix que: els mestres que passin a prestar serveis a I'ESO percebran un complement singular igual a la diferencia retributiva entre el complement de destinació dels funcionaris dels cossos de secundària i el que perceben, com a funcionaris del cos de mestres.

Per tant " l'objectiu de l'esmentat complement singular (i que en la nòmina es reflecteix com a "complement diferencial nivell ESO") és anivellar el complement de destinació de tot el professorat que imparteix docència a l'ensenyament secundari, i no retribuir condicions particulars de les tasques docents que realitzen els mestres o professors de secundaria, com alˇleguen els reclamants.

Així, el complement que els recurrents pretenen que els sigui reconegut, és exactament la diferencia entre el nivell 24 del complement de destinació del cos de professors de secundaria (554,07 E) i el nivell 21 corresponent al cos de mestres (449,91 E), i que es concreta, per a l'any 2004, en 104,16 E bruts mensuals.

Finalment, els Tribunals Superiors de Justícia en aplicació de la doctrina abans esmentada del Tribunal Suprem (Sentències del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, d'11 de març de 2002, S. del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de desembre de 2002 .... ), si bé consideren que no es pot reconèixer el nivell 24 del complement de destinació dels professors de secundària ais mestres que imparteixen classes als alumnes del primer cicle de l'ESO, si que reconeixen el dret que tenen aquests mestres a la percepció d'una quantitat equivalent a la diferencia entre els esmentats nivells, dret que en el cas concret d'aquesta resolució, es satisfet, com ja s'ha exposat, mitjançant el complement sinó

esmentats mestres en compliment del que va establir l'Acord de 21 de desembre de 1995, de la Mesa Sectorial de Negociació del personal Docent.

Per tant, vistos els fets i fonaments legals aplicables i vist l'informe de l'Assessoria jurídica

 

RESOLC:

 

Desestimar les reclamacions presentades pels professors d'ensenyament secundari, relacionats a l'annex d'aquesta resolució, mitjançant les quals van solˇlicitar se'ls reconegués el complement singular reconegut als mestres de primària que imparteixen ensenyaments de secundària.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la circumscripció en que té la seva seu l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat, d'acord amb l'article 14.2 de la llel 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la recepció de la seva notificació, segons el que disposa l'article 46 de la Llei 2911998, esmentada.

Així mateix, les persones interessades poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el secretari general d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/.1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 d'abril de 2004

 

Ramon Martínez i Deu

Secretari general

 

Totes les pàgines estan signades a l'esquerra i porten segell amb data del

17- 05 - 2004.

 

Aquesta resolució va ser rebuda a Correus el 27 - 05 - 2004