DECLARACIÓ DEL CLAUSTRE DE L'lES JAUME BALMES

El claustre de professors i professores de l'lES Jaume Balmes, de Barcelona, reunit en sessió ordinària el 29 de novembre de 2006, assabentat que el Departament d'Educació ha proposat al centre la participació en el programa de Plans de Millora, per unanimitat,

DECLARA:

1) No volem participar en un programa de Plans de Millora que es fonamenta en atorgar més diners als centres a canvi de millors resultats acadèmics dels alumnes.

2) Considerem que aquesta proposta podria fomentar la sobrevaloració de les notes del alumnes per tal d'aconseguir més recursos, en contra dels criteris d'objectivitat i rigor acadèmic que han de presidir qualsevol procés d'avaluació.

3) Entenem que la millora dels greus problemes que pateix l'educació del nostre país requereix un esforç i uns recursos que l'Administració hauria d'atorgar als centres i al professorat amb criteris pedagògics i no pas mercantilistes.

Barcelona, 29 de Novembre de 2006