RESOLUCIÓ GAP/42/2006, de 17 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de 10 de gener de 2006, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2006 de 2.565 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació.

RESOLUCIÓ

GAP/42/2006, de 17 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de 10 de gener de 2006, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2006 de 2.565 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació.

Atès que en data 10 de gener de 2006 la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat ha aprovat l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2006 de 2.565 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació;

D'acord amb el que preveu l'article 11 del Decret 28/1986, de 30 de gener, que aprova el Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a l'Acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat de 10 de gener de 2006, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2006 de 2.565 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació.

Barcelona, 17 de gener de 2006

Joan Carretero i Grau

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

ACORD

de 10 de gener de 2006, de la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2006 de 2.565 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació

L'Acord de 10 d'octubre de 2005, sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat 6.1, determina el compromís d'adoptar les mesures necessàries amb la finalitat de reduir la temporalitat actual de l'ocupació pública fins a assolir la màxima estabilitat del personal que hi presta serveis, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la situació de cada lloc de treball.

El secretari general del Departament d'Educació ha presentat davant la secretària d'Administració i Funció Pública la corresponent proposta d'oferta d'ocupació pública corresponent.

Els departaments d'Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques, han emès el corresponent informe favorable.

La Comissió Tècnica de la Funció Pública ha emès l'informe a què fa referència l'article 11 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat. També s'ha complert el que determina l'article 32.c) de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics.

La Llei de pressupostos de la Generalitat regula l'oferta d'ocupació pública i la reserva de places per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït i el Decret 66/1999, de 9 de març, determina l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

En ús de les competències atribuïdes per l'article 3.2 del Decret 248/2005, de 15 de novembre, a proposta dels consellers d'Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques i de la consellera d'Educació, la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat adopta el següent Acord:

.1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2006 dels cossos de funcionaris docents inclosos en l'àmbit del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, d'acord amb les places vacants que figuren en l'annex d'aquest Acord.

.2 L'oferta d'ocupació pública indicada inclou les vacants dotades la provisió de les quals es considera necessària durant l'exercici pressupostari per a l'adequat funcionament dels serveis a càrrec dels pressupostos de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2006.

.3 En la corresponent convocatòria, per al cos de professors d'ensenyament secundari, es reservarà el 50% de les places vacants ofertes perquè siguin proveïdes pel sistema de promoció interna, d'acord amb el Reial decret 334/2004, de 27 de febrer (BOE núm. 51, de 28.2.2004). Les places objecte d'aquesta convocatòria del cos de professors d'ensenyament secundari que estiguin ocupades per funcionaris del cos de professors tècnics de formació professional amb caràcter definitiu no es consumiran, de manera que s'incrementarà el nombre d'aprovats que correspongui sempre que participin per la mateixa especialitat que ocupen.

.4 D'acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, les persones discapacitades seran admeses en igualtat de condicions que els altres aspirants.

La convocatòria no establirà exclusions per limitacions psíquiques, físiques o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvolupament de les tasques o funcions corresponents.

A les proves selectives s'establiran, per a les persones discapacitades que ho sol·licitin, les adaptacions necessàries per que les puguin realitzar. Els interessats hauran de formular-ne la petició corresponent en la sol·licitud de participació a la convocatòria.

En la convocatòria s'haurà d'establir una reserva de places d'un 5% de les previstes en aquesta oferta per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït, d'acord amb la valoració realitzada per l'equip multiprofessional competent, amb la finalitat que el 2% de la plantilla orgànica de l'Administració de la Generalitat sigui cobert per persones discapacitades.

.5 La resolució de la convocatòria corresponent a aquesta oferta d'ocupació pública haurà de comportar el cessament del personal interí corresponent, sense que en cap cas es pugui produir un increment global de dotacions de personal docent.

.6 Amb la finalitat d'ampliar la difusió de la convocatòria de proves selectives derivada d'aquesta oferta, al procés selectiu s'inclourà l'adreça de la web corresponent de la xarxa d'Internet, en la qual es recollirà de la manera més complerta possible la convocatòria i els actes que se'n derivin.

Annex

Cos de mestres: 1.870 places.

Cos de professors d'ensenyament secundari: 294 places.

Cos de professors tècnics de formació professional: 315 places.

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: 86 places.

Total oferta d'ocupació pública: 2.565 places.