Reflexions sobre la proposta del senyor Terricabras

El Departament d’Educació va encarregar a una sèrie d'experts que realitzés un document en el qual s’exposin els principis bàsics de la futura Llei Catalana d’Educació. El Document porta com a títol: "PACTE NACIONAL PER A L’EDUCACIÓ; OPORTUNITAT I COMPROMÍS". L'apartat dedicat als professorat va ser encarregat al senyor Josep M. Terricabras, catedràtic de filosofia a la UdG i, per tant, funcionari docent amb plaça en propietat. A continuació s'exposen algunes cites textuals del que diu i el que nosaltres pensem al respecte.

1. El senyor Terricabres diu: "S'ha de demanar un nou model de professorat per a tot l'ensenyament no universitari (...) Caldria superar, doncs, el concepte tradicional de "funcionari", que no sembla compatible amb la noció de funció docent exigible per al segle XXI. Convé, doncs, superar el concepte de "plaça en propietat definitiva", concepte que és molt del segle XIX. S’hauria de substituir per un model més flexible, amb la garantia d’una estabilitat mínima". (pàg. 9)

"El consell escolar de cada centre haurà d’aprovar el perfil professional de les places que necessita cada any per completar la seva plantilla (…) amb indicació dels criteris de selecció. Els professors que ho vulguin (siguin nous o provinents d’altres centres) s’hi podran presentar (…) l’accés es farà en funció del PEC, donant satisfacció a les necessitats del centre (…) en la comissió de selecció hi ha d’haver, almenys, el director del centre, algun membre no docent del consell escolar i membres del servei de les administracions educatives (…) l’entrevista personal haurà d’ocupar un lloc central (…) La provisió inicial serà per a un període d’un any, renovable anualment si l’avaluació és positiva". (pàg. 13).

En les retribucions han d’incidir, per tant, els factors següents: més dedicació al centre, (…) grau d'implicació en el projecte del centre, (…) participació en activitats educatives complementàries i extraescolars, (…) responsabilitat en les tutories dels professors en pràctiques" (pàg. 17). L’Administració educativa disposarà de mecanismes per retirar totalment o parcial el docent de la seva tasca, quan les condicions de la seva salut ho aconsellin (…). (pàg. 18).

El sindicat AMES considera que amb aquest procediment d'accés al lloc de treball no hi ha cap garantia per assegurar que la plaça serà ocupada pel professor més adient. En el procediment proposat no es contempla cap dada objectiva, com pot ser la formació del professor o els resultats dels seus alumnes en proves externes objectives, com per exemple les PAU.

El sistema proposat pel Sr. Terricabras no només permet sinó que afavoreix l'entrada de qualsevol persona pel simple fet d'afinitat personal o ideològica amb els membres de l'Equip Directiu. El mateix es pot dir sobre la continuïtat en el lloc de treball del professorat.

El sindicat AMES exigeix que l'accés dels docents de Primària i Secundària al lloc de treball es faci per un procediment públic, transparent, basat en dades objectives (capacitat i mèrits) i amb garanties que permeti a la part més dèbil, el professor, la seva defensa.

 

2. El senyor Terricabres diu: "Ha de ser un professional que aculli els alumnes sense reserves i que atengui les seves necessitats." .... (pàg. 7). "La referència principal de la funció docent ha de ser la integració social ...." (pàg. 8).

El sindicat AMES considera que els professors sempre han acollit als alumnes sense reserves i han atès les seves necessitats de formació. El que lamentem és que en el paràgraf no es parli ni d'ensenyament ni d'aprenentatge, és a dir que es menyspreï la funció docent i que es vulgui reduir aquesta al simple acolliment de joves i adolescents.

3. El senyor Terricabres diu: "(…) És imprescindible que el docent tingui una bona formació personal que integri aspectes emocionals (…) i ha de ser moralment fiable" (pàg. 7).

El sindicat AMES considera que aquestes són tres qualitats molt convenients pels docents, però cal concretar que entén el Departament per "aspectes emocionals" i per "moralment fiable", qui les avaluarà i com es farà aquesta avaluació. Serà feta per funcionaris de carrera o per funcionaris de confiança? Sense aquesta informació no és pot acceptar aquesta proposta.

4. El senyor Terricabres diu: "Perquè la formació i els coneixements dels docents puguin tenir una bona traducció en la pràctica docent, s’ha de correspondre amb un model pedagògic basat en una concepció constructivista (…) en una constant disposició a incorporar les innovacions contrastades que s’adiguin amb aquest model pedagògic". " (pàg. 8).

El sindicat AMES considera que en un país democràtic en el que es respecten les llibertats individuals i col·lectives està totalment fora de context intentar imposar el constructivisme per a tothom, quan hi ha altres models pedagògics que s'adapten millor a molts dels nostres alumnes. Com sindicat de professors reivindiquem que cada professor pugui utilitzar la metodologia que consideri més adequada, només supeditada als resultats davant de proves objectives.

5. El senyor Terricabres diu: "S’ha de demanar un nou model de professorat per a tot l’ensenyament no universitari, amb el títol de llicenciatura per a tothom o el títol equivalent en el nou marc universitari". (pàg. 9) ....... "en el cas dels professors de secundària, s'ha de plantejar la formació en una primera especialitat per impartir tant a nivell d'ESO com de batxillerat, i en una segona per impartir com a mínim a nivell d'ESO. La formació més professional es plantejaria en el postgrau." (pàg. 10).

El sindicat AMES considera que una de les grans conquistes del nostre sistema educatiu ha estat que l'alumne, a partir dels 14 anys, disposi d'un professor especialista en cada assignatura, és a dir un llicenciat, un enginyer o un arquitecte que ha estudiat una carrera de 4 o 5 anys. Considerem inacceptable que per motius economicistes, la falsa polivalència del professor generalista, ara es vulgui disminuir el nivell de formació del futur professorat.

El sindicat AMES reivindica la figura del professor especialista, la carrera docent amb accés a la Universitat, la llibertat de càtedra i l'estabilitat laboral del funcionari docent de Primària i Secundària, per assegurar la independència de criteri i la llibertat davant d'arbitrarietats, errors i nepotismes.

En AMES no entenem per què els tres grans sindicats del sector encara no han dit res en defensa dels seus afiliats, més si es considera que també afectarà als mestres de Primària que donen classes en els CEIPs. És que ja no els preocupa els abusos que es poden donar? És que pensen que els funcionaris docents no han de tenir els mateixos drets que la resta dels funcionaris? És que amb el nou govern ja no els interessa defensar als funcionaris docents?

Respecte a l'opinió del senyor Terricabras sobre que la continuïtat d'un funcionari docent en una determinada plaça ha de dependre del que digui la direcció del centre, pensem que si ell ho creu així però no ho demana per si mateix, és que aquest senyor és un incoherent, i que si no ho pensa però ho ha dit per acontentar als actuals responsables del Departament d'Educació, aquest senyor també és un incoherent. En conclusió, o el senyor Terricabras renuncia a la plaça que té en propietat o, com no es convenient que una persona que digui incoherències sigui professor de filosofia, el senyor Terricabras hauria de deixar d'impartir classes de filosofia, especialment de lògica i d'ètica.

Des d'AMES el proposem que:

a) Demanis al Director del teu centre que es tracti aquest tema en la propera reunió del Claustre de Professors i, si s'escau, que feu arribar les vostres conclusions a l'honorable Consellera d'Educació, la senyora Marta Cid.

b) Que ens enviïs una còpia d'aquestes conclusions a ames@telefonica.net

c) Que facis arribar les teves opinions al senyor Terricabras info@terricabras-filosofia.info

 

Antonio Jimeno

President del sindicat AMES