14.9.2006

 

 

Preacord de la Mesa sectorial sobre condicions laborals del professorat de secundària i mesures organitzatives incloses en el Pla de Millora de l’Educació Secundària.

 Com a conseqüència de les millores educatives i dels nous recursos previstos per als centres públics de l’educació secundària en el Pacte Nacional per a l’Educació, el Departament d’Educació i Universitats i les organitzacions sindicals FE CCOO, FETE-UGT i XXXXXXX acorden les condicions laborals i les mesures organitzatives per a la posada en marxa d’un Pla de Millora de l’educació secundària.

L’objectiu prioritari del Pla és la millora de la qualitat dels centres educatius públics de secundària mitjançant l’elaboració, concreció i desenvolupament d’un projecte de millora per part de cada IES, que comptarà amb l’acompanyament i seguiment del Departament d’Educació i Universitats. Aquesta millora s’ha de reflectir en el resultat dels aprenentatges dels alumnes.

El Departament garanteix una dotació de recursos en funció de les necessitats dels alumnes i del projecte, els resultats del qual seran avaluats en relació amb determinats indicadors. L’element central de la millora ha de manifestar-se en la millora del rendiment general de l'alumnat i l’increment del nombre de graduats a l’ESO.

Són també objectius del Pla incrementar l’autoconfiança i el suport als equips docents, millorar llurs condicions de treball i així mateix el clima de convivència als centres.

Com a mesures generals, el Pla preveu:

Entre d’altres estratègies, el Pla de millora inclou:

L’aplicació del Pla de millora requereix diferents mesures organitzatives dels centres educatius, i en conseqüència, el Departament d’Educació i els representants sindicals presents a la Mesa sectorial acorden les següents propostes en relació amb les condicions laborals del professorat:

 

1. Condicions laborals del professorat de secundària, per l’aplicació del Pla de millora de la qualitat dels IES.

 

1.1 Hores de gestió per a l’equip directiu.

Increment de fins a 9 hores lectives, excepcionalment -- en alguns casos, fins a 12 hores lectives --.

L’1 de setembre de 2006 afectarà a 160 IES (amb Pla d’autonomia 2005 i 2006, i IES amb 25 o més grups d’escolarització); a partir del curs 2007-08, a la resta de centres.

 

1.2 Formació per als equips directius.

Es planificarà una formació per als equips directius en el coneixement del nou marc normatiu del sistema educatiu, en l’establiment de noves estratègies organitzatives de gestió que potenciïn d’una banda el treball en equips docents, de nivell i de cicle, i de departament, i de l’altra, la cohesió professional i un bon clima laboral.

 

1.3 Plantilla docent d’algunes matèries lligades a projectes per a l’atenció a la diversitat.

Inici de l’experiència específicament des dels ensenyaments artístics en 100 centres, que rebran un increment de mitja dedicació de professorat, destinat als desdoblaments d’una de les hores lectives setmanals de les àrees de Visual i Plàstica i Música o a fórmules organitzatives equivalents, i de 100 equipaments per a les aules de les àrees artístiques (Música o Dibuix) lligats a un projecte per a l’atenció a la diversitat, elaborat des d’aquestes àrees i integrat en el projecte de millora del centre, a partir de gener de 2007.

Aquesta experiència que s’inicia aquest curs a partir del gener de 2007, s’estendrà a la resta de centres a partir del curs 2007-2008.

A partir de setembre de 2007 el Departament estendrà l’experiència a projectes de la diversitat, en què s’incrementarà la dotació corresponent a la plantilla de socials, i a partir de setembre de 2008 a la plantilla d’educació física.

1.4 Responsabilitats addicionals de coordinació.

Es valorarà la major assumpció de responsabilitats i implicació en el desenvolupament del projecte, mitjançant la dotació d’un cert nombre de professors amb responsabilitats addicionals de coordinació, en funció de la grandària, complexitat i projecte de millora del centre (amb un complement específic equivalent a altres responsables del projecte d’autonomia i per tal de retribuir la major dedicació horària especial de les responsabilitats addicionals de coordinació dels plans estratègics per a la promoció de l’autonomia dels centres docents públics).

 

1.5 Millora de la funció tutorial per part del professorat que imparteix ESO.

La complexitat que presenta l’alumnat de secundària, per raons pròpies de l’edat i de la diversitat de necessitats d’aprenentatge i d’interessos, planteja la necessitat d’oferir-li una orientació tutorial, acadèmica i professional de qualitat, de manera que li permeti superar amb èxit l’educació secundària obligatòria i que li sigui possible continuar estudis post obligatoris, tant de batxillerat com de formació professional.

Cal, per tant, potenciar els plans d’acció tutorial de l’ESO dels centres, a partir d’implementar recursos, incrementar la dedicació per l’atenció a l’alumnat i les seves famílies i la coordinació d’equips docents i la realització de plans de formació. Per això s’incrementarà, amb efectes de l’1 de setembre de 2006, el complement de tutoria de l’ESO (incloent-hi la tutoria de l’Aula oberta) fins a 73,77 €.

Així mateix, i segons les disponibilitats pressupostàries, es posarà a disposició dels equips directius un nombre de mòduls econòmics per a les tutories compartides. Tanmateix, tots els professors nomenats com a tutors de l’ESO d’acord amb el projecte del centre, percebran el complement específic corresponent i el reconeixement professional a efectes docents, acadèmics i econòmics.

 

1.6 Formació per a la tutoria de l’ESO.

L’acció tutorial és un element d’importància estratègica per la seva contribució a una educació secundària de qualitat (educació integral i millor preparació de l’alumnat, orientació més eficaç, més bones relacions entre el centre i les famílies, implicació d’aquestes en la funció educadora...). Per això, cal posar en marxa diferents actuacions que reforcin i donin suport a la tasca dels tutors i tutores de l’alumnat d’ESO.

La formació es farà a 3 nivells: inicial, aprofundiment i postgrau, d’acord amb les necessitats de partida dels tutors i tutores de l’ESO.

a) Formació inicial per a tutors i tutores d’ESO: Atès que bona part del professorat no ha rebut formació específica per a la funció tutorial, es proposa de fer una oferta de formació que pugui ser seguida per un nombre important de professors i professores de Secundària (entre 4.000 i 4.500). Es tracta d’una proposta de formació semipresencial (part en activitats presencials i part per via telemàtica), d’una durada de 60 hores.

b) Formació d’aprofundiment: L’objectiu és oferir, des de la formació permanent, un espai per conèixer més a fons determinades temàtiques relacionades amb la tutoria i al mateix temps cohesionar equips de tutors i tutores als centres en la perspectiva de l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial i de la millora de la qualitat de la tutoria. La modalitat preferent de formació serà d’assessorament a centre, i se seguirà la metodologia de la pràctica reflexiva. Els assessoraments seran de 45 hores: un mínim de 30 hores amb formador o formadora i 15 de treball personal o en grup.

c) Formació de postgrau: La Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació ofereix una formació de postgrau adreçada a tutors i tutores de Secundària sota el títol de "La tutoria i la seva pràctica". Aquesta formació es pot seguir en dues modalitats: a) Durant tot un curs, de manera intensiva (21 crèdits = 210 hores). b) Durant diversos cursos, en forma de postgrau d’extensió universitària, amb caràcter modular, a criteri individual, de manera que també s’obté el títol de postgrau.

 

1.7 Recursos econòmics als centres.

Tal com es preveu a l’apartat d’autonomia dels centres del Pacte Nacional per a l’Educació, es fixarà una aportació de recursos financers addicionals, a partir de l’1 de setembre de 2006, en funció de la grandària, complexitat i projecte de millora del centre.

 

1.8 Suport informàtic.

S’assignarà el suport d’un tècnic informàtic a 50 IES amb més de 75 ordinadors i amb un projecte de millora que contingui una estratègia de l’ús de les TIC o siguin centres d’especial complexitat, amb preferència per als centres que hagin tingut un projecte d’innovació en TIC.

 

1.9 Nous perfils professionals.

Per tal de millorar l’atenció educativa i la formació integral d’aquells alumnes que ho requereixin es fa necessari que en els centres d’ensenyament secundari hi participin al llarg de tot el procés educatiu nous perfils professionals o que es redefineixin aquells que ja hi intervenen, i que treballin conjuntament amb els professorat del centre.

Professorat de psicologia i pedagogia

Caldrà redefinir la figura del psicopedagog, precisar quin ha de ser el seu paper en els centres docents, reforçant la seva intervenció en l’atenció a l’alumnat donada la complexitat pròpia de l’edat.

Es reforça la dedicació del professorat de psicologia i pedagogia al suport al professorat en temes d’acció tutorial, atenció a l’alumnat amb trastorns de comportament, de personalitat i de conducta, en la prevenció de situacions de risc i en la gestió de conflictes, en coordinació amb el Pla de convivència del centre.

Per aquest motiu el curs 2006-07 es destinaran 9 hores del seu horari lectiu a les tasques abans descrites. Pel curs 2007-08 es valorarà la conveniència d’incrementar fins a 12 hores aquesta dedicació horària.

El professorat de psicologia i pedagogia ha de donar suport al professorat en l'atenció a l'alumnat, participant en la prevenció de situacions de risc, la intervenció amb alumnes amb trastorns de personalitat i de conducta i la gestió de conflictes. Per reforçar i qualificar aquesta intervenció es preveu la realització d’activitats de formació en relació amb aquests temes.

 

Tècnic d’integració social (TIS)

Caldrà incorporar la figura del Tècnic d’integració social als centres que ho requereixin, i, especialment, quan està inclòs o es deriva del seu projecte de millora.

L’/la integrador social col·labora amb el professorat en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb els joves o infants, les seves famílies i els agents socials de l’entorn, amb les següents funcions:

Pel curs 2006-2007 es preveu l’increment de 50 nous TIS.

 

1.10 Generalització del programa Salut i Escola.

Aquest programa gestionat conjuntament pels Departaments de Salut i el d’Educació i Universitats, es farà arribar a tots els centres de secundària el curs 2006-2007.

 

1.11 Convivència escolar:

L'educació ha de ser un instrument per avançar cap a una cultura de la pau, de bones pràctiques i del respecte mutu, que possibiliti la construcció d'una societat en què els valors associats a la tolerància, la solidaritat, el respecte, la recerca de la justícia, entre altres, siguin els seus senyals d'identitat. Els centres educatius són un espai ideal per tal que joves i adults tinguin la possibilitat de viure junts i de desenvolupar capacitats per convertir-se en ciutadans i ciutadanes que posin en pràctica aquests valors i els defensin.

És fonamental que tots els agents que participen en el fet educatiu es comprometin i adoptin mesures efectives que siguin portades a la pràctica amb caràcter immediat. Caldrà, doncs, establir prioritats i fer actuacions concretes per anticipar-se als problemes i actuar amb mentalitat preventiva.

Fins avui, després de cinc cursos de desplegament del programa de Mediació Escolar, avui dins el programa d'innovació Convivència i Mediació escolar, una part important dels centres de Secundària (uns 200) han rebut o reben assessorament per a aquesta temàtica, amb resultats més que satisfactoris (millora de la convivència, gestió assertiva dels conflictes, disminució sensible de les sancions a l'alumnat, etc.). Un dels resultats del programa és també l'elaboració del pla de convivència del centre.

La implicació del professorat (assistint als cursos de formació i col·laborant en les diferents activitats en el centre), de l'alumnat (fent de tutors dels companys i exercint la mediació en els conflictes entre iguals) de les famílies i del personal no docent, amb el suport de l'administració, explica l'èxit d'aquest programa.

Per això, es proposen les mesures següents:

a) Estendre el programa de Convivència i Mediació escolar a tots els centres de secundària en el termini més breu possible.

b) Actuacions intensives de caire formatiu adreçades al professorat en tot allò que pot millorar la convivència a l'aula i al centre, especialment en la línia de treball adreçada a potenciar l'acció tutorial i el treball de l'equip docent.

c) Donar orientacions específiques per a l'elaboració i actualització del pla de convivència del centre.

d) Garantir l'assistència jurídica al professorat i a tots els professionals de l'educació, de manera àgil i eficaç, especialment en els moments en què es produeixen agressions a la seva tasca educativa. Establir un protocol d'actuacions en aquestes circumstàncies.

e) Impulsar la creació específica d'un banc de recursos i materials didàctics per part dels serveis educatius i posar-lo a disposició del professorat.

f) Agilitar els tràmits burocràtics i administratius en les instruccions d’expedients disciplinaris.

També amb l’objectiu de millorar la convivència als centres, es modificarà, al llarg del curs 2006-2007, el Decret de Drets i Deures del alumnes, amb la finalitat d’agilitar el processos d'avaluació i sanció de les alteracions de la convivència als instituts de secundària. Les estratègies de prevenció i mediació han de ser potenciades, però al mateix temps es requereix que quan no quedi més solució que la via correctora, la correcció de les conductes estigui pròxima en el temps al fets que l’han motivada, de manera que aquestes accions correctores tinguin per a l’alumnat un valor educatiu i no puguin ser considerades, per la seva desconnexió amb el comportaments que han portat a elles, com a quelcom arbitrari i injustificat.

 

1.12 Mesures adreçades al Batxillerat

S’estudiarà al llarg del curs 2006-2007 la possibilitat que, per a aquells alumnes que ho requereixin, els IES en el marc de la seva autonomia curricular puguin proposar cursar el batxillerat en tres cursos, de manera excepcional.

Aquesta organització del batxillerat requerirà l’autorització del Departament d’Educació i Universitats i haurà d’estar inscrita en un pla específic de millora del rendiment general de l'alumnat de batxillerat i d’increment del nombre de alumnes que completen aquesta etapa educativa

 

1.13 Finançament de les millores retributives anteriors.

La inversió pressupostària requerida per l’aplicació de les mesures incloses en els apartats 1.4 i 1.5 d’aquest punt 1 de l’Acord es finançarà amb la part necessària del fons equivalent al 0,3% de la massa salarial per a l’any 2006, prevista al punt 5.2 a) del III Acord general de condicions de treball (1.600.000 € per a l’apartat 1.4, i 1.500.000 € per a l’apartat 1.5).

 2. Situació dels mestres amb destinació definitiva a llocs de primer cicle de l’ESO i del professorat tècnic de formació professional destinat a places corresponents al cos de Professorat d’Ensenyament Secundari.

 

A. Mestres destinats amb caràcter definitiu a l’ESO.

El Departament d’Educació i Universitats valora molt especialment la tasca desenvolupada en els instituts pels mestres adscrits a l’ESO, tasca que en moltes ocasions ha estat fonamental per a endegar els projectes educatius d’aquesta etapa.

Des de la seva incorporació a l’educació secundària a partir del 1996, la seva aportació ha estat positiva, contribuint a la implantació d’aquesta nova etapa educativa en Catalunya amb un elevat grau de dedicació. L’experiència dels mestres a l’ESO ha servit per donar continuïtat a l’alumnat que prové de primària, millorant alhora el funcionament i l’organització dels centres de secundària.

Per tal d’afavorir la seva estabilitat i promoció dins dels instituts de secundària, es proposen les següents mesures:

 

2.1 Garantir l’estabilitat del col·lectiu de mestres destinats a primer i segon curs de l’ESO:

Cal estabilitzar el nombre de places de l’ESO reservades als mestres, mantenint en els concursos de trasllats les vacants consolidades que permetin la mobilitat del col·lectiu i regulant la prioritat per a ser recol·locat en un altre IES, en cas de supressió, i definint places reservades als mestres en els centres de nova creació, així com introduint canvis en les zones de desplaçament amb dret preferent.

S’han de mantenir, per tant, per als mestres de l’ESO les vacants que es produeixin per jubilació o excedència, i/o per increment de nous grups corresponents al primer i segon curs de l’ESO.

 

2.2 Promoció professional als cossos de secundària:

El Departament d’Educació i Universitats promourà les iniciatives normatives corresponents que permetin la promoció al cos de professors d’ensenyament secundari dels mestres destinats amb caràcter definitiu al primer cicle de l’ESO, mitjançant un torn específic d’accés, en el qual es valorarà especialment l’experiència i els mèrits, i restringit a les mateixes vacants que estan ocupant (fora de l’oferta d’ocupació pública), sempre que reuneixin el requisit de titulació.

Mentre no s’aprovi aquesta normativa, a les convocatòries d’oposicions s’inclourà la següent millora:

"Les places objecte d’aquesta convocatòria ofertes per proveir-se per aquest sistema i que siguin ocupades per funcionaris del cos de mestres o professors tècnics de formació professional que tinguin destinació definitiva en l’ensenyament secundari obligatori no es consumiran, de manera que s’incrementarà el nombre d’aprovats que correspongui."

El Departament d’Educació i Universitats proposarà al MEC que els mestres destinats a primer i segon curs de l’ESO puguin impartir docència en qualsevol dels cursos de l’ESO tenint en compte la seva formació i experiència docent. Així mateix, podran impartir docència en el batxillerat sempre que tinguin la titulació prevista a l’article 94 de la LOE, en el cas que sigui idònia per a impartir la matèria corresponent del batxillerat.

Mentre no s’aprovi aquesta normativa, i per tal d’aprofitar millor els recursos humans assignats als centres, els mestres que passin a prestar serveis a llocs de treball de primer i segon curs de l’ESO impartiran, si escau, els ensenyaments corresponents a àrees d’un mateix àmbit (científic - tecnològic, humanístic i d’expressió) si disposen dels requisits d’especialització establerts en l’article 2.1 del Decret 67/1996, de 20 de febrer. Igualment, podran impartir els crèdits variables de l’àmbit referits a qualsevol curs de l’ESO. Tanmateix, els mestres adscrits a llocs de treball del primer i segon curs de l’ESO podran completar la seva dedicació lectiva, impartint ensenyaments del segon cicle de l’ESO si posseeixen alguna de les titulacions superiors idònies per a impartir el currículum corresponent a l’especialitat.

 

2.3 Complement específic actual que equipara la diferència entre el nivell 21 i el 24 de complement de destinació.

Els mestres que tinguin destinació definitiva en vacants corresponents al primer cicle de l’ESO mantindran el dret a percebre el complement de diferència entre el nivell 21 i el 24 del complement de destinació docent, quan passin a ocupar en comissió de serveis una destinació diferent si mantenen la reserva de la plaça del primer cicle de l’ESO. Aquest mateix criteri s’aplicarà als mestres que percebin el complement específic d’educació d’adults.

 

2.4 Equiparació de drets.

El professorat destinat específicament a primer i segon curs de l’ESO podrà accedir a les mateixes responsabilitats de coordinació i direcció dels centres que la resta del professorat, segons els requisits fixats a la LOE.

 

B. Professors Tècnics de Formació Professional destinats a l’ensenyament secundari.

 

Durant l’aplicació del nou sistema educatiu dels cicles formatius de formació professional, i per tal d’adequar les necessitats dels nous currículums a les disponibilitats de la plantilla de professorat, alguns professionals de cos de PTFP han passat a prestar serveis en places corresponents al cos superior de PES, molts d’ells amb destinació definitiva.

Malgrat el fet que tots ells posseeixen el nivell de titulació suficient que els permet ingressar en el cos de PES, el sistema actual de promoció al cos superior no preveu un torn específic i adequat a la seva especificitat: no és possible convocar les seves places, atès que estan ocupades per ells mateixos, i per tant no es poden incloure en l’oferta pública d’ocupació.

Per tal de facilitar la seva promoció al cos de PES i d’equiparar les seves retribucions a les d’altres funcionaris del cos superior que ocupen les mateixes places que ells, es proposen les següents mesures en relació amb la seva promoció als cossos de secundària:

El Departament d’Educació i Universitats promourà les iniciatives normatives corresponents que permetin la promoció al cos de professors d’ensenyament secundari dels professors tècnics de formació professional destinats amb caràcter definitiu a places corresponents al cos de professors d’ensenyament secundari, mitjançant un torn específic d’accés, en el qual es valorarà especialment l’experiència i els mèrits, i restringit a les mateixes vacants que estan ocupant (fora de l’oferta d’ocupació pública), sempre que reuneixin el requisit de titulació.

Mentre no s’aprovi aquesta normativa, a les convocatòries d’oposicions s’inclourà la següent millora:

"Les places objecte d’aquesta convocatòria ofertes per proveir-se per aquest sistema i que siguin ocupades per funcionaris del cos de mestres o professors tècnics de formació professional que tinguin destinació definitiva en l’ensenyament secundari obligatori no es consumiran, de manera que s’incrementarà el nombre d’aprovats que correspongui."

 

3. Previsió de calendari de convocatòries de concurs de mèrits per a accedir als cossos de catedràtics i de l’oferta de places de catedràtics durant els anys 2007, 2008 i 2009

3.1 Una vegada es publiqui la normativa estatal del procediment de promoció interna als cossos de catedràtics per concurs de mèrits, tal com preveu la disposició addicional 12.2 de la LOE, el Departament d’Educació publicarà les corresponents convocatòries que permetin assolir el nombre màxim de catedràtics previst a la LOE del 30% del total de funcionaris de cada cos d’origen.

3.2 Les convocatòries previstes per a arribar a aquest 30% es realitzaran durant els cursos 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010, amb un repartiment de dotacions convocades homogeni en cada convocatòria, de la següent forma:

Dotacions cossos de catedràtics

2007

2008

2009

Totals

Ensenyament secundari

1.150

1.350

1.350

3.850

Escoles oficials d’idiomes

33

33

34

100

Arts plàstiques i disseny

20

20

20

60

Total de places a convocar

1.203

1.403

1.404

4.010

 

 

4. Actuacions per a convocar els procediments d’adquisició de noves especialitats a partir del curs 2006-2007.

4.1 Durant el curs 2006-2007 el Departament d’Educació publicarà una convocatòria del procediment d’adquisició de noves especialitats en tots els cossos docents, independent de les convocatòries d’ingrés i accés als cossos docents.

4.2 L’esmentada convocatòria es resoldrà, amb tribunals específics per a cada especialitat o grups d’especialitats, abans d’acabar el mes de maig de 2007, per a no interferir en la resta de procediments de selecció.

4.3 Per tal de poder determinar les especialitats docents de la convocatòria, les quals no limitaran el nombre màxim de professors que podran adquirir-les, durant el primer trimestre del curs 2006-2007 el Departament d’Educació i Universitats obrirà un termini de 15 dies naturals per tal que els professors interessats en participar en la convocatòria puguin fer una preinscripció per a les proves.

4.4 En funció del nombre de professors preinscrits a cada especialitat docent, i sempre que justifiquin un mínim suficient d’aspirants per tal de nomenar un tribunal de l’especialitat, el Departament negociarà en la mesa sectorial una proposta de planificació de convocatòries d’adquisició de noves especialitats durant els cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009.

 

5. Comissió de seguiment.

Les parts signants constituiran una comissió de seguiment de l’aplicació del present Acord, que estarà sotmès, en el cas que sigui necessari, a la mediació corresponent segons el previst en els pactes de la Mesa general de la funció pública.

La comissió es reunirà com a mínim un cop l’any.

Aquesta comissió de seguiment és un instrument primordial per a efectuar l’anàlisi, l’avaluació i l’impuls de l’aplicació de l’Acord, i per a harmonitzar les interpretacions i la casuística que pugui sorgir en el seu desenvolupament.

Correspon també a la comissió vigilar el compliment dels continguts de l’Acord i fer el seguiment i el control dels resultats de la seva aplicació.

 

16. Vigència.

Aquest Acord entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat dels aspectes per als quals s’estableix una altra data, i tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2008.

L’eficàcia d’aquest Acord resta subordinada a la seva aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

Barcelona, 14 de setembre de 2006.

Per l’Administració: Per les organitzacions:

FE CCOO

 

FETE-UGT