PROJECTE DOCENT PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L’ESPECIALITAT DOCENT

(OPCIÓ 4)

A continuació s’exposa un model de Projecte docent seguint l’opció 4 (El projecte de presentació i justificació de l’especialitat docent). Tot el que diem a continuació es refereix a l’accés al cos de catedràtics de Secundària. Per l’accés als cossos de Catedràtics d’Escoles Oficial d’Idiomes i d’Arts Plàstiques cal mirar també les peculiaritats que es citen al final de l’Annex 2 i que trobareu al final del següent document: http://amesweb.tripod.com/projectedocentssindicatames.htm

El primer que s’ha de fer és triar una matèria, assignatura o crèdit d’ESO o de Batxillerat. En el nostre exemple hem triat la Biologia i Geologia de 3r d’ESO. Cal fer un treball d’unes 50 pàgines en el que apareguin els següents apartats:

1. Introducció. Aquí es por fer referència a la rapidesa amb que es fan nous descobriments en la nostra matèria, als canvis socials que es detecten en el nostre alumnat, al les noves innovacions tecnològiques (TIC), i com tot això influeix en les formes d’aprenentatge.  Cal ressaltar la necessitat d'estar contínuament formar-nos, de mantenir una actitud oberta als canvis, i de com això és especialment important en el professorat, donat la seva responsabilitat de preparar als joves d’avui per què puguin viure sense problemes en el món de demà.

 

S’ha de comentar perquè hem triat una determinada matèria i com hem estructurat aquest document (al final d’aquest escrit hi ha un proposta d’índex). Es pot fer referència a les dificultats que presenten uns determinats temes per ser compresos i assimilats per l’alumnat i com es pensa que es podria solucionar aquest problema. Aquí és on cada aspirant ha de reflexionar sobre el currículum i apostar per una determinada metodologia.

2. Els últims grans descobriments en aquesta matèria. Es tracta de comentar els últims grans descobriments, les corrents i models actuals i les tendències dels especialistes més importants. Sobre aquest punt el millor és exposar les nostres idees personals i el que pensem sobre com influeixen o influiran en la nostra societat. 

3. Les tendències didàctiques actuals. Ens podem referir a les que ens arriben del Departament, del MEC, de les Universitats i d’altres entitats (nacionals i internacionals) sobre com s’ha de fer l’ensenyament d’aquesta matèria. Per trobar aquesta informació es pot consulta l’apartat 4.2 d’aquest escrit. Per trobar més informació va molt bé  anar a un cercador com Google www.google.es , o encara millor el Google acadèmic  http://scholar.google.es/ i escriure el nom de la matèria triada (sigui d’ESO, de Batxillerat, de FP, d’EOI, etc.), fer un espai i escriure a continuació la paraula didàctica. En el nostre exemple caldria escriure: Biologia i Geologia + Secundària + didàctica. Cal provar en català i en castellà. Generalment surten moltes referències que són una gran font d’informació. És convenient fer referència també a autors d’altres països. Si hi ha una informació molt bona en castellà que volem utilitzar, hi ha un servei gratuït de traducció al català en només dos segons en http://www.internostrum.com/  simplement cal seleccionar el text a traduir, copiar, enganxar i clicar.  També hi ha un servei semblant per traduir de l’anglès al castellà i del castellà al català en: http://oesi.cervantes.es/traduccion.jsp

4. Criteris sobre la metodologia que considerem més adequada per l’ensenyament d’aquesta matèria. Aquí cal tenir en compte els següents aspectes (ho demana la convocatòria):

4.1 Fonamentació teòrica de la proposta didàctica. Es tracta de justificar la nostra proposta de metodologia respecte al currículum, en base als principis comentats en els punts 2 i 3 anteriors i respecte a les possibles recerques i innovacions didàctiques que volem introduir.   

4.2 Aspectes que es demanen en els currículums oficials. Nosaltres simplement hem de seguir els que provenen del Departament d’Educació de la Generalitat, però es poden afegir altres aspectes que, de més a més, nosaltres volem afegir. El que sí es pot fer és utilitzar la programació del MEC i la mateixa LOE com a marcs de referència. A la nostra WEB (www.ames-fps.com)  es poden trobar tots aquests documents, concretament en:

Sobre l’ESO de Catalunya: DECRET 143/2007 DE 26/06/07 //// DESPLEGAT PER MATÈRIES PER "COPIAR" I "ENGANXAR: . Introducció //// Competències bàsiques ///// (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengües estrangeres) //// Ciències de la naturalesa //// Ciències socials, geografia i història //// Cultura clàssica  //// Educació física //// Educació visual i plàstica //// Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania //// Història i cultura de les religions //// Informàtica (optativa de quart d'ESO) //// Llatí (optativa de quart) //// Matemàtiques //// Música //// Tecnologia //// Tecnologia (optativa de quart d'ESO) //// Hores de cada matèria).

Sobre l’ESO del MEC: REAL DECRET DEL M.E.C. EN EL QUAL S'ESTABLEIXEN ELS ENSENYAMENTS MÍNIMS CORRESPONENTS A L'ESO (LOE). REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, (BOE n. 5 de 5/1/2007) A Catalunya a aquests ensenyaments s'ha de destinar com a mínim el 55% de l'horari escolar. Accés al document on s'estructura l'ESO. /// Accés a l''Annex I on hi ha les competències bàsiques /// Accés a l'Annex II on estan el continguts de totes les matèries curs per curs. //// Annex III (Horari)

Sobre el Batxillerat del Departament. Encara no han fet el del proper curs. Cal utilitzar l’actual. Per localitzar-lo cal anar a la WEB del Departament d’Educació, a http://www.gencat.net/educacio/home.htm i a dalt a la dreta escriure: Currículum i el nom de la matèria que volem. Surt en format pdf.

Sobre el Batxillerat del MEC: //// Real Decreto (BOE 6-11-07) //// ANEXO I Materias de bachillerato //// Anexo II Horario ////

Sobre la LOE. Text definitiu (BOE 4 - mayo- 2006). Accés al text sencer.

5. Estratègies i plantejaments a seguir. En aquest apartat hem de comentar la metodologia que hem pensar seguir per tal que els nostres alumnes adquireixin les competències bàsiques i els continguts corresponen a l'etapa triada. Cal fer alguna referència a la utilització de les tecnologies de la informació (TIC) a l’aprenentatge de la nostra matèria, és a dir a les TAC. Si es considera convenient també es pot fer referència a la introducció de l’anglès en l’aprenentatge d’aquesta matèria, per col·laborar així en l’adquisició d’aquesta competència lingüística.  

En el nostre exemple, com hem triat la matèria Biologia i Geologia i concretament l’assignatura Biologia i Geologia de 3r d’ESO, hem de referir-nos al nou currículum (Els de 1r i 3r van començar aquest curs, els de 2n d’ESO, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat començaran el proper curs 08/09, i els de 2n de Batxillerat el curs 09/10. Cal ressaltar que, a més del currículum oficial sobre aquesta assignatura, hem de consultar els objectius general de l’etapa corresponent (ESO, Batxillerat, FP, etc.) i fer referència explícita a com, des de la nostra matèria, col·laborarem amb les altres matèries a la seva consecució. Cal també fer referència a com tractarem als alumnes amb ritmes d’aprenentatge més lent i als que tenen necessitats educatives especials, però que segueixen els seus estudis en les aules convencionals.  

5.1 En aquest apartat hem de concretar el que pensem fer en la matèria triada a lo llarg de tot l’any. Es tracta de posar la programació d’aquesta matèria i d’explicar-la (justificar-la). Pot anar molt bé posar quadres sinòptics on es resumeix tota la proposta. A continuació es posa un exemple d’un quadre resum d’una programació anual per setmanes, d’una programació dia per dia i d’una temporalització. Moltes editorials faciliten aquests materials als professors que han triat els seus textos. Ho fan en paper, en disquete i, també, a través d’una contrasenya, des de la seva WEB. Evidentment aquesta programació coincideix al cent per cent amb els continguts i els exercicis proposats  en el llibre de l’alumne. Si algun no la pot aconseguir i l’interessa disposar d’una, encara que sigui d’una altre editorial, que ens enviï un e-mail demanant-lo i intentarem aconseguir aquest material. De totes formes el material que donen les editorials generalment és massa teòric i només serveix com una referència.  

 

o       Exemple de quadre sinòptic d’una programació anual.

 

o       Exemple de quadre sinòptic d’una programació dia per dia.

 

o       Exemple d’una temporalització

 

 

5.2 Referències a criteris d’avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.

 

En la programació s’ha de fer constar també els següents aspectes:

 

a)        Els aspectes que tindrem en compte per avaluar a l’alumne.

b)        Els criteris per a calcular la nota final i la nota d’avaluació trimestral, és a dir els percentatges en què influiran els exàmens, les notes dels deures d’un dia per un altre, els treballs, les pràctiques, les sortides, la llibreta d’apunts, etc.

c)         Els criteris d’avaluació respectes als alumnes que per problemes  de desconeixement de la llengua, minusvàlua necessiten una consideració especial i tenen un currículum diferenciat, és a dir els mínims als que han d’arribar per aprovar.

d)        El que cal fer per a recuperar una matèria, una avaluació, un treball, etcètera, o com poden compensar una baixa qualificació o com poden millorar una determinada nota.

 

També hem  de comentar que:

 

a)        Tots els criteris d’avaluació són exposats als alumnes a principi de curs perquè ells estiguin assabentats de tot.

b)        Que les proves que els alumnes ja han fet i nosaltres ja hem corregit s’ordenen i es guarden durant tot un any per possibles posteriors reclamacions.

c)         Que abans de guardar els exàmens es tornen als alumnes perquè puguin veure en què s’han equivocat

d)        Que quan detectem un problema de cal·ligrafia, ortografia o càlcul matemàtic bàsic ho tenim en compte en la nostra  qualificació i, d’acord amb el professorat d’aquestes matèries, nosaltres mateixos fem fer a l’alumne activitats de millora en aquests temes.

 

5.3 Materials que es poden afegir en un Annex si es considera necessari.

 

En un annex podem adjuntar models de les proves i de les activitats que farem fer als alumnes. Han d’estar en català excepte que es tracti d’una llengua diferent com castellà, anglès, francès, etc. Exemples d’aquestes  activitats són:

 

a)        Alguns models generals de les proves, els guions a seguir per fer una pràctica o un treball, les preguntes a contestar en una sortida, etc.

b)        Alguns models especials de les proves dirigit als alumnes amb necessitats especials (És convenient no deixar de fer-ho).

c)         Alguns fulls de qualificació on el tribunal pugui veure com pensem calcular la qualificació de l’avaluació i del curs.

d)        Models d’activitats a fotocopiar per repartir un a cada alumne

e)        Llistats de preguntes a contestar desprès de veure un vídeo

f)           Llistat de WEBs a consultar per a recollir informació i fer un Power Point

g)        Protocols de pràctiques a fer en el laboratori, en l’aula de Tecnologia, en l’aula d’idiomes, en l’aula de música, etc.

h)         Llistat d’aspectes a treballar en la biblioteca del centre

i)           Llistat de problemes a fer per repassar tal o qual aspecte,

etc.

6. Relació amb les altres matèries, amb l’entorn i amb la societat. Es tracta de detallar els aspectes i elements de la nostra proposta que tenen com objectiu promoure el treball en equip del professorat, el tractament integrat d'elements diversos del currículum, la interdisciplinarietat, la globalització i la reflexió en l'acció de la pràctica docent.

7. Avaluació de la proposta. Aquí es tracta de descriure els procediments que utilitzarem per valorar el resultat de la metodologia seguida. Cal no confondre avaluació de la metodologia amb la qualificació dels alumnes. Per exemple, pot donar-se que la metodologia sigui considerada bona encara que els resultats dels alumnes no siguin del tot satisfactoris. És el que podria passar si han hagut imprevistos com l’arribada de molts alumnes amb una diversitat molt alta ja a final de curs. Les qualificacions dels alumnes és una dada  important però hi ha altres asp ectes que també són molt importants.

Cal esmentar els indicadors que utilitzarem per avaluar el desenvolupament de la proposta didàctica i la incidència en la millora dels resultats d'aprenentatge de l'alumnat. Un dels indicadors podria ser una enquesta als alumnes en la que se’ls pregunta què consideren ells que han fet bé, què pensen ells que han fet malament i en què consideren que haurien de millorar. També cal incloure tres preguntes més sobre què consideren ells que ha fet bé el professor, que ha fet malament i que hauria de millorar. I també tres preguntes més sobre què les ha semblat bé de la metodologia, què les ha semblat malament i què caldria millorar. La ponderació de les respostes a aquestes preguntes constitueix una dada més per avaluar la metodologia.

Per conèixer els plantejaments actuals sobre l’avaluació de l’aprenentatge pot ser interessant llegir l’article Estrategias de evaluación de los aprendizajes centrados en el proceso en el que es fa referència al indicadors de BLOOM.

8. Pàgines dedicades a la Bibliografia.

 

La bibliografia és millor que sigui amplia. Ha d’estar ben citada. En les referències a planes WEB cal indicar l’autor o l’entitat. Un exemple de cita bibliogràfica correcta de llibres i de WEBs són:

 

ADELL, J. "La navegació hipertextual en el World Wide Web: implicaciones para el diseño de materiales educativos". 1995. en http://nti.uji.es/docs/nit/ edutec95.html

 

DECEMBER, J. y RANDALL, N. The World Wide Web unleashed.  Sams Publishing, lndianapolis. 1995.

 

Recomanacions generals sobre com fer el treball escrit.

Ha de tenir 50 pàgines màxim a 500 paraules per pàgina (el programa WORD té un calculador de paraules en “Eines  à Comptar paraules”). Convé deixar uns marges d’esquerra i dreta de 2,5cm, marge superior de 3cm i inferior de 2cm. Recomanem lletra Arial de mida 11 punts. Títols en negreta. Si hi han varies categories de títols jugar amb lletres de 12 o 14 punts. Amb dos espais entre els títols i el començament del primer paràgraf.  Frases curtes. Si són llargues posar comes. Paràgrafs curts, de només de 10 línies. Justificar tant el marge de l’esquerra com el de la dreta. Passar un corrector ortogràfic. Incloure algunes imatges i gràfiques en color (això vol dir que almenys aquestes pàgines s’han d’imprimir en una impressora de color). Imprimir 3 exemplars (2 per lliurar al tribunal el dia de la presentació i 1 per consultar l’aspirant el dia de l’entrevista).

Estructura:

Primera pàgina

Títol en lletra gran i que permeti fer-se una idea clara de l’objectiu final del projecte.

A sota, en lletra de mida gran però molt més petita, posar el  nom i cognoms de l’autor, indicant domicili, telèfon, centre on es treballa i direcció electrònica. Cal afegir “Projecte docent sobre la presentació i justificació de l’especialitat docent (opció 4)”. Accés als Cossos de Catedràtics. Convocatòria de l’any 2007”.

Segona pàgina.

Cal posar un índex detallat. Això vol dir que totes les pàgines han d’estar numerades. Els programes ja ho fan automàticament. En un índex per a justificar el marge de la dreta pot anar molt bé utilitzar els tabuladors. Un exemple d’índex podria ser aquest:

ÍNDEX

 

1. Introducció. ...............................................................................................................................................................             3 pàg.

 

2. Els últims grans descobriments en aquesta matèria.  .......................................................................             X pàg.

 

3. Les tendències didàctiques actuals. ........................................................................................................................       X pàg.

 

4. Criteris sobre la metodologia que considerem més adequada per l’ensenyament d’aquesta matèria. ..     X pàg.

            a) Fonamentació teòrica de la proposta didàctica  ...............................................................................................      X pàg.

            b) Aspectes que es demanen en els currículums oficials  ....................................................................................      X pàg.

 

5. Estratègies i plantejaments a seguir  .........................................................................................................................     X pàg.

 

6. Relació amb les altres matèries, amb l’entorn i amb la societat . .......................................................................      X pàg.

 

7. Avaluació de la proposta ..............................................................................................................................................      X pàg.

8. Bibliografia. .......................................................................................................................................................................     X pàg.