NORMATIVA RECURSOS DE REPOSICIÓ CÀTEDRES 2009

7.2 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions per possibles errors, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu proposarà al conseller d'Educació la declaració dels aspirants que han estat seleccionats.

El Departament d'Educació publicarà al DOGC la resolució que farà pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

A efectes informatius es podran consultar a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio (seguir l'itinerari: Serveis i tràmits | Oposicions i concursos | Professorat | Accés a cossos de catedràtics) les llistes dels aspirants seleccionats i no seleccionats, on constaran per a cada aspirant les puntuacions de tots el mèrits desglossats en apartats i subapartats.

Contra la resolució publicada al DOGC que fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d'aspirants seleccionats i la llista única d'aspirants no seleccionats, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
[Índex]

.8 Nomenament de funcionaris de carrera

Una vegada publicada al DOGC la resolució per la qual es declarin seleccionats els aspirants a accedir als cossos de catedràtics, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació, Política Social i Esports nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin superat el procediment selectiu. El nomenament tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2009.