Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


PROGRAMA ELECTORAL DE LA COALICIÓ AMES-USOC

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB TU

1. OBJECTIUS PROFESSIONALS
 
JORNADA LABORAL
 • Dret de cada centre de Primària i Secundària per a decidir si vol fer "Jornada escolar continuada" als matins i activitats complementàries voluntàries a la tarda.
 • Ampliació de plantilla per arribar a una reducció progressiva fins a 20 hores a Primària.
 • Reducció voluntària d'hores lectives pels responsables d'associacions professionals de professors.

SISTEMA EDUCATIU

 • Establiment del Batxillerat de 3 anys de forma generalitzada.
 • Establiment d'una prova de coneixements mínims per a poder accedir al Batxillerat i la FP.
 • Establiment a Primària i Secundària de la cultura de l'esforç.

DRETS DEL PROFESSORAT

 • Recuperació de les competències del professorat per poder educar.
 • Recuperació de les competències del professorat per poder avaluar als alumnes en base a criteris objectius.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Catalogar la professió docent com a professió de risc i establir el catàleg de malalties professionals.
 • Crear la figura del Defensor del Professor davant del Ministeri i de la Conselleria.

CARRERA DOCENT

 • Ingrés en qualsevol cos docent per oposicions lliures basades en capacitat i mèrits i valorant ja des del principi els anys de docència. Pacte d'estabilitat pels interins.
 • Accés des d'un cos de Primària a un cos de Secundària per concursos-oposicions restringits interns valorant la capacitat, els mèrits i els anys de servei.
 • Pas d'un cos a un altre de la mateixa etapa educativa per concurs intern, valorant la capacitat, mèrits i anys de servei.
 • Reserva de places a les Universitats per a professors de Primària i Secundària amb títol de Doctorat.

 

2. OBJECTIUS ECONÒMICS    
SALARIS
 • Menys complements i més salari base.
 • Recuperació de l'IPC perdut i del poder adquisitiu real.

JUBILACIÓ

 • Jubilació voluntària anticipada a partir dels 55 anys i 30 de serveis.
 • Reducció voluntària progressiva d'hores de classe a partir dels 55 anys d'edat i 30 anys de serveis, sense reducció de salari.

PERMISOS RETRIBUÏTS

 • Establiment de l'any sabàtic als 20 anys de serveis.
 • Cada 15 anys dret a 3 mesos per assumptes propis.
 • Cada 5 anys dret a 3 mesos retribuïts per a formació i actualització en l'especialitat del professorat de formació professional.
 • Cada any concursos de llicències d'estudis amb possibilitat de continuïtat.

 

3. OBJECTIUS SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES

   
PLANTILLES
 • Ampliació de les plantilles amb "Auxiliars de docència" per fer tasques de vigilància, acompanyament d'alumnes en sortides i manteniment de laboratoris i d'aules especials (idiomes, audiovisuals i informàtica).
 • Contractació de personal especialitzat per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials.

CENTRES

 • Establiment d'avaluacions externes de centre per tal de poder avaluar la qualitat del Sistema.
 • Reforçament i augment dels centres d'educació especial per alumnes amb necessitats educatives especials greus. Manteniment del centres d'educació especial.

EQUIPS DIRECTIUS

 • Equips directius com a òrgans executius reals dins l'escola i amb formació específica suficient.
 • Possibilitat de continuïtat sense límit de temps ni necessitat de canvi de centre.
 • Selecció del Director en base a projecte, capacitat i mèrits per part d'una comissió estrictament professional.