PROTOCOL DE NEGOCIACIÓ PER AL PERÍODE 2004/2005, ACORDAT ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I LES ORGANITZACIONS SINDICALS AMB REPRESENTACIÓ A LA MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals signants d’aquest protocol entenen que la situació actual de canvis en l’aplicació del sistema educatiu i la necessitat d’adaptar-lo als nous requeriments de la societat actual exigeix l’adopció de mesures que afavoreixin la millora qualitativa del servei públic de l’educació, especialment en allò que es refereix al professorat i als recursos econòmics i materials dels centres docents i dels serveis educatius, així com a les condicions en què es desenvolupa la tasca docent.

El professorat de l’ensenyament públic constitueix un dels elements claus del nostre sistema educatiu, per la qual cosa disposar d’un professorat que pugui exercir les seves funcions en les millors condicions és un objectiu compartit pel Departament d’Educació i les organitzacions sindicals. Per aconseguir-ho, cal acordar amb les organitzacions sindicals una ambiciosa política de personal, encaminada a la millora de la tasca educativa que es realitza en els centres, així com a disposar d’un professorat laboralment reconegut, professionalment qualificat i socialment compromès.

L’Administració educativa, mitjançant la dotació de recursos adients, ha de vetllar pel bon funcionament del sistema educatiu, potenciant tots aquells processos que afavoreixin la millora de l’ensenyament, en tots els seus nivells educatius: sistema d’accés del professorat, provisió i definició dels llocs de treball, plantilles dels centres docents públics i dels serveis educatius, promoció professional, responsabilitats i tasques dels càrrecs directius i òrgans de coordinació, i, en general, les condicions laborals i retributives del professorat.

Aquesta nova política de personal negociada amb els representants del professorat és especialment necessària en uns moments com els actuals en els quals s’ha anat incorporant a l’escola noves funcions diferents a les que tradicionalment tenia assignades i per a les quals s’havia format el professorat. Cal, doncs, establir uns nous perfils professionals de la professió docent, aprofitant l’experiència del nostre professorat per a fer-ho i per a millorar l’educació que s’ofereix en els centres escolars públics.

L’objectiu fonamental que es proposa assolir el futur acord entre les organitzacions sindicals i el Departament d’Educació, és la millora de l’ensenyament pública tot implementant mesures que, entre d’altres, permetin desenvolupar plenament els projectes educatius de centre i la seva autonomia. I en conseqüència, també caldrà revisar i millorar les condicions laborals del personal docent.

Per això, es fa necessari millorar l’organització i la gestió dels centres educatius públics basada en una dedicació efectiva, en la implicació i assumpció de responsabilitats del projecte educatiu de centre.

En aquest context, cal revisar les tasques i funcions de determinats llocs de treball docent i avaluar la tasca professional del professorat, tant individual com a col·lectiva, que defineixin uns nous perfils professionals. Així mateix, una vegada s’hagi definit aquest nou model organitzatiu i d’autonomia dels centres docents públics, caldrà complementar-lo amb un nou acord de plantilles de centres i serveis educatius.

En aquest sentit, redefinir una formació del professorat adequada a les necessitats del centre i la millora dels seus recursos, constitueixen dos eixos bàsics per aconseguir aquests objectius.

Aquesta nova política de personal haurà de dissenyar també un nou sistema d’accés a la funció pública docent, promoure el treball en equip i l’estabilitat dels equips docents, tot potenciant el compromís del professorat amb el projecte educatiu del centre.

Així mateix, caldrà revisar les condicions de treball del professorat relacionades amb el desenvolupament de la llei de prevenció de riscos laborals.

Cal tenir en compte, a més, que el procés de negociació es produeix simultàniament a diversos fets, entre els quals, el procés de modificació de la Llei de Qualitat, els treballs per l’assoliment del Pacte Nacional per l’Educació o el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en relació amb les competències de la Generalitat en matèria educativa. En aquest sentit, en el procés de negociació que ara s’inicia s’estudiaran i acordaran aquelles propostes de modificació de la legislació esmentada, amb la finalitat que puguin ser trameses a l’òrgan corresponent. Els resultats que es puguin obtenir en tots aquests processos acabaran determinant un marc legal més o menys ampli pel disseny de la política de personal i, en general, de la definició final dels elements més importants del nostre sistema educatiu que, d’una manera o altra, incideixen en les condicions en les quals el professorat ha de desenvolupar la seva feina. Per això, el calendari de negociació que s’ha acordat ha tingut en compte totes aquelles circumstàncies.

Finalment, per tal que el Protocol de Negociació ara acordat tingui una incidència positiva i significativa en l’impuls d’una nova i més fructífera relació entre el Departament d’Educació i els sindicats, es considera convenient acordar el procediment general de negociació. Amb aquesta finalitat, s’acordarà un procediment general de negociació al començament del procés..

En conseqüència, en el present protocol s’inclou un conjunt de matèries que seran objecte de negociació al llarg del curs 2004-2005 amb la finalitat d’arribar, abans del 30 de maig de 2005, a un acord que dissenyi un marc global d’actuació en matèria de professorat i que permeti una millora en les condicions de treball de tot el professorat i, alhora, l’assoliment dels objectius previstos a la planificació educativa.

En aquest protocol, s’inclouen unes primeres mesures a aplicar l’1 de setembre de 2004 en relació amb el reconeixement de la tasca dels tutors de tots els nivells educatius, i dels coordinadors de prevenció de riscos laborals dels centres d’una línia d’educació infantil i primària i de les zones escolars rurals

En conseqüència, el Departament d’Educació i les organitzacions sindicals sotasignades acorden iniciar un procés de negociació sobre els temes, i amb el calendari, que tot seguit s’indica:

A.- Primeres millores a aplicar:

1.- Vigència de millores econòmiques d’acords anteriors:

Continuaran vigents, en general, aquells punts que han estat objecte d’acords anteriors i en particular aquells que tenen efectes econòmics (bestreta del personal substitut, complement de tutories, complements dels coordinadors de riscos laborals i altres coordinadors, llicències d’estudis, etc.).

2.- Acord sobre diferents complements específics docents:

a) Extensió dels complements de tutoria als tutors d’educació infantil, educació primària, batxillerat, formació professional i ensenyaments artístics i establiment de complements pels professionals de suport educatiu en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC):

Assignar un complement de 24,89 € /mes als tutors de tots aquests nivells educatius, amb efectes de l’1 de setembre de 2004.

A partir de l’1 de setembre de 2005 aquest complement s’incrementarà en 24,89 € /mes, a més de l’increment de retribucions que s’hagi establert als pressupostos del 2005.

Els tutors d’aula d’acollida, tant d’educació infantil i primària, com d’educació secundària obligatòria, tindran la mateixa consideració que els altres tutors de grup classe, i se’ls assignarà el corresponent complement específic. També tindran aquesta mateixa consideració els responsables de les unitats de suport d’educació especial.

Assignar un complement de 200,00 € als coordinadors de l’equip LIC i de 140,00 € als professionals de suport LIC, amb efectes de l’1 de setembre de 2004. L’assignació d’aquests dos complements serà transitòria fins la regulació, dintre dels serveis educatius del Departament d’Educació, del suport educatiu en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC).

b) Establiment d’un complement específic pels coordinadors de prevenció de riscos laborals en determinats centres d’educació infantil i primària.

Assignar un complement de 70.05 € /mes als coordinadors de prevenció de riscos laborals dels centres de tipologia H, amb efectes de l’1 de setembre de 2004.

c) Negociació futura de nous complements específics:

Com a conseqüència de la negociació de les tasques docents prevista en aquest protocol, es podran incorporar altres complements específics docents lligats a la dedicació horària i responsabilitat d’aquells professors que encara no el tenen assignat.

El Departament d’Educació accepta la proposta dels representants sindicals en el sentit que els mestres destinats a l’ESO i el Professors tècnics de formació professional puguin assolir una equiparació salarial global amb la resta del professorat de secundària, i en conseqüència, es promouran les iniciatives legislatives i reglamentàries necessàries per arribar a aquesta millora econòmica.

B.- Procés de negociació i calendari:

I.- Inici de la negociació en el primer trimestre del curs 2004/2005:

Octubre - novembre - desembre de 2004:

Comissió tècnica per a participar en el debat educatiu de la reforma de la legislació educativa:

Creació d’una comissió tècnica per a l’estudi, negociació i seguiment dels processos legislatius que en matèria educativa puguin derivar-se del debat convocat pel MEC sobre la reforma legislativa en matèria educativa.

Pacte sobre les condicions laborals del professorat interí:

1.- Professorat interí: millora de les condicions laborals, incloses les retributives. Entre les condicions laborals es revisaran i potenciaran aquelles mesures que impulsin i millorin les condicions d’estabilitat d’aquest professorat, i revisió del Decret 133/2001, sobre gestió de la borsa de professorat interí.

2.- Accés la funció pública docent.

3.- Convocatòria d’oferta pública d’ocupació.

Millores de les condicions laborals i econòmiques del professorat i de l’organització dels centres docents i serveis educatius:

4.- Any sabàtic.

5.- Responsabilitat civil i protecció jurídica del professorat en l’exercici de la funció docent.

6.- Manteniment i actualització de la jubilació voluntària anticipada.

7.- Salut Laboral: DAPs, aplicació al personal docent de l’article 25 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals, sobre l’adaptació o canvi del lloc de treball, protocol d’actuació per a la prevenció de l’assetjament moral a la feina i actuacions en aquesta matèria.

8.- Actuacions preventives de la salut del professorat: programes d’actuacions preventives i actuacions de formació al professorat en matèria de prevenció de riscos laborals, analitzant la conveniència de posar en funcionament, entre d’altres, grups de suport mutu en el si dels centres docents i orientant la formació personal a través de l’educació de les emocions.

9.- Salut i absentisme laboral del personal docent.

10.- Nou pla de formació permanent.

11.- Situació del professorat amb destinació a llocs de primer cicle de l’ESO i del professorat tècnic de formació professional destinat a places corresponents al cos de Professorat d’Ensenyament Secundari.

12.- Destinar l’increment d’aquest any 2004 del FAS docent a la subscripció de la pòlissa d’assegurança del personal funcionari i interí docent.

13.- Mesures per garantir efectivament els principis de coeducació educativa i polítiques efectives d’igualtat per raó de sexe entre el professorat.

14.- Condicions laborals dels personal docent itinerant.

15.- Constitució durant aquest curs 2004-05 d’una comissió tècnica per tractar l’acollida del personal d’adults al Departament d’Educació.

II.- Inici de la negociació en el segon trimestre del curs 2004/2005:

Gener – febrer – març de 2005:

a) Organització dels centres docents i plantilles de professorat; promoció professional docent; dedicació lectiva i jornada laboral; mobilitat i provisió definitiva i provisional; càrrecs directius i de coordinació docent.

16.- Provisió, provisional i definitiva, de llocs de treball (concurs de trasllats, adjudicacions provisionals estiu 2005 i nou sistema d’adjudicacions definitives i provisionals). Mobilitat del professorat (negociació dels criteris de supressions i habilitacions).

17.- Revisió de les funcions docents i de llur dedicació horària lectiva i complementària de tots els col·lectius, del sistema retributiu, de la promoció professional del professorat i d’altres millores dels drets i de les condicions laborals del personal docent, entre les quals es negociaran les condicions laborals dels majors de 55 anys, relacionades amb la tipologia del lloc de treball ocupat.

18.- Mesures ordinàries i extraordinàries de millora de l’atenció educativa a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i de prevenció i correcció dels retards en els processos d’aprenentatge i d’atenció educativa als alumnes amb NEE. Mesures de suport per a projectes específics i a la innovació educativa a l’aula.

19.- Revisió dels Reglaments Orgànics dels Centres i desenvolupament de l’autonomia acadèmica, organitzativa i financera en el marc d’una gestió autònoma, democràtica, participativa i responsable. Avaluació dels centres docents i del professorat.

20.- Criteris per a la dotació de plantilles als centres per al curs 2005/06 d’aplicació fins que es negociï el nou Pacte de Plantilles.

21.- Nou Acord de Plantilles dels centres educatius públics i establiment de nous perfils professionals. L’esmentat acord també inclourà concrecions dels següents col·lectius específics:

- Mestres destinats a escoles rurals.

- Escoles Oficials d’Idiomes.

- Centres d’educació especial.

- Escoles d’arts plàstiques i disseny.

- Educació de les persones adultes.

- Serveis educatius.

22.- Model de direcció i de participació en el govern i funcionament dels centres docents.

23.- Mesures per afavorir la convivència en els centres educatius, revisant el decret de drets i deures dels alumnes.

b) Professorat de formació professional:

24.- Negociació de les condicions de treball del professorat de formació professional, amb els següents punts:

= aspectes laborals específics del professorat de formació professional;

= aspectes específics d’organització dels centres que imparteixen FP;

 

III.- Inici de la negociació en el tercer trimestre del curs 2004/2005:

Abril – maig 2005

25.- Revisió dels Plans Estratègics de centre a partir dels resultats de la seva avaluació, que es durà a terme durant el curs 2004/05.

26.- Condicions de treball de la Inspecció educativa: reorganització i atribució de noves funcions, amb especial atenció a les relatives al foment, impuls i avaluació de la innovació educativa i l’autonomia escolar.

27.- Criteris per la dotació econòmica dels centres educatius per al curs 2005/06. Informació sobre el pressupost i la liquidació del capítol II dels centres docents públics.

28.- Acord de regulació de les relacions entre el Departament d’Educació i les Juntes de Personal Docent.

IV.- Calendari de negociació del punt II a)

La negociació relacionada amb el punt II a), referent a l’organització dels centres docents i plantilles de professorat; promoció professional docent; dedicació lectiva i jornada laboral; mobilitat i provisió definitiva i provisional; càrrecs directius i de coordinació docent, finalitzarà abans del 31 de desembre de 2005.

V.- Altres punts a tractar a la Mesa sectorial

El Departament d’Educació trametrà a la Mesa sectorial els següents aspectes:

= calendari escolar.

= tramitació d’un nou Decret d’admissió d’alumnes.

= nou model de procés electoral.

= constitució d’una comissió tècnica per realitzar el seguiment dels processos de preinscripció i matriculació en els centres docents públics, tractant de la revisió de la planificació escolar.

= constitució d’una comissió tècnica per a participar en el debat sobre l’impuls de la formació professional (aspectes organitzatius dels estudis d’FP; finançament i oferta dels cicles formatius).

Barcelona, 18 d’octubre de 2004

 

 

Per l’Administració Per les Organitzacions:

USTEC-STEs.IAC

Marta Cid i Pañella CCOO

Consellera d’Educació

 

UGT