FAMÍLIA: Sanitat

CICLE: Farmàcia i parafarmàcia

GM

MÒDUL PROFESSIONAL: Dispensació de productes parafarmacèutics

CODI: M03

HORES TOTALS: 264

HLLD: 33

 

 

 

1.- RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS

 

 

MP06: Dispensació de productes parafarmacèutics 264 h (231+33)

Unitats Formatives

Hores mín. + HLLD

Durada

Data in.

Data fin.

UF1. Parafarmàcia

35+0

35

14/09/09

13/11/09

UF2. Dermofarmàcia

65+14

79

16/09/09

23/4/09

UF3. Dietètica

45+19

64

14/09/09

28/05/09

UF4. Biocides

20+0

20

22/4/09

28/05/09

UF5. Productes sanitaris

33+0

33

2n curs

UF6. Ortopèdia i pròtesis

33+0

33

2n curs

 

 

Aquest mòdul s’imparteix durant els dos cursos del cicle. Les UF’s 1, 2, 3 i 4 s’imparteixen al 1r curs i les UF’s 5 i 6, al 2n curs. Les hores de lliure disposició s’han repartit entre la UF 2 i la UF3 atenent a la seva importància en relació amb el perfil professional del tècnic.

La unitat formativa UF3 es realitzarà al llarg de tot el 1r curs, mentre que les unitats formatives UF1, UF2 i UF4 es realitzaran de forma seqüencial segons el següent esquema:

 

UF3

UF1

UF2

UF4

 

UF1. Parafarmàcia (35 h)

Nucli Formatiu

Hores

Resultats d’aprenentatge

...

...

...

UF 2. Dermofarmàcia (79 h)

Nucli Formatiu

Hores

Resultats d’aprenentatge

NF 1.- La pell

12

1

NF 2.- Cosmètica facial i corporal

20

1

NF 3.- Radiació solar y fotoprotecció

10

1

NF 4.- Cosmètica capil·lar

6

1

NF 5.- Cosmètica decorativa

12

1

NF 6.- Productes d’higiene infantil

5

1

NF 7.- Productes per a la higiene bucodental

8

2

NF 8.- Marc legislatiu dels productes cosmètics

6

1

UF3. Dietètica (64 h)

Nucli Formatiu

Hores

Resultats d’aprenentatge

...

...

...

UF4. Biocides (20 h)

Nucli Formatiu

Hores

Resultats d’aprenentatge

...

...

...

UF5. Productes sanitaris (33 h)

Nucli Formatiu

Hores

Resultats d’aprenentatge

...

...

...

UF6. Ortopèdia i pròtesis (33 h)

Nucli Formatiu

Hores

Resultats d’aprenentatge

...

...

...

 

 

2.- ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZACIÓ DEL MP

 

·        Les classes pràctiques es presentaran a la sessió prèvia realitzada amb els alumnes, això no obstant, s’iniciaran amb el lliurament d’un protocol i l’explicació completa dels detalls de la pràctica. En finalitzar aquesta, hi haurà una posta en comú que comprendrà la discussió i resolució de les qüestions plantejades al llarg de la sessió.

·        Les classes teòriques s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió anterior i finalitzaran amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió i, sempre que sigui possible, facilitaran la participació i la discussió en grup.

·        Incorporació de tecnologies d’aprenentatge i coneixement (TAC): La descàrrega del material didàctic es realitzarà a través del Moodle del curs i consistirà en apunts, vídeos i material d’autoavaluació, però ocasionalment, alguns apunts i protocols de pràctiques es lliuraran en format fotocòpia al mateix moment de la seva utilització.

·        Incorporació de la llengua anglesa: si s’escau en aquest mòdul, cal dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, d'acord amb el resultat d'aprenentatge i criteris d'avaluació proposats a les orientacions del títol.

 

 

3.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP

 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 6 unitats formatives

La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació:

 

QMP = 0,15·QUF1 + 0,35·QUF2 +0,25·QUF3 + 0,05·QUF4 +0,1·QUF5 +0,1·QUF6

 

 

4.- ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS DEL MP

 

Les activitats pràctiques del Mòdul Professional que impliquin la utilització de material de laboratori, com per exemple les de la unitat formativa 2 (Dermofarmàcia), es realitzaran al laboratori d’assaigs.

 

Les activitats centrades en aplicacions informàtiques de bases de dades, com en el cas de les de parafarmàcia en la unitat formativa 1 (Parafarmàcia) o les del material d’ortopèdia, pròtesi i audiopròtesi en la unitat formativa 6 (Ortopèdia i pròtesis), es realitzaran preferentment a l’aula d’informàtica.

 

La resta de les sessions s’impartiran en una aula polivalent.

 

 

5.- PROGRAMACIÓ D’UNITATS FORMATIVES.

 

 

UF 2. Dermofarmàcia (79 hores)

 

a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts

 

RA1. Selecciona productes dermofarmacèutics relacionant-los amb les necessitats de cura i protecció de la pell, cabell i annexos cutanis.

 

Criteris d’avaluació:

a.   Descriu l’estructura i la fisiologia de la pell i els annexos cutanis, així com les seves alteracions funcionals (*).

b.   Identifica les alteracions susceptibles de consulta mèdica.

c.   Classifica els productes dermofarmacèutics.

d.   Descriu les característiques i prestacions dels productes utilitzats en dermofarmàcia.

e.   Identifica els productes dermofarmacèutics per a la cura, protecció i tractament de problemes relacionats amb la pell i el cabell del bebè.

f.    Identifica les necessitats de l’usuari determinant els productes dermofarmacèutics que poden satisfer-lo.

g.   Descriu la cosmètica de la pell, del cabell i dels annexos cutanis.

h.   Identifica els productes cosmètics específics utilitzats per a la zona ocular, així com les alteracions oculars que es poden produir per trobar-se en mal estat o per presentar una formulació inadequada.

i.     Descriu les característiques i les aplicacions dels productes utilitzats en la fotoprotecció.

j.     Emplena la fitxa de cosmetovigilància davant de reaccions adverses produïdes per productes cosmètics.

k.   Selecciona l'utillatge adequat segons el tipus de cosmètic que s’ha de preparar (*).

l.     Realitza càlculs per determinar les quantitats de matèries primeres necessàries per la preparació de cosmètics (*).

m.  Prepara dissolucions i dispersions utilitzant la tècnica adient (*).

n.   Interpreta la normativa legal vigent relacionada amb l’elaboració de cosmètics a l’oficina de farmàcia (*).


RA2. Selecciona productes per a la higiene bucodental relacionant les seves aplicacions amb les necessitats de l’usuari.

 

Criteris d’avaluació:

a.   Identifica les condicions de salut bucodental.

b.   Reconeix els trastorns bucodentals que requereixen consulta mèdica.

c.   Reconeix les principals formes farmacèutiques utilitzades en productes utilitzats en la higiene bucodental.

d.   Classifica els productes per a la higiene bucal i dental en funció de les seves aplicacions.

e.   Descriu les condicions d’ús dels productes per a la higiene bucal i dental.

f.    Reconeix les característiques específiques de la higiene bucodental en la infància

g.   Diferencia entre productes amb registre DENT i productes cosmètics utilitzats per a la higiene bucal i dental.

h.   Selecciona l'utillatge adequat segons el tipus de cosmètic que s’ha de preparar (*).

j.     Realitza càlculs per determinar les quantitats de matèries primeres necessàries per la preparació de cosmètics (*).

k.   Prepara dissolucions i dispersions utilitzant la tècnica adient (*).

 

(*) Criteri d’avaluació contextualitzat o afegit respecte el currículum original

 

 

Continguts

 

1.     La pell

- Anatomofisiologia de la pell

- Epidermis. Descamació perceptible. Caspa. Pell sensible.

- Dermis. Cel·lulitis. Estries atròfiques.

- Components glandulars. Olor corporal. Seborrea. Acne.

- Fol·licle pilós.

- Teixit adipós subcutani. Obesitat. Flacciditat.

 

2.     Cosmètica facial i corporal

- Cosmètics netejadors. Sistemes fisicoquímics de neteja.

- Preparacions facials netejadores.

- Tipus de pell. Mantell hidrolipídic.

- Restabliment de la hidratació cutània: hidratació cosmètica i emoliència.

- Productes antiestries i reafirmants.

- Productes anticel·lulítics.

- Perfums i colònies

- Desodorants i antitranspirants

- Cosmètics per a la depilació

- Cosmètica masculina

Fisiologia cutània masculina. Afaitat facial masculí.

Preparadors per abans de l'afaitat.

Productes utilitzats durant l'afaitat.

Productes per a després de l'afaitat.


 

3.     Radiació solar i fotoprotecció

- Naturalesa de la radiació solar.

- Fotosensibilitat.

- Efectes de la radiació solar.

- Bronzejat.

- Composició dels fotoprotectors.

- Factor de protecció solar.

- Optimització de l'ús de fotoprotectors.

- Fotoprotectors infantils.

- Acceleradors del bronzejat i bronzejadors.

- Cosmètics per després del sol.

 

4.     Cosmètica capil·lar

- Arrel capil·lar. Tija capil·lar. Cicle capil·lar. Alopècia.

- Xampús

- Productes per al tractament capil·lar

- Productes per al pentinat: Condicionadors. Fixadors del pentinat.

- Tints capil·lars.

 

5.     Cosmètica decorativa

- Aspectes generals del maquillatge. Teoria del color. Influència de la llum.

- Tipus de cosmètics decoratius. Components fonamentals.

- Aplicacions dels cosmètics decoratius. Característiques i components fonamentals. Criteris de selecció i aplicació.

- Maquillatge d'ulls. Reaccions adverses.

- Maquillatge corrector. Aplicació.

- Cosmètica per a les ungles.

 

6.     Productes d'higiene infantil

- Pell infantil

- Dermatitis dels bolquers

- Productes per a la cura de la pell i el cabell del nadó

 

7.     Productes per a la higiene bucodental

- Cavitat bucal i dents

- Higiene bucodental. Principals trastorns bucodentals.

- Productes amb registre DENT i productes cosmètics utilitzats per a la higiene bucal i dental

- Higiene bucodental infantil

 

8.     Marc legislatiu dels productes cosmètics

- Legislació cosmètica: requisits de fabricació i etiquetatge dels productes cosmètics.

- Elaboració de cosmètics a l'oficina de farmàcia per a la seva pròpia dispensació.

- Control de qualitat de productes cosmètics. Línies directrius de Bones Pràctiques de Fabricació dels Productes Cosmètics.

- Cosmetovigilància: reaccions adverses per productes cosmètics i fitxes de cosmetovigilància.

 

 

b) Activitats d’ensenyament i aprenentatge

 

 

NF1. La pell (12 h)

Activitats

 

 

Avaluació

d'Ensenyament i Aprenentatge

RA’s

Continguts

CA’s

Instruments d’Avaluació

A1- Anatomofisiologia de la pell i alteracions funcionals

12 h

1

1

1a i 1b

- Prova escrita (E1)

Descripció

-   Explicació de l’anatomia de la pell

-   Explicació de la fisiopatologia de la pell

 

 

 

NF2. Cosmètica facial i corporal (20 h)

Activitats

 

 

Avaluació

d'Ensenyament i Aprenentatge

RA’s

Continguts

CA’s

Instruments d’Avaluació

A2- Cosmètica facial

8 h

1

2

1c, 1d, 1f, 1g, 1k, 1l i 1m

-   Preparació d’una crema netejadora anhidra (P1)

-   Preparació d’una mascareta instantània (P1)

Prova escrita (E2)

Descripció

-               - Explicació dels sistemes de neteja cosmètica

-               - Explicació de la hidratació cutània

-               - Preparació d’una crema netejadora anhidra

-               - Preparació d’una mascareta instantània

A3- Cosmètica corporal

7 h

1

2

1c, 1d, 1f, 1g, 1k, 1l i 1m

-   Preparació d’una escuma de bany anticel·lulítica (P2)

Descripció

-              - Explicació dels principals tipus de cosmètics corporals

-              - Preparació d’una escuma de bany anticel·lulítica

-              A4- Cosmètica masculina

5 h

1

2

1c, 1d, 1f, 1g, 1k, 1l i 1m

-   Preparació de crema d’afaitar (P3)

-   Preparació de locions pre-shave i after-shave (P3)

Descripció

-    Explicació de la fisiologia cutània masculina

-    Explicació dels tipus de productes utilitzats per l’afaitat

-    Preparació de crema d’afaitar

-    Preparació de locions pre-shave i after-shave

 


 

 

NF3. Radiació solar i fotoprotecció (10 h)

Activitats

 

 

Avaluació

d'Ensenyament i Aprenentatge

RA’s

Continguts

CA’s

Instruments d’Avaluació

A5- Fotoprotectors

10 h

1

3

1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 1i, 1k, 1l i 1m

-   Prova escrita (E3)

-   Determinació de fototipus (G1)

-   Estudi comparatiu de la composició d’emulsions protectores solars (G2)

-   Preparació d’un oli solar (P4)

Descripció

-               - Explicació de la naturalesa de la radiació solar i de la seva relació amb la pell

-               - Explicació dels fotoprotectors

-               - Preparació d’un oli solar

 

 

 

 

NF4. Cosmètica capil·lar (6 h)

Activitats

 

 

Avaluació

d'Ensenyament i Aprenentatge

RA’s

Continguts

CA’s

Instruments d’Avaluació

A6- Cosmètica capil·lar

6 h

1

4

1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 1k, 1l i 1m

-   Prova escrita (E4)

-   Preparació de xampús (P5)

-   Preparació d'una loció anticaspa (P5)

Descripció

-               - Explicació de l’estructura i la fisiologia del cabell

-               - Explicació de les alteracions relacionades amb el creixement capil·lar

-               - Preparació de xampús per diferents tipus de cabells

-               - Preparació d'una loció anticaspa

 

 

 

 

NF5. Cosmètica decorativa (12 h)

Activitats

 

 

Avaluació

d'Ensenyament i Aprenentatge

RA’s

Continguts

CA’s

Instruments d’Avaluació

A7- Cosmètica decorativa

12 h

1

5

1b, 1c, 1d, 1f , 1g, 1h, 1k, 1l i 1m

-   Prova escrita (E5)

-   Determinació del volum a granel de pòlvores (P6)

-   Preparació d'un llevaesmalts amb reengrassant (P6)

Descripció

-    Explicació dels aspectes generals del maquillatge

-    Explicació dels diferents tipus de cosmètics decoratius

-   Determinació del volum a granel de pòlvores

-    Preparació d'un llevaesmalts amb reengrassant

 


 

 

NF6. Productes d’higiene infantil (5 h)

Activitats

 

 

Avaluació

d'Ensenyament i Aprenentatge

RA’s

Continguts

CA’s

Instruments d’Avaluació

A8- Cosmètica infantil

5 h

1

6

1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1k, 1l i 1m

-   Prova escrita (E6)

-   Estudi comparatiu d’emulsions per a la pell infantil (G3)

-   Preparació d'un xampú infantil (P7)

Descripció

-    Explicació de les característiques de la pell infantil i de les alteracions relacionades

-    Explicació dels diferents tipus de productes d'higiene infantil

-    Preparació d'un xampú infantil

 

 

 

NF7. Productes per a la higiene bucodental (8 h)

Activitats

 

 

Avaluació

d'Ensenyament i Aprenentatge

RA’s

Continguts

CA’s

Instruments d’Avaluació

A9- Cosmètica bucal

8 h

2

7

2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2j i 2k

-   Prova escrita (E7)

-   Estudi comparatiu de pastes dentals cosmètiques i de pastes dentals amb registre DENT (G4)

-   Preparació d'un gel dentífric transparent (P8)

Descripció

-    Explicació de l'anatomofisiologia de la cavitat bucal

-    Explicació dels principals trastorns bucodentals

-    Explicació dels diferents tipus de productes d'higiene bucodental

-    Preparació d'un gel dentífric transparent

 

 

 

NF8. Marc legislatiu dels productes cosmètics (6 h)

Activitats

 

 

Avaluació

d'Ensenyament i Aprenentatge

RA’s

Continguts

CA’s

Instruments d’Avaluació

A10- Legislació cosmètica

6 h

1, 2

8

1j, 1n i 2g

-   Prova escrita (E8)

-   Cumplimentació de fitxes de cosmetovigilància (G5)

Descripció

-    Explicació de la legislació cosmètica

-    Explicació sobre els efectes adversos causats per productes cosmètics

 

 


c) Metodologia de la unitat formativa

 

Pràctiques: Les pràctiques estaran relacionades amb la formulació de productes de dermofarmàcia.

 

Com que el MP de Formulació magistral s’imparteix a 2n curs, caldrà prioritzar aquelles pràctiques que es puguin realitzar tenint en compte els aprenentatges adquirits al MP d’Operacions bàsiques de laboratori que s’imparteix al 1r curs.

 

Les pràctiques es realitzaran al laboratori d’assaigs en grups de 2 o 3 alumnes segons el calendari establert. Cada alumne haurà de portar a les sessions pràctiques la seva pròpia bata. Per a cada pràctica, caldrà realitzar un informe de pràctiques i lliurar-lo en el termini establert.

 

 

d) Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

 

L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada.

 

Instruments d’avaluació:

 

Els instruments d’avaluació estaran formats per proves escrites, pràctiques i treballs en grup.

 

PROVES ESCRITES

ACTIVITATS

E1: Prova escrita de la pell

A1. Anatomofisiologia de la pell i alteracions funcionals

E2: Prova escrita de cosmètica facial i corporal

A2. Cosmètica facial

A3. Cosmètica corporal

A4. Cosmètica masculina

E3: Prova escrita de fotoprotecció

A5. Fotoprotectors

E4: Prova escrita de cosmètica capil·lar

A6. Cosmètica capil·lar

E5: Prova escrita de cosmètica decorativa

A7. Cosmètica decorativa

E6: Prova escrita de productes d’higiene infantil

A8. Cosmètica infantil

E7: Prova escrita de productes a la higiene bucodental

A9. Cosmètica bucal

E8: Prova escrita de legislació de productes cosmètics

A10. Legislació cosmètica

 

 

PRÀCTIQUES

ACTIVITATS

----------

A1. Anatomofisiologia de la pell i alteracions funcionals

P1: Preparació de cosmètics facials

A2. Cosmètica facial

P2: Preparació de cosmètics corporals

A3. Cosmètica corporal

P3: Preparació de cosmètics masculins

A4. Cosmètica masculina

P4: Preparació de fotoprotectors

A5. Fotoprotectors

P5: Preparació de cosmètics capil·lars

A6. Cosmètica capil·lar

P6: Preparació de cosmètics decoratius i determinacions associades

A7. Cosmètica decorativa

P7: Preparació de xampús infantils

A8. Cosmètica infantil

P8: Preparació de dentífrics

A9. Cosmètica bucal

----------

A10. Legislació cosmètica

 

 

TREBALLS EN GRUP

ACTIVITATS

G1: Treball en grup, determinació de fototipus

A5. Fotoprotectors

G2: Treball en grup, estudi comparatiu de la composició d’emulsions protectores solars

A5. Fotoprotectors

G3: Treball en grup, estudi comparatiu d’emulsions per a la pell infantil

A8. Cosmètica infantil

G4: Treball en grup, estudi comparatiu de pastes dentals cosmètiques i de pastes dentals amb registre DENT

A9. Cosmètica bucal

G5: Treball en grup, cumplimentació de fitxes de cosmeto-vigilància

A10. Legislació cosmètica

 

El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments d’avaluació.

 

 

Instruments d’avaluació (%)

Activitats

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A10

RA1  =

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E8

17

22

10

7

14

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

 

 

2

2

2

2

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1

G2

 

 

G3

G5

 

 

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

Instruments

d’avaluació (%)

Activitats

A9

RA2  =

E7

G4

P8

70

10

20

 

 

La qualificació de la UF2 (QUF2) s’obté segons la següent ponderació:

 

QUF2 = 0.9 · RA1 + 0.1·RA2

 

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de recuperació establert pel centre.

 

Aquesta prova constarà d’una part escrita i d’una part pràctica.

 

 

e) Espais, equipaments i recursos de la unitat formativa

 

Les sessions pràctiques d’aquesta unitat formativa es realitzaran al laboratori d’assaigs. La resta s’impartiran a una aula polivalent. Els equipaments i instruments requerits seran els que formen part del laboratori d’assaigs.

 

Bibliografia

 

 

Suñé Arbussá, J.M.; Bel Prieto, E. (1997). Legislación farmacéutica española. 11ª Edición. Barcelona: Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia. Càtedra d’Història de la Farmàcia i Legislació Farmacèutica

ISBN: 84-600-4820-9

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (1983). Cosmetología Teórico-Práctica. Ed. Heliotipia Artística Española.

ISBN: 84-400-4948-X

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2004). Dermofarmacia (módulos I y II). Ed, Acción Médica S.A.

 

 

Webgrafia

 

 

- Portalfarma.com. Dermofarmacia

http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/taxonomia.nsf/vwDocumentos/E7BD3489533E5CD0C1257021003538B4?OpenDocument

 

- Skin Care Forum

http://www.scf-online.com/

 

- Cosmetic ingredients and substances

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/cosing/

 

 

- COLIPA. The European Cosmetics Association

http://www.colipa.eu/

 

 

- ISDIN productos

http://www.isdin.com/home/producto_home.asp

 

- Melanoma.com

http://www.melanoma.com/

 

- Ultraviolet radiation and the INTERSUN Programme (OMS)

http://www.who.int/uv/en/

 

- Skin Cancer Foundation

http://www.skincancer.org/