Pautes i criteris d'elaboració del Projecte Docent vinculat al Departament Didàctic de l'especialitat

“Acció per la Millora de l'Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)"http://www.ames-fps.com //// E-mail: ames@telefonica.net //// T: 659 002 871 //// Apartat de Correus, 20091 (08080) Barcelona

En fons groc hem possat els canvis introduïts per la convocatòria definitiva respecte a l'esborrany inicial

ÍNDEX

  1. Què s'ha de fer?
  2. Quan s'ha de presentar?
  3. Quins aspectes s'han de tractar en cadascuna de les quatre opcions?
  4. On puc trobar idees sobre temes?
  5. Estructura d’un Projecte docent
  6. Quins aspectes pedagògics s’han de seguir?
  7. Quins són els criteris que s'utilitzaran per a valorar el Projecte docent?
  8. Què diu la convocatòria sobre el Projecte Docent?

1. Què s'ha de fer?

S'ha de fer un dossier sobre un Projecte docent relacionat amb el Departament Didàctic de l'especialitat a la que s'opta. El projecte ha de tenir una extensió màxima de 50 pàgines (aproximadament 500 paraules per pàgina) i, a més, pot venir acompanya de d’annexos. Es desenvoluparà sobre una de les quatre opcions assenyalades a continuació i seguint les pautes i criteris que s'exposen en el punt següent "3. Quins aspectes s'han de tractar en cadascuna de les opcions?" Els projectes de les especialitats docents d'idiomes moderns és redactaran íntegrament en l'idioma corresponent.

Les quatre opcions a triar una sobre les que es pot fer el Projecte docent són:

1.      Un projecte docent d'innovació i investigació didàctica a realitzar en el propi centre, consistent en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat docent.

2.      Un projecte de direcció de l'acollida i la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s'incorporin al seu departament didàctic.

3.      Un projecte de formació contínua del professorat de l'especialitat a desenvolupar dintre del seu departament didàctic.

4.      Una presentació i justificació de la seva especialitat docent.

Considerem que l’opció més fàcil de preparar és la primera. Es tractaria de:

a)     Exposar un problema respecte a l’aprenentatge d’algun aspecte de la nostra matèria.

b)     Realitzar una sèrie de reflexions sobre com pensem que es podria solucionar aquest problema.

c)      Dissenyar el material i les estratègies educatives que pensem utilitzar

d)     Comentar les actuacions que pensem fer, en quins nivells ho pensem fer i en quin moment del curs ho pensem fer

e)     Presentar les proves d’avaluació que utilitzarem per avaluar els resultats. És convenient tenir un grup d’alumnes en el que no s’aplica el mètode per a poder fer desprès comparacions.

f)        Indicar el resultats (Recomanem fer-ho en forma de taules, histogrames i gràfiques).

g)     Cal afegir un apartat de conclusions i una bibliografia.

(Recomanem que tot el procés ocupi un curs, és a dir de setembre a juny)

En segon lloc recomanem  la quarta i en tercer lloc la segona. En aquest document ja hem inclòs informació sobre aquestes tres opcions. Totes les novetats en aquest document respecte a l’anterior s’han ressaltat en fons groc per facilitar la seva visualització.

2. Quan s'ha de presentar?

S'ha de presentar en el moment de l'acte de presentació dels aspirants davant del tribunal. L'aspirant ha de lliurar la documentació justificativa dels mèrits al·legats i, si escau, dos exemplars del Projecte vinculat al departament didàctic. Segons el ritme que vagi marcant el Departament això serà a partir del 12 d’abril de 2008. És convenient fer un tercer exemplar per a poder-lo utilitzar en el moment que l'aspirant sigui citat.

La convocatòria en el punt 6.1.1 diu : "Amb anterioritat a l’11 d’abril de 2008 i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució hauran de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzarà la prova de coneixements de la llengua catalana, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu. L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, la presència en l'acte serà obligada.

El procediment selectiu començarà l’11 d’abril de 2008, en què es realitzarà la prova prèvia de coneixements de la llengua catalana. Aquest mateix dia es farà pública la qualificació d'aquesta prova al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals. El dia 12 d’abril de 2008, al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals, durant el qual els aspirants, als efectes de la valoració voluntària del subapartat 3.2.3 del barem, lliuraran, si escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent i els mèrits al·legats corresponents als apartats 2 (Cursos de formació) i 3.2 (Publicacions), segons preveu el barem de mèrits de la convocatòria.

En el punt 6.1.2 es diu: Els aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. ..... A aquests efectes, els aspirants convocats hauran de presentar-se davant el tribunal en la data i a l'hora que s'indiquin a la citació, amb el document nacional d'identitat els que posseeixin la nacionalitat espanyola o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.

Una vegada començat el procediment selectiu, no serà obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal farà públics aquests anuncis en el local on s'estigui duent a terme el procediment selectiu, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants".

En el punt 6.1.3 es diu : En l’ordre d’actuació dels aspirants l’actuació la iniciaran aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra D.

3. Quins aspectes s'han de tractar en cadascuna de les quatre opcions?

A continuació exposem els criteris que indica l’esborrany de la convocatòria.

a) En l'opció "1.- El projecte d'innovació i investigació didàctica" s'ha de tenir en compte els següents aspectes:

. Ha d'estar relacionat amb un centre o servei educatiu

. Consistirà en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat, per dur a terme al llarg d'un mínim d'un any.

. S'haurà de tractar una de les temàtiques incloses en els àmbits següents:

Escola inclusiva (acollida de l'alumnat nouvingut, coeducació, mediació i convivència en els centres, alumnat amb risc de marginació social)

Currículum i innovacions (competències instrumentals i estratègies d'aprenentatge, didàctica de l'especialitat, ensenyament en llengües estrangeres en matèries no lingüístiques, recursos de l'entorn relacionats amb la matèria),

Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (projectes col·laboratius utilitzant les TIC),

Utilització de recursos TIC per a l’àrea, 

Gestió del departament didàctic de formació professional o d’esports

Actualització tècnica

Adequació del perfil professional a l'entorn

Mesures flexibilitzadores de la formació professional.

 

Per a les especialitats de formació professional el contingut del projecte docent sobre l'especialitat haurà de tractar:

Currículum i innovacions (actualització tècnica, globalització i interrelació de continguts per donar millor resposta al perfil professional, atenció a la diversitat d'alumnat, atenció a col·lectius específics, aplicació de mesures flexibilitzadores, competències professionals, estratègies d'aprenentatge, didàctica de l'especialitat, ensenyament en llengües estrangeres en crèdits no lingüístics, orientació professional i itineraris formatius

Gestió del departament de formació professional o d'ensenyaments d'esports.

b) En l'opció "2.- El projecte de direcció de la formació en pràctiques" s'ha de tenir en compte els següents aspectes:

. Inclourà un pla d'actuació d'un curs dirigit a la formació dels professors de nou ingrés que s'incorporin al departament didàctic, de formació professional o d'ensenyaments d'esports o servei educatiu de formació professional o d’ensenyament d’esports,

. Diferenciar les activitats dirigides als funcionaris en pràctiques de les que s'adrecen als interins novells

. Detallar el següent:

Activitats formatives i de seguiment del tutor responsable del professor de nou ingrés

Activitats de formació específiques del professorat amb poca experiència professional (avaluació dels alumnes, programació de les activitats de classe, definició dels objectius i continguts del currículum de l'especialitat)

Sessions i activitats del departament expressament dirigides a la formació del professorat novell

Criteris per a l'avaluació de la formació.

c) En l'opció "3.- El projecte de formació contínua del professorat de la mateixa especialitat" s'ha de tenir en compte els següents aspectes:

. Estar dissenyat de forma que es pugui desenvolupar dintre del propi departament didàctic, de formació professional o d'ensenyaments d'esports al llarg de quatre cursos

. Que estigui dirigit a tots els seus membres

. Que estigui relacionat amb el projecte educatiu del centre i amb el pla de formació de zona o la formació dirigida al professorat de FP i el Pla Marc de Formació 2005-2010 del Departament d'Educació

. Que contemplar els següents aspectes:

Adequació dels coneixements i mètodes del professorat a l'evolució de les ciències, de la tecnologia i de les didàctiques específiques

Utilització de les TIC

Incloure tots els aspectes de coordinació, orientació, tutoria, atenció educativa a la diversitat i organització, dirigits a millorar la qualitat de l'ensenyament i el funcionament dels centres

Preveure criteris per a l'avaluació de la formació.

d) En l'opció "4.- Una presentació i justificació de la seva especialitat docent" s'han de tenir en compte els següents aspectes

Catedràtics d'ensenyament secundari.

o       Consideracions generals sobre una matèria de l'Educació Secundària Obligatòria, del batxillerat o un crèdit d'un cicle formatiu que correspongui a l'especialitat

o       Descripció de les darreres tendències científiques i didàctiques i si escau productives dels continguts assignats a l'especialitat.

o       Anàlisi del criteris metodològics generals aplicables en l'aprenentatge dels continguts de l'especialitat.

Catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

o       Consideracions generals sobre els fonaments i les característiques del nou desenvolupament del disseny curricular de la LOE per la llengua que imparteix l'aspirant.

o       Anàlisi dels criteris metodològics generals aplicables en l'ensenyament del idioma, tot detallant les tècniques, suports i sistemes complementaris adequats per a cada nivell.

Catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

o       Consideració general sobre un mòdul, d'un cicle de formació específica d'arts plàstiques i disseny o sobre una assignatura, d'ensenyaments superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, en relació al amb el currículum global del cicle formatiu o de l'ensenyament superior del qual en formi part.

o       Descripció i anàlisi de les darreres tendències tecnològiques, artístiques, culturals i socials aplicades al currículum i a la didàctica d' aquest del mòdul o assignatura de què es tracti.

o       El mòdul, en els cas dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, l'assignatura comuna d'especialitat o optativa, en el cas dels ensenyaments superiors de disseny, o l' assignatura comuna o d'especialitat en el cas dels ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals s'ha de triar d'acord amb l'atribució docent de l'especialitat per la qual participa la persona aspirant.

4. On puc trobar idees sobre temes?

Una gran font d’idees és el conjunt de tots els treballs elaborats pel professorat a lo llarg de molts anys de llicències d’estudi. Hi ha treballs sobre pràcticament tots els temes (currículum de totes les matèries i nivells, convivència i organització, tractament de la diversitat, etc.). Els treballs tenen de 30 a 1000, encara que la majoria tenen unes 50 pàgines es poden consultar a la següent adreça:   

http://phobos.xtec.es/sgfprp/entrada.php

Apareix un menú que ens permet seleccionar per temes, subtemes, continguts i anys. Quan més acotem les opcions, lògicament menys treballs surten.

Temes

Subtemes

Continguts

Alumnat amb necessitats educatives especials
Ciències naturals i experimentals
Ciències socials
Educació artística
Educació en valors
Educació física
Educació persones adultes
Filosofia i ètica
Formació del professorat
Formació laboral
Formació professional
Llengua
Llengües clàssiques
Llengües estrangeres
Matemàtiques
Mitjans audiovisuals
Organització i gestió
Orientació alumnat
Psicopedagogia
Religió
Salut laboral
Sense
Tecnologia
Tecnologies de la informació i de la comunicació
Tutoria i orientació

 

Activitats físiques i esportives
Alemany
Àlgebra i càlcul
Anglès
Aranès
Art dramàtic
Astronomia
Avaluació del centre
Biologia
Castellà
Català
Ciències de la terra i medi ambient
Cinema
Coeducació
Competència social
Consell escolar
Dansa
Dibuix
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Disseny
Economia
Economia i organització d’empreses
Educació emocional
Educació especial
Educació europea
Educació i cohesió social
Educació mediambiental
Educació per a la pau
Educació per a la salut
Educació per al consum
Educació viària
Electrònica
Electrotècnica    Estadística i probabilitat
Estètica
Ètica

Expressió vocal
Física
Física i química
Foniatria
Francès
Geografia
Geografia de Catalunya
Geologia
Geometria
Grec
Història
Història de Catalunya
Història de l’art
Història del món contemporani
Informàtica
Italià
Lectura i/o escriptura
Literatura
Llatí
Lògica i metodologia
Logopèdia
Mecànica
Mediació escolar
Música
Pedagogia
Plàstica
Prevenció i riscos laborals
Psicologia
Psicologia de l’educació
Psicomotricitat
Química
Serveis educatius
Sociologia
Sociologia de l’educació
Tècniques d’estudi
Tècniques d’expressió grafico-plàstica
Tecnologia industrial
UAC, UEE, Aules taller, aules obertes
Volum

Avaluació del l´alumnat
Coneixement del currículum
Coordinació internivells
Departaments i seminaris
Gestió de grups
Interdisciplinarietat
Jocs
Metodologia
Organització per cicles o etapes
Programació
Programació general de centre
Projecte curricular de centre
Projecte educatiu
Recerca Educativa
Recursos amb suport informàtic
Recursos i material i didàctic

 

Al clicar sobre el tema triat surt un llistat d’autors amb el títol del seu treball. Si es clica sobre un autor surt una sinopsi i una icona superior. Si es clica sobre ella es descarrega l’arxiu. Generalment són arxius en format PDF.

5. Estructura d’un Projecte docent

6. Quins aspectes pedagògics s’han de seguir?

En el Projecte us recomanem fer referència als aspectes pedagògics definits en general per a l’ESO i per a cadascuna de les matèries en:

(1).  (Ordenació de l’ESO a Catalunya). DECRET 143/2007 DE 26/06/07 //// DESPLEGAT PER MATÈRIES PER "COPIAR" I "ENGANXAR: . Introducció //// Competències bàsiques ///// (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengües estrangeres) //// Ciències de la naturalesa //// Ciències socials, geografia i història //// Cultura clàssica  //// Educació física //// Educació visual i plàstica //// Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania //// Història i cultura de les religions //// Informàtica (optativa de quart d'ESO) //// Llatí (optativa de quart) //// Matemàtiques //// Música //// Tecnologia //// Tecnologia (optativa de quart d'ESO) //// Hores de cada matèria).

(2). Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. En el següent arxiu està tota la normativa a complir separada per temes. Conté molts paràgrafs interessants sobre els aspectes a tenir en compte al fer una actuació educativa.  Accés a les instruccions

7. Quins són els criteris que s'utilitzaran per a valorar el Projecte docent?

A la normativa es diu en el punt 5.8 que "Els tribunals faran públics els criteris de valoració del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent i dels mèrits que valorin els tribunals referents a l’apartat 2  (cursos de formació) i al subapartat 3.2  (publicacions) del barem, en els taulers d'anuncis on es celebri el procés selectiu, almenys amb una setmana d'antelació a l'acte de presentació.". ........

A la convocatòria en el punt 6.5 es diu: "els tribunals qualificaran el projecte sobre l'especialitat docent de 0 a 1,5000 punts" ............ i

"quan entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants hi hagi una diferència igual o superior a dos terços de la puntuació total fixada per al projecte al barem de mèrits entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions."

A la convocatòria, a l’Annex 2 es diu:

Criteris que hauran de tenir en compte els tribunals per a la valoració dels projectes:

1. Criteris per qualificar la presentació i justificació de les opcions 1, 2 o 3 del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'especialitat docent:

a) Presència dels elements prescriptius del projecte docent recollits a l'annex 2 de la convocatòria.

b) Fonamentació teòrica del projecte: en quins estudis, recerques o experiències es relaciona la proposta.

Contextualització del projecte docent dins del marc organitzatiu del centre o servei educatiu.

c) Disseny d'estratègies que facilitin la inserció del projecte docent en la dinàmica, (cultura o línia) pedagògica del centre o servei educatiu.

Presència d'elements que promoguin el treball en equip del professorat, el tractament integrat d'elements diversos del currículum i la reflexió en l'acció en la pràctica docent.

Presència d'indicadors que permetin avaluar el seguiment del procés d'implementació i la incidència en la millora dels resultats del projecte docent.

2. Criteris per qualificar la presentació i justificació de l'especialitat docent (Opció 4 d'aquest annex):

a) Presència dels elements prescriptius en la presentació i justificació de l'especialitat docent recollits a l'annex 2 de la convocatòria.

b) Fonamentació teòrica de la proposta didàctica: en quins estudis, recerques o innovacions es basa la proposta.

Contextualització de la proposta didàctica dins dels currículums oficials.

c) Disseny d'estratègies que facilitin l'adquisició de les competències corresponents a l'etapa en què s'inscriu la matèria, assignatura o crèdit.

Presència d'elements que promoguin el treball en equip del professorat, el tractament integrat d'elements diversos del currículum, la interdisciplinarietat, la globalització i la reflexió en l'acció en la pràctica docent.

Presència d'indicadors que permetin avaluar el desenvolupament de la proposta didàctica i la incidència en la millora dels resultats d'aprenentatge de l'alumnat.

8. Què diu la convocatòria sobre el Projecte Docent

Punt 2.3 Especialitats de les quals siguin titulars els aspirants.
Per tal que els mèrits al·legats siguin valorats només per un tribunal, d'acord amb l'atribució de valoració de determinats mèrits assignada als tribunals segons la base 5.7.a), els aspirants que siguin titulars de més d'una especialitat docent en el cos d'origen, adquirida a través del procediment selectiu d'ingrés al cos o per adquisició de noves especialitats, hauran d'optar per una d'elles en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació en el procediment, només als efectes que del projecte vinculat al departament didàctic previst a l'apartat 3.2 del barem estigui relacionat amb l'especialitat seleccionada i també que els mèrits al'legats siguin valorats pel tribunal corresponent a aquesta mateixa especialitat docent. En el cas d'aspirants que siguin titulars de més d'una especialitat docent de cossos diferents de grup A hauran d'optar, en cada cos dels que vulguin participar, per una de les especialitats que tinguin.

Punt  5.7 Funcions dels tribunals.
Correspon als tribunals:
a) La valoració dels mèrits de la fase de concurs corresponents a l’apartat 2 i al subapartat 3.2 del barem. A aquests efectes, a l'acte de presentació rebran dels aspirants la documentació justificativa dels mèrits al·legats i, si escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic. Els tribunals podran compulsar la documentació justificativa presentada i la custodiaran fins que hagi de ser valorada.
b) La valoració del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent inclourà una entrevista amb cada aspirant, amb la finalitat d'avaluar la idoneïtat per assumir les funcions atribuïdes per la LOE, amb caràcter preferent, als funcionaris docents dels cossos de catedràtics.
c) En el cas que es nomeni més d'un tribunal en una mateixa especialitat, al president del tribunal número 1 li correspondrà la coordinació d'actuació dels tribunals i la determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de valoració del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent i dels mèrits a valorar pels tribunals.

Punt 5.8 Publicitat dels criteris de valoració.
Els tribunals faran públics els criteris de valoració del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent i dels mèrits que valorin els tribunals referents a l’apartat 2 i al subapartat 3.2 del barem, en els taulers d'anuncis on es celebri el procés selectiu, almenys amb una setmana d'antelació a l'acte de presentació.
En aquests criteris s'especificarà el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb les quals els tribunals avaluaran del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent i els mèrits a valorar pels tribunals. Els criteris d'avaluació seran comuns a tots els tribunals, segons els criteris que s'esmenten en l'annex 2 d'aquesta convocatòria, i s'orientaran a comprovar la idoneïtat dels aspirants en l'especialitat docent i la capacitat per assumir les funcions atribuïdes per la LOE als cossos de catedràtics, i en especial, les següents:
a) L'exercici com a cap de departament didàctic o departament de formació professional o d'ensenyaments esportius.
b) La direcció dels projectes d'innovació i investigació didàctica en la pròpia especialitat a desenvolupar en el centre educatiu.
c) La direcció de la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s'incorporin al departament didàctic.

Punt  6.1 Inici i desenvolupament del procediment selectiu.

Punt  6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels aspirants.
El procediment selectiu començarà l’11 d’abril de 2008, en què es realitzarà la prova prèvia de coneixements de la llengua catalana. Aquest mateix dia es farà pública la qualificació d'aquesta prova al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals. El dia 12 d’abril de 2008, al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals, durant el qual els aspirants, als efectes de la valoració voluntària del subapartat 3.4 del barem, lliuraran, si escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent i els mèrits al·legats corresponents a l’apartat 2 i al subapartat 3.2 del barem, segons preveu el barem de mèrits de la convocatòria.
Amb anterioritat a l’11 d’abril de 2008 i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució hauran de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzarà la prova de coneixements de la llengua catalana, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.
L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, la presència en l'acte serà obligada.

Punt  6.1.2 Citació dels aspirants.
Els aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos els que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.
A aquests efectes, els aspirants convocats hauran de presentar-se davant el tribunal en la data i a l'hora que s'indiquin a la citació, amb el document nacional d'identitat els que posseeixin la nacionalitat espanyola o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.
Una vegada començat el procediment selectiu, no serà obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal farà públics aquests anuncis en el local on s'estigui duent a terme el procediment selectiu, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

Punt  6.4 Contingut del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d’esports de l'especialitat docent previst al subapartat 3.2.3 del barem.

Els aspirants que desitgin al·legar aquest mèrit, lliuraran al tribunal, durant l'acte de presentació previst a la base 6.1.1, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent.

Aquests aspirants seran convocats pel tribunal amb, almenys, catorze hores d'anticipació per a realitzar una entrevista, en sessió pública, en durant la qual el tribunal durant un temps màxim de quinze minuts podrà plantejar preguntes a l'aspirant sobre el contingut del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent.

En el moment de l'entrevista l'aspirant podrà utilitzar un tercer exemplar del projecte aportat per ell mateix.
Els projectes vinculats al departament didàctic de les especialitats docents d'idiomes moderns és redactaran íntegrament en l'idioma corresponent.

El projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent contindrà una de les tres opcions següents, a elegir per l'aspirant:

Un projecte docent d'innovació i investigació didàctica a realitzar en el propi centre, consistent en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat docent.
Un projecte de direcció de l'acollida i la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s'incorporin al seu departament didàctic.
Un projecte de formació contínua del professorat de l'especialitat a desenvolupar dintre del seu departament didàctic.

El projecte ha de tenir una extensió màxima de 50 pàgines (aproximadament 500 paraules per pàgina) i s'hi desenvoluparà una de les quatre opcions assenyalades a la base 6.4, seguint les pautes i criteris que s'inclouen a l'annex 2.

Punt  6.5 Qualificació del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent previst a l'apartat 3.2.3 del barem.

Tenint en compte els criteris públics de valoració del projecte vinculat al departament didàctic de l'especialitat docent, tal com s'ha assenyalat a la base 5.8, els tribunals qualificaran el projecte sobre l'especialitat docent de 0 a 1,5000 punts. Aquesta qualificació serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants hi hagi una diferència igual o superior a dos terços de la puntuació total fixada per al projecte al barem de mèrits entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclourà una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplicarà una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.
Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades atorgades pels membres del tribunal es calcularan amb una aproximació fins a les deu mil·lèsimes.

 Punt  Annex 2

Pautes i criteris d'elaboració del projecte docent vinculat al departament didàctic de l'especialitat.

Cada aspirant desenvoluparà una de les quatre opcions següents:
1.- Un projecte docent d'innovació i investigació didàctica a realitzar en el propi centre, consistent en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat docent.
2.- Un projecte de direcció de l'acollida i la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s'incorporin al seu departament didàctic o de formació professional o d'esports.
3.- Un projecte de formació contínua del professorat a desenvolupar dintre del seu departament didàctic o de formació professional o d'esports.

4.- Una presentació i justificació de la seva especialitat docent.

1.- El projecte d'innovació i investigació didàctica estarà relacionat amb el propi centre en el qual estigui destinat l'aspirant, i consistirà en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat, per dur a terme al llarg d'un mínim d'un any.

Per desenvolupar el contingut del projecte docent sobre l'especialitat s'haurà de tractar una de les temàtiques incloses en els àmbits següents: escola inclusiva (acollida de l'alumnat nouvingut, coeducació, mediació i convivència en els centres, alumnat amb risc de marginació social), currículum i innovacions (competències instrumentals i estratègies d'aprenentatge, didàctica de l'especialitat, ensenyament en llengües estrangeres en matèries no lingüístiques, recursos de l'entorn relacionats amb la matèria), tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (projectes col·laboratius utilitzant les TIC) utilització de recursos TIC per a l'àrea, gestió del departament didàctic, actualització tècnica, adequació del perfil professional a l'entorn, mesures flexibilitzadores de la formació professional.
Per les especialitats de formació professional el contingut del projecte docent sobre l'especialitat haurà de tractar: currículum i innovacions (actualització tècnica, globalització i interrelació de continguts per donar millor resposta al perfil professional, atenció a la diversitat d'alumnat, atenció a col·lectius específics, aplicació de mesures flexibilitzadores, competències professionals, estratègies d'aprenentatge, didàctica de l'especialitat, ensenyament en llengües estrangeres en crèdits no lingüístics, orientació professional i itineraris formatius), i la gestió del departament de formació professional o d'ensenyaments d'esports.

2.- El projecte de direcció de la formació en pràctiques inclourà un pla d'actuació d'un curs dirigit a la formació dels professors de nou ingrés que s'incorporin al seu departament didàctic, de formació professional o d'ensenyaments d'esports, diferenciant les activitats dirigides als funcionaris en pràctiques de les que s'adrecen als interins novells, i detallarà el següent: activitats formatives i de seguiment del tutor responsable del professor de nou ingrés, activitats de formació específiques del professorat amb poca experiència professional (avaluació dels alumnes, programació de les activitats de classe, definició dels objectius i continguts del currículum de l'especialitat), sessions i activitats del departament expressament dirigides a la formació del professorat novell i criteris per a l'avaluació de la formació.

3.- El projecte de formació contínua del professorat de la mateixa especialitat estarà dissenyat de forma que es pugui desenvolupar dintre del seu departament didàctic, de formació professional o d'ensenyaments d'esports al llarg de quatre cursos i estarà dirigit a tots els seus membres. En aquest sentit, el projecte de formació estarà relacionat amb el projecte educatiu del centre i amb el pla de formació de zona o la formació dirigida al professorat de FP i el Pla Marc de Formació 2005-2010 del Departament d'Educació, haurà de contemplar l'adequació dels coneixements i mètodes del professorat a l'evolució de les ciències, de la tecnologia i de les didàctiques específiques, la utilització de les TIC així com tots aquells altres aspectes de coordinació, orientació, tutoria, atenció educativa a la diversitat i organització, dirigits a millorar la qualitat de l'ensenyament i el funcionament dels centres, i haurà de preveure criteris per a l'avaluació de la formació.

4. La presentació i justificació de la seva especialitat docent inclourà el següent, segons els diferents cossos:

Catedràtics d'ensenyament secundari.

En aquesta opció s'inclouran consideracions generals sobre una matèria de l'Educació Secundària Obligatòria, del batxillerat o un crèdit d'un cicle formatiu que correspongui a l'especialitat, amb una descripció de les darreres tendències científiques, didàctiques i si escau productives dels continguts assignats a l'especialitat. S'analitzaran els criteris metodològics generals aplicables en l'aprenentatge dels continguts de l'especialitat.

Catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

En aquesta opció s'inclouran consideracions generals sobre els fonaments i les característiques del nou desenvolupament del disseny curricular de la LOE per la llengua que imparteix l'aspirant. S'analitzaran els criteris metodològics generals aplicables en l'ensenyament del idioma, tot detallant les tècniques, suports i sistemes complementaris adequats per a cada nivell.

Catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

En aquesta opció s'inclourà una consideració general sobre un mòdul, d'un cicle de formació específica d'arts plàstiques i disseny o sobre una assignatura, d'ensenyaments superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, en relació al amb el currículum global del cicle formatiu o de l'ensenyament superior del qual en formi part.

Inclourà una descripció i un anàlisi de les darreres tendències tecnològiques, artístiques, culturals i socials aplicades al currículum i a la didàctica d' aquest del mòdul o assignatura de què es tracti.

El mòdul, en els cas dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, l'assignatura comuna d'especialitat o optativa, en el cas dels ensenyaments superiors de disseny, o l' assignatura comuna o d'especialitat en el cas dels ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals s'ha de triar d'acord amb l'atribució docent de l'especialitat per la qual participa la persona aspirant.

 

“Acció per la Millora de l'Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)"http://www.ames-fps.com //// E-mail: ames@telefonica.net //// T: 659 002 871 //// Apartat de Correus, 20091 (08080) Barcelona