RESOLUCIÓ

EDU/xxx/2006, de 7 de novembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 Les organitzacions sindicals USTEC-STES (IAC), FECCOO i FETE-UGT van presentar les comunicacions de promoció d'eleccions sindicals per escollir els membres de la junta de personal docent no universitari de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. D'acord amb el seu escrit de promoció, el 9 d'octubre s'inicià el procés electoral, amb la constitució de les meses electorals parcials i de les quatre meses electorals coordinadores. Així mateix, les meses electorals coordinadores van aprovar el calendari electoral i van fixar el 30 de novembre com a jornada de votacions. L'horari de votació va quedar establert entre les 10:30 i les 18:30 hores.

La distribució de meses electorals suposa un increment substancial en el nombre de meses de votació la qual cosa permetrà que la majoria dels electors i de les electores, funcionaris docents dels nivells no universitaris destinats als centres públics dependents del Departament d'Educació i Universitats, disposin de mesa de votació en el propi centre de treball o en un centre proper del mateix municipi. Aquest fet facilita l'exercici del dret de vot al professorat i minimitza en gran mesura l'efecte de la jornada de votacions en el conjunt d'activitats escolars.

Atès el que disposa l'article 27.1 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificat per la Llei 18/1994, de 30 de juny, cal preveure i adoptar les mesures organitzatives necessàries que assegurin l'adequada atenció als alumnes i garanteixin i facilitin l'exercici del dret de vot a tot el professorat.

En conseqüència, havent-se realitzat el corresponent tràmit sindical en la reunió de 2 d'octubre de 2006 de la mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari,

Resolc:

Article 1

Membres de mesa i interventors de candidatura

1.1 Els professors i les professores dels centres públics de titularitat del Departament d'Educació i Universitats que siguin designats membres d'una mesa electoral o que ostentin la condició d'interventor o interventora de candidatura hauran de posar-ho en coneixement de la direcció del centre. El director o la directora els concedirà permís durant el temps necessari per a l'assistència a les reunions que la mesa electoral porti a terme.

1.2 Quan amb motiu de l'activitat electoral, els professors i les professores dels centres públics de titularitat del Departament d'Educació i Universitats que siguin designats membres d'una mesa electoral hagin de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindran dret a percebre les indemnitzacions que els correspongui de conformitat amb l'establert al Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya.

Correspon al director o a la directora dels serveis territorials l'autorització de les ordres de serveis i les corresponents indemnitzacions per raó de l'activitat dels membres de mesa electoral. El procediment per a l'abonament d'aquestes indemnitzacions es farà mitjançant una sol·licitud de l'interessat o interessada la qual es tramitarà a través del portal EPOCA.

Article 2

Jornada de votacions

2.1 Permisos al professorat

2.1.1 El professorat que ostenti la condició d'elector disposa el dia de les votacions, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. El permís es gaudirà preferentment en l'horari d'activitat sense atenció directa als alumnes. El director o la directora concedirà les sol·licituds de permís atenent les necessitats d'organització del centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d'interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l'actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.

2.2 Mesures organitzatives

La direcció de cada centre docent haurà de preveure i assegurar l'adequada atenció als alumnes durant l'absència del professorat derivada dels permisos i llicències.

En les zones escolars rurals i en els centres que per l'allunyament del municipi de la mesa de votació, es faci impossible mantenir l'horari habitual de les classes i activitats de l'alumnat, el director o la directora del centre podrà sol·licitar als serveis territorials, abans del dia 20 de novembre, l'autorització de la jornada intensiva de classe en horari matinal o l'adopció d'altres mesures organitzatives excepcionals durant la jornada de votacions. El director o la directora dels serveis territorials resoldrà amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la jornada de votacions i ho comunicarà al centre docent.

Les meses coordinadores de les Juntes de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona han comunicat que el dia 30 de novembre serà el dia de la votació, i l'horari de la jornada de votacions serà des de les 10:30 a les 18:30 hores.

En els municipis que el dia 30 de novembre, dia assenyalat per a les eleccions, sigui festa local, les meses electorals parcials situades en centres d'aquests municipis, efectuaran les votacions el dia immediatament anterior amb el mateix horari fixat. Un cop acabada la jornada electoral, els membres de la mesa, segellaran l'urna , que serà dipositada a la seu de la mesa coordinadora i serà custodiada per aquesta fins l'hora d'efectuar l'escrutini. La mesa coordinadora procedirà al recompte dels vots.

 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el Conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 Barcelona, 7 de novembre de 2006

 Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Conseller d'Educació i Universitats

 (06.306.159)

 

RESOLUCIÓN

EDU/ /2006, de 7 de noviembre, sobre las medidas para las elecciones de los miembros de la Junta de Personal docente no universitario en la Administración de la Generalidad de Cataluña.

 

Las organizaciones sindicales USTEC-STES(IAC), FECCOO y FETE-UGT presentaron las comunicaciones de promoción de las elecciones sindicales para elegir los miembros de la junta de personal docente no universitario de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. De acuerdo con su escrito de promoción, el 9 de octubre se inició el proceso electoral, con la constitución de las mesas electorales parciales y de las cuatro mesas electorales coordinadoras. Asimismo, las mesas electorales coordinadoras aprobaron el calendario electoral y fijaron el 30 de noviembre como jornada de votaciones. El horario de votación queda establecido entre las 10:30 y las 18:30 horas.

La distribución de las mesas electorales supone un incremento sustancial en el número de mesas de votación lo cual permitirá que la mayoría de los electores y de las electoras, funcionarios docentes de los niveles no universitarios destinados en los centros públicos dependientes del Departamento de Educación y Universidades, dispongan de una mesa de votación en el propio centro de trabajo o en un centro próximo del mismo municipio. Este hecho facilita el ejercicio del derecho de voto al profesorado y minimiza en gran medida el efecto de la jornada de votaciones en el conjunto de actividades escolares.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 27.1 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, modificado por la Ley 18/1994, de 30 de junio, hay que prever y adoptar las medidas organizativas necesarias que aseguren la adecuada atención a los alumnos y garanticen y faciliten el ejercicio del derecho de voto a todo el profesorado.

En consecuencia, habiéndose realizado el correspondiente trámite sindical en la reunión de 2 de octubre de 2006 de la mesa sectorial de negociación del personal docente no universitario,

 Resuelvo:

 Artículo 1

Miembros de la mesa e interventores de candidatura

1.1 Los profesores y las profesoras de los centros públicos de titularidad del Departamento de Educación y Universidades que sean designados miembros de una mesa electoral o que ostenten la condición de interventor o interventora de candidatura lo pondrán en conocimiento de la dirección del centro. El director o la directora les concederá permiso durante el tiempo necesario para la asistencia a las reuniones que la mesa electoral lleve a cabo.

1.2 Cuando por motivo de la actividad electoral, los profesores y las profesoras de los centros públicos de titularidad del Departamento de Educación y Universidades que sean designados miembros de una mesa electoral tengan que desplazarse fuera del municipio de su centro de trabajo, tendrán derecho a percibir las indemnizaciones que les corresponda de conformidad con lo establecido en el Decreto 337/1988, de 17 de octubre, de regulación y actualización de indemnizaciones por razón de servicios a la Generalidad de Cataluña.

Corresponde al director o a la directora de los servicios territoriales la autorización de las órdenes de servicios y las correspondientes indemnizaciones por razón de la actividad de los miembros de la mesa electoral. El procedimiento para el abono de estas indemnizaciones se hará mediante una solicitud del interesado o interesada la cual se tramitará a través del portal EPOCA.

 Artículo 2

Jornada de votaciones

2.1 Permisos al profesorado

2.1.1 El profesorado que ostente la condición de elector dispone el día de las votaciones, durante el tiempo que sea indispensable, del permiso retribuido y no recuperable con el fin de ejercer su derecho de voto. El permiso se disfrutará preferentemente en el horario de actividad sin atención directa a los alumnos. El director o la directora concederá las solicitudes de permiso atendiendo las necesidades de organización del centro.

2.1.2 El profesorado que haya sido nombrado presidente o vocal de las mesas electorales o acredite su condición de interventor o apoderado, tendrá derecho durante el día de la votación de un permiso de jornada completa, y también de un permiso durante las cinco primeras horas del día inmediatamente posterior.

Estos permisos serán retribuidos y no recuperables una vez justificada la actuación como miembro de la mesa, interventor o apoderado.

2.2 Medidas organizativas

La dirección de cada centro docente tendrá que prever y asegurar la adecuada atención a los alumnos durante la ausencia del profesorado derivada de los permisos y licencias.

En las zonas escolares rurales y en los centros que por la distancia del municipio de la mesa de votación, se haga imposible mantener el horario habitual de las clases y actividades del alumnado, el director o la directora del centro podrá solicitar a los servicios territoriales, antes del día 20 de noviembre, la autorización de la jornada intensiva de clase en horario matinal o la adopción de otras medidas organizativas excepcionales durante la jornada de votaciones. El director o la directora de los servicios territoriales resolverá con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la jornada de votaciones y lo comunicará al centro docente.

Las mesas coordinadoras de las Juntas de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona han comunicado que el día 30 de noviembre será el día de la votación, y el horario de la jornada de votaciones será de 10:30 a 18:30 horas.

En los municipios que el día 30 de noviembre, día marcado para las elecciones, sea fiesta local, las mesas electorales parciales situadas en centros de estos municipios, efectuaran las votaciones el día inmediatamente anterior con el mismo horario fijado. Una vez acabada la jornada electoral, los miembros de la mesa sellarán la urna, que se depositará en la sede de la mesa coordinadora y será custodiada por ésta hasta la hora de efectuar el escrutinio. La mesa coordinadora procederá al recuento de los votos.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su publicación en el DOGC, de conformidad con lo que prevé el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Asimismo, pueden interponer potestativamente recurso de reposición, previo al recurso contencioso administrativo, ante el consejero de Educación y Universidades, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su publicación en el DOGC, según lo que disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

 Barcelona, 7 de noviembre de 2006

 Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Consejero de Educación y Universidades

 (06.306.159)