PROJECTE DOCENT D’INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA

(OPCIÓ 1)

A continuació s’exposa un model de Projecte docent seguint l’opció 1 (El projecte d'innovació i investigació didàctica) que és l’opció que considerem més fàcil de fer i, desprès, de defensar oralment.  Tornem a posar aquí el paràgraf en lletra vermella que explica el que considerem que s’ha de fer i que ja es va posar en l’apartat “1. Què s’ha de fer?”

Es tractaria de:

a)     Exposar un problema respecte a l’aprenentatge d’algun aspecte de la nostra matèria.

b)     Realitzar una sèrie de reflexions sobre com pensem que es podria solucionar aquest problema.

c)      Dissenyar el material i les estratègies educatives que pensem utilitzar

d)     Comentar les actuacions que pensem fer, en quins nivells ho pensem fer i en quin moment del curs ho pensem fer

e)     Presentar les proves d’avaluació que utilitzarem per avaluar els resultats. És convenient tenir un grup d’alumnes en el que no s’aplica el mètode per a poder fer desprès comparacions.

f)        Indicar el resultats (Recomanem fer-ho en forma de taules, histogrames i gràfiques).

g)     Cal afegir un apartat de conclusions i una bibliografia.

Recomanacions generals. Marges d’esquerra i dreta de 2,5cm, marge superior de 3cm i inferior de 2cm. Recomanem lletra Arial de mida 11 punts. Títols en negreta. Si hi han varies categories de títols jugar amb lletres de 12 o 14 punts. Amb dos espais entre els títols i el començament del primer paràgraf.  Frases curtes. Si són llargues posar comes. Paràgrafs curts, de només de 10 línies. Justificar tant el marge de l’esquerra com el de la dreta. Passar un corrector ortogràfic. Incloure algunes imatges i gràfiques en color (això vol dir que almenys aquestes pàgines s’han d’imprimir en una impressora de color). Imprimir 3 exemplars (2 per lliurar al tribunal el dia de la presentació i 1 per consultar l’aspirant el dia de l’entrevista.

 

Fonts d'informació. Es poden trobar idees sobre aquests temes a:

 

Llicències retribuides Centro de Investigación y Documentación Educativa
Formació del Professorat CIDE Recursos educativos
Departament d'Educació CIDE Investigaciones
Pla marc de Formació 2005-2010 CIDE Buscador de investigaciones educativas
Plans de formació de zona CIDE Biblioteca virtual sobre educación
Formació ICE de la UB Consell Superior d'avaluació del sistema educatiu

 

Estructura:

Primera pàgina

Títol en lletra gran i que permeti fer-se una idea clara de l’objectiu final del projecte.

A sota, en lletra de mida corrent, nom i cognoms de l’autor, indicant domicili, telèfon, centre on es treballa i direcció electrònica. Cal afegir “Projecte docent de l’opció X. Accés als Cossos de Catedràtics. Convocatòria de l’any 2008”.

Segona pàgina.

Cal posar un índex detallat. Això vol dir que totes les pàgines han d’estar numerades. Els programes ja ho fan automàticament. En un índex per a justificar el marge de la dreta pot anar molt bé utilitzar els tabuladors. Un exemple d’índex podria ser aquest:

1. Introducció. ............................................................................................ 3 pàg.

 

2. Objectius. ................................................................................................ X pàg.

 

3. Justificació ............................................................................................. X pàg.

 

4. Continguts .............................................................................................  X pàg.

 

5. Metodologia i recursos utilitzats ......................................................  X pàg.

            Activitats............................................................................................. X pàg.

            Etapes ............................................................................................... X pàg.

 

6. Temporalització. ....................................................................................... X pàg.

 

7. Resultats i avaluació dels resultats ................................................. X pàg.

8. Conclusions ........................................................................................... Xpàg

9. Bibliografia. ............................................................................................ X pàg.

Pàgina o pàgines dedicades a la Introducció

Aquí es por fer referència a:

a) La rapidesa amb que es produeixen els canvis socials i les innovacions tecnològiques i com aquests produeixen canvis en els hàbits i comportaments socials.

b) La necessitat d'estar contínuament formar-nos i que aquesta actitud oberta als canvis és especialment important en el professorat, donat que la seva responsabilitat és preparar als joves d’avui per què puguin viure sense problemes en el món de demà. També és convenient fer referència a contactes amb altres persones, expertes en el tema i, pot ser vinculades a la Universitat, per orientar-nos en el nostre projecte docents.

 

Convé tenir en compte en el nostre projecte l'objectiu definit en el Decret 143/2007 (Ordenació de l'ESO a catalunya) sobre la necessitat que en totes les matèries es treballi la comprensió lectora i l'expressió oral i escrita i així ajudar a la adquisició de les competències lingüístiques.

 

 

 

Pàgines dedicades als Objectius

 

Aquí cal exposar com l’aspirant ha observat la dificultat que presenta un determinat tema per ser comprés i assimilat per l’alumnat i com es pensa que es podria millorar i inclòs solucionar aquest problema. Aquí és on cada aspirant ha de reflexionar sobre el tema i apostar per un determinat aspecte.

 

 

Pàgines dedicades a la Justificació

 

En la justificació legal cal fer referència a la LOE i al Real Decret 276/2007 de 23 de febrer de l'ingrés en els cossos docents i en la inspecció (BOE de 2-3-2007).

 

Pàgines dedicades als continguts

Aquí cal comentar que el primer objectiu concret d'aquest projecte és fer un material didàctic i definir una estrategia que sigui eminentment útil. Es pot fer referència a destacar els següents aspectes:

a) Aspectes relacionats amb el tema concret que volem treballar

b) Aspectes relacionats amb els continguts propis de la matèria

c) Aspectes relacionats amb les estratègies d'aprenentatge

Pàgines dedicades a la Metodologia i recursos utilitzats. Pot anar molt bé indicar les activitats que es pensen fer i les etapes que es pensen seguir i. Per exemple així:

 

Activitats

 

A) Recerca de tots els treballs similars a aquest que ja han estat realitzats en el centre. Analitzar-los, avaluar-los i aprofitar tots els aspectes que es considerin més positius.

 

B) Recerca de tots els materials distribuïts pel Departament d'Ensenyament, els que es troben als Centres de Recursos, i els que hi ha en el mercat o han estat elaborats però no comercialitzats. Després, analitzar-los, avaluar-los i aprofitar tots els aspectes que es considerin més positius per elaborar protocols detallats de com utilitzar-los. Aquesta recerca comportarà posar-se en contacte amb responsables de diferents entitats públiques i privades i amb molts professors de diferents instituts i centres privats.

 

C) Recerca de les millors pàgines WEB per treballar aquests temes. Analitzar-los, avaluar-los i aprofitar tots els aspectes que es considerin més positius per elaborar protocols detallats de com utilitzar-los.

 

D) Elaborar protocols concrets molt pautats sobre temes bàsics del currículum, sobre temes d'impacte mediàtic que puguin servir de model per temes similars, i també sobre temes que facilitin el debat a classe què puguin servir de model per debatre altres temes.

 

E) Elaborar un guió molt senzill dirigit al professorat sobre com utilitzar el material que s’elaborarà.

 

F) Elaborar models d'avaluació dels alumnes, dels protocols anteriors i del conjunt de tot el sistema en quan a la seva eficiència. Es combinaran sistemes clàssics amb sistemes amb suport informàtic.

 

G) Comprovació del funcionament d'aquests protocols i de les proves d'avaluació en els quatre cursos de l'ESO i en el dos cursos del Batxillerat.

H) Redacció de les conclusions finals sobre l’eficàcia dels materials elaborats i de les estratègies d’ensenyament - aprenentatge aplicades

Etapes

 

En l'elaboració i realització d’aquest Projecte docent es poden diferenciar quatre etapes que són:

 

1.      Etapa de recerca d'informació i de materials ja elaborats, i d'anàlisi i avaluació d'aquests. Compren les activitats A, B i C.

 

2.      Etapa d'elaboració de materials de treball per professors i alumnes i de material per avaluar tot el procés. Compren les activitats D, E, F i G.

 

3.      Etapa de comprovació del funcionament d'aquests protocols i aplicació de les proves d'avaluació. És l'activitat H.

 

4.      Etapa de redacció final de conclusions. És l'activitat I.

 

 

En el moment de definir la nostra metodologia no hem d'oblidar incloure els següents aspectes ja que són els criteris que obligatòriament han de constatar els tribunals en el moment de avaluar el projecte. Aquests són:

 

a) Presència dels elements prescriptius del projecte docent recollits a l'annex 2 de la convocatòria.

 

Per desenvolupar el contingut del projecte docent sobre l'especialitat s'haurà de tractar una de les temàtiques incloses en els àmbits següents: escola inclusiva (acollida de l'alumnat nouvingut, coeducació, mediació i convivència en els centres, alumnat amb risc de marginació social), currículum i innovacions (competències instrumentals i estratègies d'aprenentatge, didàctica de l'especialitat, ensenyament en llengües estrangeres en matèries no lingüístiques, recursos de l'entorn relacionats amb la matèria), tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (projectes col·laboratius utilitzant les TIC) utilització de recursos TIC per a l'àrea, gestió del departament didàctic, de formació professional o d'esports actualització tècnica, adequació del perfil professional a l'entorn, mesures flexibilitzadores de la formació professional.

Per les especialitats de formació professional el contingut del projecte docent sobre l'especialitat haurà de tractar: currículum i innovacions (actualització tècnica, globalització i interrelació de continguts per donar millor resposta al perfil professional, atenció a la diversitat d'alumnat, atenció a col·lectius específics, aplicació de mesures flexibilitzadores, competències professionals, estratègies d'aprenentatge, didàctica de l'especialitat, ensenyament en llengües estrangeres en crèdits no lingüístics, orientació professional i itineraris formatius), i la gestió del departament de formació professional o d'ensenyaments d'esports.

b) Fonamentació teòrica del projecte: en quins estudis, recerques o experiències es relaciona la proposta. Contextualització del projecte docent dins del marc organitzatiu del centre o servei educatiu.

c) Disseny d'estratègies que facilitin la inserció del projecte docent en la dinàmica, (cultura o línia) pedagògica del centre o servei educatiu.

Presència d'elements que promoguin el treball en equip del professorat, el tractament integrat d'elements diversos del currículum i la reflexió en l'acció en la pràctica docent.

Presència d'indicadors que permetin avaluar el seguiment del procés d'implementació i la incidència en la millora dels resultats del projecte docent.

Pàgina dedicada a la temporalització prevista per realitzar el Projecte docent que presenta l’aspirant

 

Una forma senzilla de presentar la temporització podria ser aquesta:

 

1. Etapa de recerca d'informació i materials

Setembre, 2009 ............      Activitat A)                

Octubre, 2009 ..............       Activitat B)

Novembre, 2009 ..........       Activitat C)

 

2. Etapa d'elaboració de materials

Desembre, 2009 ..........       Activitat D)

Gener, 2010 .................       Activitat E)

Febrer, 2010 ................       Activitat F)

 

3. Etapa de comprovació

Març, 2010 .................         Activitat G)

Abril, 2010 .................          Activitat G)

 

4. Etapa de redacció

Maig, 2010 .................         Activitat G)

Juny, 2010 ..................         Activitat I) 

 

 

Pàgines dedicades als resultats i a l'avaluació dels resultats

 

Aquí s’ha de diferenciar el que són els resultats i el que són les conclusions. Els resultats són indiscutibles. Són els que són, excepte que algú descobreixi un error en la seva realització. Les conclusions són opinions i poden haver errors. Com el Projecte encara no s’ha fet, no es pot parlar ni de resultats ni de conclusions, sinó no més del que s’espera aconseguir. Això es podria exposar així:

 

Al final d'aquest treball s'haurà elaborat una sèrie de materials que resultaran de gran ajuda per plantejar correctament una sèrie d'activitats per l'aprenentatge de .............. Fruit de l'ús d'aquests materials s'espera que el professorat s'animi a utilitzar-los i inclòs a preparar nous materials didàctics similars.

 

Igualment s'espera, que l'alumnat es familiaritzi més amb aquest tema i que adquireixi una metodologia més ordenada, lògica i rigorosa i que aprengui a transformar la informació en coneixement..

 

Considero que tant el material que es pensa elaborar com els resultats de l'estudi serviran a tots els professors que imparteixen aquests aspectes i que, posteriorment, serà molt fàcil que els professors d'altres matèries s'animin a elaborar materials semblants per aplicar-los a les seves matèries.

 

 

Pàgines dedicades a les conclusions

Es tracta de fer un llistat de 4 o 5 conclusions a partir dels resultats anteriors. També es pot posar una o dues propostes sobre el que caldria fer a continuació. És la part més important del projecte i s'ha de tenir molta cura de no dir res que no estigui prou sustentat.

Pàgines dedicades a la Bibliografia

 

La bibliografia és millor que sigui amplia. Ha d’estar ben citada. En les referències a planes WEB cal indicar l’autor o l’entitat. Un exemple de cita bibliogràfica correcta de llibres i de WEBs són:

 

ADELL, J. "La navegació hipertextual en el World Wide Web: implicaciones para el diseño de materiales educativos". 1995. en http://nti.uji.es/docs/nit/ edutec95.html

DECEMBER, J. y RANDALL, N. The World Wide Web unleashed.  Sams Publishing, lndianapolis. 1995.