La reforma educativa

Antonio Jimeno. President del sindicat de professors AMES

La reforma educativa (VERSIÓ EN CATALÀ)

 

Els dos grans problemes del nostre sistema educatiu són que propicia la falta d'esforç de l'alumnat i que no ofereix una pluralitat de vies educatives fins a després dels 16 anys. La falta d'esforç s'origina en el moment que l'alumnat constata que no és necessari fer-ho per promocionar de curs. Els centres no poden evitar-ho ja que si ho fessin molts alumnes se n'anirien a altres centres més permissius. En la falta d'esforç també hi influeix que la llei actual estableix que els alumnes repetidors, encara que ho suspenguin tot, han de promocionar de curs a l'any següent. Per tot això és un gran encert de la reforma plantejada pel ministre Wert, l'establiment d'una prova externa al final de cada etapa, la superació de la qual serà necessari per accedir a l'etapa següent. Aquestes proves són el gran estímul que el nostre alumnat necessita per a esforçar-se més. Gràcies a aquestes proves estem segurs que en pocs anys millorarà molt la capacitat d'esforç i el nivell de coneixements dels nostres alumnes i que els seus resultats en les proves internacionals (PISA) també seran molt millors.

 

L'altre gran encert de la reforma plantejada pel ministre Wert és l'establiment d'una certa diversitat de vies ja a partir de 3r d'ESO, mitjançant algunes matèries diferents, i de l'establiment a 4t d'ESO de dues modalitats: la dirigida cap a la FP i la dirigida cap al Batxillerat, seguides de dues proves externes diferents d'accés a aquestes etapes. D'aquesta forma el 4t d'ESO es converteix, a la pràctica, en un primer curs de FP i en un primer curs de Batxillerat.

 

Tots aquests plantejaments poden facilitar un gran acord social i polític per l'educació, que per fi doni estabilitat al sistema. Sembla que s'ha agafat el camí adient per millorar el nostre sistema educatiu.

 

Antonio Jimeno. President del sindicat de professors AMES

 

La reforma educativa (VERSIÓN EN CASTELLANO)

 

Los dos grandes problemas de nuestro sistema educativo son que propicia la falta de esfuerzo del alumnado y que no ofrece una pluralidad de vías educativas hasta después de los 16 años. La falta de esfuerzo se origina en el momento que el alumnado constata que no es necesario hacerlo para promocionar de curso. Los centros no pueden evitarlo ya que si lo hicieran perderían los alumnos que se irían a otros centros más permisivos. En la falta de esfuerzo también influye que la ley actual establece que los alumnos repetidores, aunque lo suspendan todo, deben promocionar de curso al año siguiente. Por todo ello es un gran acierto de la reforma planteada por el ministro Wert el establecimiento de una prueba externa al final de cada etapa, cuya superación sea necesaria para acceder a la etapa siguiente. Estas pruebas serán el gran estímulo que nuestro alumnado necesita para esforzarse más. Gracias a estas pruebas estamos seguros de que en pocos años mejorará mucho la capacidad de esfuerzo y el nivel de conocimientos de nuestros alumnos y que sus resultados en las pruebas internacionales (PISA) también serán mucho mejores.

 

El otro gran acierto de la reforma planteada por el ministro Wert es el establecimiento de una cierta diversidad de vías ya a partir de 3º de ESO, mediante algunas materias diferentes, y del establecimiento en 4º de ESO de dos modalidades: la dirigida hacia la FP y la dirigida hacia el Bachillerato, seguidas de dos pruebas externas diferentes de acceso a dichas etapas. De esta forma el 4º de ESO se convierte, en la práctica, en un primer curso de FP y en un primer curso de Bachillerato.

Todos estos planteamientos pueden facilitar un gran acuerdo social y político por la educación, que por fin de estabilidad al sistema. Parece que se ha iniciado el camino correcto para mejorar nuestro sistema educativo.

 

Antonio Jimeno. Presidente del Sindicato de profesores AMES