PROPOSTA PER A MILLORAR L'ENSENYAMENT

Antonio Jimeno i Eva Sastre
Sindicat de professors AMES
www.ames-fps.com E-mail: ames@telefonica.net T: 659 002 871

Amb la legislació vigent i amb la derivada de la LOE les Juntes d'Avaluació poden canviar les qualificacions finals dels alumnes sense cap prova escrita comparable. Per fer-ho és suficient dir que és una decisió del professorat. Això està portant a que el nombre d'aprovats de molts centres no depengui únicament dels rendiments acadèmics dels alumnes sinó del nombre de sol·licituds de matrícula, dels espais disponibles, d'intentar mantenir la plantilla de treballadors i d'intentar augmentar el prestigi del centre per aconseguir més alumnat. En resum, avui el nostre ensenyament Secundari amaga un gran percentatge de frau a la societat.

Molts pares pensen que els seus fills estan rebent una bona preparació, quan en realitat el que estan fent és perdre els millors anys de la seva vida per assolir els coneixements, els hàbits de treball i la capacitat d'esforç que tant útils els serien per a la seva vida d'adult.

En el sindicat de professors AMES considerem que per tal de millorar aquesta situació és urgent establir per part de l'Administració un control extern als centres sobre els coneixements reals dels seus alumnes al final de l'ESO. Aquests controls ens permetria saber a tots, a l'Administració primer i a tota la societat després, si el centre està complint o no la seva funció, és a dir si està utilitzant bé els recursos que cada any rep de la societat.

Per no augmentar més el fracàs escolar proposem que en lloc d'establir un revàlida al final de l'ESO, aquesta prova externa sigui una prova d'accés a l'ensenyament postobligatori, és a dir una prova d'accés al Batxillerat i als CFGM com les actuals PAU ho són per accedir a la Universitat. Seria obligatòria només pels alumnes que, després d'aprovar l'ESO, volguessin continuar estudiant. Aquestes proves haurien de ser realitzades per funcionaris docents externs al centre i seguint un model semblant al de les actuals PAU.

Els proposem que s'aprofiti el marc de llibertat que deixa la LOE per establir aquestes proves a nivell de Catalunya. Donat que aquesta mesura no es contempla en la LOE, el seu establiment a Catalunya es podria fer de la següent manera:

  1. Establir que a Catalunya per estudiar el Batxillerat o un CGFM en un centre que tingui més demandes que places, sigui públic o concertat, un dels factors fonamentals per decidir quins alumnes tenen prioritat a entrar, sigui la qualificació de l'alumne en aquestes proves.
  2. Que els ciutadans de Catalunya abans de matricular als seus fills en un centre per cursar l'ESO, tinguin dret a saber les qualificacions que tenen els alumnes de cada centre en aquestes proves.
  3. Que els resultats dels alumnes d'un centre a lo llarg d'un període de com a mínim cinc anys, sigui un dels factors fonamentals per, en comparació amb els resultat d'altres centres, del mateix barri o d'altres barris del mateix context social, valorar :

  1. La funció directiva del centre en quan a la seva continuïtat una vegada finalitzat el seu mandat.
  2. L'activitat professional del professorat en relació a tots els aspectes propis de la futura carrera docent.
  3. La concessió o no de recursos extraordinaris als centres que els demanin.
  4. La renovació o no dels concerts en el cas dels centres concertats.

Creiem que aquest tipus de proves són indispensables si volem frenar el procés de degradació contínua que avui pateix el nostre ensenyament Secundari. Seria un gran estímul per als nostres alumnes per estudiar més i augmentaria la il·lusió professional del professorat de Secundària al recuperar aquest la seva professió que és la d'ensenyar i, a través de l'ensenyament, també poder educar.

Avui Catalunya ha de optar entre anar cap a una societat de ciutadans mal preparats i sense capacitat d'esforç, amb uns pocs dirigents ben preparats, o anar cap a una societat de ciutadans molt ben qualificats, sigui en activitats manuals o en activitats intel·lectuals, i amb una gran capacitat d'esforç.

Continuar sense cap control extern a l'ensenyament obligatori, l'únic que cursen tots el ciutadans, ens portaria a la primera situació i això significa la fi del nostre projecte de futur com a país. Volem recordar que el més important d'un país no és ni la seva indústria ni la seva tecnologia sinó la preparació dels seus joves.

Barcelona, 20 de març de 2006

 

Antonio Jimeno Fernández Eva Sastre i Mulet

President del sindicat AMES

Vice-presidenta del sindicat AMES