1) VERSIÓ EN CATALÀ

"Una mala política educativa"

El Departament d'Educació ha proposat als centres una nova estratègia per a reduir el fracàs escolar, és l'anomenat Pla per a la Millora de l'educació Secundària. Bàsicament consisteix en donar més recursos econòmics als centres i en augmentar la plantilla de professors a canvi d'un major percentatge d'aprovats. Es demana arribar al 93% d'aprovats a l'ESO i al 85% al Batxillerat i la FP.

Podria tractar-se d'una bona mesura però no ho és. El motiu radica en què no s'estableix cap control extern al centre per saber el grau real de coneixements adquirits pels alumnes. El Departament incompleix d'aquesta manera les seves dues principals obligacions que són: garantir a les famílies que les qualificacions que donen els centres realment reflecteixen els coneixements adquirits pels alumnes i que els recursos econòmics que la societat destina a l'educació s'estan aprofitant bé.

Amb aquest pla el Departament d'Educació podria aconseguir una reducció del fracàs escolar, és a dir del nombre d'alumnes que no acaben els seus estudis en el temps previst, sense necessitat d'aconseguir que estiguin millor preparats. En conseqüència, aquest pla de millora podria ser una proposició indecent, sobretot si pensem en els centres amb falta de recursos i en els professors sense plaça. Acceptar-lo pot propiciar que el professorat cometi actes de prevaricació, com és donar unes qualificacions excessivament altes per a poder continuar en el centre, però indubtablement el més criticable en tot això és el que fa la proposta.

Per evitar que el nostre sistema educatiu acabi sent una gran mentida, és imprescindible que s'estableixi algun control extern als centres sobre els coneixements reals dels alumnes al final de l'ensenyament obligatori. Per exemple, es podria establir una prova d'accés al Batxillerat i als CFGM pels alumnes que volen seguir estudiant. Si així es fes, sí seria plausible aquest pla de millora de la Secundària.

Antonio Jimeno

Sindicat de professors AMES

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

2) VERSIÓ EN CASTELLÀ

"Una mala política educativa"

El Departamento de Educación ha propuesto a los centros una nueva estrategia para reducir el fracaso escolar, es el denominado Plan para la Mejora de la educación Secundaria. Básicamente consiste en dar más recursos económicos a los centros i en aumentar la plantilla de profesores a cambio de un mayor porcentaje de aprobados. Se pide llegar al 93% de aprobados en la ESO y al 85% en el Bachillerato y la FP.

Podría tratarse de una buena medida pero no lo es. El motivo radica en que no se establece ningún control externo al centro para conocer el grado real de conocimientos adquiridos por los alumnos. El Departamento incumple de esta manera sus dos principales obligaciones que son: garantizar a las familias que las calificaciones que dan los centros realmente reflejan los conocimientos adquiridos por los alumnos y que los recursos económicos que la sociedad destina a la educación se están aprovechando bien.

Con este plan el Departamento de Educación podría conseguir una reducción del fracaso escolar, es decir del número de alumnos que no acaban sus estudios en el tiempo previsto, sin necesidad de conseguir que estén mejor preparados. En consecuencia, este plan de mejora podría ser una proposición indecente, sobre todo si pensamos en los centros con falta de recursos y en los profesores sin plaza. Aceptarlo puede propiciar que el profesorado cometa actos de prevaricación, como es dar unas calificaciones excesivamente altas para poder continuar en el centro, pero indudablemente el más criticable en todo esto es el que ha hecho la propuesta.

Para evitar que nuestro sistema educativo acabe siendo una gran mentira, es imprescindible que se establezca algún control externo a los centros sobre el conocimiento real de los alumnos al final de la enseñanza obligatoria. Por ejemplo se podría establecer una prueba de acceso al Bachillerato y a los CFGM para los alumnos que desean seguir estudiando. Si así se hiciera, sí seria plausible este plan de mejora de la Secundaria.

Antonio Jimeno

Sindicato de profesores AMES

(Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria)