SITUACIÓ DE LA FUTURA LLEI D'EDUCACIÓ EL MES DE FEBRER DEL 2005.

Resumen de l'entrevista que van tenir els representants del sindicat AMES amb un alt càrrec del MECD a Madrid el 14 de febrer de 2005.

 

A l'actualitat el MECD ja ha arribat ja a una sèrie d'acords amb diferents conselleries d'educació i amb alguns col·lectius (sindicats, associacions de pares, associacions de col·legis, etc.) sobre els temes que apareixen en el document "Una educació de qualitat per a tots i entre tots". Sobre altres temes encara hi ha desacords. A continuació exposem quins són uns i altres.

A) TEMES SOBRE ELS QUALS JA HI HA SUFICIENT CONSENS

1. Establir l'etapa de 0 a 3 anys tal i com es diu en el document.

2. Introducció de mesures preventives en Primària tal i com es diu en el document.

3. Avaluació de diagnòstic sobre competències bàsiques en el 4t de Primària i en el 2n d'ESO.

4. Programes flexibles (no itineraris) en 3r i 4t d'ESO. No es tracta dels itineraris contemplats en la LOCE ja que, per exemple, no es fixen tres itineraris concrets per al 4t d'ESO, sinó que es permetrà que els centres estableixin les seves diferents pròpies opcions. Els representants d'AMES vam comentar la conveniència de fixar un nombre d'assignatures obligatòries en cada opció per assegurar uns curricula coherents en tots els centres.

5. Introducció d'una assignatura de formació científica en la modalitat humanística del Batxillerat.

6. En relació a la nova assignatura titulada "Educació per a la ciutadania" va comentar que hi ha alguns col·lectius que s'oposen a la seva existència perquè consideren que pot tenir continguts de formació religiosa. El MECD ha insistit que simplement hi ha continguts d'educació cívica i, ara, després de les demandes del Ministeris de Sanitat, també d'educació sobre la salut alimentària.

7. Sobre l'Estatut de la funció docent hi ha sindicats que diuen que el final de la carrera docent ha d'acabar en la Universitat (vinculat al model sorgit a Bolonia). És a dir que el professor de Secundària pugui accedir a la funció universitària. El MECD preferia que la carrera docent del professorat de Secundària acabés en la Secundària, per exemple en la Direcció i després en la Inspecció. Els representants d'AMES vam indicar que era millor obrir la porta a l'accés a la Universitat i vam demanar que, com succeeix amb els funcionaris no docents, nosaltres també tinguéssim diferents nivells en el nostre Complement de Destinació i no simples augments en el Complement Específic.

8. La formació necessària per a ser professor de Primària seria el Grau amb un 4t curs d'especialització en una matèria concreta. Per als de Secundària es demanaria el Grau (3 anys) més un any d'un postgrau en educació. Els representants d'AMES vam indicar que per donar classes al Batxillerat és millor una formació de 4 o 5 anys en l'especialitat.

9. Hi ha consens sobre l'entrada en els centres d'especialistes en diferents aspectes, com per exemple els educadors socials.

10. Els futurs PIP ja no tindran segons el MECD tant component acadèmic com pretenia la LOCE. Permetran una titulació en "Qualificació professional de Primer Grau" i, posteriorment, mitjançant un curs passarel·la, es podrà obtenir el títol de l'ESO. Els PIP es podran avançar a l'últim curs de l'ESO.

11. No haurà cicles en l'ESO sinó 4 cursos. En 1r i en 2n d'ESO haurà menys professors que ara. Els representants d'AMES vam exposar que això només es podia admetre si no implica la desestabilització de les plantilles de professors del centre.

B) TEMES EN ELS QUALS NO HI HA ENCARA CONSENS

1. Directors. Respecte als Directors el representant del MECD va explicar que les associacions de pares d'alumnes i alguns sindicats defensen el model en què serveixin tots els docents que defensin un bon Projecte Educatiu de Centre. En canvi, els consellers autonòmics demanen la màxima professionalització dels directors. Possiblement sortirà endavant l'opció de la professionalitat. S'apunta el model de concretar que l'Administració tingui el 60% en la comissió que selecciona als millors candidats i que, després, sigui el centre el que realitzi l'elecció del Director entre els candidats prèviament seleccionats per aquesta comissió.

2. Escolarització equitativa. S'admet com plausible la proposta de la FERE d'admetre en els centres concertats la quota corresponent de problemàtica social, sempre que hagi una compensació econòmica suficient que permeti no haver de cobrar res a les famílies per a mantenir el centre sense dèficits. Aquests centres serien considerats com centres concertats "preferents". D'altra banda, en els centres concertats situats en zones sense alumnes amb problemàtica social, es permetria continuar com fins a ara. Des dels nostres sindicats es va dir que això podia comportar l'establiment de dues xarxes dintre de l'ensenyament sostingut amb fons públics, quan el millor seria que l'alumne pogués accedir al centre que desitja independentment de si està o no lluny de la seva residència.

3. Religió. El representant del MECD comenta que hi ha tres milions de signatures demanant l'assignatura de religió confessional i que això no es pot obviar. Que hi ha una possible solució que consistiria a oferir a l'alumne tres possibilitats: 1) cursar religió confessional, 2) cursar l'alternativa a la religió i 3) no cursar ni una ni l'altra.

4. Finançament. Es comenta que el MECD no pot obligar a una Comunitat Autònoma a dedicar una certa quantitat a engegar la futura llei d'educació ja que cada Comunitat Autònoma és sobirana per a dedicar els seus recursos a la finalitat que consideri més important. En aquest moment el 94% de la despesa en educació depèn de les Comunitats Autònomes. Hi ha Comunitats Autònomes que gasten 638000 pessetes per alumne i any i altres que només gasten 320000. Així doncs, més que llei de Finançament el que es contempla és arribar a pactes sobre l'aplicació de la llei amb cada Comunitats Autònomes.

5. Relacions amb altres forces polítiques i col·lectius. El procediment seguit ha estat:

a) Pacte Institucional (amb les Comunitats Autònomes i amb el Consell Escolar d'Estat)

b) Pacte Social (amb els sindicats, patronals, federacions d'AMPAs, etc.)

c) Pacte polític (amb diferents partits en el Congrés). Sobre les relacions amb el principal partit de l'oposició es comenta que no ha hagut converses.

El calendari previst és:

1) Presentació de conclusions finals del MECD la segona quinzena del mes de març

2) Presentació de la llei per part de la Ministra a l'abril

3) Presentació de la llei en el Congrés el mes de maig

 

C) VALORACIÓ FINAL PER PART D'AMES

En el sindicat AMES considerem que possiblement se desaprofitarà aquesta nova oportunitat per a arribar a un gran Pacte per a l'Educació entre totes les forces polítiques que ens doni un sistema educatiu estable. Així doncs, si en les properes eleccions es produeix un nou canvi de govern, és casi segur que es produirà un nou canvi de sistema educatiu. En el sindicat AMES lamentem que la nostra campanya demanant un gran Pacte per a l'Educació no tingui ja l'èxit desitjat.